Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

En Sverigefond för dig som vill ha en fond med större möjligheter
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,0% + rörlig avgift (20% på ev överavkastning)
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
540,39%
Föregående dag
-0,37%
I år
13,74%
5 år
64,55%

Översikt

Lannebo Sverige Plus - Sverigefond

Stockholmsbörsen är hemvist för många välskötta, konkurrenskraftiga och globalt ledande företag som lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Vill du spara i en fond som har exponering mot svenska bolag, men som också har möjlighet att investera i intressanta bolag i övriga Norden är Lannebo Sverige Plus ett alternativ för dig.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. I grunden påminner fonden om Lannebo Sverige men skiljer sig framför allt på två punkter:

  • Lannebo Sverige Plus får investera upp till 10 procent i aktiemarknader utanför Sverige.
  • Lannebo Sverige Plus kan blanka aktier som förvaltaren bedömer kommer ha en svag kursutveckling. Dessa blankningar kan sedan finansiera investeringar i aktier som förvaltaren bedömer kommer ha en mer positiv kursutveckling.

Övrigt

Förutom en fast avgift har Lannebo Sverige Plus en rörlig avgift som utgår endast om fondens värdeutveckling i fonden överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel som är SIX Portfolio Return Index.

Förvaltare

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

Förvaltarstil

Strategin i förvaltningen grundar sig på kunskap om bolagen och värdeinriktad aktieanalys. En investering baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder. Fondens mer flexibla placeringsbestämmelser ger möjlighet att skapa extra avkastning utan att öka nettoexponeringen mot aktiemarknaden. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden ligger mellan 90 och 100 procent. Antalet innehav i fonden varierar normalt mellan 25 till 35 bolag.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Sverige Plus bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Sverige Plus investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Målgrupp för Lannebo Sverige Plus - Sverigefond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare som vill att det satsade kapitalet ska innehålla en options- eller hävstångsdel samt investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Sverige Plus - Sverigefond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Upp till 10 procent av tillgångar får placeras på aktiemarknader utanför Sverige.

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

I grunden påminner fonden om en traditionell aktiefond men i vissa avseenden har fonden friare placeringsregler. Fonden kan investera mer än 100 procent av fondförmögenheten. Fonden kan till exempel investera 130 procent i aktier som fondförvaltarna är positiva till och balansera detta genom att minska aktieexponeringen med 30 procent via försäljning av aktier som fonden inte äger men har lånat in, så kallad blankning. Blankning kan dessutom finansiera ytterligare investeringar i aktier som förvaltarna tror kommer ha en positiv kursutveckling. Fonden kan därutöver använda derivat som ett led i placeringsinriktningen. I normalfallet ligger nettoexponeringen mot aktiemarknaden mellan 90 och 100 procent.

Den svenska fonden Lannebo Sverige Plus är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där förvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Aktier väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt, som överträffar utvecklingen för fondens jämförelseindex SIXPRX.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får, som nämnts ovan, ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Framförallt kommer aktieindexterminer och aktieoptioner på den svenska aktiemarknaden att användas för att skapa sådan exponering. Summan av den underliggande risken i dessa derivat får dock inte överstiga summan av aktieinnehaven i fonden. Fonden får även, genom värdepapperslån, blanka enskilda värdepapper. Blankning innebär att fonden lånar ett värdepapper för att sedan sälja detta värdepapper i aktiemarknaden. Om kursen på värdepapperet gått ner när fonden köper tillbaka detta och återlämnar värdepapperet, skapas en positiv avkastning.

Fonden har som bas en traditionell lång aktieportfölj, till vilken förvaltarna kan addera såväl långa (innehavda) som korta (sålda eller så kallade blankade) positioner i aktier och aktierelaterade instrument. Som utgångspunkt har fonden en aktieportfölj med en brutto- och nettoexponering mot aktiemarknaden om cirka 100 procent. Därutöver kan en ökad exponering skapas genom att fonden tar både långa och korta positioner. Exponeringen dessa positioner föranleder kan uppgå till 0-50 procent på vardera sidan med följd att fondens bruttoexponering därigenom kan ökas med upp till 100 procent. Utgångspunkten är att denna ytterligare exponering, utöver de initiala 100 procenten på långsidan, ska vara ungefär lika stor på kortsidan som långsidan, med en strävan efter en bruttoexponering i aktier och aktierelaterade instrument över tiden som inte överstiger 160 procent samt en lång nettoexponering om cirka 100 procent.

Fondens bruttoexponering utgörs av summan av fondens exponeringar genom avistainnehav samt exponeringar genom derivatpositioner och så kallade tekniker och instrument, bland annat blankning. Exponering genom avistainnehav motsvaras av innehavens marknadsvärde. Vid beräkning av exponering i derivatpositioner och genom tekniker och instrument görs en konvertering till en jämförbar position i de underliggande tillgångarna. Fonden lånar in aktier med syfte att ta korta positioner. För ett värdepapperslån betalar fonden en på förhand bestämd ränta till motparten i låneavtalet, vilken i normalfallet är fondens förvaringsinstitut.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Lannebo Sverige Plus jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Sverige Plus - Sverigefond

De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Nokia, Dometic och BillerudKorsnäs. Nokia arbetar vidare med de operationella utmaningar som under 2019 ledde till sänkta marginalförväntningar. Bolagets konkurrenskraftiga 5G-basstationer, som varit försenade, börjar nu levereras till kunderna. Nätverksutbyggnaden av 5G har i större grad påbörjats i USA och Asien medan Europa ligger efter, delvis på grund av skilda åsikter kring den kinesiska leverantören Huawei och eventuella säkerhetsproblem.

Förseningarna i Europa har varit gynnsamma för Nokia som har kunnat arbeta för att vara konkurrenskraftigt vid kommande upphandlingar under 2020/2021. Vi förväntar oss därför en betydande rörelsemarginalförbättring framgent med anledning av stigande försäljning och lägre produktionskostnader. Nokias slutmarknader är hälsosamma. Bolagets balansräkning är stark och intäkterna från patentportföljen är stabila. Vi anser att Nokia-aktien är lågt värderad.

Investeringen i Dometic gjordes i slutet av mars efter att aktiekursen pressats av fallande lönsamhet och hög skuldsättning. Försäljningen av husbilar och husvagnar har stigit med anledning av coronapandemin och därmed ökat efterfrågan på Dometics produkter. Den höga skuldsättningen, som krävde förnyat avtal med långivande banker, bör halveras till 2022 men begränsar möjligheter till förvärv i närtid om inte en nyemission genomförs. Långsiktigt ser vi möjligheter till att bolaget minskar produktfloran, modulbaserar tillverkningen och ökar eftermarknadsförsäljningen.

BillerudKorsnäs arbetar med att förbättra effektivitet och lönsamhet i hela verksamheten samtidigt som uppstarten av den nya kartongmaskinen, KM7, pågår. Investeringen har kontinuerligt blivit större än förväntat men KM7 är nu i fasen för produktcertifiering av vätskekartong. Bolaget har investerat i kvalitet och kapacitet de senaste åren men har hittills inte fått ut skalfördelar eller ökade volymer i samma omfattning. Produktexponeringen, med god marknadstillväxt inom exempelvis vätskekartong och wellpapp, ger möjligheter till förbättrad avkastning på kapitalet de kommande åren.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Veoneer, Loomis och Securitas. Underleverantören Veoneer har under en längre tid drabbats hårt av en fallande personbilsmarknad. Kraftiga åtgärder har vidtagits för att minska de förluster som under 2019 pressade balansräkningen. Verksamheter inom bromskontroll har avyttrats och vidare har Veoneer lämnat ett samriskbolag med Volvo. Detta har stärkt balansräkningen samtidigt som det negativa kassaflödet minskar. Kritiskt i närtid är uppstarten av bolagets tidigare tagna kontrakt för leverans under det andra halvåret 2020.

Loomis verksamhet, kontanthantering, har i de flesta geografier påverkats negativt av nedstängda ekonomier och minskat resande. Speciellt Loomis europeiska verksamhet har drabbats hårt då stora volymnedgångar på kort tid är svåra att kostnadskompensera för. I Nordamerika är kundexponeringen bättre och med en större andel Safepoint-lösningar begränsas omsättnings- och lönsamhetstappet. Med en minskad andel kontantanvändning ökar möjligheterna till nya affärer från banker inom outsourcingkontrakt samtidigt som mindre konkurrenter pressas.

Securitas har förlorat försäljning till flygplatser och evenemang men har också gynnats av ett ökat säkerhetsbehov vid öppna butiker och nedstängda industrier. Sjukfrånvaron har ökat under coronapandemin vilket är kostsamt i en personalintensiv verksamhet. Detta har till viss del kompenserats av att konjunkturavmattningen dämpar löneinflationen vilket är gynnsamt för rörelsemarginalen.

Aktieinnehav i Lannebo Sverige Plus - Sverigefond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

SEB

SEB är en ledande nordisk bank med 15 000 medarbetare och verksamhet i Norden, Baltikum och Tyskland. Banken har i dag cirka 3 000 storföretag och 1,4 miljoner privatpersoner som kunder. SEB väntas de kommande åren vara Nordens lönsammaste bank sett till avkastning på eget kapital.

Nokia

Nokia är en tillverkare och leverantör av telekom- och nätverksutrustning. Bolaget innehar rättigheter till cirka 20 000 olika patentfamiljer inom området. Slutmarknaderna växer i takt med att nya teknikgenerationer utvecklas och kommersialiseras. Nokia erbjuder exempelvis produkter och service för drift och underhåll av telenät, datahallar och molnlösningar.

Ericsson

Ericsson är en tillverkare och leverantör av telekomutrustning med nära 100 000 anställda och cirka 54 000 patent. Bolaget är tillsammans med Nokia och Huawei världsledande inom utrustning och service för telekomnät.

Riskprofil för Lannebo Sverige Plus - Sverigefond

Då fonden till sin huvudsakliga inriktning är en lång aktiefond kommer fondens risk främst att ligga i marknadsrisken i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar.

Lannebo Sverige Plus – Sverigefond kan genom att koncentrera tillgångarna till huvudsakligen ett land ha en högre risk än fonder som placerar i flera länder. I fonden kan den totala marknadsrisken vara högre än i en traditionell aktiefond eftersom fonden kan använda sig av hävstång. Till aktieportföljen kan adderas såväl långa som korta positioner vilket innebär att såväl brutto som nettoexponeringen kan överstiga 100 procent. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger aktiemarknaden som helhet, mätt som SIXPRX, och ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelserna och lagstiftning samt genom den bolagsspecifika riskanalysen Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Sverige Plus låg som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på. Fondens medel kommer huvudsakligen att vara investerade i tillgångar som handlas i svenska kronor varför valutarisken är begränsad.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden lånar in aktier med syfte att ta korta positioner. För aktielånen ställer fonden säkerheter som kan överstiga värdet av de lånade aktierna vilket innebär att fonden får en motpartsrisk. Förutom motpartsrisk medför korta positioner att fondens bruttoexponering ökar vilket kan innebära en ökad marknadsrisk. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Handeln med derivatinstrument kan användas för att öka och minska fondens netto- och bruttoexponering vilket innebär att fondens marknadsrisk kan komma att öka. Motpartsrisken begränsas eftersom fonden i normalfallet inte använder sig av så kallade OTC-derivat. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Sverige Plus - Sverigefond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier.

Fokus läggs på varje enskild investering i Lannebo Sverige Plus – Sverigefond och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden investerar normalt i 25 till 40 bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex.

Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och marknad. SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt i att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag får överstiga 10 procent, samt att bolag som väger 5 procent eller mer, ej får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS), indexet tar även hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Aktiv risk (tracking error)

Lannebo Sverige Plus – Sverigefond (andelsklass SEK) startade 2008. Givet att det krävs historik från två år för att kunna räkna ut ett aktivitetsmått saknas siffror för andelsklasserna SEK C och SEK F. Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex.

Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till innehavet av ett enskilt värdepapper eller allmänna förändringar i marknaden. Aktiers avkastning varierar normalt sett mer än exempelvis räntebärande värdepapper. Därför är aktivitetsmåtten ofta högre för en aktivt förvaltad aktiefond än för en aktivt förvaltad räntefond.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Sverige Plus - Sverigefond

Gäller andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift, inkl tillsyn och revision: 1,0%*
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

*Eventuell resultatbaserad ersättning tillkommer enligt nedan.

Andelsklass SEK C

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift, inkl tillsyn och revision: 0,5%*
Ersättning till förvaringinstitut: upp till 0,02%

*Eventuell resultatbaserad ersättning tillkommer enligt nedan.

Andelsklass SEK F

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift, inkl tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Fondfakta

Startdatum2008-12-11
Bankgiro346-3585
ISINSE0002686584
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,0% + rörlig avgift (20% på ev överavkastning)

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.