Lannebo Nordic Equities – Nordenfond

En Nordenfond för dig som vill investera i aktier från kvalitetsbolag över hela Skandinavien.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
32,66%
Föregående dag
0,33%
I år
7,42%

Översikt

En Nordenfond som handplockar nordiska aktier

Lannebo Nordic Equities startade i juni 2018 som ett resultat av potentialen vi ser i Norden som investeringsområde. Många av Lannebos fonder placerar i nordiska bolag, men ingen fond har haft ett uttalat fokus på att handplocka aktier bland börsbolag som tillsammans representerar den diversifiering som Norden möjliggör. Länderna i regionen karakteriseras av olika inriktning med exempelvis svenska bolag inom industri och med stor export, danska bolag med fokus på läkemedel och medicinteknik och norska bolag som möjliggör exponering mot råvaror och shipping. Norden som investeringsområde innebär också en diversifiering av valutaexponering.

Förvaltare

No description

Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Nordic Equities. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description

Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Förvaltarstil för Nordenfond

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva investeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi väljer att investera i bolag vars verksamhet vi förstår och där vi ser hög potential på lång sikt, till en rimlig risknivå. Aktiens värdering är också central i investeringsbeslutet. Vi gillar bolag med försäljningstillväxt, såväl organisk som förvärvad och som har tillräckligt starka kassaflöden som räcker till både utdelningar och förvärv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med VINX Benchmark Cap SEK_NI. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Hållbarhet

En hållbar Nordenfond

Lannebo Nordic Equities bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Nordic Equities investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Nordenfonden riktar sig till dig som:

 • Tror på de nordiska aktiemarknaderna och som söker en diversifierad fondportfölj av bolag med olika storlek, inom olika sektorer och med olika valutaexponering
 • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag
 • Kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år

Målgrupp för Nordenfonden

Lannebo Nordic Equities  är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter. För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder.

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa.Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras.

Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont.

Placeringsinriktning Nordenfond

Lannebo Nordic Equities är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i börsnoterade bolag i Norden. Fokus läggs på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller fondförvaltarna förstår. Fonden investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index.

Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen.

Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller
fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap SEK_NI. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Aktieinnehav i Nordenfonden

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. Nedan följer en lista över samtliga aktieinnehav i Nordenfonden per 2020-06-30.

DAGLIGVAROR
Essity

ENERGI
Fjordkraft Holding

FASTIGHET
Balder B
Castellum

FINANS
Kinnevik B
Oma Säästöpankki Oyj
Sbanken
Tryg A/S

HÄLSOVÅRD
AstraZeneca
BioGaia B
GN Store Nord
Novo Nordisk B

INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER
ASSA ABLOY B
Atlas Copco B
Balco Group
Bravida
Instalco
NIBE Industrier B
Sandvik
Valmet Corporation
VeidekkeVestas Wind Systems

MATERIAL
SCA B
SSAB A
Stora Enso R

SÄLLANKÖPSVAROR/TJÄNSTER
Harvia
JM
Midsona B
SATS
TCM Group
Thule

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Nordenfonden

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar.

Fokus på Norden

Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till en region, i det här fallet Norden, ha en högre risk än fonder som placerar i flera regioner. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Indexoberoende förvaltning

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Låg likviditetsrisk

Lannebo Nordic Equities placerar utöver svenska överlåtbara värdepapper i nordiska aktier. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Nordic Equities låg som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på.

Utlåning av innehav

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde.

Användande av hävstångsinstrument

Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning. Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Nordenfonden

Fonden investerar normalt i 20 till 30 bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex, VINX Benchmark CAP SEK_NI.

Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och marknad. VINX Benchmark CAP Index består av ett urval av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq Nordic och Olso Börs. VINX Benchmark CAP SEK_NI innehåller en begränsning om att inget bolag får överstiga 10 procent, samt att bolag som väger 5 procent eller mer, inte får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS).

Aktiv risk (tracking error)

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren.  Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning.

Då fonden startade under 2018. Givet att det krävs historik från två år för att kunna räkna ut ett aktivitetsmått saknas data för fonden.

I teorin kan man förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Nordenfonden

Gäller för andelsklass SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl förvaring,tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,1%

 

information om hållbarhet Nordenfond

Lannebo arbetar uteslutande med aktiv förvaltning som bygger på en noggrann analys av varje bolag som ingår i fonderna. Bolagsanalysen som inkluderar intern och extern hållbarhetsanalys präglas av riskmedvetenhet, långsiktighet och avkastningsmöjlighet.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
 • Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
 • Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare
  och motverkande av korruption)

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Förvaltarna gör en egen hållbarhetsanalys som en del i den grundliga bolagsanalysen för att öka möjligheten att finna bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller att investera i. Detta för att kunna leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna på lång sikt.

Detta investerar fonden inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett interrnt hållbarhetsråd  för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Vanliga frågor om Nordenfonden

Var kan man investera i Nordenfonden Lannebo Nordic Equities?

Lannebo Nordic Equities finns hos till exempel Avanza och Nordnet. Den finns även hos Länsförsäkringar vilket gör den tillgänglig för till exempel sparande i tjänstepension. Självklart finns fonden även tillgänglig för direktkunder hos Lannebo. Här finns en lista över alla distributörer av Nordenfonden.

Finns Nordenfonden i PPM?

Nej, PPM har som krav att en fond måste ha minst tre års historik för att kunna finnas med på plattformen i dagsläget. Lannebo Nordic Equities startade i juni 2018. Här kan du se vilka av Lannebos fonder som finns tillgängliga via PPM.

Varför har fonden inget betyg från Morningstar?

För att Morningstar ska ge betyg krävs tre års historik.När fonden funnits i tre år kommer den automatiskt att få betyg i form av stjärnor från Morningstar.

Hur stor andel svenska aktier har Nordenfonden?

Andelen aktier från respektive nordisk marknad varierar över tiden. Under fondens första två år har svenska aktier utgjort knappt hälften av fondens vikt. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn. I månadsrapporterna kan du se den aktuella fördelningen vid senaste månadsskiftet.  

Vilka är de största innehaven i Nordenfonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information. Se den senaste månadsrapporten för fonden.

Fondfakta

Startdatum2018-06-14
Bankgiro5280-1693
ISINSE0011311281
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.