Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Mixfond – Blandfond

En blandfond för dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
5
Sedan start
199,77%
Föregående dag
-0,32%
I år
11,88%
5 år
57,88%
Översikt

Lannebo Mixfond – Aktivt förvaltad blandfond

Det är svårt att veta när man ska gå in eller ut ur aktiemarknaden. Blandfonden Lannebo Mixfond riktar sig till dig som inte själv vill fatta de besluten. Förvaltarna beslutar hur stor aktiedelen i fonden ska vara vid olika tidpunkter beroende på deras syn på aktiemarknaden.

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i svenska aktier och räntebärande värdepapper. I de fall där intressanta möjligheter identifieras sker investeringar även utanför Sveriges gränser. Till skillnad från många andra blandfonder kan Lannebo Mixfond investera upp till 100 procent i aktier men har även möjlighet att gå ur aktiemarknaden helt. Fondens ränteplaceringar görs främst i företagsobligationer med rörlig ränta.

Övrigt

Lannebo Komplett kommer att fusioneras med Lannebo Mixfond. Fusionen sker genom så kallad absorption, vilket innebär att Lannebo Komplett kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Lannebo Komplett får istället nya andelar i Lannebo Mixfond när fusionen är genomförd. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 27 maj 2021.

Skälet till beslutet är att avveckla Lannebos utbud inom fondandelsfonder (”fond-i-fond”) och effektivisera förvaltningen. Lannebo Mixfond har bedömts vara den fond i Lannebos utbud som till sin profil är mest lik Lannebo Komplett varför det har beslutats att fusionen ska ske mellan dessa två fonder.

Vad innebär fusionen för dig som har investerat i Lannebo Mixfond?
Du som är ägare i Lannebo Mixfond behöver inte göra någonting. Fusionen påverkar inte värdet på dina fondandelar och medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som är andelsägare i fonden. Ingen senareläggning av handel kommer att ske i Lannebo Mixfond med anledning av fusionen. Fusionen kommer inte att leda till utspädningseffekter för någon av de båda fondernas resultat.

För mer information, läs breven nedan eller kontakta vår kundservice på 08-5622 5222 eller info@lannebo.se.

Brev till andelsägare i Lannebo Mixfond

 

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår syn på aktiemarknaden. Därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. En gemensam nämnare för bolag vi föredrar att investera i är de som över tid ökar försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även bolagens balansräkning är viktig i vår analys. Bolag med starka balansräkningar och goda kassaflöden ger möjlighet till höga aktieutdelningar samt innebär låg kreditrisk vid investeringar i obligationer. Genom att aktivt växla mellan aktier och räntor samt ett aktivt bolagsval är vårt mål att fonden ska generera god avkastning över tid.

Hållbarhet

Lannebo Mixfond bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Lannebo Mixfond – Blandfond riktar sig till dig som

 • tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
 • inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Målgrupp för Lannebo Mixfond – Blandfond

Den här blandfonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här aktivt förvaltade fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en medellång (minst 3  år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Mixfond – Blandfond

Blandfonden Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i aktier i Sverige och globalt samt i räntebärande värdepapper. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Blandfonden kan ha upp till 100 procent av fondmedlen i antingen aktier eller räntebärande värdepapper. Fondförvaltarna beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på marknadssyn. Därefter väljer förvaltarna ut de bolag man vill investera i. Fonden placerar främst i Sverige men har globala placeringsmöjligheter. Fonden investerar i bolag där förvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat. Fonden får investera både i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg och i sådana med högt kreditbetyg (investment grade). Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens räntebärande innehav överstiger i normalfallet inte fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljer man en lång räntebindningstid och om man tror på stigande marknadsräntor, en kort räntebindningstid.

Lannebo Mixfond är aktivt förvaltad och följer inte något index. Storleken på aktie- respektive räntedelen beslutas av förvaltarna baserat på deras marknadssyn. Enskilda aktier och ränteplaceringar väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot jämförelseindex kan vara både större och mindre över tid. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat. Fonden kan även använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden. De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper,  penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar.

Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Syftet är i normalfallet att hantera fondens valutarisk vid placeringar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta genom valutasäkring. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat eller kommun i Norden.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Lannebo Mixfonds jämförelseindex är ett sammansatt index bestående av 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex ett sammansatt index bestående av 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent NOMX Credit SEK Total Return Index. Innan januari 2016 var fondens jämförelseindex ett vägt index bestående av 50 procent SIX Portfolio Return Index och 50 procent OMRX Statsskuldväxelindex. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Mixfond – blandfond

Från årsberättelsen 2020

Vid ingången av 2020 uppgick fondens aktieandel till 66 procent. Börsen inledde året starkt och steg med nära 10 procent fram till mitten av februari. Då minskades aktieandelen i fonden till 55 procent. Det fanns två anledningar till minskningen av aktieandelen. Den ena var att värderingen av aktier var hög och den andra var den osäkerhet som rådde kring de effekter som coronaviruset skulle få på världsekonomin. Vid denna tidpunkt hade nedstängningen av Wuhan-provinsen i Kina inletts. Under mars månad minskades aktieandelen med ytterligare 5 procentenheter. I takt med att nyheterna kring att ett vaccin var på väg samt att länder lättat på restriktioner efter de hårda nedstängningarna under andra kvartalet har vi under loppet av hösten ökat aktieandelen och vid slutet av året uppgick den till 70 procent.

De innehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var Kinnevik, JM och GN Store Nord. Kinnevik är ett investmentbolag som de senaste åren har förändrats till att främst investera i bolag inom digitalisering och teknisk innovation för vardagliga tjänster. Med sitt fokus på bolag inom e-handel och digitala hälsovårdstjänster har redan starka försäljnings- och vinsttrender fått extra fart under coronapandemin. Det gäller inte minst det största innehavet Zalando som är marknadsledande e-handlare inom mode i Europa. Kinneviks aktiekursen steg med 85 procent.

Investeringen i JM gjordes i mars när oron för hur pandemin skulle påverka bostadspriserna var som störst. I takt med att vi såg bostadspriser snarare stiga än sjunka återhämtade sig JM:s aktiekurs. Sedan investeringen gjordes har aktien gått upp med 65 procent.

GN Store Nord är ett danskt bolag som har två affärsområden. Inom det ena tillverkas och säljs hörapparater och inom det andra utvecklas produkter för digital kommunikation som till exempel högtalare, headset och hörlurar. Bland bolagets mer kända varumärken hittar vi ReSound och Jabra. I takt med att resandet minskade och arbete hemma ökade, exploderade efterfrågan på produkter för digital kommunikation vilket gynnade GN Store Nord. Aktien steg med 60 procent under 2020.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Bonava och AstraZeneca. Pandox är främst ägare av hotellfastigheter men driver även några hotell i egen regi. Minskat resande både inom och mellan länder ledde till att beläggningsgraden på hotell gick ned kraftigt. Detta påverkar Pandox negativt då bolagets intäkter till viss del baseras på hyresgästernas, det vill säga hotellens, omsättning vilket också medförde att aktiekursen föll 31 procent.

Oro för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska minska gjorde att aktiekursen i bostadsutvecklaren Bonava backade 21 procent under året. Bolaget har även haft en svag operationell utveckling.

AstraZenecas aktiekurs sjönk med 1 procent under 2020. Bolaget har under året lanserat nya läkemedel samt redovisat en framgångsrik studie för behandling av encellig lungcancer samtidigt som resultatutvecklingen i bolaget var god. Därför kan det verka märkligt att aktien utvecklades svagt framför allt under andra halvan av året. Den förklaring som vi ser är att investerare sökt sig till andra aktier som föll kraftigt under början av pandemin.

Innehav i Lannebo Mixfond – Blandfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

AstraZeneca

AstraZenecas fokus är på läkemedel för kardiovaskulära sjukdomar, cancer och andningsvägar. AstraZeneca är forskningsintensivt och investerar årligen omkring 40 miljarder kronor i forskning och utveckling som sker i huvudsak i Sverige, Storbritannien och USA. Under 2020 har AstraZeneca uppmärksammats som ett av de bolag som ligger längst fram i arbetet med att ta fram vaccin mot coronaviruset.

Bravida

Bravida är ett av de ledande service- och installationsföretagen i Norden och många av uppdragen går mot att göra byggnader mer energieffektiva. Bolaget har över 55 000 kunder och 11 700 medarbetare. Marknaden som Bravida verkar på är starkt fragmenterad och trots att bolaget är marknadsledare har de en marknadsandel om endast sju procent. Det gör att de kan växa såväl genom förvärv som organiskt under många år framöver.

JM

JM är en av de ledande bostadsutvecklarna i Norden. Bolaget fokuserar på nyproduktion och bygger främst i expansiva storstadsområden i och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Bolaget har 2600 anställda och omsätter runt 16 miljarder kronor. JM har ett starkt hållbarhetsfokus och sedan 2018 miljömärks samtliga projektstarter med Svanen.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskprofil för Lannebo Mixfond – Blandfond

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som aktivt allokerar fondförmögenheten mellan aktier och räntor. Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I Lannebo Mixfond kan marknadsrisken reduceras ytterligare som ett resultat av att fonden allokerar fondförmögenheten mellan aktier och räntebärande överlåtbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument (strategisk allokering). Fonden förväntas således ha en lägre marknadsrisk än exempelvis en aktiefond.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker som exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i investeringsanalysen. Det finns en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Lannebo Mixfond investerar i räntebärande värdepapper vilket innebär att fonden är exponerad för ränterisk. Detta innebär att värdet av fondens tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, överstiger i normalfallet ej 5 år. Ränterisken kan vara betydligt högre än i en kort räntefond.

Fonden har möjlighet att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med låga kreditbetyg eller som saknar kreditbetyg av kreditvärderingsinstitut. Detta innebär att fondens tillgångar kan vara exponerade för kreditrisk som är högre jämfört med finansiella instrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet. Fondens kreditduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående löptiden ska i normalfallet ej överstiga 5 år. Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat. Kreditrisken begränsas av att den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven som lägst ska motsvara kreditbetyget investment grade. Blandfonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner.

Lannebo Mixfond har möjlighet att investera i utländska finansiella instrument. Detta innebär att fonden kan komma att utsättas för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet endast för räntebärande värdepapper.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre än i fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med bedömd hög kreditvärdighet.

Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Blandfonden Lannebo Mixfond har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Syftet är framförallt att hantera valutarisken i fondens räntebärande innehav, men derivat får även användas för att effektivisera förvaltningen och minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden kan använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden vilket innebär att fondens marknadsrisk kan komma att öka. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas ha liten inverkan på fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Mixfond – Blandfond

Gäller för andelsklass SEK

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl. tillsyn
och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Andelsklass EUR har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om blandfonden Lannebo Mixfond

Vad är en blandfond?

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntepapper skiljer sig mellan olika blandfonder och styrs ofta av marknadsläget.

Varför investera i en blandfond?

Att investera i en blandfond passar bra för de som inte själv vill bestämma hur besparingarna ska fördelas mellan aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltarna för en aktiv förvaltad blandfond bestämmer allokering mellan aktier och räntor utifrån marknadsläget. En blandfond har vanligtvis högre risk än räntefonder men lägre risk än aktiefonder. Det kan därför vara ett bra alternativ för sparande på medellång sikt, det vill säga 3-5 år.

Var kan man köpa Lannebo Mixfond?

Lannebo Mixfond finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Mixfond.

Går det att månadsspara i Lannebo Mixfond?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Finns Lannebo Mixfond i PPM?

Ja, Lannebo Mixfond finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Mixfond på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Mixfond är en blandfond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder och blandfonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Mixfond?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4612
ISINSE0000740706
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.