Redovisning av ställningstagande

Här redovisar vi ställningstaganden som Lannebo gjort vid bolagsstämmor.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Redovisning av ställningstagande

Ericsson den 29 mars 2022

Inför årsstämman i Ericsson den 29 mars 2022 vill Lannebo Fonder AB redogöra för hur bolaget avser att rösta för fondernas innehav i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Lannebo avser att bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Lannebo är missnöjda med hur bolaget har hanterat korruptionsmisstankarna i Irak såväl som informationsgivningen kring detta. Lannebo menar dock att frågan om ansvarsfrihet inte är en fråga om att yttra ett allmänt missnöje mot styrelse och vd.

Bolagsstämmans beslut om ansvarsfrihet handlar om huruvida bolaget ska kunna väcka skadeståndsanspråk mot enskilda företrädare. För att det ska gå att väcka skadeståndsanspråk krävs information om vem som felat, hur det har gått till och när det har skett. Lannebo har inför stämman inte tagit del av någon sådan specifik information. Skulle ny väsentlig information framkomma vid ett senare tillfälle kan en tidigare beviljad ansvarsfrihet upphävas.

Lannebo vill även framhålla att ansvarsfrihetsfrågan för verksamhetsåret 2022 behandlas på årsstämman under nästa år, förhoppningsvis med ett tydligare informationsunderlag för aktieägarna, vilket kan påverka ställningstagandet.

Det råder ingen tvekan om att händelserna har skadat förtroendet för Ericsson. Det är viktigt att bolaget och valberedningen nu arbetar för att återvinna förtroendet och säkra god bolagsstyrning framöver.

Castellum den 25 mars 2021

Lannebo Fonder avser att rösta för valberedningens förslag till styrelse vid fastighetsbolaget Castellums årsstämma den 25 mars 2021. Lannebo kommer dock att rösta för att Per Berggren utses till styrelsens ordförande.

Lannebo delar valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende till Castellum och dess bolagsledning samt större aktieägare, med undantag för Rutger Arnhult som inte är oberoende i förhållande till Castellums större aktieägare. Mot bakgrund av Rutger Arnhults övriga intressen i fastighetssektorn har Arnhult meddelat att han kommer avgå som verkställande direktör i Klövern samt avgå som styrelseledamot i Corem Property Group.

”Vi har stort förtroende för att ledamöterna kommer att agera i bolagets intresse, samt att de kan hantera eventuella intressekonflikter i enlighet med gällande regelverk. Fastighetssektorn är dock transaktionsintensiv och vi konstaterar att Rutger Arnhult har ägarintressen i ett flertal olika fastighetsbolag. För att säkerställa att styrelsearbetet i Castellum kan drivas så effektivt som möjligt anser vi det vara lämpligt med en styrelseordförande som är oberoende av större aktieägare”, säger Mats Gustafsson.

Lannebo kommer därför avvika från valberedningens förslag och rösta på nyval av Per Berggren som styrelsens ordförande.


Swedbank den 28 maj 2020

Vid årsstämman i Swedbank den 28 maj 2020 beviljades inte den tidigare verkställande direktören, Birgitte Bonnesen, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Den svenska ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning som delvis avser omständigheter hänförliga till 2019 och som omfattar uttalanden gjorda av den tidigare verkställande direktören, Birgitte Bonnesen. Swedbanks revisorer rekommenderade i sin revisionsberättelse att inte bevilja den tidigare verkställande direktören Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Lannebo Fonder röstade på årsstämman, för fondernas räkning, därför emot att bevilja ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.


Swedbank den 28 mars 2019

Vid årsstämman i Swedbank den 28 mars 2019 beviljades inte den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Vid tidpunkten för årsstämman hade Ekobrottsmyndigheten påbörjat en förundersökning om grovt svindleri och som omfattar hur ledningen på Swedbank hanterat eventuell information om misstänkt penningtvätt. Förundersökningen granskar ett flertal offentliga uttalanden och annan information som lämnats av befattningshavare på Swedbank från den 23 oktober 2018 till och med den 20 februari 2019.

Lannebo Fonders bedömning var att det vid tidpunkten för årsstämman inte fanns förutsättningar för att bevilja ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören och röstade därför, för fondernas räkning, emot att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.