Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du allmän information om Lannebos hållbarhetsarbete kopplat till fonderna och diskretionära uppdrag. Särskild hållbarhetsinformation per fond finns på respektive fondsida.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

sustainability

Integreringen av hållbarhetsrisker och möjligheter

Lannebo är en aktiv förvaltare som strävar efter att investera i långsiktigt hållbara bolag. Det kännetecknas exempelvis av bolag som har innovativa, samhällsfrämjande produkter, välutvecklade kontrollsystem för sin påverkan på omvärlden, kvantifierbara mål kopplade till hållbarhet, ambition att vara ledande inom hållbarhet i sin bransch och/eller välutvecklade strategier för en hållbar tillväxt. För att identifiera dessa bolag integrerar vi hållbarhetsrisker och möjligheter i vår investeringsbeslutsprocess. Läs mer om vår hållbarhetsintegrering i fondernas informationsbroschyr samt i vår policy.

Att analysera och försöka undvika tydliga hållbarhetsrisker vid val av innehav till fonden bedömer vi påverkar fondens riskjusterade avkastning positivt över tid. Ansvarsfulla bolag, vilka vi bedömer har lägre hållbarhetsrisker, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed större potential att generera en bättre avkastning för fondernas andelsägare till en lägre risk och över tid. Ett bolag som exempelvis bryter mot internationella konventioner, har bristande affärsetik eller saknar tydlig hållbarhetsagenda kan däremot ådra sig stora kostnader eller dåligt renommé som påverkar investeringens värde negativt.

Identifiering, bedömning och hantering av negativa konsekvenser

Lannebos huvudsakliga mål med fondförvaltningen är att generera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna, med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och riskprofil.

Lannebo integrerar hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen vilket resulterar i mer välinformerade investeringsbeslut, som i sin tur leder till bättre resultat för fondandelsägarna. Även genom ägarstyrning agera Lannebo för att främja förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i de bolag som fonderna har investerat i.

Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer kan exempelvis vara:

  • sociala, genom att bolaget är delaktigt i barnarbete, tvångsarbete eller begränsning av yttrandefriheten,
  • miljömässiga, genom att bolaget släpper ut stora mängder växthusgaser och saknar utsläppsminskningsinitiativ, samt
  • personalrelaterade, genom att bolaget saknar hantering av jämställdhet och mångfald.

Läs mer om hur vi hanterar negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer här.

Mer om Lannebos exkluderingskriterier återfinns här.

Aktieägarengagemang

Lannebo är en betydande investerare i många bolag och har möjligheten att påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Därför använder vi denna möjlighet och vidtar åtgärder i syfte att förbättra bolagens hållbarhetsarbete och minska negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer som inkluderas i vår hållbarhetsanalys. Detta sker genom att vi har en direkt dialog med bolagsledningarna. Våra grundläggande bolagsanalyser ger oss en stabil grund och möjlighet till att faktiskt påverka bolagen eftersom vi har satt oss in i och har specifik kunskap om deras hållbarhetsarbete. De krav och förväntningar vi som investerare ställer på bolagen hjälper dem att navigera och brukar vara uppskattat av bolagen. Det är ett effektfullt sätt att göra reell skillnad som investerare. Genom att analysera, och vid behov, aktivt arbeta med våra fondinnehav, bidrar vi till att hållbarhetsfrågor lyfts bland såväl större som mindre bolag.

Syftet med Lannebos ägarutövande är att främja en god utveckling i de bolag som Lannebos fonder investerar i. Ägarrollen ska utövas på ett sådant sätt att bolagens värde och därmed fondernas långsiktiga avkastning utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Lannebo anser att ett aktivt, affärsmässigt och ansvarsfullt ägarutövande är en viktig del av uppdraget från fondandelsägarna och att en god bolagsstyrning främjar möjligheten till en långsiktigt hållbar utveckling i bolagen. Lannebo verkar vidare för att de bolag som fondbolaget investerar i agerar i enlighet med nationella och internationella lagar och konventioner, relevanta koder, riktlinjer och i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Lannebo vill dessutom verka för att allmänhetens förtroende för aktieägande och aktiemarknaden är gott samt att de reglerade marknaderna i Norden har goda förutsättningar att förbli attraktiva och effektiva marknadsplatser. För att läsa mer om vår policy för aktieägarengagemang, se här.

Ersättningspolicy

Lannebos ersättningspolicy uppmuntrar anställda till att beakta och arbeta förebyggande mot hållbarhetsrisker. Läs mer om våra ersättningsprinciper här.

 

Uppförandekoder och internationella standarder

Lannebo signerade UNPRI (United Nations’ Principles for Responsible Investments) år 2013. Det är ett frivilligt ramverk som består av sex principer för att inkludera miljö-, sociala- och styrningsaspekter i sin investeringsbeslutsprocess samt i sitt ägarutövande. Fondbolaget följer också Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska Fondbolagens förenings riktlinjer och vägledningar, vilka innehåller riktlinjer för ett ansvarsfullt företagande. Lannebo stödjer även Parisavtalet och har som ambition att investera i bolag som agerar i linje med Parisavtalet. Detta utvärderas särskilt i hållbarhetsanalysen.

Informationen uppdaterades senast 2022-12-30. I tillägg till det har bilagan “Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer” lagt till 2023-06-30.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för diskretionärt mandat