Lannebo Teknik – teknikfond

En fond för dig som vill investera i marknadsledande bolag inom ny teknik.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
36,39%
Föregående dag
0,16%
I år
27,23%
5 år
140,19%

Översikt

Lannebo Teknik - Fond med fokus på ny teknik

Sedan starten år 2000 har Lannebo Teknik investerat i världens mest framgångsrika digitala bolag. Trots att 20 år har passerat fortsätter digitaliseringens möjligheter att växa. De senaste tio åren, från 2010 till 2020, var Lannebo Teknik en av de fem bästa fonderna i PPM.

Förvaltare

No description
Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Helen Broman

Helen Broman arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Förvaltarstil Teknikfond

Vi strävar efter att hitta företag som är ledande inom sina branscher. Vi analyserar bolagens konkurrenskraft och framtidsmöjligheter och hur det är avspeglat i aktiens pris. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling. Målsättningen är att fonden ska ge en bättre avkastning än andra liknande fonder.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Hållbarhet

Lannebo Teknik bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Teknik investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Placeringsinriktning Teknikfond

Lannebo Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtbranscher globalt med tonvikt på USA. Fonden investerar efter tillväxtteman och söker stabila bolag med god vinstutveckling. Aktuella investeringsteman är till exempel hälsa, säkerhet, resurseffektivisering och digitalt innehåll.

Teknikfonden riktar sig till dig som

  • Vill ha en global exponering mot tillväxtbolag inom främst teknologisektorn.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Vanliga frågor om Teknikfonden

Vad är en teknikfond?

En teknikfond är en aktiefond som investerar i bolag med fokus på ny teknik. Bland innehaven i Lannebo Teknik finns flera av världens ledande teknikföretag såsom Apple, Google och Amazon.

Varför investera i en fond inom ny teknik?

Tekniksektorn har utvecklas starkt det senaste årtiondet. Lannebo Teknik är en aktiefond och har därför hög risk vilket gör att den lämpar sig för långsiktigt sparande, det vill säga sparande med en längre placeringshorisont än fem år.

Vilka är de bästa fonderna som investerar i ny teknik?

Flera olika fondbolag har fonder som investerar i ny teknik. För en dagsaktuell jämförelse hänvisar vi till Morningstar, en analystjänst som täcker de flesta svenska teknikfonder.

Var kan man köpa Lannebo Teknik?

Lannebo Teknik finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Teknik.

Går det att månadsspara i Lannebo Teknik?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Teknik?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Teknik. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Teknik, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Finns Lannebo Teknik i PPM?

Ja, Lannebo Teknik finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Teknik på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Teknik är en aktiefond som investerar i bolag inom ny teknik. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Insvesteringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Teknik?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Innehav Teknikfonden

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. Nedan följer en lista över samtliga aktieinnehav i Teknikfonden per 2020-06-30.

FINANS
Prosus

INFORMATIONSTEKNOLOGI
Adobe
Advanced Micro Devices
Amdocs
Apple
Cisco Systems
Citrix Systems
F-Secure
FireEye
IBM
Intel
Intuit
Mastercard
MicroChip Technology
Microsoft
Mycronic
Naspers Ltd
Nvidia
Oracle
Palo Alto Networks
Paypal Holdings
Salesforce.com
Sinch
eBay

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Activision Blizzard
Alphabet Class A
Alphabet Class C
Electronic Arts
Facebook
Netflix
Nintendo
Square Enix Holdings
Walt Disney Co

SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER
Amazon.com
Veoneer SDB

Målsättning och placeringsinriktning för Teknikfonden

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med globala placeringsmöjligheter som är inriktad mot börsnoterade teknikbolag. Bolagen ska ha ett högt teknikinnehåll, men kan vara verksamma inom olika branscher.

Geografisk fördelning

Fondbolaget avgör, med hänsyn till marknadens förutsättningar, den geografiska fördelningen i fonden. Fonden kan komma att vara helt eller till stor del, dvs. upp till och med 100 procent av fondens värde, exponerad mot enskilda geografiska marknader. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA.

Placering kan till högst 10 procent av fondens värde ske i aktier i och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument som ger exponering mot andra bolag än teknikbolag. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen.

Målet är, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Utlåning

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta
eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är MSCI World IT 10/40 Net TR USD.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Målgrupp för Teknikfonden

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont.

Förmåga att klara förluster

Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet. Fonden har riskfaktor 6 av 7, vilket motsvarar en hög risknivå. Fonden passar därmed dig som har en risktolerans som motsvarar 6 av 7.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Teknikfonden

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att  priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till vissa branscher ha en högre risk än fonder som placerar i fler branscher. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Indexoberoende
Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen. Lannebo Teknik har vanligtvis en stor del av sina tillgångar placerade i utländska aktier. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte.

Låg likviditetsrisk
Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Teknik låg som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på.

Fondens aktivitetsgrad
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med globala placeringsmöjligheter som är inriktad mot teknikbolag. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden investerar normalt i 25 till 35 bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI World IT 10/40 Net TR USD.

Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och marknad. MSCI World IT 10/40 Net TR USD är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av globala IT-bolag, med begränsning att inget bolag får överstiga 10 procent, samt att bolag som väger 5 procent eller mer, ej får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS). MSCI World IT 10/40 Net TR USD tar vidare hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Avgifter för Teknikfonden

Andelsklass SEK
Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Den årliga avgiften visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader, för fonden. Rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) ingår dock inte i den årliga avgiften.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4638
ISINSE0000740672
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.