Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Sverige – Aktiefond

En aktiefond för dig som tror på svenska bolag med ledande marknadspositioner globalt.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
635,63%
Föregående dag
-1,21%
I år
19,43%
5 år
96,00%
Översikt

Lannebo Sverige – Aktiefond med fokus på välskötta bolag

Stockholmsbörsen är hemvist för många välskötta, konkurrenskraftiga och globalt ledande företag som lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Ericsson, Atlas Copco och Alfa Laval är några exempel på svenska företag som har blivit globala ledare. Ledande företag har bättre möjligheter än sina mindre konkurrenter att växa med stabil lönsamhet. Därför är en Sverigefond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar i både stora och små bolag i olika branscher. Fonden har i dag majoriteten av det investerad kapitalet i större bolag med marknadsledande positioner

Förvaltare

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

Förvaltarstil

Strategin i förvaltningen grundar sig på kunskap om bolagen och värdeinriktad aktieanalys. En investering baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder. Antalet innehav i fonden varierar normalt mellan 20 till 30 bolag.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Sverige bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

Lannebo Sverige – Aktiefond riktar sig till dig som

 • vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.
 • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Målgrupp för Lannebo Sverige – Aktiefond

Lannebo Sverige är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här aktiefonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för aktiefonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Sverige – Aktiefond

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/ eller distribuerar kontroversiella vapen. Aktiefonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fokus läggs på varje enskild investering i aktiefonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Aktiefonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltarna vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå. Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Aktiefondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Sverige – Aktiefond

Från årsberättelsen 2020

De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Dometic, SKF och Electrolux Professional. Dometic köptes till fonden under våren efter att aktien tappat drygt 50 procent sedan början av året. Investeringen grundade sig på att bolaget över en längre tidsperiod kunde arbeta med produktsortimentet, effektivisera och konsolidera fabriker samt gynnsam exponering mot friluftsliv. Möjligheterna inom sortiment och fabriker kvarstår och har varit begränsat bidragande till den stigande aktiekursen. Friluftstrenden med husbil och husvagn blev under året överraskande stark och återförsäljare i Europa och USA har rapporterat kraftig försäljningstillväxt och minskade lager. Den ökade efterfrågan ska nu visa sig i Dometics räkenskaper under 2021.

SKF rapporterade över såväl vår som marknadens förväntan för varje kvartal under året. Bolaget hanterade den mycket svåra tiden med att parera effekterna av covid-19 bättre relativt sektorkollegorna. Bolagets investeringar och arbete mot en effektivare produktionskedja ger resultat och börjar nu synas i bolagets rörelsemarginaler. Vi förväntar oss att båda affärsområdena, Industri och Fordon, i absoluta tal bidrar ungefär lika mycket till vinstutvecklingen kommande två år. I förhållande till 2019 kan rörelseresultatet förbättras med ungefär tre miljarder kronor eller 30 procent.

Electrolux Professional delades ut från Electrolux den 23 mars då Stockholmsbörsen bottnade efter vårens stora kursfall. Bolagets verksamhet, med stor exponering mot hotell och restauranger, har påverkats kraftigt av de restriktioner som införts i Europa och Nordamerika. För helåret väntas försäljningen falla organiskt med 20 procent och medföra ett halverat rörelseresultat. Bolagets affärsområde inom tvättutrustning har överraskat positivt och visat på god motståndskraft. Även om 2021 kommer att inledas avvaktande väntar vi oss en tydlig positiv efterfrågeutveckling under 2022 i takt med ökade vaccinationer och en normalisering av turism och restaurangliv.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Loomis, Securitas och Handelsbanken. Loomis och Securitas drabbades hårt av nedstängningar av samhällen i Europa och USA.
Loomis har lyckats motverka effekterna väl på den amerikanska marknaden medan den sydeuropeiska verksamheten tappat kraftigt. Stängda affärer och restauranger samt begränsad turism väntas fortlöpa en tid men 2020 var med stor sannolikhet ett exceptionellt år. Loomis Pay som lanserades under året är en intressant produkt om än i mycket begränsad skala. Nya kunder väntas i takt med lansering i Sverige under 2021. Vi anser att aktien är lågt värderad då bolaget i grunden har god lönsamhet och kan fortsätta växa med nya produkter och genom förvärv.

Securitas har påverkats av minskat flygande och inställda tillställningar. Ogynnsamma kundavtal håller nu på att omarbetas och lönsamheten ska kunna förbättras i takt med detta. Bolaget har samtidigt minskat antalet anställda och löneinflationen som var problematisk under 2019 är nu begränsad.

Handelsbanken har, tillsammans med övriga storbanker, hittills haft väldigt små reserveringar i balansräkningen sett till pandemins påverkan. Den konstaterade kreditförlustnivån för de första tre kvartalen var 0,03 procent och lägre än motsvarande period 2019. Banken kommunicerade i september att man ökar investeringar i det digitala erbjudandet med en miljard kronor samtidigt som man ska stänga ett stort antal kontor. I dag finns en övertalighet av kontor på vissa orter och den anpassning som ska göras under kommande år kommer att vara gynnsam ur ett kostnadsperspektiv.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Alfa Laval har inom vissa delar av verksamheten haft en utmanande period med vikande slutmarknadsefterfrågan och fallande orderingång. För kommande år är bolaget välinvesterat med produktledarskap inom värmeväxling, separation och vätskehantering.

+ SKF har och fortsätter investera i produktivitet genom effektivare tillverkning i nya och förbättrade fabriker. Vi tycker att aktien har en tilltalande värdering och att bolaget har goda förutsättningar till hög vinsttillväxt fram till 2022.

+ Boliden som utvinner och producerar metaller som koppar, zink och guld gynnas av stigande råvarupriser i takt med en ekonomisk återhämtning från covid-19. Balansräkningen är stark med tillgångar i stabila geografier som Skandinavien och Irland.

– De största nettoförsäljningarna gjordes i AstraZeneca, Telia och Investor. Vid aktiemarknadens fall under våren 2020 såldes ovanstående positioner då de klarade sig relativt bra och gav utrymme för nya investeringar.

Aktieinnehav i Lannebo Sverige – Aktiefond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Aktiefondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Volvo

Volvo är en ledande tillverkare av lastvagnar, bussar samt anläggningsmaskiner. Branschen möter en intressant framtid med omställning till elektrifiering av drivlinan. Konkurrenskraften för Volvo är god då bolaget sedan länge arbetat med eldrivna bussar, har samriskbolag med Daimler inom bränsleceller samt en stor nettokassa.

Ericsson

Ericsson är tillsammans med ett fåtal aktörer i världen leverantör av en bred portfölj av 5G-teknik till operatörer och företag. Större utrullningar av tekniken väntas i USA och Europa under 2021 och 2022. Bolaget har gjort en omställning till god lönsamhet inom nätverksverksamheten och har fortsatt förutsättningar för högre rörelsemarginaler inom alla områden.

H&M

H&M är en global klädkedja med e-handelserbjudande i 51 länder och nära 5 000 butiker på 74 marknader. Bolaget har ställts inför stora svårigheter på grund av pandemin men fortsätter alltjämt med ett omställnings- och förnyelsearbete med fokus på IT- och logistikinvesteringar. Bolaget anpassar nu butiksstrukturen och förbättrar e-handelserbjudandet med stärkt logistikkedja.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Sverige – Aktiefond

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till ett land ha en högre risk än fonder som placerar i flera länder. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Sverige – aktiefond låg som ett resultat av fondens storlek i relation till den marknad fonden investerar på.

Aktiefonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Aktiefonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Sverige – Aktiefond

Gäller andelsklass SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 1,65%
Ersättning till förvaringsinstitut: 0,05%

Vanliga frågor om aktiefonden Lannebo Sverige

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som investerar i aktier. Det innebär att fondens förvaltare på förhand bestämt att fonden bara får äga aktier. Ofta kan en aktiefond ha ytterligare bestämmelser utöver detta, till exempel kring vilken geografi eller sektor den får investera i. En ”Sverigefond” är exempelvis en aktiefond som investerar i svenska aktier.

Varför ska man investera i en aktiefond?

Att investera i en aktiefond innebär att du indirekt investerar i en rad olika börsnoterade bolag. Det innebär att du får en bra riskspridning från start. Historiskt har det varit lönsamt att spara i aktiefonder särskilt när du sparar på längre sikt. En aktiefond som Lannebo Sverige passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i aktiefonder?

Då investeringshorisonten för aktiefonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i aktiefonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Varför ska man investera i aktiefonden Lannebo Sverige?

Lannebo Sverige är en aktiefond som investerar i välskötta svenska bolag med ledande positioner globalt. Den svenska aktiemarknaden har historiskt utvecklats mycket jämfört ett globalt snitt. Fonden Lannebo Sverige leds av ett erfaret förvaltarteam med god historik och fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet.

Var kan man investera i  aktiefonden Lannebo Sverige?
Finns Lannebo Sverige i PPM?
Passar aktiefonder på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, aktiefonder passar generellt sett bra att ha på ett ISK. Här hittar du mer information om skatt på fonder.

Kan jag placera tjänstepensionen i en aktiefond som Lannebo Sverige?

Ja, aktiefonder passar bra för långsiktigt sparande såsom pensionssparande. Här kan du läsa mer om Lannebos fonder i tjänstepensionen.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4604
ISINSE0000740680
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.