Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

En Sverigefond för dig som vill ha en fond med större möjligheter
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,0% + rörlig avgift (20% på ev överavkastning)
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
664,09%
Föregående dag
1,14%
I år
21,16%
5 år
107,90%
Översikt

Lannebo Sverige Plus – Sverigefond med fokus på välskötta bolag

Stockholmsbörsen är hemvist för många välskötta, konkurrenskraftiga och globalt ledande företag som lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Vill du spara i en fond som har exponering mot svenska bolag, men som också har möjlighet att investera i intressanta bolag i övriga Norden är Lannebo Sverige Plus ett alternativ för dig.

Lannebo Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. I grunden påminner fonden om Lannebo Sverige men skiljer sig framför allt på två punkter:

 • Lannebo Sverige Plus får investera upp till 10 procent i aktiemarknader utanför Sverige.
 • Lannebo Sverige Plus kan blanka aktier som förvaltaren bedömer kommer ha en svag kursutveckling. Dessa blankningar kan sedan finansiera investeringar i aktier som förvaltaren bedömer kommer ha en mer positiv kursutveckling.

Övrigt

Förutom en fast avgift har Lannebo Sverige Plus en rörlig avgift som utgår endast om fondens värdeutveckling i fonden överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel som är SIX Portfolio Return Index.

Förvaltare

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

Förvaltarstil

Strategin i förvaltningen grundar sig på kunskap om bolagen och värdeinriktad aktieanalys. En investering baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder. Fondens mer flexibla placeringsbestämmelser ger möjlighet att skapa extra avkastning utan att öka nettoexponeringen mot aktiemarknaden. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden ligger mellan 90 och 100 procent. Antalet innehav i fonden varierar normalt mellan 25 till 35 bolag.

Hållbarhet

Lannebo Sverige Plus bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

Bästa aktiefond Sverige
2019

Bästa aktiefond Sverige de senaste tio åren.

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Årets Sverigefond
2018

Årets Sverigefond.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Lannebo Sverige Plus – Sverigefond riktar sig till dig som

• Vill ha en Sverigefond med ökade möjligheter.
• Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Målgrupp för Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare som vill att det satsade kapitalet ska innehålla en options- eller hävstångsdel samt investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Upp till 10 procent av tillgångar får placeras på aktiemarknader utanför Sverige.

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

I grunden påminner fonden om en traditionell aktiefond men i vissa avseenden har fonden friare placeringsregler. Fonden kan investera mer än 100 procent av fondförmögenheten. Fonden kan till exempel investera 130 procent i aktier som fondförvaltarna är positiva till och balansera detta genom att minska aktieexponeringen med 30 procent via försäljning av aktier som fonden inte äger men har lånat in, så kallad blankning. Blankning kan dessutom finansiera ytterligare investeringar i aktier som förvaltarna tror kommer ha en positiv kursutveckling. Fonden kan därutöver använda derivat som ett led i placeringsinriktningen. I normalfallet ligger nettoexponeringen mot aktiemarknaden mellan 90 och 100 procent.

Lannebo Sverige Plus är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där förvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Aktier väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt, som överträffar utvecklingen för fondens jämförelseindex SIXPRX.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får, som nämnts ovan, ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Framförallt kommer aktieindexterminer och aktieoptioner på den svenska aktiemarknaden att användas för att skapa sådan exponering. Summan av den underliggande risken i dessa derivat får dock inte överstiga summan av aktieinnehaven i fonden. Fonden får även, genom värdepapperslån, blanka enskilda värdepapper. Blankning innebär att fonden lånar ett värdepapper för att sedan sälja detta värdepapper i aktiemarknaden. Om kursen på värdepapperet gått ner när fonden köper tillbaka detta och återlämnar värdepapperet, skapas en positiv avkastning.

Fonden har som bas en traditionell lång aktieportfölj, till vilken förvaltarna kan addera såväl långa (innehavda) som korta (sålda eller så kallade blankade) positioner i aktier och aktierelaterade instrument. Som utgångspunkt har fonden en aktieportfölj med en brutto- och nettoexponering mot aktiemarknaden om cirka 100 procent. Därutöver kan en ökad exponering skapas genom att fonden tar både långa och korta positioner. Exponeringen dessa positioner föranleder kan uppgå till 0-50 procent på vardera sidan med följd att fondens bruttoexponering därigenom kan ökas med upp till 100 procent. Utgångspunkten är att denna ytterligare exponering, utöver de initiala 100 procenten på långsidan, ska vara ungefär lika stor på kortsidan som långsidan, med en strävan efter en bruttoexponering i aktier och aktierelaterade instrument över tiden som inte överstiger 160 procent samt en lång nettoexponering om cirka 100 procent.

Fondens bruttoexponering utgörs av summan av fondens exponeringar genom avistainnehav samt exponeringar genom derivatpositioner och så kallade tekniker och instrument, bland annat blankning. Exponering genom avistainnehav motsvaras av innehavens marknadsvärde. Vid beräkning av exponering i derivatpositioner och genom tekniker och instrument görs en konvertering till en jämförbar position i de underliggande tillgångarna. Fonden lånar in aktier med syfte att ta korta positioner. För ett värdepapperslån betalar fonden en på förhand bestämd ränta till motparten i låneavtalet, vilken i normalfallet är fondens förvaringsinstitut.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Lannebo Sverige Plus jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

Från årsberättelsen 2020


De innehav som bidrog mest positivt
till fondens avkastning var Dometic, SKF och Electrolux Professional. Dometic köptes till fonden under våren efter att aktien tappat drygt 50 procent sedan början av året. Investeringen grundade sig på att bolaget över en längre tidsperiod kunde arbeta med produktsortimentet, effektivisera och konsolidera fabriker samt gynnsam exponering mot friluftsliv. Möjligheterna inom sortiment och fabriker kvarstår och har varit begränsat bidragande till den stigande aktiekursen. Friluftstrenden med husbil och husvagn blev under året överraskande stark och återförsäljare i Europa och USA har rapporterat kraftig försäljningstillväxt och minskade lager. Den ökade efterfrågan ska nu visa sig i Dometics räkenskaper under 2021.

SKF rapporterade över såväl vår som marknadens förväntan för varje kvartal under året. Bolaget hanterade den mycket svåra tiden med att parera effekterna av covid-19 bättre relativt sektorkollegorna. Bolagets investeringar och arbete mot en effektivare produktionskedja ger resultat och börjar nu synas i bolagets rörelsemarginaler. Vi förväntar oss att båda affärsområdena, Industri och Fordon, i absoluta tal bidrar ungefär lika mycket till vinstutvecklingen kommande två år. I förhållande till 2019 kan rörelseresultatet förbättras med ungefär tre miljarder kronor eller 30 procent.

Electrolux Professional delades ut från Electrolux den 23 mars då Stockholmsbörsen bottnade efter vårens stora kursfall. Bolagets verksamhet, med stor exponering mot hotell och restauranger, har påverkats kraftigt av de restriktioner som införts i Europa och Nordamerika. För helåret väntas försäljningen falla organiskt med 20 procent och medföra ett halverat rörelseresultat. Bolagets affärsområde inom tvättutrustning har överraskat positivt och visat på god motståndskraft. Även om 2021 kommer att inledas avvaktande väntar vi oss en tydlig positiv efterfrågeutveckling under 2022 i takt med ökade vaccinationer och en normalisering av turism och restaurangliv.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Loomis, Securitas och Handelsbanken. Loomis och Securitas drabbades hårt av nedstängningar av samhällen i Europa och USA. Loomis har lyckats motverka effekterna väl på den amerikanska marknaden medan den sydeuropeiska verksamheten tappat kraftigt. Stängda affärer och restauranger samt begränsad turism väntas fortlöpa en tid men 2020 var med stor sannolikhet ett exceptionellt år. Loomis Pay som lanserades under året är en intressant produkt om än i mycket begränsad skala. Nya kunder väntas i takt med lansering i Sverige under 2021. Vi anser att aktien är lågt värderad då bolaget i grunden har god lönsamhet och kan fortsätta växa med nya produkter och genom förvärv.

Securitas har påverkats av minskat flygande och inställda tillställningar. Ogynnsamma kundavtal håller nu på att omarbetas och lönsamheten ska kunna förbättras i takt med detta. Bolaget har samtidigt minskat antalet anställda och löneinflationen som var problematisk under 2019 är nu begränsad.

Handelsbanken har, tillsammans med övriga storbanker, hittills haft väldigt små reserveringar i balansräkningen sett till pandemins påverkan. Den konstaterade kreditförlustnivån för de första tre kvartalen var 0,03 procent och lägre än motsvarande period 2019. Banken kommunicerade i september att man ökar investeringar i det digitala erbjudandet med en miljard kronor samtidigt som man ska stänga ett stort antal kontor. I dag finns en övertalighet av kontor på vissa orter och den anpassning som ska göras under kommande år kommer att vara gynnsam ur ett kostnadsperspektiv.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Alfa Laval har inom vissa delar av verksamheten haft en utmanande period med vikande slutmarknadsefterfrågan och fallande orderingång. För kommande år är bolaget välinvesterat med produktledarskap inom värmeväxling, separation och vätskehantering.

+ SKF har och fortsätter investera i produktivitet genom effektivare tillverkning i nya och förbättrade fabriker. Vi tycker att aktien har en tilltalande värdering och att bolaget har goda förutsättningar till hög vinsttillväxt fram till 2022.

+ Boliden som utvinner och producerar metaller som koppar, zink och guld gynnas av stigande råvarupriser i takt med en ekonomisk återhämtning från covid-19. Balansräkningen är stark med tillgångar i stabila geografier som Skandinavien och Irland.

– De största nettoförsäljningarna gjordes i AstraZeneca, Telia och Investor. Vid aktiemarknadens fall under våren 2020 såldes ovanstående positioner då de klarade sig relativt bra och gav utrymme för nya investeringar.

Aktieinnehav i Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Volvo

Volvo är en ledande tillverkare av lastvagnar, bussar samt anläggningsmaskiner. Branschen möter en intressant framtid med omställning till elektrifiering av drivlinan. Konkurrenskraften för Volvo är god då bolaget sedan länge arbetat med eldrivna bussar, har samriskbolag med Daimler inom bränsleceller samt en stor nettokassa.

Ericsson

Ericsson är tillsammans med ett fåtal aktörer i världen leverantör av en bred portfölj av 5G-teknik till operatörer och företag. Större utrullningar av tekniken väntas i USA och Europa under 2021 och 2022. Bolaget har gjort en omställning till god lönsamhet inom nätverksverksamheten och har fortsatt förutsättningar för högre rörelsemarginaler inom alla områden.

H&M

H&M är en global klädkedja med e-handelserbjudande i 51 länder och nära 5 000 butiker på 74 marknader. Bolaget har ställts inför stora svårigheter på grund av pandemin men fortsätter alltjämt med ett omställnings- och förnyelsearbete med fokus på IT- och logistikinvesteringar. Bolaget anpassar nu butiksstrukturen och förbättrar e-handelserbjudandet med stärkt logistikkedja.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

Då fonden till sin huvudsakliga inriktning är en lång aktiefond kommer fondens risk främst att ligga i marknadsrisken i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar.

Lannebo Sverige Plus – Sverigefond kan genom att koncentrera tillgångarna till huvudsakligen ett land ha en högre risk än fonder som placerar i flera länder. I fonden kan den totala marknadsrisken vara högre än i en traditionell aktiefond eftersom fonden kan använda sig av hävstång. Till aktieportföljen kan adderas såväl långa som korta positioner vilket innebär att såväl brutto som nettoexponeringen kan överstiga 100 procent. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger aktiemarknaden som helhet, mätt som SIXPRX, och ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelserna och lagstiftning samt genom den bolagsspecifika riskanalysen Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Sverige Plus låg som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på. Fondens medel kommer huvudsakligen att vara investerade i tillgångar som handlas i svenska kronor varför valutarisken är begränsad.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden lånar in aktier med syfte att ta korta positioner. För aktielånen ställer fonden säkerheter som kan överstiga värdet av de lånade aktierna vilket innebär att fonden får en motpartsrisk. Förutom motpartsrisk medför korta positioner att fondens bruttoexponering ökar vilket kan innebära en ökad marknadsrisk. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Handeln med derivatinstrument kan användas för att öka och minska fondens netto- och bruttoexponering vilket innebär att fondens marknadsrisk kan komma att öka. Motpartsrisken begränsas eftersom fonden i normalfallet inte använder sig av så kallade OTC-derivat. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

Gäller andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift, inkl tillsyn och revision: 1,0%*
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

*Eventuell resultatbaserad ersättning tillkommer enligt nedan.

Andelsklass SEK C

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift, inkl tillsyn och revision: 0,5%*
Ersättning till förvaringinstitut: upp till 0,02%

*Eventuell resultatbaserad ersättning tillkommer enligt nedan.

Andelsklass SEK F

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift, inkl tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Vanliga frågor om Sverigefonden Lannebo Sverige Plus

Vad är en Sverigefond?

En Sverigefond är, precis som det låter, en aktiefond som investerar i svenska aktier. Även om en fond kallas Sverigefond kan den ha möjlighet att investera en viss del av sina tillgångar utanför Sverige.  Därför är det viktigt att läsa fondbestämmelserna för att bättre förstå hur fonden får investera.

Varför ska man investera i en Sverigefond?

Att investera i en Sverigefond innebär att du indirekt investerar i en rad olika börsnoterade bolag, ofta med internationell inriktning. Det innebär att du får en bra riskspridning från start. Historiskt har det varit lönsamt att spara i Sverigefonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En Sverigefond som Lannebo Sverige Plus passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Sverigefonder?

Då investeringshorisonten för Sverigefonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i Sverigefonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Varför ska man investera i Sverigefonden Lannebo Sverige Plus?

Lannebo Sverige Plus är en Sverigefond som investerar i välskötta svenska bolag med ledande positioner globalt. Den svenska aktiemarknaden har historiskt utvecklats mycket jämfört ett globalt snitt. Fonden Lannebo Sverige Plus leds av ett erfaret förvaltarteam med god historik och fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet.

Var kan man investera i  Sverigefonden Lannebo Sverige Plus?

Här kan du se var man kan köpa fonden Lannebo Sverige Plus.

Finns Lannebo Sverige Plus i PPM?

Ja, Lannebo Sverige Plus finns på PPM.

Passar Sverigefonder på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Sverigefonder passar generellt sett bra att ha på ett ISK. Här hittar du mer information om skatt på fonder.

Kan jag placera tjänstepensionen i en Sverigefond som Lannebo Sverige Plus?

Ja, Sverigefonder passar bra för långsiktigt sparande såsom pensionssparande. Här kan du läsa mer om Lannebos fonder i tjänstepensionen.

Fondfakta

Startdatum2008-12-11
Bankgiro346-3585
ISINSE0002686584
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,0% + rörlig avgift (20% på ev överavkastning)

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.