Swing Pricing

Här får du svar på de vanligaste frågorna om hur rörlig fondkurs, så kallad Swing Pricing, fungerar vid handel med fonder.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Så fungerar Swing Pricing

I förvaltningen av fonder hanteras stora nettoinflöden och net­toutflöden genom att fondförvaltaren genomför köp- och sälj­transaktioner av värdepapper.  Dessa transaktioner medför kostnader, både direkta (kurtage osv.) och indirekta (spreaden mellan köp- och säljkurs, påverkan på marknaden osv.). Dessa transaktionskostnader belastar hela fonden, vilket leder till att avkastningen påverkas och att det blir en utspädning av värdet för befintliga andelsägare.

För att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare och tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen tilläm­par därför fondbolaget en metod för fastställande av försälj­nings-och inlösenpris för fondandelar i fonderna Lannebo Sustainable Corporate Bond, Lannebo Räntefond Kort och Lannebo High Yield genom vilken hänsyn tas till sådana transaktionskostnader som uppkommer till följd av försäljning och inlösen av andelar i fonden, nedan kallad swing pricing.

Swing pricing är en internationellt vedertagen metod för beräk­ning av fondandelspris. Metoden går ut på att allokera transak­tionskostnaderna till följd av inlösen eller köp av fondandelar till de investerare som orsakat kostnaderna. Därmed skyddas befintliga fondandelsägare från utspädning genom att belastas av kostnader som är hänförliga till andra investerares transak­tioner.

Vanliga frågor om Swing Pricing

Vilka av Lannebos fonder tillämpar Swing Pricing?

Det finns i dagsläget tre fonder hos Lannebo som tillämpar Swing Pricing –  Lannebo Sustainable Corporate Bond, Lannebo Räntefond Kort och Lannebo High Yield.

Vad är Swing Pricing?

Swing Pricing innebär att kursen till vilken du köper eller säljer fondandelar kan justeras vid större in- och utflöden ur en fond. Låt oss ta ett exempel: En fond har en NAV-kurs på 100 kr, det vill säga fondens samlade tillgångar delat med antalet andelar är värt 100 kr. Plötsligt bestämmer sig en stor andel av fondens sparare för att sälja sina fondandelar. Beroende på hur stora merkostnader försäljningarna orsakar så justeras försäljningskursen. Trots att NAV-kursen är 100 kr kan då försäljningskursen bli lägre, till exempel 99,5 kr per andel.

Hur fungerar Swing Pricing hos Lannebo?

Lannebo tillämpar Swing Pricing genom att justera försäljnings- och inlösenpris. Det innebär att fondens NAV-kurs och försäljningskurs kan skilja sig åt. Lannebo tillämpar vad som kallas Partiell Swing Pricing, det innebär att det endast används när flöden passerar ett visst tröskelvärde.

Varför har man Swing Pricing?

Syftet med Swing Pricing är att kostnader som uppstår vid stora in- eller utflöden inte ska drabba långsiktiga sparare. När en stor del av andelsägarna säljer samtidigt kan det skapa stora transaktions- och courtagekostnader. För att dessa inte ska drabba kvarvarande andelsägare belastar de istället de andelsägare som orsakat flödet genom att försäljningskursen justeras med en Swing-faktor. Swing Pricing gör det också mer förmånligt att agera mot vad marknaden i stort gör då det kan bli billigare att köpa fondandelar när många säljer vilket har en kontracyklisk effekt.

När använder Lannebo Swing Pricing?

Swing pricing används om nettoflödena i fonden passerar ett på förhand bestämt gränsvärde. Nivån på gränsvär­det är fastställt utifrån en bedömning av när det kan förvän­tas att fonden måste sälja eller köpa tillgångar för att möta nettoflödet utan att göra en väsentlig ändring av fondens sam­mansättning eller till den lägre nivå som fondbolaget bedömer är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse givet transaktionskostnaderna. De dagar då nettoflödet inte översti­ger gränsvärdet sker ingen justering av fondandelspriset. Gränsvärdet ses över regelbundet av fondbolaget.

Hur mycket kan försäljningspriset ändras?

Storleken på ändringen av försäljnings- och inlösenpriset kal­las swingfaktorn. Swingfaktorn bestäms av fondbolaget och kan variera över tid. Swingfaktorn bestäms med hänsyn tagen till historiska transaktionskostnader samt annan relevant infor­mation, exempelvis aktuella köp- och säljspreadar, och utvärde­ras löpande av fondbolaget. Swingfaktorn är positiv vid nettoin­flöden överstigande gränsvärdet och negativ vid nettoutflöden överstigande gränsvärdet.

I Lannebo Sustainable Corporate Bond är den maximala swingfaktorn 1 %. Det innebär att försäljnings- och inlösenpris kan avvika från NAV-kursen med maximalt 1 %. Hur stor swingfaktorn är beslutas av fondbolaget och kan variera över tid.

Här är ett räkneexempel för hur swing pricing kan påverka priset:

Gränsvärde: 10 MSEK

Fondandelsvärde: 100 SEK

Swingfaktor: 0,5%

Andelsägare A: tecknar 1000 andelar

Andelsägare B: löser in 1 000 andelar

Hur ofta använder Lannebo Swing Pricing?

Swing Pricing infördes i Lannebo High Yield, Lannebo Räntefond Kort och Lannebo Sustainable Corporate Bond den 9 maj 2022. Under fondutveckling på startsidan kan man se när det använts senast.