Lannebo Mixfond – Blandfond

En blandfond för dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
5
Sedan start
162,51%
Föregående dag
0,22%
I år
3,70%
5 år
31,75%

Översikt

Lannebo Mixfond - Aktivt förvaltad blandfond

Det är svårt att veta när man ska gå in eller ut ur aktiemarknaden. Blandfonden Lannebo Mixfond riktar sig till dig som inte själv vill fatta de besluten. Förvaltarna beslutar hur stor aktiedelen i fonden ska vara vid olika tidpunkter beroende på deras syn på aktiemarknaden.

Placeringsinriktning

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i svenska aktier och räntebärande värdepapper. I de fall där intressanta möjligheter identifieras sker investeringar även utanför Sveriges gränser. Till skillnad från många andra blandfonder kan Lannebo Mixfond investera upp till 100 procent i aktier men har även möjlighet att gå ur aktiemarknaden helt. Fondens ränteplaceringar görs främst i företagsobligationer med rörlig ränta.

Fonden riktar sig till dig som

  • tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Norden Hållbar och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår syn på aktiemarknaden. Därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. En gemensam nämnare för bolag vi föredrar att investera i är de som över tid ökar försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även bolagens balansräkning är viktig i vår analys. Bolag med starka balansräkningar och goda kassaflöden ger möjlighet till höga aktieutdelningar samt innebär låg kreditrisk vid investeringar i obligationer. Genom att aktivt växla mellan aktier och räntor samt ett aktivt bolagsval är vårt mål att fonden ska generera god avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Mixfond bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Mixfond investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Lannebo Mixfond Blandfond riktar sig till dig som

  • tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Målgrupp för Lannebo Mixfond Blandfond

Den här blandfonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet
För att investera i den här aktivt förvaltade fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål
Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en medellång (minst 3  år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet.

Placeringsinriktning Lannebo Mixfond

Blandfonden Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier i Sverige och globalt samt i räntebärande värdepapper. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Blandfonden kan ha upp till 100 procent av fondmedlen i antingen aktier eller räntebärande värdepapper. Fondförvaltarna beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på marknadssyn. Därefter väljer förvaltarna ut de bolag man vill investera i. Fonden placerar främst i Sverige men har globala placeringsmöjligheter. Fonden investerar i bolag där förvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat. Fonden får investera både i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg och i sådana med högt kreditbetyg (investment grade). Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens räntebärande innehav överstiger i normalfallet inte fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljer man en lång räntebindningstid och om man tror på stigande marknadsräntor, en kort räntebindningstid.

Lannebo Mixfond är aktivt förvaltad och följer inte något index. Storleken på aktie- respektive räntedelen beslutas av förvaltarna baserat på deras marknadssyn. Enskilda aktier och ränteplaceringar väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot jämförelseindex kan vara både större och mindre över tid. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat. Fonden kan även använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden. De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper,  penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar.

Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Syftet är i normalfallet att hantera fondens valutarisk vid placeringar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta genom valutasäkring. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat eller kommun i Norden.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Lannebo Mixfonds jämförelseindex är ett sammansatt index bestående av 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex ett sammansatt index bestående av 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent NOMX Credit SEK Total Return Index. Innan januari 2016 var fondens jämförelseindex ett vägt index bestående av 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent OMRX Statsskuldväxelindex. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Mixfond

Vid ingången av 2020 uppgick fondens aktieandel till 66 procent. Börsen inledde året starkt och steg med nära 10 procent fram till mitten av februari. Då minskades aktieandelen i fonden med 10 procentenheter till 55 procent.

Det fanns två anledningar till minskning av aktieandelen. Den ena var att värderingen av aktier var hög och den andra var den osäkerhet som rådde kring de effekter som coronaviruset skulle få på världsekonomin. Vid denna tidpunkt hade nedstängningen av Wuhanprovinsen i Kina inletts. Med facit i hand skulle aktieandelen dragits ner mycket mer. Under mars månad minskades aktieandelen med ytterligare 5 procentenheter. Sedan har den successivt ökats för att vid periodens slut uppgå till 56 procent. Vi ser fortfarande en risk för att börsen kommer att präglas av hög volatilitet den närmaste tiden.

De innehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var SCA, AstraZeneca och Novo Nordisk. SCA gynnades av fortsatta uppskrivningar av värdet på bolagets skogstillgångar, samt att det visade sig att den samlade skogsvolymen var väsentligt större än tidigare beräknat. Bolaget genomför även ett spännande investeringsprojekt i bruket i Obbola för att öka produktionskapaciteten inom kraftliner. Därtill har SCA annonserat prishöjningar på pappersmassa.

Läkemedelsbolaget AstraZenecas omsättning drabbades inte negativt av pandemin då folk på grund av oro för brist på läkemedel istället valde att hamstra läkemedel i början av virusutbrottet. Därtill har bolaget under året framgångsrikt lanserat nya läkemedel samt redovisat en framgångsrik studie för behandling av encellig lungcancer.

Den danska insulinproducenten Novo Nordisk uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under perioden. Bolaget har under perioden fått godkännande att sälja insulinet Rybelsus för behandling av typ 2-diabetes på flera marknader. Novo Nordisk har genomfört kliniska studier för behandling av fetma med goda resultat.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Bonava och Electrolux.
Pandox är främst ägare av hotellfastigheter men driver även några hotell i egen regi. Minskat resande, både inom och mellan länder, ledde till att beläggningsgraden på hotell minskade kraftigt. Detta påverkade Pandox negativt då bolagets intäkter till viss del baseras på hotellens,
det vill säga hyresgästernas, omsättning vilket också medförde att aktiekursen utvecklades svagt.

Oro för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska minska gjorde att aktiekursen i bostadsutvecklaren Bonava utvecklades svagt. Bolaget har även haft en svag operationell utveckling.

Electrolux var ett av de bolag som redan i slutet av februari flaggade för konsekvenser av virusutbrottet då bolaget led av leveransförseningar från stängda kinesiska fabriker. Bolaget har även påverkats negativt av produktionsnedstängningar i Italien.

Innehav i blandfonden Lannebo Mixfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

Novo Nordisk

Danska Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsbolag med en världsledande position och det bredaste produktutbudet inom diabetesbehandling. Utöver det har bolaget även produkter inom blödarsjuka och fetma. Bolaget har över 40 000 anställda varav cirka 8 000 personer arbetar inom forskning och utveckling. Produkterna marknadsförs i över 170 länder.

Astra Zeneca

Astra Zenecas fokus är på läkemedel för kardiovaskulära sjukdomar, cancer och andningsvägar. Astra Zeneca är forskningsintensivt och investerar årligen omkring 40 miljarder kronor i forskning och utveckling. Forskningen sker främst i Sverige, Storbritannien och USA. Under 2020 har Astra Zeneca uppmärksammats som ett av de bolag som ligger längst fram i arbetet med att ta fram ett vaccin mot coronaviruset.

GN Store Nord

GN Store Nord är ett danskt företag som har två affärsområden. Det ena tillverkar hörapparater och det andra tillverkar audiologisk utrustning som tillbehör för telekommunikationssektorn, exempelvis headset och högtalare för telefonmöten. Bolaget har 6 500 anställda och produkterna säljs i 100 länder.

Riskprofil för Lannebo Mixfond

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som aktivt allokerar fondförmögenheten mellan aktier och räntor. Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I Lannebo Mixfond kan marknadsrisken reduceras ytterligare som ett resultat av att fonden allokerar fondförmögenheten mellan aktier och räntebärande överlåtbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument (strategisk allokering). Fonden förväntas således ha en lägre marknadsrisk än exempelvis en aktiefond.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker som exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i investeringsanalysen. Det finns en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Lannebo Mixfond investerar i räntebärande värdepapper vilket innebär att fonden är exponerad för ränterisk. Detta innebär att värdet av fondens tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, överstiger i normalfallet ej 5 år. Ränterisken kan vara betydligt högre än i en kort räntefond.

Fonden har möjlighet att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med låga kreditbetyg eller som saknar kreditbetyg av kreditvärderingsinstitut. Detta innebär att fondens tillgångar kan vara exponerade för kreditrisk som är högre jämfört med finansiella instrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet. Fondens kreditduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående löptiden ska i normalfallet ej överstiga 5 år. Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat. Kreditrisken begränsas av att den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven som lägst ska motsvara kreditbetyget investment grade. Blandfonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner.

Lannebo Mixfond har möjlighet att investera i utländska finansiella instrument. Detta innebär att fonden kan komma att utsättas för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet endast för räntebärande värdepapper.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre än i fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med bedömd hög kreditvärdighet.

Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Blandfonden Lannebo Mixfond har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Syftet är framförallt att hantera valutarisken i fondens räntebärande innehav, men derivat får även användas för att effektivisera förvaltningen och minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden kan använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden vilket innebär att fondens marknadsrisk kan komma att öka. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas ha liten inverkan på fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Mixfond

Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier i Sverige och globalt samt i räntebärande värdepapper. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Blandfonden Lannebo Mixfond har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex.

Fondens jämförelseindex är 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent Solactive SEK IG Credit Index. SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt i att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag får överstiga 10 procent, samt att bolag som väger 5 procent eller mer, ej får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS), indexet tar även hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning. Solactive SEK IG Credit Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla utvecklingen i företags- och kommunobligationer som är emitterade i SEK och har högt kreditbetyg, så kallad investment grade.

Det sammansatta jämförelseindexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och kreditvärdighet. Det sammansatta jämförelseindexet är motiverat av att det är ett jämförelseobjekt som relevant reflekterar den tillgångsallokering som fonden har över tid.

Aktiv risk (tracking error)

Blandfondens jämförelseindex var innan 1 juni 2020 ett sammansatt index bestående av 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent NOMX Credit SEK Total Return Index och innan januari 2016 ett vägt index bestående av 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent OMRX Statsskuldväxelindex. Aktivitetsmåtten avser därför, för åren 2010–2015, 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent OMRX Statsskuldväxelindex. Aktivitetsmåtten för åren 2016 – 2019 avser 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent NOMX Credit SEK Total Return Index.

Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till innehavet av ett enskilt värdepapper, räntebindningstid eller allmänna förändringar i marknaden. Aktiers avkastning varierar normalt sett mer än exempelvis räntebärande värdepapper. Eftersom fonden är en blandfond, med innehav i både aktier och räntebärande värdepapper, är aktivitetsmåtten för fonden generellt lägre än för en aktivt förvaltad aktiefond men generellt högre än för en aktivt förvaltad räntefond.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 4 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 4 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Mixfond

Gäller för andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl. tillsyn
och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Andelsklass EUR har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Vanliga frågor om Lannebo Mixfond

Vad är en blandfond?

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntepapper skiljer sig mellan olika blandfonder och styrs ofta av marknadsläget.

Varför investera i en blandfond?

Att investera i en blandfond passar bra för de som inte själv vill bestämma hur besparingarna ska fördelas mellan aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltarna för en aktiv förvaltad blandfond bestämmer allokering mellan aktier och räntor utifrån marknadsläget. En blandfond har vanligtvis högre risk än räntefonder men lägre risk än aktiefonder. Det kan därför vara ett bra alternativ för sparande på medellång sikt, det vill säga 3-5 år.

Var kan man köpa Lannebo Mixfond?

Lannebo Mixfond finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Mixfond.

Går det att månadsspara i Lannebo Mixfond?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Finns Lannebo Mixfond i PPM?

Ja, Lannebo Mixfond finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Mixfond på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Mixfond är en blandfond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Insvesteringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder och blandfonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Mixfond?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4612
ISINSE0000740706
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.