Hållbarhet på Lannebo

För oss handlar investeringar om att ta ansvar för ditt sparande och en hållbar framtid.

Hållbarhet på Lannebo

Vårt hållbarhetsarbete

Klimatförändringarna är inte längre ett avlägset problem för framtida generationer – det är en ny verklighet som vi alla måste förhålla oss till. Som investerare måste vi agera snabbt och beslutsamt.

Vi har en skyldighet gentemot våra andelsägare, samhället och planeten att bidra till målen i Parisavtalet. Det är något vi tar på största allvar. Att integrera rätt hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen är dessutom helt avgörande för att vi ska kunna hitta framtidens vinnare och således generera en god riskjusterad avkastning.

Aktivt ägande

Kärnan i vårt hållbarhetsarbete, och det vi är övertygade om skapar värde över tid, är den nära dialogen mellan våra förvaltare och portföljbolagen. Genom ett gediget ägarstyrningsarbete och engagemang i bolagen som vi investerar i fortsätter vi att skapa värde som går längre än avkastning. Lannebo är en synlig och aktiv ägare i de bolag som vi investerar i, och vi tvekar inte att göra vår röst hörd för att driva fram förändringar, såväl direkt till företagsledningar som i valberedningar och på bolagsstämmor.

Lannebos starka kultur av engagemang i bolagen vi investerar i gör att vi ser en aktieinvestering för vad den är – en ägarandel i ett bolag. Med ägandet kommer ett ansvar men också en möjlighet att finnas där för bolagen, pusha, uppmuntra och främja ett långsiktigt värdeskapande. I praktiken kan aktivt ägande kokas ner till tre grundelement: Att delta i valberedningen, utöva sin rösträtt på bolagsstämman och föra dialog med bolagen.

Läs mer: Aktivt ägande

Ansvarsfull förvaltning

Vi tror på ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i verksamheter som orsakar allvarliga skador för människors hälsa, har bristande affärsetik eller förstör miljön. Istället använder vi vårt kunnande och våra resurser till att hjälpa bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller att utvecklas och göra ett större positivt avtryck på omvärlden.

“Vårt engagemang bygger på en övertygelse om att ett bolags styrelse är viktigt för ett långsiktigt hållbart värdeskapande.”

Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig

_39R9327 rgb

Hur vi investerar

Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för människor och samhälle, som förstår sin omvärld, dess risker och dess möjligheter, har större chans till långsiktig lönsamhet. Vi följer en egen och framgångsrik metod när vi letar investeringar till våra fonder.

Läs mer: Vår investeringsprocess

Samarbeten och initiativ

Vi är en betydande investerare i många svenska börsbolag men internationellt är vi en liten aktör. Därför behöver vi slå oss samman med andra investerare för att effektivt kunna påverka bolagen i riktning mot att uppnå målen i Parisavtalet och liknande ambitiösa initiativ. Vi är övertygade om att investerarnas styrka är en viktig pusselbit för att lyckas nå klimatmålen. Tillsammans med andra investerare får vi en möjlighet att göra vår röst hörd.

Läs mer: Samarbeten och initiativ

Mer om hållbarhet

Aktivt ägande

Hållbarhet börjar alltid med ägarstyrning. Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra?

Vår investeringsprocess

Hur integrerar vi hållbarhet i förvaltningen? För oss är det en självklarhet att arbeta med att påverka bolagen i rätt riktning.

Exkludering

Lannebos hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i den bolagsanalys som utgör grunden för investeringsbeslutet och vårt aktiva ägande. Inom vissa branscher bedöms dock hållbarhetsriskerna vara så omfattande att vi vill minimera fondernas exponering mot dessa.

Mångfald i styrelserna

Lannebo erkänner värdet av mångfald i sammansättningen av företagens styrelser. Vi betonar vikten av att ha styrelseledamöter med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

Samarbeten och initiativ

Vi är övertygade om att investerarnas styrka är en viktig pusselbit för att lyckas nå klimatmålen. Tillsammans med andra investerare får vi en möjlighet att göra vår röst hörd.

Hållbarhet är integrerat i förvaltningen

Ett samtal med Peter Lagerlöf – fondförvaltare och investeringsansvarig på Lannebo – om socialt ansvar, branschens utmaningar och hur Lannebo arbetar för att påverka företag i rätt riktning.

Vad är en hållbar investering?

För att en investering ska klassas som hållbar enligt SFDR måste tre villkor uppfyllas men kriterierna under varje villkor är upp till fondbolagen själva att definiera. Här beskriver vi hur vi definierar en hållbar investering utifrån villkoren i SFDR.

Så röstar vi

Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Här kan du följa hur Lannebo röstar vid bolagsstämmor för våra investeringar.

Rapporter, policyer och principer

Har du frågor kring hållbarhet eller ägarstyrning? Hör gärna av dig!

No description

Maria Nordqvist

Hållbarhetsansvarig

Läs mer
No description

Per Trygg

Förvaltare och ägaransvarig

Läs mer