Revisorer och kontrollfunktioner

Här finns information om våra kontrollfunktioner och ansvariga revisorer.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Revisorer och kontrollfunktioner

I Lannebos organisation ingår kontrollfunktionerna:

  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad
  • Internrevision

Ansvariga för dessa funktioner är Fredrik Silfver (riskhantering), Veronica Selander Rosengren (regelefterlevnad) och Daniel Algotsson vid PWC (internrevision).

Externrevision

Externrevisor är Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mona Alfredsson som huvudansvarig. Ernst & Young AB är valda revisorer till den ordinarie bolagsstämma som hålls under våren 2024.

Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut för de fonder som förvaltas av Lannebo är Skandinaviska Enskilda Banken AB, organisationsnummer 502032-9081.