Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

En globalfond för dig som vill investera i snabbväxande teknikbolag över hela världen.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
61,85%
Föregående dag
0,37%
I år
8,45%
Översikt

Lannebo Teknik Småbolag – Mer nischad än vanliga globalfonder

Lannebo Teknik Småbolag lanserades i november 2019. Det är en fond som tar Lannebos framgångsrika aktiva småbolagsförvaltning vidare ut i världen.

Småbolag har varit kärnan i Lannebos verksamhet ända sedan starten år 2000. Framgångarna på området är en viktig anledning till att Lannebo i dag är en av Sveriges största fristående förvaltare med en samlad fondförmögenhet på runt 70 miljarder kronor.

Lannebo Teknik Småbolag investerar i teknikdrivna tillväxtföretag med ett börsvärde under 6,5 miljarder amerikanska dollar. Fonden har en tematisk strategi och inga geografiska begränsningar utan kan investera i intressanta bolag var som helst i världen. Genom en kombination av en tematisk strategi med fokus på stora tillväxttrender och fundamental småbolagsanalys är fondens ambition att ge bättre avkastning än breda globalfonder.

Förvaltare

No description
Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Helen Broman

Helen Broman arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Förvaltarstil

Vi är övertygade om att teknisk utveckling kan lösa många av världens utmaningar och är nyckeln till en mer hållbar framtid. Vi söker bolag som skapar långsiktiga värden och istället för att fokusera på nästa kvartal fokuserar på nästa generation. De bolag vi investerar i är ledande, eller kan förväntas ta en ledande position, inom de tillväxtteman som identifierats. Inom varje tema söker vi bolag med stark konkurrenskraft, goda tillväxtmöjligheter och en modern syn på hållbarhet. Vidare lägger vi stort fokus på riskbedömning och investerar endast i bolag med en realistisk och attraktiv värdering. Vår process bygger på fundamental analys och vi investerar inte i rena förhoppningsbolag.

Hållbarhet

Lannebo Teknik Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond riktar sig till dig som

• Vill ha en global exponering mot teknikdrivna tillväxtbolag.
• Ser teknisk utveckling som en positiv kraft för en mer hållbar värld.
• Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Målgrupp Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder.
En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning för Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

Lannebo Teknik Småbolag är en aktivt förvaltad globalfond med globala placeringsmöjligheter som är inriktad mot små och medelstora börsnoterade teknikbolag. Bolaget ska ha ett högt teknikinnehåll, men kan vara verksamma inom olika branscher.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/ eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fondbolaget avgör, med hänsyn till marknadens förutsättningar, den geografiska fördelningen i fonden. Fonden kan komma att vara helt eller till stor del, dvs. upp till och med 100 procent av fondens värde, exponerad mot enskilda geografiska marknader. Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som högst uppgår till 5 miljarder US dollar eller motsvarande belopp i en annan valuta. Nämnda storleksgräns ska justeras årligen enligt utvecklingen för fondens jämförelseindex, dock avrundat till närmaste hundratal miljoner US dollar. Den nya storleksgränsen ska tillämpas på investeringar som görs efter det att justeringen skett och gäller fram tills dess att nästa justering sker. Placering kan till högst 10 procent av fondens värde ske i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument utan begränsning till storleken av bolagens börsvärde och/ eller om bolagen är teknikbolag. Avsikten är att över tid placera lägst 90 procent av fondens värde i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver.

Lannebo Teknik Småbolag investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet är, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar.

Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå. Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Globalfonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Lannebo Teknik Småbolags jämförelseindex är MSCI World Small Cap Information Technology Index.

Lannebo Teknik Småbolag lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster

Förvaltningsberättelse Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

Från årsberättelsen 2020


De innehav som bidrog mest positivt
till fondens avkastning under perioden var Sinch, Nordic Semiconductor och Revenio Group. Svenska Sinch är en global leverantör av molntjänster för kundinteraktion. Utöver en god organisk tillväxt och lönsamhet, har bolaget en aktiv förvärvsstrategi för att expandera till nya geografier och skapa volym åt sin skalbara mjukvaruplattform. Under 2020 har Sinch annonserat fyra förvärv, som alla har varit strategiska och bidragit antingen med teknologi, volym eller geografisk täckning. Förvärven har bidragit till en stark kursutveckling. Aktien var upp med 368 procent under perioden.

Norska Nordic Semiconductor är specialiserade på kretskort till trådlös teknologi som kräver relativt lite energi, som datormöss, spelkonsoller och sportutrustning. Lösningen bygger på en Blutetooth-teknologi och bolaget är ledande inom sitt område. Efterfrågan på lågenergichip har vuxit och orderingången har varit rekordhög. Nya produktlanseringar har också bidragit till god tillväxt. I slutet av året annonserade bolaget förvärvet av en Wi-Fi-teknologi, som ska bredda bolagets marknad och bidra till produktutveckling och långsiktig tillväxt. Dessa faktorer har bidragit till att aktien var upp 123 procent under året.

Det finska innehavet Revenio Group är ett medicinteknikbolag som utvecklar en ledande teknologi inom ögontrycksmätning och används vid diagnos av grön starr, vilket drabbar närmare 4 procent av världens befolkning. Ögontrycksmätaren säljs globalt till sjukhus och kliniker tillsammans med engångsartiklar som byts ut vid varje patientbesök. Lönsamheten i affären är god och så bedömer vi även förutsättningarna för fortsatt tvåsiffrig tillväxt de kommande åren. På längre sikt finns även potential i Revenios instrumentutveckling inom tidig diagnos av hudcancer och astma, men där är fortfarande bolaget i en tidig fas. Stark tillväxt och lönsamhet under året, i kombination med att konkurrerande luftpuffteknologi ansågs riskera virusspridning i vissa länder, bidrog till att aktien var upp med 85 procent under 2020.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling under perioden var CTT Systems, Tabula Rasa Healthcare och Viavi Solutions. CTT Systems utvecklar avfuktare och luftfuktare för flygplan. Avfuktarna minskar planets bränsleförbrukning genom att hämma isbildningen som uppstår i flygplanet. Luftfuktarna bidrar till en bättre kabinmiljö. På grund av pandemin har flygtrafiken minskat och lett till minskad nyförsäljning och eftermarknadsaffär för bolaget. Även en allmän oro för bolag inom flygsektorn har tyngt aktien under året, som var ned med 12 procent under perioden.

Amerikanska Tabula Rasa Healthcare erbjuder patientspecifika mjukvarulösningar för sjukhus och apotek, vilka möjliggör för vården att optimera medicinering och därigenom höja kvalitet, minska sjukvårdskostnader och sjukvårdsvistelser. Pandemin har orsakat förseningar i nya kontrakt. Bolaget har även sänkt sina prognoser för året, vilket har tyngt aktien. Fonden har avyttrat hela innehavet under den senare delen av 2020.

Viavi Solutions tillhandahåller test- och mätutrustning för kommunikationsinstrument och nätverk, inklusive för utrullningen av 5G. Under 2020 har bolagets verksamhet påverkats negativt av corona, då många tester och mätningar tvingats skjutas på framtiden. Efterfrågan på Viavi Solutions lösningar visar tecken på förbättring enligt bolaget och en god utsikt för 2021. Aktien var ned med 12 procent under 2020.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Amerikanska Pings aktie utvecklades svagt i samband med pandemin samt under hösten 2020, vilket vi bedömde som lägen för att öka fondens position.

+ Även i Upland Software sågs köplägen i samband med en svag aktieutveckling under delar av året.

+ Vidare blev svenska Karnov ett nytt innehav och därmed ett stort nettoköp.

– Fonden avyttrade de sista aktierna i Solutions 30 i slutet av 2020 i samband med rapporter från aktivistfonder som väntades tynga aktien. Bedömningen var att risken på nedsidan var stor, samtidigt som aktien gått upp med 44 procent under året och att en vinsthemtagning i det läget var rimlig.

– Fonden avyttrade hela innehavet i tyska Isra Vision efter att Atlas Copco lagt bud på bolaget.

– Även norska Data Respons blev uppköpt under perioden och försvann därmed ur fonden.

Aktieinnehav i Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Upland Software

Upland Software har sitt säte i USA och utvecklar molnbaserade affärssystem som möjliggör för organisationer att planera, hantera och genomföra projekt. Bolagets mjukvara underlättar arbetsprocesser och arbetsflöden som möjliggör högre effektivitet hos kunderna.

Ping Identity Holding

Amerikanska Ping Identity Holding (Ping) utvecklar en plattform för digitala identifikationslösningar, som multifaktorautentisering och andra digitala inloggningsfunktioner. Ping gynnas av en ökad efterfrågan på digitala säkerhetslösningar. Bolaget är väl positionerat med ett starkt varumärke och en attraktiv produktplattform.

Sinch

Sinch är en global leverantör av molntjänster för kundinteraktion. Genom sin plattform och direktkontakt med operatörer världen över kan företag på ett säkert och pålitligt sätt kommunicera med sina kunder. Utöver en stark organisk tillväxt har Sinch varit aktiva med förvärv för att uppnå en stark marknadsposition.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Aktieinnehav i Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. 

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Upland Software

Amerikanska Upland Software utvecklar molnbaserade affärssystem som möjliggör för organisationer att planera, hantera och genomföra projekt. Bolagets mjukvara underlättar arbetsprocesser och arbetsflöden som möjliggör högre effektivitet hos kunderna.

Ping Identity Holding (Ping)

Amerikanska Ping Identity Holding (Ping) utvecklar en plattform för digitala identifikationslösningar, som multifaktorautentisering och andra digitala inloggningsfunktioner. Ping gynnas av en ökad efterfrågan på digitala säkerhetslösningar. Bolaget är väl positionerat med ett starkt varumärke och en attraktiv produktplattform.

Sinch

Sinch är ett svenskt bolag som är global leverantör av molntjänster för kundinteraktion. Genom sin plattform och direktkontakt med operatörer världen över kan företag på ett säkert och pålitligt sätt kommunicera med sina kunder. Utöver en stark organisk tillväxt har Sinch varit aktivt med förvärv för att uppnå en stark marknadsposition.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till små och medelstora företag ha en högre risk än fonder

Lannebo Teknik Småbolag kan vidare genom att koncentrera tillgångarna till teknikbolag ha en högre risk än fonder som placerar i fler branscher. Det finns dock en ambition att inte utsätta globalfonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Fonden har vanligtvis en stor del av sina tillgångar placerade i utländska aktier. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte. Då aktier i småbolag generellt har lägre likviditet ställer likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig mix av innehav för att även på detta sätt kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Vanliga frågor om Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

Vad är en globalfond?

En globalfond är en aktiefond som investerar i bolag globalt. Lannebo Teknik Småbolag investerar i små och medelstora teknikbolag oberoende av geografisk hemvist.

Varför investera i en globalfond inom teknikdriven tillväxt?

Tekniksektorn har utvecklas starkt det senaste årtiondet. Lannebo Teknik Småbolag är en aktiefond och har därför hög risk vilket gör att den lämpar sig för långsiktigt sparande, det vill säga sparande med en längre placeringshorisont än fem år. För sparande med en kortare horisont kan det passa bättre med exempelvis en högräntefond.

Vilka är de bästa fonderna inom kategorin globalfonder?

Det finns många fondbolag som har globalfonder med olika typer av inriktning och investeringsfilosofi. För en dagsaktuell jämförelse hänvisar vi till Morningstar, en analystjänst som täcker många globalfonder.

Var kan man köpa Lannebo Teknik Småbolag?

Lannebo Teknik Småbolag finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Teknik Småbolag.

Går det att månadsspara i Lannebo Teknik Småbolag?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Teknik Småbolag?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Teknik Småbolag. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Teknik Småbolag, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Finns Lannebo Teknik Småbolag i PPM?

Nej, Lannebo Teknik Småbolag har för kort historik för att finnas i PPM:s utbud. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Teknik Småbolag på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Teknik Småbolag är en aktiefond som investerar i bolag inom ny teknik globalt. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Insvesteringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Teknik Småbolag?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2019-11-07
Bankgiro5393-8932
ISINSE0013236049
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%