Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Sustainable Corporate Bond – Grön obligationsfond

En grön obligationsfond för dig som vill investera hållbart och ha möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%
Risk/avkastningsprofil
3
Sedan start
3,63%
Föregående dag
0
I år
1,85%
Översikt

Lannebo Sustainable Corporate Bond – Grön obligationsfond

Att investera i en företagsobligationsfond innebär att investera i lån till företag. Fonden lånar ut pengar till företag som betalar ränta till fonden och därmed dess andelsägare. Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar i gröna obligationer, obligationer utgivna av hållbara företag och företag vars tjänster och produkter är direkt kopplade till framtidens utmaningar. Fonden investerar, liksom Lannebos övriga företagsobligationsfonder, i lån med rörlig ränta. Detta gör att fonderna inte påverkas i någon större utsträckning av förändringar i marknadsräntorna utan fokus ligger på varje företags förmåga att betala tillbaka lånen.

Lannebo Sustainable Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden och till viss del i övriga Europa. Fonden investerar i gröna obligationer*, obligationer utgivna av företag som bedöms vara hållbara eller som producerar varor eller tjänster som syftar till att lösa hållbarhetsutmaningar. Det bedömda genomsnittliga kreditbetyget för fondens placeringar är som lägst investment grade, BBB-.

* En grön obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt för att användas till miljöprojekt och som certifierats av en tredjepartsaktör.

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag vars affärsmodell och ledning vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer och geografier med såväl börsnoterade som onoterade bolag. Vi köper obligationer utgivna av stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Sustainable Corporate Bond bedriver äkta aktiv förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Fonden investerar i gröna obligationer, obligationer utgivna av företag som bedöms vara hållbara eller som producerar varor eller tjänster som syftar till att lösa hållbarhetsutmaningar. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden investerar utifrån fyra huvudteman:

1. Gröna obligationer
2. Bättre miljö (återvinning, förnybar energi, energieffektivitet etc.)
3. Friskare liv (hälsovård, friluftsliv, hälsosam mat/hållbar matindustri, läkemedel etc.)
4. Hållbart samhälle (gröna byggnader, hållbara städer etc.)

Högt hållbarhetsbetyg
Fonden investerar även i bolag med högt hållbarhetsbetyg i Lannebos interna hållbarhetsanalys som även inkluderar hållbarhetsanalys från Sustainalytics.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

Lannebo Sustainable Corporate Bond – Grön företagsobligationsfond riktar sig till dig som:

 • vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande
 • tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning
 • vill investera hållbart för en bättre miljö och framtid

Målgrupp för Lannebo Sustainable Corporate Bond – Gröna obligationer

Lannebo Sustainable Corporate Bond är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden passar dig som vill att din investering förvaltas utifrån hållbarhetsrelaterade kriterier på så sätt att hållbarhetsaspekter är avgörande för fondförvaltarens val av bolag att investera i. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för  investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en kort placeringshorisont.

Placeringsinriktning Lannebo Sustainable Corporate Bond – Gröna obligationer

Denna gröna obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som inriktar sig på placeringar i företagsobligationer. Förvaltningen av fondens medel utmärks av att fonden har en hållbarhetsinriktning. Fonden har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Norden, men har även en möjlighet att till viss del göra placeringar i övriga Europa. Lägst 50 procent av fondens värde kommer över tid att placeras med inriktning mot Norden och högst 50 procent av fondens värde får placeras med inriktning mot övriga Europa.

Lannebo Sustainable Corporate Bond följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Fondbolaget strävar efter att investera fondens medel i obligationer där intäkterna investeras i hållbarhetsprojekt (däribland så kallade gröna, sociala och hållbarhetsobligationer). Fonden väljer även in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. Alternativt ska bolagen uppnå ett av de högsta betygen i vår hållbarhetsanalys.

Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Denna gröna obligationsfond investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av varor och tjänster inom kategorierna tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Fonden investerar vidare inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen.

Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens innehav överstiger i normalfallet inte fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljs en lång räntebindningstid och tror förvaltarna på stigande marknadsräntor väljs en kort räntebindningstid.

Fonden får investera både i räntebärande värdepapper med lägre kreditvärdighet, det vill säga i high yield-segmentet, och i sådana med högre kreditvärdighet, så kallad investment grade. Fonden kan placera i räntebärande värdepapper som saknar kreditrating. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i utländska valutor kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat.

Lannebo Sustainable Corporate Bond är aktivt förvaltad och följer inte något index. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i företagsobligationer utgivna av bolag som förvaltarna är väl förtrogna med. Förvaltarna bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil.

Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Denna målsättning ska förstås utifrån att en företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till den som kan tänka sig att ta mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Syftet är i normalfallet att hantera fondens valutarisk genom att valutasäkra värdepapper utgivna i utländsk valuta.

Fonden får, enligt 5 kap. 8 § LVF, obegränsat inneha obligationer och andra skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land i Norden eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater i Norden är medlemmar, under förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte något av förvärven överstiger 30 procent av fondens värde.

Fondens jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK Total Return Index. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Sustainable Corporate Bond – Grön företagsobligationsfond

Från årsberättelsen 2020


Perioden inleddes med positiva
tongångar på kreditmarknaden, med inflöden till företagsobligationsfonder och stigande kurser på obligationer som följd. I slutet av februari tog marknaden en tvär vändning, då oron för pandemins effekter på allvar slog till. Under några veckors tid flödade det ut pengar ur företagsobligationsfonder vilket ledde till kraftiga kursnedgångar, i många fall omotiverat stora i förhållande till förändringen i kreditrisk i underliggande bolag. Den globala börsnedgången och nedstängningar av samhällen till följd av pandemin, bemöttes av kraftfulla stimulanser både från centralbanker och regeringar världen över. I april vände marknaden uppåt och resterade del av perioden var det fokus på återhämtning. Under hösten drev nyheterna om att det kommer flera vaccin på återhämtningen ytterligare. Det är fortfarande för tidigt att fullt ut bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin och nedstängningarna.

Under den mest volatila perioden stängdes primärmarknaden för nya obligationer helt. Mot slutet av våren öppnade den upp så smått och under hösten var marknaden återigen aktiv. Gröna obligationer, där obligationen ska finansiera miljö- eller klimatrelaterade investeringsprojekt, är fortsatt en starkt växande trend. Räntorna sjönk i pandemins spår då den globala tillväxten kom av sig. Tre månaders Stibor sjönk under perioden från 0,15 till -0,05 procent medan den 5-åriga svenska statsräntan sjönk från 0,39 procent till 0,13 procent. Riksbankens stimulansåtgärder summerar till totalt 1800 miljarder kronor, om alla erbjudna faciliteter utnyttjas. Summan inkluderar stödköp av värdepapper för upp till 700 miljarder kronor.

Mest relevant för vår marknad är att Riksbanken den 14 september började köpa företagsobligationer med investment grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer att uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Även om det är positivt att Riksbanken har fått sitt mandat på plats så har volymerna hittills varit relativt små. Vi antar att Riksbanken utökar köpen om det skulle bli oroligt på marknaden igen.
Flera andra centralbanker införde stödköpsprogram för företagsobligationer, där Norges centralbank gick längst och upprättade en fond som även köper high yield-obligationer. Den europeiska centralbanken, ECB, utökade storleken på sitt redan befintliga program och förlängde även tidshorisonten.

Fonden byggdes kontinuerligt upp under perioden. Under turbulensen utnyttjade vi tillfället att köpa obligationer som handlades på attraktiva nivåer. Den genomsnittliga löptiden för samtliga innehav i fonden, kreditdurationen, låg vid periodens utgång på 3,0 år. Kreditdurationen mäter hur känslig fonden är för en förändring i kreditvärdighet hos någon eller några av emittenterna. Genomsnittet av det bedömda kreditbetyget för innehaven i fonden låg på BBB-. Räntedurationen, som mäter fondens känslighet för en förändring i marknadsräntan, låg vid årsskiftet på låga 0,7 år. Att hålla räntedurationen kort är en strategi för att skydda fonden mot stigande räntor. Antalet emittenter uppgick vid periodens slut till 37 och den geografiska fördelningen i fonden var: Sverige 63 procent, Norge 15 procent, Finland 9 procent, Danmark 8 procent och övriga länder 5 procent.

Nya innehav & större förändringar

+ Vi investerade bland annat i en grön obligation från det norska laxodlingsbolaget MOWI. Bolaget producerar allt i värdekedjan från laxfoder till färdiga maträtter och satsar på att driva bolaget framåt på ett hållbart sätt. Vi anser att Mowi är en intressant investering då lax, till skillnad mot till exempel rött kött, är en klimatvänlig källa till protein. En växande medelklass världen över gör också att efterfrågan på lax ökar.

+ Ett annat spännande exempel är en obligation utgiven av IDA, International Development Association, som är medlem av Världsbanken för att bekämpa effekterna av coronapandemin. IDA:s främsta uppgift är att bekämpa extrem fattigdom i dess medlemsländer som består av 76 av världens fattigaste stater. Likviden från obligationen ska hjälpa de länder som humanitärt och ekonomiskt drabbats mest av covid-19 genom att IDA ger ut lån till stödprojekt. IDA har den högsta ratingen, AAA, från ratinginstituten.

+ Ytterligare ett exempel är en grön obligation från fastighetsbolaget Bonava. Bolaget gjorde debut på kreditmarknaden men vi känner det sedan tidigare då det varit en del av NCC. Bonava är en svensk bostadsutvecklare som fokuserar på bostäder i norra Europa med Tyskland som största marknad.

– Inga större försäljningar genomfördes under perioden.

Innehav i Lannebo Sustainable Corporate Bond – Gröna obligationer

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är Sveriges femte största bank för privatkunder. Länsförsäkringar Bank erbjuder sparande och lånetjänster till privatpersoner så som sparkonton och bostadslån. Länsförsäkringar Bank ägs av de 23 kundägda länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Bank har hög kreditvärdighet och kreditbetyg A från ratinginstituten. Obligationerna som fonden äger är så kallat AT1-kapital och har kreditbetyg BBB- från S&P.

SBAB Bank

SBAB Bank är en svensk bank som fokuserar på sparande och lånetjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB är helägt av svenska staten. SBAB har hög kreditvärdighet och har en A-rating.

Stena Metall Finans

Stena Metall Finans är ett svenskt återvinningsföretag. Bolaget är helägt av Stenasfären. Bolagets marknadsledande position, stabila intjäning och minskande skuldsättning gör att vi bedömer att bolagets kreditvärdighet motsvarar BB+. Fonden äger en grön obligation som finansierat Stena Metalls nya moderna återvinningscenter i Halmstad.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Sustainable Corporate Bond – Gröna obligationer

Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar i räntebärande värdepapper vilket innebär att fonden är exponerad för ränterisk. Det innebär att värdet av fondens tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, det vill säga den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, får högst uppgå till 10 år. I normalfallet ska den dock ej överstiga 5 år. Ränterisken kan vara betydligt högre än i en kort räntefond. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Denna gröna obligationsfond har möjlighet att investera i både överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med lägre kreditvärdighet, det vill säga inom high yield-segmentet, eller som saknar kreditbetyg av kreditvärderingsinstitut, och i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med högre kreditvärdighet, så kallad investment grade. Detta innebär att fondens tillgångar är exponerade för kreditrisk som är högre än för fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet. Fondens kreditduration, det vill säga den vägda genomsnittliga återstående löptiden, får ej överstiga 10 år, men ska i normalfallet ej överstiga 5 år.

Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat. Kreditrisken begränsas av att den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven som lägst ska motsvara kreditbetyget investment grade. Fonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner.

Lannebo Sustainable Corporate Bond placerar utöver i svenska överlåtbara värdepapper, även i utländska finansiella instrument. Investeringar i utländska finansiella instrument innebär en valutarisk. Fonden använder sig av valutasäkring för att minimera valutarisken.

Likviditetsrisken, det vill säga risken att ett värdepapper kan bli svårt att värdera samt inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre i företagsobligationsfonder än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller för exempelvis aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser och i exceptionella fall innebära att uttag ej kan ske omedelbart efter begäran. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet är framförallt att hantera fondens valutarisk. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten.

Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den så kallade åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Sustainable Corporate Bond - Gröna obligationer

Gäller avgift SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer: 0,9%
Ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring: 0,02%

Andelsklass B SEK, A SEK C, A EUR, A EUR C, A NOK och A DKK.

Andelsklasserna har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Vanliga frågor om den gröna obligationsfonden Lannebo Sustainable Corporate Bond

Vad är en grön obligationsfond?

En grön obligationsfond är en portfölj av olika lån. En grön obligationsfond är en fond som primärt investerar i gröna obligationer – alltså lån till verksamheter som använder lånesumman till miljöförbättrande åtgärder.

Varför ska man investera i en grön obligationsfond?

En grön obligationsfond passar dig som har en medellång horisont och sparar på 3-5 års sikt. En obligationsfond har generellt sett lägre risk än en aktiefond men högre risk än en kort räntefond. Det innebär också att avkastningen historiskt har varit högre än ett sparande på bankkonto men lägre än på aktiemarknaden.

Hur stor risk är det i en grön obligationsfond?

Lannebo Sustainable Corporate Bond har riskklass 3 på en sjugradig skala. Fonden investerar i företagsobligationer med både hög och låg kreditvärdighet för att få bästa möjliga avkastning till minsta möjliga risk. Då fonden främst investerar i obligationer med rörlig ränta är ränterisken begränsad, dvs stigande räntor har liten negativ påverkan på fondens avkastning.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo Sustainable Corporate Bond?

Pengar som du ska använda inom 3-5 år  kan vara lämpliga att spara i en obligationsfond såsom Lannebo Sustainable Corporate Bond. För mer långsiktigt sparande  passar det sannolikt bättre med till exempel en teknikfond eller en globalfond.

Varför ska jag spara i Lannebo Sustainable Corporate Bond?

Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar primärt i företagsobligationer. Antingen i gröna obligationer där pengarna används till miljöförbättrande åtgärder eller i vanliga företagsobligationer där bolaget som tar lånet bidrar till en bättre miljö, ett friskare liv eller ett mer hållbart samhälle. Fonden passar dig som sparar på medellång sikt och vill att ditt sparkapital ska ha en direkt positiv inverkan på världen.

Var kan jag köpa Lannebo Sustainable Corporate Bond?

Här ser du var det går att köpa Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Fondfakta

Startdatum2020-02-18
Bankgiro5441-9569
ISINSE0013646866
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%