Hållbara investeringar

Hållbara investeringar

 

Klimatförändringarna är inte längre ett avlägset problem för framtida generationer – det är en ny verklighet som vi alla måste förhålla oss till. Som investerare måste vi agera snabbt och beslutsamt.

Vi har en skyldighet gentemot våra andelsägare, samhället och planeten att bidra till målen i Parisavtalet. Det är något vi tar på största allvar. Att integrera rätt hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen är dessutom helt avgörande för att vi ska kunna hitta framtidens vinnare och således generera en god riskjusterad avkastning.

Vår syn på hållbarhet

Aktivt ägande

Hållbarhet börjar alltid med ägarstyrning. Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra?

Vår investeringsprocess

Hur integrerar vi hållbarhet i förvaltningen? För oss är det en självklarhet att arbeta med att påverka bolagen i rätt riktning.

Mångfald i styrelserna

Lannebo erkänner värdet av mångfald i sammansättningen av företagens styrelser. Vi betonar vikten av att ha styrelseledamöter med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

Exkludering

Inom vissa branscher bedöms hållbarhetsriskerna vara så omfattande att vi vill minimera fondernas exponering mot dessa.

Samarbeten och initiativ

Vi är övertygade om att investerarnas styrka är en viktig pusselbit för att lyckas nå klimatmålen.

Så röstar vi

Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd.

Vad räknas som en hållbar investering?

Bidrar till hållbarhetsmål01

Enligt oss på Lannebo måste investeringen antingen gå i linje med EU:s klimatmål eller FN:s globala mål för en hållbar utveckling för att räknas som hållbar. Detta tar vi reda på genom att analysera om bolagets ekonomiska aktiviteter är förenliga med målsättningarna. Utöver våra egna hållbarhetsanalyser använder vi oss av data från etablerade hållbarhetsleverantörer för att säkerställa att vår bedömning är solid.

Lannebo använder FN:s 17 globala mål och/eller EU-taxonomin för att identifiera miljömässiga och sociala mål.

Ej orsakar skada 02

Investeringen får inte ha negativ påverkan på miljö eller samhälle. För att identifiera vilka aktiviteter som kan medföra betydande skada utgår vi från de så kallade Principal Adverse Impact-indikatorerna (”PAI-indikatorer”) som är framtagna av EU. De bolag som vars PAI-indikatorer utmärker sig negativt analyseras vidare så att vi kan avgöra om det är möjligt att vidta åtgärder för förbättring. I vissa fall kan analysen leda till att bolaget inte klassas som hållbart och att investeringen därmed uteblir.

God styrning03

“God styrning är avgörande för ett företags utveckling och i slutändan för att skapa långsiktigt, hållbart värde i samhället som helhet.”

Per Trygg, Förvaltare och ägaransvarig

God styrning av bolag är en förutsättning för långsiktig hållbarhet, och därför har vi antagit en policy för att säkerställa att våra investeringsobjekt har en sund ledningsstruktur och företagskultur. Därutöver granskar vi bolagens principer för ersättningar och förmåner för relevanta personalkategorier, med särskilt fokus på jämställdhet och arbetsmiljö.

Rapporter, policyer och principer

Vanliga frågor

Vad är en hållbar investering?

EU:s förordning SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) har tagits fram i syfte är att öka transparensen kring hållbarhet, skapa ett standardiserat sätt att rapportera och motverka greenwashing. För att en investering ska klassas som hållbar enligt SFDR ska den uppfylla tre kriterier:

1. Bidrar väsentligt till ett miljömål eller ett socialt mål.
2. Orsakar inte betydande skada för något av dessa mål.
3. Har en god bolagsstyrning.

Hur integreras hållbarhet i förvaltningen av våra fonder?

Integrering

Lannebos förvaltare gör en grundlig hållbarhetsanalys av bolagens miljöpåverkan, sociala ansvar och styrning. Det är en del av den omfattande bolagsanalys som ligger till grund för våra investeringsbeslut. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen säkerställer vi en kontinuerlig hantering av både risker och möjligheter kopplade till hållbarhet.

Exkludering

Inom vissa branscher bedöms hållbarhetsriskerna vara så omfattande att Lannebo vill minimera fondernas exponering mot dessa. Därför har vi en exkluderingsstrategi med syfte att minimera de viktigaste hållbarhetsriskerna, såväl för människor och planet som för fondernas andelsägare.

Aktivt ägande

Vi använder vårt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det gör vi genom att delta i valberedningar, rösta på bolagsstämmor och för direkt dialog med bolagen som vi investerar i.

Hur påverkar Lannebo bolagen i en mer hållbar riktning?

Som en betydande ägare i flera svenska börsbolag har Lannebo möjlighet att utöva ägarinflytande och driva verklig förändring. Vi utövar vårt ägarinflytande via tre strategier:

1. Valberedning

Vi är med och formar styrelsernas sammansättning genom deltagande i valberedningar, där vi strävar efter kompetenta, mångsidiga och jämställda styrelser.

2. Bolagsstämma

Vi utövar vår rätt att rösta på bolagsstämmor. Vår huvudprincip är att delta på bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav – med undantag om innehavets storlek är ringa i förhållande till övriga aktieägare.

3. Dialog

Ett kraftfullt verktyg för att påverka bolagen är genom dialog. Vi har löpande möten och påverkansdialoger med bolagen vi investerar i. De kan vara proaktiva, reaktiva eller tematiska och genomförs individuellt eller i samarbete med andra investerare.

Kontakta oss

Har du frågor kring hållbarhet eller ägarstyrning? Hör gärna av dig!

No description

Maria Nordqvist

Hållbarhetsansvarig

Läs mer
No description

Per Trygg

Förvaltare och ägaransvarig

Läs mer