Lannebo Sverige – Aktiefond

En aktiefond för dig som tror på svenska bolag med ledande marknadspositioner globalt.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
442,99%
Föregående dag
-0,36%
I år
12,68%
5 år
56,65%

Översikt

Lannebo Sverige - Aktiefond med fokus på välskötta bolag

Stockholmsbörsen är hemvist för många välskötta, konkurrenskraftiga och globalt ledande företag som lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Ericsson, Atlas Copco och Alfa Laval är några exempel på svenska företag som har blivit globala ledare. Ledande företag har bättre möjligheter än sina mindre konkurrenter att växa med stabil lönsamhet. Därför är en Sverigefond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den svenska aktiemarknaden.

Riktar sig till dig som

  • vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Förvaltare

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

Förvaltarstil

Strategin i förvaltningen grundar sig på kunskap om bolagen och värdeinriktad aktieanalys. En investering baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder. Antalet innehav i fonden varierar normalt mellan 20 till 30 bolag.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Sverige bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Sverige investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

LANNEBO SVERIGE AKTIEFOND RIKTAR SIG TILL DIG SOM:

  • vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

LANNEBO SVERIGE AKTIEFOND MÅLGRUPP

Kundkategori

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter. Kunskap och erfarenhet För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål.

Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Förmåga att klara förluster:

Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet. Risk Fonden har riskfaktor 6 av 7, vilket motsvarar en hög risknivå. Fonden passar därmed dig som har en risktolerans som motsvarar 6 av 7.

Distributionsstrategi:

Fonden kan handlas vid investeringsrådgivning, portföljförvaltning eller vid order på eget initiativ (med eller utan passandebedömning).

PLACERINGSINRIKTNING LANNEBO SVERIGE AKTIEFOND

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/ eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltarna vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå. Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANNEBO SVERIGE AKTIEFOND

De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Nokia, Dometic och BillerudKorsnäs. Nokia arbetar vidare med de operationella utmaningar som under 2019 ledde till sänkta marginalförväntningar. Bolagets konkurrenskraftiga 5Gbasstationer, som varit försenade, börjar nu levereras till kunderna. Nätverksutbyggnaden av 5G har i större grad påbörjats i USA och Asien medan Europa ligger efter, delvis på grund av skilda åsikter kring den kinesiska leverantören Huawei och eventuella säkerhetsproblem. Förseningarna i Europa har varit gynnsamma för Nokia som har kunnat arbeta för att vara konkurrenskraftigt vid kommande upphandlingar under 2020/2021. Vi förväntar oss därför en betydande rörelsemarginalförbättring framgent med anledning av stigande försäljning och lägre produktionskostnader. Nokias slutmarknader är hälsosamma. Bolagets balansräkning är stark och intäkterna från patentportföljen är stabila. Vi anser att Nokia-aktien är lågt värderad.

Investeringen i Dometic gjordes i slutet av mars efter att aktiekursen pressats av fallande lönsamhet och hög skuldsättning. Försäljningen av husbilar och husvagnar har stigit med anledning av coronapandemin och därmed ökat efterfrågan på Dometics produkter. Den höga skuldsättningen, som krävde förnyat avtal med långivande banker, bör halveras till 2022 men begränsar möjligheter till förvärv i närtid om inte en nyemission genomförs. Långsiktigt ser vi möjligheter till att bolaget minskar produktfloran, modulbaserar tillverkningen och ökar eftermarknadsförsäljningen.

BillerudKorsnäs arbetar med att förbättra effektivitet och lönsamhet i hela verksamheten samtidigt som uppstarten av den nya kartongmaskinen, KM7, pågår. Investeringen har kontinuerligt blivit större än förväntat men KM7 är nu i fasen för produktcertifiering av vätskekartong. Bolaget har under de senaste åren investerat i kvalitet och kapacitet men har hittills inte fått ut skalfördelar eller ökade volymer i samma omfattning. Produktexponeringen, med god marknadstillväxt inom exempelvis vätskekartong och wellpapp, ger möjligheter till förbättrad avkastning på kapitalet de kommande åren.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Veoneer, Loomis och Securitas. Underleverantören Veoneer har under en längre tid drabbats hårt av en fallande personbilsmarknad. Kraftiga åtgärder har vidtagits för att minska de förluster som under 2019 pressade balansräkningen. Verksamheter inom bromskontroll har avyttrats och vidare har Veoneer lämnat ett samriskbolag med Volvo. Detta har stärkt balansräkningen samtidigt som det negativa kassaflödet minskar. Kritiskt i närtid är uppstarten av bolagets tidigare tagna kontrakt för leverans under det andra halvåret 2020.

Loomis verksamhet, kontanthantering, har i de flesta geografier påverkats negativt av nedstängda ekonomier och minskat resande. Speciellt Loomis europeiska verksamhet har drabbats hårt då stora volymnedgångar på kort tid är svåra att kostnadskompensera för. I Nordamerika är kundexponeringen bättre och med en större andel Safepoint-lösningar begränsas omsättnings- och lönsamhetstappet. Med en minskad andel kontantanvändning ökar möjligheter till nya affärer från banker inom outsourcingkontrakt samtidigt som mindre konkurrenter pressas.

Securitas har förlorat försäljning till flygplatser och evenemang men har också gynnats av ett ökat säkerhetsbehov vid öppna butiker och nedstängda industrier. Sjukfrånvaron har ökat under coronapandemin vilket är kostsamt i en personalintensiv verksamhet. Detta har till viss del kompenserats av att konjunkturavmattningen dämpar löneinflationen vilket är gynnsamt för rörelsemarginalen.

AKTIEINNEHAV LANNEBO SVERIGE AKTIEFOND

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. All information nedan rör Nordenfondens aktieinnehav per 2020-06-30.

Fondens tre största innehav

SEB är en ledande nordisk bank med 15 000 medarbetare och verksamhet i Norden, Baltikum och Tyskland. Banken har i dag cirka 3 000 storföretag och 1,4 miljoner privatpersoner som kunder. SEB väntas de kommande åren vara Nordens lönsammaste bank sett till avkastning på eget kapital.

Nokia är en tillverkare och leverantör av telekom- och nätverksutrustning. Bolaget innehar rättigheter till cirka 20 000 olika patentfamiljer inom området. Slutmarknaderna växer i takt med att nya teknikgenerationer utvecklas och kommersialiseras. Nokia erbjuder exempelvis produkter och service för drift och underhåll av telenät, datahallar och molnlösningar.

Ericsson är en tillverkare och leverantör av telekomutrustning med nära 100 000 anställda och cirka 54 000 patent. Bolaget är tillsammans med Nokia och Huawei världsledande inom utrustning och service för telekomnät.

FONDENS FEM STÖRSTA  FONDINNEHAV FÖRMÖGENHET

SEB A 5,8%
Nokia SEK  5,6%
Ericsson B  5,5%
Nordea  5,0%
Electrolux B  4,7%

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

RISKPROFIL LANNEBO SVERIGE AKTIEFOND

Indexoberoende förvaltning

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till ett land ha en högre risk än fonder som placerar i flera länder. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Låg likviditetsrisk

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Sverige låg som ett resultat av fondens storlek i relation till den marknad fonden investerar på.

Utlåning av aktieinnehav

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Användande av hävstångsinstrument

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

LANNEBO SVERIGE AKTIEFOND AKTIVITETSGRAD

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden investerar normalt i 20 till 30 bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och marknad. SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt i att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag får överstiga 10 procent, samt att bolag som väger 5 procent eller mer, ej får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS), indexet tar även hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Aktiv risk (tracking error)

Lannebo Sverige aktiefond aktiv riskDe senaste 10 åren Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till innehavet av ett enskilt värdepapper eller allmänna förändringar i marknaden. Aktiers avkastning varierar normalt sett mer än exempelvis räntebärande värdepapper. Därför är aktivitetsmåtten ofta högre för en aktivt förvaltad aktiefond än för en aktivt förvaltad räntefond. Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

AVGIFTER LANNEBO SVERIGE AKTIEFOND

Gäller andelsklass SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 1,65%
Ersättning till förvaringsinstitut: 0,05%

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4604
ISINSE0000740680
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.