Lannebo Teknik – Ny teknikfond

En fond för dig som vill investera i marknadsledande bolag inom ny teknik.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
49,24%
Föregående dag
0,86%
I år
7,49%
5 år
184,04%
Översikt

Lannebo Teknik – Fond med fokus på ny teknik

Sedan starten år 2000 har Lannebo Teknik investerat i världens mest framgångsrika digitala bolag. Trots att 20 år har passerat fortsätter digitaliseringens möjligheter att växa. De senaste tio åren, från 2010 till 2020, var Lannebo Teknik en av de fem bästa fonderna i PPM.

Lannebo Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond med globala placeringsmöjligheter som är inriktad mot börsnoterade teknikbolag. Bolagen ska ha ett högt teknikinnehåll, men kan vara verksamma inom olika branscher. Fonden har globala placeringsmöjligheter, men eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA.

Förvaltare

No description
Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Helen Broman

Helen Broman arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Förvaltarstil

Vi strävar efter att hitta företag som är ledande inom sina branscher. Vi analyserar bolagens konkurrenskraft och framtidsmöjligheter och hur det är avspeglat i aktiens pris. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling. Målsättningen är att fonden ska ge en bättre avkastning än andra liknande fonder.

Hållbarhet

Lannebo Teknik bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Teknikfonden riktar sig till dig som

 • Vill ha en global exponering mot tillväxtbolag inom främst teknologisektorn.
 • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
 • Ser teknisk utveckling som en positiv kraft för en mer hållbar värld.

Målgrupp för Teknikfonden

Lannebo Teknik – Ny teknikfond är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder.
En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Ny teknikfond

Lannebo Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond med globala placeringsmöjligheter som är inriktad mot börsnoterade teknikbolag. Bolagen ska ha ett högt teknikinnehåll, men kan vara verksamma inom olika branscher. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fondbolaget avgör, med hänsyn till marknadens förutsättningar, den geografiska fördelningen i fonden. Lannebo Teknik – ny teknikfond kan komma att vara helt eller till stor del, dvs. upp till och med 100 procent av fondens värde, exponerad mot enskilda geografiska marknader. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Placering kan till högst 10 procent av fondens värde ske i aktier i och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument som ger exponering mot andra bolag än teknikbolag.

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.
Lannebo Teknik – ny teknikfond är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet är, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.
Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Teknikfondens jämförelseindex är MSCI World IT 10/40 Net TR USD. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Teknikfonden

Från årsberättelsen 2020


De innehav som bidrog mest positivt
till fondens avkastning var Sinch, Apple och Amazon. Svenska Sinch är en global leverantör av molntjänster för kundinteraktion. Utöver en god organisk tillväxt och lönsamhet, har bolaget en aktiv förvärvsstrategi för att expandera till nya geografier och skapa volym åt sin skalbara mjukvaruplattform. Under 2020 har Sinch annonserat fyra förvärv, som alla har varit strategiska och bidragit antingen med teknologi, volym eller geografisk täckning. Bolagets goda resultat har bidragit till att Sinch inte bara var fondens bästa innehav under perioden utan även hela Stockholmsbörsens bästa bolag med en uppgång på 368 procent. Det är extra roligt när det är ett bolag som vi följt och ägt under en längre tid.

Apple utvecklar smarttelefoner och relaterade kommunikationsprodukter, datorer och surfplattor, men även olika tjänster. Trenden att fler människor jobbar hemifrån har lett till en ökad efterfrågan på Apples produkter, vilket har bidragit till den positiva aktieutvecklingen. Apples tillväxt är främst beroende av försäljningen av Iphone, men affärsområdet ”tjänster” utgör snart 25 procent och är det område som främst skall driva tillväxt och marginal framöver. Året avslutades också med spekulationer om att Apple återupptagit projektet att ta fram en bil. Aktien var upp 60 procent under perioden.

Amazon har gynnats av ökad e-handelsaktivitet till följd av nedstängda samhällen och fysisk distansering. Dessutom har efterfrågan på Amazons molnlösning, Amazon Web Services, ökat i samband med covid-19 eftersom fler företag valt att flytta sin infrastruktur till molnet. Uppkopplade företag som möjliggör för distansarbete väntas fortsätta driva efterfrågan. Vidare har Amazon behövt öka sina kostnader på grund av hårt tryck i logistiknätverket, samtidigt som de har anställt mer personal och säkerhetsåtgärder lett till lägre produktivitet. Aktien steg med 55 procent under perioden.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Intel, IBM och Amdocs. Gemensamt för de tre är att alla är att anses som något mer defensiva innehav med lägre tillväxt.  Mikroprocessortillverkaren Intel har haft bolagsspecifika utmaningar under året och annonserade förseningar av deras utrullning av 7nm processorer, vilket innebär att konkurrenter tar order och marknadsandelar. Det kommer sannolikt att vara utmanande för bolaget att komma ikapp sina konkurrenter och det kan komma att ta lång tid. Fonden har under året avyttrat hela innehavet i Intel. Istället är fonden exponerad mot konkurrenter som ser ut att ha bättre förutsättningar till att utvecklas väl på både kortare och längre sikt.

2020 har varit lite av ett omställningssår för IBM. Bolaget förvärvade tidigare molntjänstföretaget RedHat och sedan tog arkitekten bakom det förvärvet över som ny vd. Under 2020 presenterades också en plan över att dela bolaget i två så att nuvarande IBM fokuserar på hybrida molntjänster, medan den andra delen, som också noteras, fokuserar på IT-infrastruktur. Detta har fått investerare att avvakta och aktien har tappat.

Amdocs utvecklar olika typer av IT-system för telekombolag. Aktieutvecklingen under perioden var svag och aktien föll med 15 procent, vilket huvudsakligen förklaras av att projekt måste flyttas fram på grund av covid-19. Samtidigt har Amdocs vunnit många nya kontrakt hittills under 2020, vilket är lovande för bolagets utveckling på längre sikt.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Palo Alto Networks är ledande på digitala säkerhetslösningar så att företag kan identifiera och blockera intrång i nätverk och enheter.

+ Mastercard är världsledande på digitala betalningstransaktioner och har en stark position när kontanthantering successivt ersätts av digitala alternativ.

+ Nintendo är en japansk spel- och konsolutvecklare med många av världens största speltitlar, exempelvis Mario.

– Sinchs aktie har gått starkt på relativt kort tid och fonden sålde av en del för att ta hem vinst.

– Fonden minskade sitt innehav i Apple något i början av året, i samband med att butiker behövde stängas på grund av covid-19.

– Fonden tog även ned vikten i PayPal i samband med att Mastercard togs in som innehav.

Aktieinnehav i Teknikfonden

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Microsoft

Microsoft utvecklar mjukvara för datorsystem och hårdvara i form av datorer och surfplattor. Microsoft Office är det populäraste programmet tillsammans med operativsystemet Microsoft Windows. Microsoft utvecklar även en molnplattform, Azure, där efterfrågan har ökat kraftigt i takt med att fler företag kopplar upp sin verksamhet till molnet.

Alphabet

Alphabet äger världens största sökmotor, Google, operativsystemet (Android) för smarttelefoner och andra internetbaserade tjänster. De äger bland annat videodelningstjänsten YouTube. Affärsmodellen grundar sig på annonsintäkter och Google, som driver största delen av intäkterna, är världens största annonsplattform.

Amazon

Amazon är en av världens största e-handlare och molntjänstleverantörer. Amazon säljer varor i alla kategorier både under eget namn eller från andra handlare som använder Amazons plattform. Amazon driver även fysiska butiker främst inom dagligvaror.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Ny teknikfond

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att  priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till vissa branscher ha en högre risk än fonder som placerar i fler branscher. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen. Lannebo Teknik – ny teknikfond har vanligtvis en stor del av sina tillgångar placerade i utländska aktier. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Teknik – ny teknikfond låg som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Lannebo Teknik – ny teknikfond får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Teknikfonden

Gäller andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Den årliga avgiften visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader, för fonden. Rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) ingår dock inte i den årliga avgiften.

Vanliga frågor om Ny teknikfond

Vad är en teknikfond?

En teknikfond är en aktiefond som investerar i bolag med fokus på ny teknik. Bland innehaven i Lannebo Teknik finns flera av världens ledande teknikföretag såsom Apple, Google och Amazon.

Varför investera i en fond inom ny teknik?

Tekniksektorn har utvecklas starkt det senaste årtiondet. Lannebo Teknik är en aktiefond och har därför hög risk vilket gör att den lämpar sig för långsiktigt sparande, det vill säga sparande med en längre placeringshorisont än fem år.

Vilka är de bästa fonderna som investerar i ny teknik?

Flera olika fondbolag har fonder som investerar i ny teknik. För en dagsaktuell jämförelse hänvisar vi till Morningstar, en analystjänst som täcker de flesta svenska teknikfonder.

Var kan man köpa Lannebo Teknik?

Lannebo Teknik finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Teknik.

Går det att månadsspara i Lannebo Teknik?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Teknik?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Teknik. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Teknik, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Finns Lannebo Teknik i PPM?

Ja, Lannebo Teknik finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Teknik på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Teknik är en aktiefond som investerar i bolag inom ny teknik. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Teknik?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4638
ISINSE0000740672
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.