Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Småbolag Select – Specialfond

En fond med större utrymme att skapa avkastning.
Öppen för handelVarje månad
Förvaltningsavgift0,7% + 20% rörlig på eventuell överavkastning
Översikt

Lannebo Småbolag Select – Specialfond som investerar i nordiska småbolag

Alla bolag är små i början där flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över tiden. Historisk sett har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion. För oss förvaltare gäller det att hitta företagen som har de här tillväxtmöjligheterna. Ett exempel är NIBE Industrier som när det börsintroducerades 1997 omsatte 700 miljoner kronor att jämföra med 154 miljarder kronor i början av 2021. Därför är en småbolagsfond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vid årsskiftet 2020 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 88 miljarder kronor. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Övrigt

Lägsta investeringsbelopp är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor per köptillfälle. Lannebo Småbolag Select handlas endast den sista bankdagen i månaden. Begäran om inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 16:00 fem bankdagar innan sista bankdagen i månaden, eller klockan 12:00 halvdagar, verkställs sista bankdagen i månaden.

Fondbolaget har rätt att besluta om stängning av fonden vilket innebär att nya andelar inte går att köpa. Ett beslut om stängning förutsätter att fondens förvaltade kapital uppgår till en storlek som överskrider den av Fondbolaget fastställda kapitalgränsen för en optimal förvaltning. Kapitalgränsen uppgår för närvarande till 3,5 miljarder kronor.

Förvaltare

No description
Mats Gustafsson

Mats Gustafsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2005.

No description
Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

Förvaltarstil

Vi vill skapa en god riskjusterad avkastning. För att uppnå detta har vi stort fokus på varje enskild investering i fonden. För att uppskatta ett företags framtida förutsättningar bedömer vi dess affärsmodell, marknadsposition, risker och utvecklingsmöjligheter. När det gäller värdering av företaget beaktar vi bland annat finansiell ställning och historisk resultatutveckling. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Detta leder till att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling och undviker faktorer som endast påverkar aktiekursen kortsiktigt. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Hållbarhet

Lannebo Småbolag Select bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Lannebo Småbolag Select – Specialfond riktar sig till dig som

 • tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden
 • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Målgrupp för Lannebo Småbolag Select – Specialfond

Lannebo Småbolag Select är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Småbolag Select – Specialfond

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vid utgången av 2020 innebar det ett börsvärde om cirka 88 miljarder kronor. Med den svenska aktiemarknadens totala börsvärde avses börsvärdet (market cap) för NASDAQ OMX – reglerad marknad avseende handel med aktier och därmed jämställda instrument. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Fonden är en specialfond och det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad som gäller för en vanlig aktiefond. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra högst 25 procent av fondens värde och fonden kan som minimum ha 11 olika innehav, vilket ska jämföras med 16 olika innehav som en vanlig värdepappersfond är skyldig att ha. Fonden skiljer sig även från motsvarande värdepappersfonder genom att den erbjuder månatlig handel i stället för daglig.

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske sista bankdagen varje månad.

Förvaltningsberättelse Lannebo Småbolag Select – Specialfond

Från årsberättelsen 2020


De innehav som bidrog mest positivt
till fondens utveckling var BHG Group, Dometic och OEM. BHG Group säljer produkter för hemmet, som heminredning och gör-det-själv-produkter, och har vuxit snabbt under året till följd av ökad e-handel. Under 2020 fick BHG Groups försäljning en extra skjuts då fler konsumenter spenderade mer tid hemma och var mindre benägna att handla i fysiska butiker på grund av pandemin. BHG-aktien utvecklades ytterst starkt under perioden och steg med cirka 200 procent.

Även Dometic, som bland annat säljer produkter till husbilar och båtar, gav ett positivt bidrag till fondens utveckling. Dometic-aktien straffades inledningsvis på börsen när coronaviruset började sprida sig över världen och fonden ökade då sitt innehav. Aktien repade sig därefter ordentligt i takt med att signalerna från den amerikanska husbilsmarknaden blev allt mer positiva. Intresset för husbilar ökade gradvis som en följd av internationella reserestriktioner och Dometics utsikter inför 2021 ser lovande ut.

Fondens största innehav OEM International utvecklades väl under 2020. OEM International lyckades hålla resultatet oförändrat jämfört med 2019. Det är imponerande med tanke på att bolaget säljer till industriella kunder och understryker vilket välskött företag OEM International är.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Fagerhult och Securitas. Hotellfastighetsbolaget Pandox tillhörde de bolag som drabbades hårdast av coronavirusets spridning. Pandox äger hotellfastigheter i norra Europa och påverkades klart negativt av ett minskat resande och inställda evenemang. Pandox-aktien föll kraftigt under mars men återhämtade sig sedermera, speciellt efter de positiva vaccinbeskeden i november. Pandoxaktiens nedgång under perioden uppgick till drygt 30 procent. Pandox är ett ytterst välskött företag och bör klara sig bättre än de flesta företag inom hotellnäringen men hastigheten och styrkan i återhämtningen beror till stor del på smittspridningens utveckling.

Även belysningsföretaget Fagerhult hade ett svagt börsår och backade med drygt 20 procent. Under våren stängdes två av Fagerhults största produktionsenheter, vilket påverkade resultatet under det första halvåret negativt. Storbritannien är en stor marknad för Fagerhult och den har även hämmats av osäkerheten i samband med brexit. Under 2020 reducerade emellertid Fagerhult kostnadsbasen och samtidigt började samordningsvinsterna synas från det stora italienska förvärvet iGuzzini. Fagerhult bör därför visa god lönsamhet när belysningsmarknaden väl stabiliseras.

Säkerhetsföretaget Securitas utvecklades förvånansvärt svagt på börsen med en nedgång på drygt 15 procent. Securitas verksamhet är till största del konjunkturokänslig men resultatutvecklingen påverkades ändå negativt av pandemin. Säkerhetstjänster på flygplatser och vid evenemang hörde till de verksamheter som såg störst negativa effekter. Securitas har som mål att öka vinsten per aktie med tio procent per år, vilket börsen i dagsläget inte verkar tro på. Värderingsskillnaden mellan snabbväxande branscher och mer mogna sektorer är ovanligt stor på börsen. Det är en förklaring till att vi bibehåller en något konservativ strategi. Fonden har ett stort inslag av rimligt värderade företag som gynnas av en ökad ekonomisk aktivitet, där Securitas är ett exempel. Det är en strategi som bör ge god avkastning när ekonomin väl återhämtas och det till ett rimligt risktagande.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Medicinteknikföretaget Xvivo Perfusion är ett innehav som tillkommit under 2020. Bolagets produkter syftar enkelt uttryckt till att organ utanför kroppen hålls i gott skick i samband med transplantationer. Xvivo Perfusion har en stark marknadsposition inom lungtransplantation. Genom ett nederländskt förvärv under hösten kan Xvivo Perfusion nu även erbjuda produkter inom lever- och njurtransplantationer.

+ Fonden förvärvade även aktier i det finska medicinteknikföretaget Revenio, som bland annat tillverkar mätinstrument för att upptäcka ögonsjukdomen glaukom, ibland kallat grön starr. Förekomsten av glaukom ökar i världen, bland annat beroende på den generellt ökade livslängden. Under 2019 gjorde Revenio ett italienskt förvärv som innebar att produktportföljen kompletterades med produkter för den ögonbottenfotografering som diabetiker kontinuerligt genomgår.

– Under börsoron i mars förvärvades aktier i den skånska industrigruppen Nolato som är ett ytterst välskött och lönsamt företag. Nolato använde företagets starka finansiella ställning under 2020 till att göra ett stort amerikanskt förvärv.

– Under det första halvåret avyttrades innehavet i den finska specialpapperstillverkaren Ahlström-Munksjö. Innehaven i OEM International samt det finska vårdföretaget Terveystalo reducerades under 2020.

Aktieinnehav i Lannebo Småbolag Select – Specialfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

OEM International

OEM International är en internationell teknikhandelskoncern med verksamhet i 14 länder och Sverige som största marknad. OEM International säljer bland annat el- och flödeskomponenter till industriella kunder. Leveransprecision, tekniskt kunnande och närhet till kunderna är några förklaringar till OEM Internationals goda historik.

Securitas

Securitas är verksamt i omkring 60 länder i främst Europa och Nordamerika. Securitas tillhandahåller bevakning, elektroniska säkerhetstjänster samt brandskydd. Securitas har som mål att öka andelen elektroniska säkerhetstjänster, som generellt har en högre lönsamhet än traditionella bevakningstjänster. Under 2020 gjorde Securitas ett par förvärv inom elektronisk säkerhet.

Alimak

Alimak säljer bland annat hissar till professionella kunder som byggföretag, en nisch där Alimak har en stark position globalt. Eftermarknadstjänster som underhåll och reparation är en central del i Alimaks kunderbjudande och utgör en stor del av företagets resultat. Under 2020 gjorde Alimaks nye VD en verksamhetsöversyn vilket bland annat resulterade i ett kostnadsbesparingsprogram med syfte att höja lönsamheten.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Småbolag Select – Specialfond

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I specialfonder kan denna diversifieringseffekt komma att vara mindre än i en traditionell värdepappersfond som ett resultat av att specialfonder har möjlighet till en mer koncentrerad portfölj än värdepappersfonder. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till små och medelstora företag ha en högre risk än fonder som placerar i större företag.

Specialfonden Lannebo Småbolag Select eftersträvar en risknivå som över tiden ligger i nivå med eller under den som gäller för aktiemarknaden som helhet. Det finns också en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen. Lannebo Småbolag Select placerar utöver svenska överlåtbara värdepapper i viss omfattning i nordiska finansiella instrument. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte.

Då aktier i småbolag generellt har lägre likviditet ställer likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig mix av innehav för att även på detta sätt kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Risken hanteras även genom att fondbolaget begränsat fondens storlek samt att fonden inte är öppen för inlösen mer än en gång per månad och att andelsägare i sådant fall måste meddela fondbolaget 5 bankdagar i förväg.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Lannebo Småbolag Select får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Småbolag Select – Specialfond

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn
och revision: 0,7%*
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

*Eventuell resultatbaserad avgift tillkommer enligt nedan.

Resultatbaserad avgift

Som andelsägare erläggs även en resultatbaserad avgift. Avgiften, som beräknas individuellt för varje andelsägare och tas ur fonden årligen eller vid inlösen. Ersättningen utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel (benchmark), definierat som 30 dagars STIBOR, månadsvis den första bankdagen varje ingående månad, plus 5 procentenheter.

Om en andelsägare under något räkenskapsår erhåller en värdeutveckling som understiger fondens avkastningströskel, och det under senare räkenskapsår uppstår en positiv relativ värdeutveckling, skall ingen rörlig avgift utgå förrän tidigare räkenskapsårs relativa underavkastning kompenserats. Ersättningen uppgår till 20 procent av överavkastningen, det vill säga den del av fondens värdeutveckling som överstiger avkastningströskeln. Det finns således inget tak för avgiftens storlek utan denna kommer helt att bero på andelskursens utveckling.

Vanliga frågor om specialfonden Lannebo Småbolag Select

Vad är en småbolagsfond?

En aktiefond som investerar i mindre bolag kallas för en småbolagsfond. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde.

Var kan man köpa Lannebo Småbolag Select? 

Lannebo Småbolag Select finns endast tillgänglig hos Lannebo. Klicka här för att bli kund hos Lannebo eller här om du redan är kund och vill köpa fonden.

Finns det något lägsta investeringsbelopp i Lannebo Småbolag Select?

Ja, lägsta investeringsbeloppet i Lannebo Småbolag Select är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor per köptillfälle.

Går det att månadsspara i Lannebo Småbolag Select?

Nej, det går inte att ha ett automatiskt månadssparande i fonden. Lannebo Småbolag Select handlas endast den sista bankdagen i månaden vilket betyder att det är olika datum från månad till månad. Om du önskar göra regelbundna insättningar i fonden går det självklart bra att göra manuellt.

Passar Lannebo Småbolag Select på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Småbolag Select är en aktiefond som investerar i svenska mindre bolag. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Vad är skillnaden mellan Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select?

Båda fonderna är aktivt förvaltade aktiefonder som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Lannebo Småbolag Select är en specialfond och har friare placeringsregler vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär att fonden kan koncentrera innehaven till ett färre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Fondfakta

Startdatum2000-10-31
Bankgiro5578-8004
ISINSE0000917205
Öppen för handelVarje månad
Förvaltningsavgift0,7% + 20% rörlig på eventuell överavkastning

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.