Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo High Yield – Högräntefond

En högräntefond för dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%
Risk/avkastningsprofil
4
Sedan start
20,26%
Föregående dag
-0,02%
I år
4,10%
5 år
16,16%
Översikt

Lannebo High Yield – Högräntefond

Traditionellt sett har företag vänt sig till bankerna för att lånefinansiera sin verksamhet. Nu vänder sig fler företag direkt till kapitalmarknaden för denna finansiering vilket har ökat möjligheten att investera i obligationer utgivna av dessa företag. En företagsobligationsfond är ett alternativ till vanligt räntesparande och riktar sig till dig som vill ta lite mer risk än traditionellt räntesparande men inte vill investera i aktiemarknaden.

Lannebo High Yield är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i högavkastande företagsobligationer främst i Norden. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden. Med högavkastande obligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade high yield-obligationer. Den genomsnittliga löptiden för innehaven är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder ligga utanför intervallet. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid.

Övrigt

Denna fond hette fram till 6 maj 2019 Lannebo High Yield Allocation.

Förvaltare

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografiska områden och riskprofiler. Vi undviker obligationer utgivna för specifika projekt och av bolag med en alltför hög skuldsättning. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Hållbarhet

Lannebo High Yield bedriver äkta aktiva förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Lannebo High Yield – Högräntefond riktar sig till dig som

 • Vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande och kan tänka dig att ta något högre risk
 • Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning
 • Vill ha en väl diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer

Målgrupp för Lannebo High Yield – Högräntefond

Lannebo High Yield är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en medellång (minst 3 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo High Yield – Högräntefond

Lannebo High Yield är en lång räntefond som inriktar sig på placeringar i svenska och nordiska högavkastande företagsobligationer. Med högavkastande företagsobligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade high yield-obligationer.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Lannebo High Yield – Högräntefond investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas). Placeringar får också göras i konvertibler, preferensaktier och andra liknande tillgångar. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Fonden undviker dock att placera i obligationer vars emittenter bedöms ha hög sannolikhet för att gå i konkurs.

Lannebo High Yields duration kan som högst uppgå till tio år. Fonden får ha negativ duration. Som lägst får fondens duration vara -1 år. Fonden kan ha negativ duration i syfte att skydda värdet på fondens innehav vid stigande räntor. Den genomsnittliga löptiden för fondens innehav ligger i normalfallet mellan två och fem år, medan den genomsnittliga räntebindningstiden vanligtvis inte överstiger fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljer man en lång räntebindningstid och om man tror på stigande marknadsräntor, en kort räntebindningstid.

Fonden har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Sverige och övriga Norden, men har även en möjlighet att till viss del göra placeringar med inriktning mot övriga Europa. Lägst 80 procent av fondförmögenheten är placerad med inriktning mot Norden. Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i utländska valutor kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat.

Lannebo High Yield – Högräntefond är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fondens investeringar väljs efter egna bedömningar av fondförvaltarna. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i företagsobligationer utgivna av bolag som förvaltarna är väl förtrogna med. Förvaltarna bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Denna målsättning ska förstås utifrån att en företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till den som kan tänka sig att ta mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden använder derivatinstrument för att valutasäkra sina innehav till svenska kronor, SEK, som är fondens basvaluta. Fonden kan använda räntederivat som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om investeringsfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat eller kommun i Norden. Det finns ännu inget relevant high yield-index att jämföra fonden med. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo High Yield - Högräntefond

Från årsberättelsen 2020


Perioden inleddes med positiva
tongångar på kreditmarknaden, med inflöden till företagsobligationsfonder och stigande kurser på obligationer som följd. I slutet av februari tog marknaden en tvär vändning, då oron för pandemins effekter på allvar slog till. Under några veckors tid flödade det ut pengar ur företagsobligationsfonder vilket ledde till kraftiga kursnedgångar, i många fall omotiverat stora i förhållande till förändringen i kreditrisk i underliggande bolag. Den globala börsnedgången och nedstängningar av samhällen till följd av pandemin, bemöttes av kraftfulla stimulanser både från centralbanker och regeringar världen över. I april vände marknaden uppåt och resterade del av perioden var det fokus på återhämtning. Under hösten drev nyheterna om att det kommer flera vaccin på återhämtningen ytterligare. Det är fortfarande för tidigt att fullt ut bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin och nedstängningarna.

Under den mest volatila perioden stängdes primärmarknaden för nya obligationer helt. Mot slutet av våren öppnade den upp så smått och under hösten var marknaden återigen aktiv. Gröna obligationer, där obligationen ska finansiera miljö- eller klimatrelaterade investeringsprojekt, är fortsatt en starkt växande trend. Räntorna sjönk i pandemins spår då den globala tillväxten kom av sig. Tre månaders Stibor sjönk under perioden från 0,15 till -0,05 procent medan den 5-åriga svenska statsräntan sjönk från 0,39 procent till 0,13 procent. Riksbankens stimulansåtgärder summerar till totalt 1800 miljarder kronor, om alla erbjudna faciliteter utnyttjas. Summan inkluderar stödköp av värdepapper för upp till 700 miljarder kronor.

Mest relevant för vår marknad är att Riksbanken den 14 september började köpa företagsobligationer med investment grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer att uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Även om det är positivt att Riksbanken har fått sitt mandat på plats så har volymerna hittills varit relativt små. Vi antar att Riksbanken utökar köpen om det skulle bli oroligt på marknaden igen.
Flera andra centralbanker införde stödköpsprogram för företagsobligationer, där Norges centralbank gick längst och upprättade en fond som även köper high yield-obligationer. Den europeiska centralbanken, ECB, utökade storleken på sitt redan befintliga program och förlängde även tidshorisonten.

Vårt fokus genom hela perioden fokus var att bibehålla samma struktur i fonden. Den genomsnittliga löptiden för samtliga innehav i fonden, kreditdurationen, låg vid periodens utgång på 2,6 år. Kreditdurationen mäter hur känslig fonden är för en förändring i kreditvärdighet hos någon eller några av emittenterna i fonden. Genomsnittet av det bedömda kreditbetyget för innehaven i fonden låg på BB-. Räntedurationen, som mäter fondens känslighet för en förändring i marknadsräntan, låg vid årsskiftet på låga 0,6 år. Att hålla räntedurationen kort är en strategi för att skydda fonden mot stigande räntor.
Antalet emittenter uppgick vid periodens slut till 48 och den geografiska fördelningen i fonden var: Sverige 56 procent, Norge 27 procent, Danmark 14 procent, Finland 1 procent och övriga Europa 2 procent.

Nya innehav & större förändringar

+ Norska Abax Group tillhandahåller digitala lösningar för fordonsparker, till exempel elektroniska körjournaler, spårning av förarbeteende samt GPS-spårning av maskiner och verktyg.

+ Intrum är en av Europas marknadsledare inom kredithanteringstjänster. Efter att bolaget dragit ned förväntningarna i Q1 på grund av pandemin visade Intrum på styrka och följande delårsrapporter kom in starkare än väntat. Vi gör bedömningen att Intrum är väl positionerat för att kunna hantera pandemins effekter men också dra nytta av eventuellt ökat utbud av skuldportföljer från banker.

+ Norska Link Mobility, som likt Sinch, tillhandahåller kommunikations- och meddelandetjänster.

– Efter SAS rekapitalisering under hösten då vi erhöll aktier i utbyte för våra hybridobligationer, steg aktien kraftigt och vi sålde hela vår position.

– Under perioden löste också DSV Miljø och Läringsverkstedet in sina obligationer och försvann därmed ur fonden.

– PWT är ett danskt detaljhandelsbolag som drabbades hårt av nedstängningen i Danmark i våras och fick därför genomgå en rekonstruktion. Vi behövde därmed skriva ned värdet på våra obligationer och byta in dem till nya obligationer. Bolaget kom under hösten, efter rekonstruktionen, med en delårsrapport som var bättre än förväntat.

Innehav i Lannebo High Yield – Högräntefond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Intrum

Intrum är ett av Europas största bolag inom inkasso- och kredithanteringstjänster med verksamhet på 24 marknader i Europa. Intrum har en god marknadsposition, är geografiskt diversifierade, samt har en god lönsamhet vilket gör att bolaget har BB i kreditbetyg från ratinginstituten.

Color Group

Color Group är ett norskt rederi som trafikerar fem färje- och transportlinjer mellan Norge, Sverige, Danmark och Tyskland. Color Group ägs sedan 1999 av den familjeägda koncernen O.N. Sunde. En stark marknadsposition gör att intäkterna normalt är stabila och rederiet har gjort stora investeringar inom hållbarhet. Vi anser att bolagets långsiktiga kreditvärdighet motsvarar en kreditrating i segmentet BB.

BewiSynbra

BewiSynbra är den största vertikalt integrerade producenten av EPS i Europa. EPS används bland annat i isolering och förpackningar och är till 100 procent återvinningsbart. En ledande marknadsposition, modest skuldsättning och en diversifierad produktmix gör att vår bedömning är att bolagets kreditvärdighet motsvarar en kreditrating i segmentet BB-.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo High Yield – Högräntefond

Lannebo High Yield – Högräntefond investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper vilket innebär att fonden är exponerad för ränterisk. Detta innebär att värdet av fondens tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, får högst uppgå till 10 år. I normalfallet ska dock fondens duration ej överstiga fem år. Fonden får ha negativ duration i syfte att skydda värdet på fondens innehav vid stigande räntor. Negativ duration gör dock att fonden kan förlora i värde vid fallande räntor. Ränterisken i fonden kan vara betydligt högre än i en kort räntefond. Det finns dock en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Fonden är inriktad mot högavkastande företagsobligationer. Med högavkastande företagsobligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade high yield-obligationer. Detta innebär att fondens tillgångar är exponerade för kreditrisk som är högre än motsvarande fonder som enbart investerar i finansiella instrument med hög kreditvärdighet. Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat.

Lannebo High Yield placerar utöver i svenska överlåtbara värdepapper i utländska finansiella instrument. Investeringar i utländska finansiella instrument innebär en valutarisk. Omräkningen av det utländska instrumentets pris från utländsk valuta till kronor kommer att påverkas av valutans rörelser gentemot den svenska kronan. Fonden använder sig av valutasäkring för att minimera valutarisken.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper kan bli svårt att värdera samt inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader kan vara högre i företagsobligationsfonder än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser och i exceptionella fall innebära att uttag ej kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Risken hanteras även genom att fondbolagets begränsat fondens storlek.

Högräntefonden Lannebo High Yield får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet är framförallt att hantera fondens valutarisk. Även räntederivat får användas i förvaltningen. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Omfattningen av handeln är i normalfallet begränsad och förväntas inte ha stor inverkan på fondens riskprofil. Från tid till annan kan dock användningen vara mera omfattande och påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den så kallade åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo High Yield – högräntefond

Gäller andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift till fondbolaget inkl tillsyn och revision: 0,9%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Gäller andelsklass SEK C

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till förvaringsinstitutet för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. I förvaltningsavgiften ingår inte ersättning till vissa distributörer.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer 0,45%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Vanliga frågor om högräntefonden High Yield

Vad är en högräntefond?

En högräntefond är en fond som placerar merparten av kapitalet i obligationer utgivna av bolag där kreditrisken är högre, så kallade high yield obligationer. Risken i en högräntefond är därmed högre än i andra företagsobligationsfonder men det innebär också att fonden förväntas ge en högre avkastning över tid.

Varför ska man investera i en högräntefond?

En högräntefond passar dig som har en medellång horisont och sparar på 3-5 års sikt. En högräntefond har generellt sett lägre risk än en aktiefond men högre risk än en kort räntefond. Det innebär också att avkastningen historiskt har varit högre än ett sparande på bankkonto men lägre än på aktiemarknaden.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo High Yield?

Pengar som du ska använda inom 3-5 år  kan vara lämpliga att spara i en högräntefond såsom Lannebo High Yield. För sparande med längre horisont passar det sannolikt bättre med till exempel en teknikfond eller en globalfond.

Varför ska jag spara i Lannebo High Yield?

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot företagsobligationer utgivna av företag i Norden. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Historiskt har företagsobligationer varit ett bra komplement till sparande i en aktiefond.

Var kan jag köpa Lannebo High Yield?

Här ser du var det går att köpa Lannebo High Yield.

Fondfakta

Startdatum2015-01-30
Bankgiro584-9369
ISINSE0006421855
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%