Lannebo Småbolag Select – specialfond

En fond med större utrymme att skapa avkastning.
Öppen för handelVarje månad
Förvaltningsavgift0,7% + 20% rörlig på eventuell överavkastning

Översikt

Lannebo Småbolag Select - Specialfond

Alla bolag är små i början där flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över tiden. Historisk sett har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion. För oss förvaltare gäller det att hitta företagen som har de här tillväxtmöjligheterna. Ett exempel är NIBE Industrier som när det börsintroducerades 1997 omsatte 700 miljoner kronor att jämföra med 46 miljarder kronor 2018. Därför är en småbolagsfond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vid halvårsskiftet 2020 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 73 miljarder kronor. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Riktar sig till dig som

  • tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Övrigt

Lägsta investeringsbelopp är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor per köptillfälle. Lannebo Småbolag Select handlas endast den sista bankdagen i månaden. Begäran om inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 16:00 fem bankdagar innan sista bankdagen i månaden, eller klockan 12:00 halvdagar, verkställs sista bankdagen i månaden.

Fondbolaget har rätt att besluta om stängning av fonden vilket innebär att nya andelar inte går att köpa. Ett beslut om stängning förutsätter att fondens förvaltade kapital uppgår till en storlek som överskrider den av Fondbolaget fastställda kapitalgränsen för en optimal förvaltning. Kapitalgränsen uppgår för närvarande till 3,5 miljarder kronor.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Förvaltare

No description
Mats Gustafsson

Mats Gustafsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2005.

No description
Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

Förvaltarstil

Vi vill skapa en god riskjusterad avkastning. För att uppnå detta har vi stort fokus på varje enskild investering i fonden. För att uppskatta ett företags framtida förutsättningar bedömer vi dess affärsmodell, marknadsposition, risker och utvecklingsmöjligheter. När det gäller värdering av företaget beaktar vi bland annat finansiell ställning och historisk resultatutveckling. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Detta leder till att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling och undviker faktorer som endast påverkar aktiekursen kortsiktigt. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Hållbarhet

Lannebo Småbolag Select bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Småbolag Select investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Lannebo Småbolag Select - specialfond riktar sig till dig som

  • tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Målgrupp för Lannebo Småbolag Select - specialfond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Småbolag Select - specialfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vid utgången av 2019 innebar det ett börsvärde om cirka 77 miljarder kronor. Med den svenska aktiemarknadens totala börsvärde avses börsvärdet (market cap) för NASDAQ OMX – reglerad marknad avseende handel med aktier och därmed jämställda instrument. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Fonden är en specialfond och det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad som gäller för en vanlig aktiefond. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra högst 25 procent av fondens värde och fonden kan som minimum ha 11 olika innehav, vilket ska jämföras med 16 olika innehav som en vanlig värdepappersfond är skyldig att ha. Fonden skiljer sig även från motsvarande värdepappersfonder genom att den erbjuder månatlig handel i stället för daglig.

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske sista bankdagen varje månad.

Förvaltningsberättelse Lannebo Småbolag Select - specialfond

De innehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var BHG Group, Dometic och Nolato. E-handelsföretaget BHG Group, tidigare Bygghemma, var en av få börsvinnare under det första halvåret. BHG Group säljer produkter för hemmet, som heminredning och gör-det-själv-produkter, och växer snabbt som en följd av en ökande e-handel. Under våren fick BHG Groups försäljning en extra skjuts då fler konsumenter spenderade mer tid hemma och var mindre benägna att handla i fysiska butiker. BHG-aktien steg med omkring 40 procent under perioden.

Även Dometic, som bland annat säljer produkter till husbilar och båtar, gav ett positivt bidrag till fondens utveckling. Dometic-aktien straffades inledningsvis på börsen när coronaviruset började sprida sig över världen och fonden ökade då sitt innehav. Aktien repade sig därefter ordentligt i takt med att signalerna från den amerikanska husbilsmarknaden blev allt mer positiva.

Den breda börsnedgången i mars innebar flera utmärkta investeringsmöjligheter, däribland i den välskötta industrigruppen Nolato. Företaget tillverkar bland annat produkter till hälsovårdssektorn och är dessutom skuldfritt. Nolato redovisade en positiv omsättningstillväxt för det första kvartalet 2020, vilket inte var normalfallet bland börsbolagen. Den starka kvartalsrapporten bidrog till att Nolato-aktien återhämtade hela kursnedgången och steg med nästan 15 procent under det första halvåret.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Fagerhult och Bonava. De flesta innehaven påverkades i olika utsträckning negativt av spridningen av coronaviruset och de åtgärder som vidtogs för att stoppa smittspridningen.  Hotellfastighetsbolaget Pandox, som varit en framgångssaga under 20 år, tillhörde de bolag som drabbades hårdast och aktien backade under perioden med knappt 50 procent. Pandox äger hotellfastigheter i norra Europa och påverkas klart negativt av ett minskat resande och inställda konferenser. Aktien föll kraftigt under mars men återhämtade sig något under det andra kvartalet. Pandox bör klara sig bättre än de flesta företag inom hotellnäringen. Hastigheten och styrkan i återhämtningen är dock onekligen behäftad med stor osäkerhet.

För belysningsföretaget Fagerhult innebar åtgärderna för att bromsa smittspridningen stora utmaningar. Till följd av coronaviruset stängdes två av Fagerhults största produktionsenheter, en i Italien och en i Storbritannien, vilket påverkade resultatet för det första kvartalet negativt. Storbritannien är en stor marknad för Fagerhult och den har även påverkats av osäkerheten i samband med brexit. Om Fagerhult kan återgå till att visa försäljningstillväxt samt ta fram samordningsvinsterna från det i fjol förvärvade italienska iGuzzini är dagens aktievärdering inte avskräckande.

Även bostadsutvecklaren Bonava fortsatte att utvecklas svagt på börsen. Företaget har visat ett lägre resultat än förväntat i den svenska verksamheten. Därtill kommer oron för att den svagare konjunkturen och den högre arbetslösheten ska leda till en försämrad bostadsmarknad. Det bör dock noteras att Bonava på börsen värderas klart lägre än sitt eget kapital, vilket vi bedömer är i det snålaste laget.

Aktieinnehav i Lannebo Småbolag Select

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

OEM International

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner med verksamhet i 14 länder. OEM International säljer system och standardprodukter inom bland annat el och flödeshantering till industriella kunder. Företaget har visat en god och stabil resultattillväxt under åren och har dessutom en stark finansiell ställning.

Securitas

Securitas säljer säkerhetstjänster i knappt 60 länder i främst Europa och Nordamerika. I kunderbjudandet ingår bevakning och elektroniska säkerhetstjänster. Andelen elektroniska säkerhetstjänster ökar, vilket bör leda till en högre lönsamhet på sikt.

Alimak

Alimak säljer hissar och plattformar till professionella kunder, exempelvis byggföretag. Alimak har en global närvaro och en stark position på marknaden. Eftermarknadstjänster, som underhåll, reparation och reservdelar är en viktig del av Alimaks kunderbjudande och utgör en stor del av bolagets resultat.

Riskprofil för Lannebo Småbolag Select

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I specialfonder kan denna diversifieringseffekt komma att vara mindre än i en traditionell värdepappersfond som ett resultat av att specialfonder har möjlighet till en mer koncentrerad portfölj än värdepappersfonder. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till små och medelstora företag ha en högre risk än fonder som placerar i större företag.

Specialfonden Lannebo Småbolag Select eftersträvar en risknivå som över tiden ligger i nivå med eller under den som gäller för aktiemarknaden som helhet. Det finns också en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen. Lannebo Småbolag Select placerar utöver svenska överlåtbara värdepapper i viss omfattning i nordiska finansiella instrument. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte.

Då aktier i småbolag generellt har lägre likviditet ställer likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig mix av innehav för att även på detta sätt kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Risken hanteras även genom att fondbolaget begränsat fondens storlek samt att fonden inte är öppen för inlösen mer än en gång per månad och att andelsägare i sådant fall måste meddela fondbolaget 5 bankdagar i förväg.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Lannebo Småbolag Select får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Småbolag Select - specialfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver.

Specialfonden Lannebo Småbolag Select investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden investerar normalt i drygt 30 bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och marknad. Carnegie Small Cap Return Index Sweden är ett etablerat återinvesterande utdelande index som innehåller små och medelstora bolag på Nasdaq Stockholm, hänsyn tas till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Aktiv risk (tracking error)

Fonden startade 2000.Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till innehavet av ett enskilt värdepapper eller allmänna förändringar i marknaden. Aktiers avkastning varierar normalt sett mer än exempelvis räntebärande värdepapper. Därför är aktivitetsmåtten ofta högre för en aktivt förvaltad aktiefond än för en aktivt förvaltad räntefond.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Småbolag Select - specialfond

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn
och revision: 0,7%*
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

*Eventuell resultatbaserad avgift tillkommer enligt nedan.

Resultatbaserad avgift

Som andelsägare erläggs även en resultatbaserad avgift. Avgiften, som beräknas individuellt för varje andelsägare och tas ur fonden årligen eller vid inlösen. Ersättningen utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel (benchmark), definierat som 30 dagars STIBOR, månadsvis den första bankdagen varje ingående månad, plus 5 procentenheter.

Om en andelsägare under något räkenskapsår erhåller en värdeutveckling som understiger fondens avkastningströskel, och det under senare räkenskapsår uppstår en positiv relativ värdeutveckling, skall ingen rörlig avgift utgå förrän tidigare räkenskapsårs relativa underavkastning kompenserats. Ersättningen uppgår till 20 procent av överavkastningen, det vill säga den del av fondens värdeutveckling som överstiger avkastningströskeln. Det finns således inget tak för avgiftens storlek utan denna kommer helt att bero på andelskursens utveckling.

Fondfakta

Startdatum2000-10-31
Bankgiro5578-8004
ISINSE0000917205
Öppen för handelVarje månad
Förvaltningsavgift0,7% + 20% rörlig på eventuell överavkastning

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.