Lannebo High Yield – Högräntefond

En högräntefond för dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%
Risk/avkastningsprofil
4
Sedan start
16,53%
Föregående dag
0,05%
I år
0,87%
5 år
14,91%
Översikt

Lannebo High Yield - Högräntefond

Traditionellt sett har företag vänt sig till bankerna för att lånefinansiera sin verksamhet. Nu vänder sig fler företag direkt till kapitalmarknaden för denna finansiering vilket har ökat möjligheten att investera i obligationer utgivna av dessa företag. En företagsobligationsfond är ett alternativ till vanligt räntesparande och riktar sig till dig som vill ta lite mer risk än traditionellt räntesparande men inte vill investera i aktiemarknaden.

Placeringsinriktning

Lannebo High Yield är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i högavkastande företagsobligationer främst i Norden. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden. Med högavkastande obligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade High Yield-obligationer. Den genomsnittliga löptiden för innehaven är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder ligga utanför intervallet. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid.

Riktar sig till dig som

  • Vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande och kan tänka dig att ta något högre risk
  • Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning
  • Vill ha en väl diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer

Övrigt

Denna fond hette fram till 6 maj 2019 Lannebo High Yield Allocation.

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografiska områden och riskprofiler. Vi undviker obligationer utgivna för specifika projekt och av bolag med en alltför hög skuldsättning. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo High Yield bedriver äkta aktiva förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Lannebo High Yield investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Lannebo High Yield - högräntefond riktar sig till dig som

  • Vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande och kan tänka dig att ta något högre risk
  • Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning
  • Vill ha en väl diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer

Målgrupp för Lannebo High Yield - högräntefond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en medellång (minst 3 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo High Yield - högräntefond

Lannebo High Yield är en lång räntefond som inriktar sig på placeringar i svenska och nordiska högavkastande företagsobligationer. Med högavkastande företagsobligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade high yield-obligationer.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Lannebo High Yield – högräntefond investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas). Placeringar får också göras i konvertibler, preferensaktier och andra liknande tillgångar. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Fonden undviker dock att placera i obligationer vars emittenter bedöms ha hög sannolikhet för att gå i konkurs.

Lannebo High Yields duration kan som högst uppgå till tio år. Fonden får ha negativ duration. Som lägst får fondens duration vara -1 år. Fonden kan ha negativ duration i syfte att skydda värdet på fondens innehav vid stigande räntor. Den genomsnittliga löptiden för fondens innehav ligger i normalfallet mellan två och fem år, medan den genomsnittliga räntebindningstiden vanligtvis inte överstiger fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljer man en lång räntebindningstid och om man tror på stigande marknadsräntor, en kort räntebindningstid.

Fonden har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Sverige och övriga Norden, men har även en möjlighet att till viss del göra placeringar med inriktning mot övriga Europa. Lägst 80 procent av fondförmögenheten är placerad med inriktning mot Norden. Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i utländska valutor kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat.

Lannebo High Yield – högräntefond är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fondens investeringar väljs efter egna bedömningar av fondförvaltarna. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i företagsobligationer utgivna av bolag som förvaltarna är väl förtrogna med. Förvaltarna bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Denna målsättning ska förstås utifrån att en företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till den som kan tänka sig att ta mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden använder derivatinstrument för att valutasäkra sina innehav till svenska kronor, SEK, som är fondens basvaluta. Fonden kan använda räntederivat som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om investeringsfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat eller kommun i Norden. Det finns ännu inget relevant high yield-index att jämföra fonden med. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo High Yield - högräntefond

Perioden inleddes med positiva tongångar på kreditmarknaden, med stora inflöden till företagsobligationsfonder och stigande kurser på obligationer som följd. I slutet på februari tog marknaden en tvär vändning, då oron för pandemins effekter och spridning på allvar slog till. Under några veckors tid så flödade det ut pengar ur företagsobligationsfonder och många aktörer var säljare. Detta ledde till kursnedgångar, i många fall omotiverat stora i förhållande till förändringen i kreditrisk i underliggande bolag.

Den globala börsnedgången och nedstängningar av samhällen till följd av pandemin, bemöttes av kraftfulla stimulanser både från centralbanker och regeringar världen över. I april vände marknaden uppåt och resterade del av perioden var det fokus på återhämtningen. Det är fortfarande för tidigt att fullt ut bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin och nedstängningarna. Vi följer utvecklingen noggrant. Vi har minskat vår exponering i innehav som vi bedömer kommer att drabbas hårt, till exempel bolag inom resesektorn.

Under den mest volatila perioden stängdes primärmarknaden för nya obligationer helt. Mot slutet av våren öppnade det upp så smått framför allt inom investment grade men även ett par high yield-emissioner genomfördes. Gröna obligationer, där obligationen ska finansiera miljö- eller klimatrelaterade investeringsprojekt, är fortsatt en starkt växande trend. Räntorna har i pandemins spår sjunkit mot bakgrund att den globala tillväxten helt kommit av sig. Tre månaders Stibor sjönk från 0,15 till 0,06 procent.

Riksbanken lämnade under perioden reporäntan oförändrad på 0 procent, men införde stödköp av kommun- och bostadsobligationer samt företagscertifikat. Riksbanken beslutade på sitt möte den 30 juni att de kommer att utöka ramen för tillgångsköp från 300 till 500 miljarder kronor och att den från och med september även kommer inkludera företagsobligationer med investment grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Flera andra centralbanker har infört stödköpsprogram för företagsobligationer, där Norges centralbank gått längst och upprättat en fond som även köper high yield-obligationer. Den europeiska centralbanken, ECB, utökade storleken på sitt redan befintliga program med 600 miljarder euro och förlängde även tidshorisonten.

Under turbulensen har vårt fokus varit att bibehålla samma struktur i fonden. Den genomsnittliga löptiden för samtliga innehav i fonden, kreditdurationen, låg vid halvårsskiftet på 2,7 år. Kreditdurationen mäter hur känslig fonden är för en förändring i kreditvärdighet hos någon eller några av emittenterna i fonden. Genomsnittet av det bedömda kreditbetyget för innehaven i fonden låg på BB-. Räntedurationen, som mäter fondens känslighet för en förändring i marknadsräntan, låg vid halvårsskiftet på låga 0,5 år. Att hålla räntedurationen kort är en strategi för att skydda fonden mot stigande räntor.

Antalet emittenter uppgick vid periodens slut till 45 och den geografiska fördelningen i fonden var: Sverige 44 procent, Norge 26 procent, Danmark 20 procent och Finland 1 procent. Resterande 9 procent var placerade i övriga tillgångar. PWT är ett danskt detaljhandelsbolag som drabbades hårt av nedstängningen i Danmark och fick därför genomgå en rekonstruktion. Vi behövde därmed skriva ned värdet på våra obligationer. Innehavet utgjorde dock en marginell del av fonden och utgör vid periodens slut cirka 0,5 procent av fondförmögenheten.

Innehav i Lannebo High Yield - högräntefond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

Jyske Bank

Jyske Bank är en av Danmarks största banker. Jyske Bank har en hög kreditvärdighet och ratingen av S&P är A. Koncernens affärsområden är banktjänster, lån, finansiering, försäkring, leasing, fastighetsförmedling och kapitalförvaltning för såväl privata som institutionella kunder. Jyske Bank är noterat på Köpenhamnsbörsen.

BewiSynbra

BewiSynbra är den största vertikalt integrerade producenten av EPS i Europa. EPS används bland annat i isolering och förpackningar och är till 100 procent återvinningsbart. En ledande marknadsposition, modest skuldsättning och en diversifierad produktmix gör att vår bedömning är att bolagets kreditvärdighet motsvarar BB-.

SEB

SEB är en av Sveriges största banker. SEB har hög kreditvärdighet med betyget A+ med stabila utsikter. Produktportföljen inkluderar finansiell rådgivning, banktjänster, finansiering och kapitalförvaltning för såväl privata som institutionella kunder. SEB är noterat på Stockholmsbörsen.

Riskprofil för Lannebo High Yield - högräntefond

Lannebo High Yield – högräntefond investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper vilket innebär att fonden är exponerad för ränterisk. Detta innebär att värdet av fondens tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, får högst uppgå till 10 år. I normalfallet ska dock fondens duration ej överstiga fem år. Fonden får ha negativ duration i syfte att skydda värdet på fondens innehav vid stigande räntor. Negativ duration gör dock att fonden kan förlora i värde vid fallande räntor. Ränterisken i fonden kan vara betydligt högre än i en kort räntefond. Det finns dock en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Fonden är inriktad mot högavkastande företagsobligationer. Med högavkastande företagsobligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade High Yield-obligationer. Detta innebär att fondens tillgångar är exponerade för kreditrisk som är högre än motsvarande fonder som enbart investerar i finansiella instrument med hög kreditvärdighet. Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat.

Lannebo High Yield placerar utöver i svenska överlåtbara värdepapper i utländska finansiella instrument. Investeringar i utländska finansiella instrument innebär en valutarisk. Omräkningen av det utländska instrumentets pris från utländsk valuta till kronor kommer att påverkas av valutans rörelser gentemot den svenska kronan. Fonden använder sig av valutasäkring för att minimera valutarisken.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper kan bli svårt att värdera samt inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader kan vara högre i företagsobligationsfonder än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser och i exceptionella fall innebära att uttag ej kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Risken hanteras även genom att fondbolagets begränsat fondens storlek.

Högräntefonden Lannebo High Yield får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet är framförallt att hantera fondens valutarisk. Även räntederivat får användas i förvaltningen. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Omfattningen av handeln är i normalfallet begränsad och förväntas inte ha stor inverkan på fondens riskprofil. Från tid till annan kan dock användningen vara mera omfattande och påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den så kallade åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo High Yield - högräntefond

Fonden är en aktivt förvaltad lång räntefond som inriktar sig på placeringar i svenska och nordiska högavkastande företagsobligationer. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fondens investeringar väljs efter egna bedömningar av fondförvaltarna. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i företagsobligationer utgivna av bolag som förvaltarna är väl förtrogna med.

Högräntefonden Lannebo High Yield har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fonden har inget jämförelseindex. Anledningen därtill är för att det inte finns något relevant high yield-index att jämföra fonden med. Givet att jämförelseindex saknas redovisas inte heller något aktivitetsmått för fonden.

Avgifter för Lannebo High Yield - högräntefond

Gäller andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift till fondbolaget inkl tillsyn och revision: 0,9%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Gäller andelsklass SEK C

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till förvaringsinstitutet för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. I förvaltningsavgiften ingår inte ersättning till vissa distributörer.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer 0,45%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Fondfakta

Startdatum2015-01-30
Bankgiro584-9369
ISINSE0006421855
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%