Legal information

Här samlar vi information av legal karaktär så som marknadsföringstillstånd, ersättningspolicy, revisorer och kontrollfunktioner.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Lannebo Fonder AB är ett svenskregistrerat fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att Lannebo är förpliktigade att följa såväl europeisk som svensk fondreglering. Lannebo Fonder har inga bolag registrerade utanför EU och du som kund kan vara trygg i att all vår verksamhet styrs av stabila regler och tillsynsmyndigheter.

Lannebo är även medlem i den svenska branschorganisationen Fondbolagens Förening. Fondbolagens Förening har en kod samt ett antal riktlinjer som dess medlemmar ska följa, exempelvis riktlinjer för marknadsföring utarbetade i samråd med Konsumentverket. Lannebo har åtagit sig att efterleva samtliga dessa riktlinjer.

 

 

Visselblåsartjänst

Swing pricing

Bästa möjliga resultat

Ersättningar

Information om incitament

Information om klagomål

Information om integritetspolicy

Marknadsföring inom EES

Informationsgivning till andelsägare

Aktieägarengagemang

Revisorer och kontrollfunktioner

Redovisning av ställningstagande

Riktlinjer för intressekonflikter

Ansvariga för intern kontroll och regelefterlevnad

No description

Fredrik Silfver

Riskhanteringsansvarig

Läs mer