Redovisning av ställningstagande

Lannebo Fonder avser att rösta för valberedningens förslag till styrelse vid fastighetsbolaget Castellums årsstämma den 25 mars 2021. Lannebo kommer dock att rösta för att Per Berggren utses till styrelsens ordförande.

Lannebo delar valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende till Castellum och dess bolagsledning samt större aktieägare, med undantag för Rutger Arnhult som inte är oberoende i förhållande till Castellums större aktieägare. Mot bakgrund av Rutger Arnhults övriga intressen i fastighetssektorn har Arnhult meddelat att han kommer avgå som verkställande direktör i Klövern samt avgå som styrelseledamot i Corem Property Group.

”Vi har stort förtroende för att ledamöterna kommer att agera i bolagets intresse, samt att de kan hantera eventuella intressekonflikter i enlighet med gällande regelverk. Fastighetssektorn är dock transaktionsintensiv och vi konstaterar att Rutger Arnhult har ägarintressen i ett flertal olika fastighetsbolag. För att säkerställa att styrelsearbetet i Castellum kan drivas så effektivt som möjligt anser vi det vara lämpligt med en styrelseordförande som är oberoende av större aktieägare”, säger Mats Gustafsson.

Lannebo kommer därför avvika från valberedningens förslag och rösta på nyval av Per Berggren som styrelsens ordförande.


Vid årsstämman i Swedbank den 28 maj 2020 beviljades inte den tidigare verkställande direktören, Birgitte Bonnesen, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Den svenska ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning som delvis avser omständigheter hänförliga till 2019 och som omfattar uttalanden gjorda av den tidigare verkställande direktören, Birgitte Bonnesen. Swedbanks revisorer rekommenderade i sin revisionsberättelse att inte bevilja den tidigare verkställande direktören Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Lannebo Fonder röstade på årsstämman, för fondernas räkning, därför emot att bevilja ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Tidigare ställningstagande

Vid årsstämman i Swedbank den 28 mars 2019 beviljades inte den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Vid tidpunkten för årsstämman hade Ekobrottsmyndigheten påbörjat en förundersökning om grovt svindleri och som omfattar hur ledningen på Swedbank hanterat eventuell information om misstänkt penningtvätt. Förundersökningen granskar ett flertal offentliga uttalanden och annan information som lämnats av befattningshavare på Swedbank från den 23 oktober 2018 till och med den 20 februari 2019.

Lannebo Fonders bedömning var att det vid tidpunkten för årsstämman inte fanns förutsättningar för att bevilja ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören och röstade därför, för fondernas räkning, emot att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.