Hållbarhetsupplysningar

Nedan finner du allmän information om Lannebos hållbarhetsarbete kopplat till fonderna och diskretionära uppdrag. Särskild hållbarhetsinformation per fond finns på respektive fonds egen sida, vänligen se rubriken ”Fonder”.


Integreringen av hållbarhetsrisker och möjligheter

Lannebo är en aktiv förvaltare som strävar efter att investera i långsiktigt hållbara bolag. Det kännetecknas exempelvis av bolag som har innovativa, samhällsfrämjande produkter, välutvecklade kontrollsystem för sin påverkan på omvärlden, kvantifierbara mål kopplade till hållbarhet, ambition att vara ledande inom hållbarhet i sin bransch och/eller välutvecklade strategier för en hållbar tillväxt. För att identifiera dessa bolag integrerar vi hållbarhetsrisker och möjligheter i vår investeringsbeslutsprocess. Läs mer om vår hållbarhetsintegrering i fondernas informationsbroschyr samt i vår policy

Att analysera och försöka undvika tydliga hållbarhetsrisker vid val av innehav till fonden bedömer vi påverkar fondens riskjusterade avkastning positivt över tid. Ansvarsfulla bolag, vilka vi bedömer har lägre hållbarhetsrisker, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed större potential att generera en bättre avkastning för fondernas andelsägare till en lägre risk och över tid. Ett bolag som exempelvis bryter mot internationella konventioner, har bristande affärsetik eller saknar tydlig hållbarhetsagenda kan däremot ådra sig stora kostnader eller dåligt renommé som påverkar investeringens värde negativt.


Identifiering, bedömning och hantering av negativa konsekvenser

Lannebo beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en del i den bolagsanalys som sker för varje bolag innan det väljs in i portföljen. Listan av negativa konsekvenser är i praktiken oändlig men kan exempelvis handla om bolags utsläpp av växthusgaser, vatten- och energiintensitet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, ersättning till ledande befattningshavare, transparens eller korruption. Vad som är mest väsentligt skiljer sig åt från bolag till bolag beroende på dess verksamhet. För att i praktiken kunna visa hur fondbolaget beaktar dessa negativa konsekvenser har fondbolaget valt ett antal indikatorer för hållbar utveckling som fondbolaget utvärderar, och för dessa indikatorer, bedömer de negativa konsekvenserna. Dessa indikatorer härstammar från förvaltarnas interna bolagsanalys och är sådana som Lannebo anser bör prioriteras extra i syfte att skapa ett så hållbart samhälle som möjligt, sett till hållbarhetsfaktorerna. Lannebo har valt följande indikatorer:

  • Har incidenter skett i bolaget, såsom överträdelser av UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag?
  • Finns mätbara mål för växthusgasutsläpp i bolaget?
  • Finns mätbara mål för energieffektivisering i bolaget?
  • Har bolaget verksamhet i länder med högre korruptionsrisk?
  • Förekomst av visselblåsarsystem i bolaget?
  • Andel oberoende styrelseledamöter i bolaget?
  • Förekomst av jämställdhetsmål i bolaget?
  • Könsfördelning i bolaget, för koncernledningen och styrelsen?

Om en faktisk eller potentiell investering tenderar att inte uppfylla indikatorerna, i form av ett tillfredställande svar på ovan frågor, så antas investeringen kunna leda till negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer.

För att identifiera negativa konsekvenser (s.k. due diligence process) utför Lannebos förvaltare en hållbarhetsanalys på varje ny eventuell investering. Bolagsinformation inhämtas huvudsakligen från möten med bolagsledningarna, bolagens egna hemsidor och informationskanaler, databaser som Bloomberg och hållbarhetsleverantörer som Sustainalytics, PACTA, Transition Pathway Initiative, Science Based Target och Transparency International samt studier och forskningsrapporter. Den inhämtade informationen behandlas och bedöms i den interna hållbarhetsanalysen som består av ett 50-tal faktorer kopplade till miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning. Hållbarhetsanalysen ger oss möjlighet att ta hänsyn till det specifika bolagets möjligheter och risker kopplade till hållbarhet oavsett dess storlek och verksamhet. Det är förvaltarna som gör hållbarhetsanalyserna då det är förvaltarna som måste införskaffa sig kunskapen om bolaget för att kunna göra en helhetsbedömning av investeringens värde och risker.

Hållbarhetsanalysen resulterar i en intern betygsättning som har betydelse för Lannebos bedömning av investeringen. Med fördel investerar vi i bolag som erhåller ett högt hållbarhetsbetyg i analysen men investeringar får göras även i bolag med lägre betyg om förvaltaren ser en positiv trend eller ambition till förbättring, alternativt att det finns möjlighet för Lannebo att påverka bolaget i rätt riktning. Åtgärder kan även ske efter att en investering skett, i syfte att förbättra bolagets hållbarhetsarbete och förstå eventuella incidenter, om sådana uppkommit.

Lannebo investerar i många mindre bolag i vilka den externa rapporteringen ofta är mindre omfattande än i större bolag. Då blir den grundliga bolagsanalysen som förvaltarna gör ännu viktigare för att förvissa oss om att bolaget är på rätt väg. Hållbarhetsbetyget påverkar den övergripande bedömningen av investeringen och kan få avgörande effekt på investeringens storlek eller huruvida en investering ens ska ske. Bolag i vilka vi inte ser en långsiktig hållbar potential, går inte vidare i vår investeringsbeslutsprocess.

Det finns vissa negativa konsekvenser och hållbarhetsrisker som bedöms så stora att Lannebo därmed exkluderar hela branscher. Inför varje eventuellt ny investering görs både en intern och extern kontroll för att säkerställa att bolaget inte omfattas av Lannebos exkluderingskriterier. Screening av investeringen sker också mot internationella sanktionslistor då bolag som finns på sådana listor exkluderas. Vi ställer således höga hållbarhetskrav på ett bolag för att det ska vara aktuellt för våra fonder att investera i. Mer om Lannebos exkluderingskriterier återfinns här.


Aktieägarengagemang

Lannebo är en betydande investerare i många bolag och har möjligheten att påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Därför använder vi denna möjlighet och vidtar åtgärder i syfte att förbättra bolagens hållbarhetsarbete och minska negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer som inkluderas i vår hållbarhetsanalys. Detta sker genom att vi har en direkt dialog med bolagsledningarna. Våra grundläggande bolagsanalyser ger oss en stabil grund och möjlighet till att faktiskt påverka bolagen eftersom vi har satt oss in i och har specifik kunskap om deras hållbarhetsarbete. De krav och förväntningar vi som investerare ställer på bolagen hjälper dem att navigera och brukar vara uppskattat av bolagen. Det är ett effektfullt sätt att göra reell skillnad som investerare. Genom att analysera, och vid behov, aktivt arbeta med våra fondinnehav, bidrar vi till att hållbarhetsfrågor lyfts bland såväl större som mindre bolag.

Syftet med Lannebos ägarutövande är att främja en god utveckling i de bolag som Lannebos fonder investerar i. Ägarrollen ska utövas på ett sådant sätt att bolagens värde och därmed fondernas långsiktiga avkastning utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Lannebo anser att ett aktivt, affärsmässigt och ansvarsfullt ägarutövande är en viktig del av uppdraget från fondandelsägarna och att en god bolagsstyrning främjar möjligheten till en långsiktigt hållbar utveckling i bolagen. Lannebo verkar vidare för att de bolag som fondbolaget investerar i agerar i enlighet med nationella och internationella lagar och konventioner, relevanta koder, riktlinjer och i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Lannebo vill dessutom verka för att allmänhetens förtroende för aktieägande och aktiemarknaden är gott samt att de reglerade marknaderna i Norden har goda förutsättningar att förbli attraktiva och effektiva marknadsplatser. För att läsa mer om vår policy för aktieägarengagemang, se här.


Ersättningspolicy

Lannebos ersättningspolicy uppmuntrar anställda till att beakta och arbeta förebyggande mot hållbarhetsrisker. Läs mer om våra ersättningsprinciper här.

 


Uppförandekoder och internationella standarder

Lannebo signerade UNPRI (United Nations’ Principles for Responsible Investments) år 2013. Det är ett frivilligt ramverk som består av sex principer för att inkludera miljö-, sociala- och styrningsaspekter i sin investeringsbeslutsprocess samt i sitt ägarutövande. Fondbolaget följer också Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska Fondbolagens förenings riktlinjer och vägledningar, vilka innehåller riktlinjer för ett ansvarsfullt företagande. Lannebo stödjer även Parisavtalet och har som ambition att investera i bolag som agerar i linje med Parisavtalet. Detta utvärderas särskilt i hållbarhetsanalysen.

Informationen uppdaterades senast 2021-11-08

Historiska ändringar av hållbarhetsinformationen