Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Norden Hållbar – Nordenfond

En Nordenfond för dig som vill investera i aktier från kvalitetsbolag över hela Skandinavien.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
70,59%
Föregående dag
-0,59%
I år
13,97%
Översikt

En hållbar Nordenfond som handplockar nordiska aktier

Lannebo Norden Hållbar startade i juni 2018 som ett resultat av potentialen vi ser i Norden som investeringsområde. Många av Lannebos fonder placerar i nordiska bolag, men ingen fond har haft ett uttalat fokus på att handplocka aktier bland börsbolag som tillsammans representerar den diversifiering som Norden möjliggör.

Länderna i regionen karakteriseras av olika inriktning med exempelvis svenska bolag inom industri och med stor export, danska bolag med fokus på läkemedel och medicinteknik och norska bolag som möjliggör exponering mot råvaror och shipping. Norden som investeringsområde innebär också en diversifiering av valutaexponering.

Samtliga Lannebos fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten, men för Lannebo Norden Hållbar har hållbarhet en avgörande roll. Lannebo Norden Hållbar är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på.

Övrigt

Den 17 november 2020 bytte Lannebo Nordic Equities namn till Lannebo Norden Hållbar. Syftet med namnändringen är att tydliggöra att fonden framöver kommer att ha ett tydligare hållbarhetsfokus, i likhet med Lannebos övriga fonder inriktade mot hållbarhet.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva investeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi väljer att investera i bolag vars verksamhet vi förstår och där vi ser hög potential på lång sikt, till en rimlig risknivå. Aktiens värdering är också central i investeringsbeslutet. Vi gillar bolag med försäljningstillväxt, såväl organisk som förvärvad och som har tillräckligt starka kassaflöden som räcker till både utdelningar och förvärv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med VINX Benchmark Cap SEK NI. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Hållbarhet

En hållbar Nordenfond

Lannebo Norden Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar utifrån tre huvudteman:

 1. Bättre miljö (återvinning, förnybar energi, energieffektivitet etc.)
 2. Friskare liv (hälsovård, friluftsliv, hälsosam mat/hållbar matindustri, läkemedel etc.)
 3. Hållbart samhälle (gröna byggnader, hållbara städer etc.)

Högt hållbarhetsbetyg
Fonden investerar även i bolag med högt hållbarhetsbetyg i Lannebos interna hållbarhetsanalys som även inkluderar hållbarhetanalys från Sustainalytics.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Nordenfonden riktar sig till dig som

 • Tror på de nordiska aktiemarknaderna och som söker en diversifierad hållbar fondportfölj av bolag med olika storlek, inom olika sektorer och med olika valutaexponering.
 • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
 • Kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år.

Målgrupp för Nordenfonden

Lannebo Norden Hållbar är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning för Nordenfonden

Lannebo Norden Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i börsnoterade bolag i Norden. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Det betyder att fonden, utöver vad som gäller för samtliga av Lannebos fonder, aktivt väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. Fokus läggs på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller fondförvaltarna förstår. Fonden investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index.

Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen.

Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller
fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap SEK NI. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Nordenfonden

Från årsberättelsen 2020


De innehav som bidrog mest positivt
till fondens utveckling var Harvia, Vestas och Instalco. Den finska bastutillverkaren Harvia är ett av de bolag som visade sig bli vinnare under coronapandemin. I takt med att konsumenter har spenderat mer tid i hemmet har de också valt att investera och renovera i sina hem och en del av dessa pengar har gått till Harvias produkter. Detta ledde till att bolaget annonserade en positiv vinstvarning i juli då den organiska tillväxten uppgick till 32 procent under det andra kvartalet. Den positiva utvecklingen har fortsatt under resten av året om än inte i samma höga takt. Som en anekdot upptogs bastubad på Unescos världsarvslista för immateriella kulturarv då bastun ”renar både kropp och själ”. Aktien steg med 160 procent under 2020.

Den danska vindkraftstillverkaren Vestas fick se sin aktiekurs stiga med 125 procent under året. Pandemin till trots så väljer stater att fortsätta med investeringar för framtiden och då i form av renare luft och minskande koldioxidutsläpp. Detta kommer på sikt att gynna Vestas som är en av de globala marknadsledarna inom produktion av vindkraftsturbiner. Genom ett förvärv av en tidigare joint venture kan bolaget nu erbjuda turbiner både till land och till havs. Aktien fick en extra skjuts i slutet av året då USA valde att fortsätta med skattelättnader för vindkraftsprojekt.

Det svenska installationsbolaget Instalco har fortsatt sin förvärvsresa under året, pandemin till trots. Under 2020 mäktade bolaget med 18 förvärv och startade även ett nytt affärsområde där de ska verka som teknisk konsult. Samtidigt uppvisade Instalco god försäljnings- och resultattillväxt. Hållbarhetsarbetet bedrivs genom de projekt som bolaget vinner där projektet måste kunna påvisa tydlig klimatnytta. Bolagets satsningar under året betalade sig väl då aktiekursen steg med
98 procent.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Bonava och AstraZeneca. Pandox är främst ägare av hotellfastigheter men driver även några hotell i egen regi. Minskat resande både inom och mellan länder ledde till att beläggningsgraden på hotell gick ned kraftigt. Detta påverkar Pandox negativt då bolagets intäkter till viss del baseras på hyresgästernas, det vill säga hotellens, omsättning vilket också medförde att aktiekursen föll 31 procent.

Oro för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska minska gjorde att aktiekursen i bostadsutvecklaren Bonava backade 21 procent under året. Bolaget har även haft en svag operationell utveckling.

AstraZenecas aktiekurs sjönk med 1 procent under 2020. Bolaget har under året lanserat nya läkemedel samt redovisat en framgångsrik studie för behandling av encellig lungcancer samtidigt som resultatutvecklingen i bolaget var god. Därför kan det verka märkligt att aktien utvecklades svagt framför allt under andra halvan av året. Den förklaring som vi ser är att investerare sökt sig till andra aktier som föll kraftigt under början av pandemin.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Större nettoköp gjordes i Essity. Hälsa och personlig hygien har fått ett stort fokus under pandemin och vi bedömer att detta kommer att fortgå även framgent. Detta kommer att på sikt gynna Essity som producerar exempelvis pappershanddukar och handsprit.

+ Aktiekursen i den marknadsledande gymkedjan SATS föll kraftigt i mars då bolaget stängde sina gym när pandemin bröt ut. Då köptes aktier till fonden då vår bedömning är att konsumenter kommer att fortsätta att träna efter att pandemin är över och kanske i högre grad än tidigare.

+ Electrolux har ett övertygande hållbarhetsarbete där fokus ligger på energieffektivitet. Bolaget gynnas av dessa trender då konsumenter i högre utsträckning än tidigare väljer energieffektiva produkter.

+ Balco producerar inbyggda balkonger som ger betydande energibesparing över en bostadsfastighets livstid. Bolagets produkter gynnas av ett ökat hållbarhetsfokus och har en framtidspotential som inte speglas i värderingen.

– Efter stark kursutveckling minskades innehavet i Vestas men är fortsatt ett större innehav i fonden.

– Europris står inför en stor förändring då bolaget ska byta logistikcenter. Risk för förseningar och problem med varuförsörjning gjorde att innehavet såldes.

– Aktierna i Data Respons såldes i samband med att budet från franska AKKA gick igenom.

Aktieinnehav i Nordenfonden

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. 

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Harvia

Harvia grundades i Finland 1950 och är en av de större globala aktörerna inom bastu- och spabranschen. Merparten av bolagets försäljning sker i Finland men genom avtal med 600 distributörer går produkterna att finna i 85 länder. Bolaget växer sin omsättning såväl organiskt som via förvärv. Under våren förvärvades majoriteten av en tysk bastutillverkare.

Novo Nordisk

Danska Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsbolag med en världsledande position och det bredaste produktutbudet inom diabetesbehandling. Bolaget har på kort tid lanserat två nya produkter mot diabetes typ 2 som snabbt har vunnit marknadsandelar och sannolikt kommer att bidra till en god tillväxt kommande år. Novo Nordisk har även nått framgångar i forskningsstudier inom läkemedel mot fetma.

Kinnevik

Kinnevik är ett investmentbolag som har noterade tillgångar i form av bland annat den svenska telekomoperatören Tele2 och det tyska e-handelsbolaget Zalando. Bland de onoterade tillgångarna återfinns exempelvis MatHem (e-handel), Budbee (hemleveranser) och Monese (mobil konsumentbank i Storbritannien). Den röda tråden i alla investeringar är att bolagen ska tillgodose konsumenters behov och detta ska ske genom ny teknik och digitalisering. Kinnevik har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete där fokus ligger på den påverkan de kan göra i sina portföljbolag.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Nordenfonden

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar.

Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till en region, i det här fallet Norden, ha en högre risk än fonder som placerar i flera regioner. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Lannebo Norden Hållbar placerar utöver svenska överlåtbara värdepapper i nordiska aktier. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Norden Hållbar låg som ett resultat av fondens storlek i relation till de marknader fonden investerar på.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde.

Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning. Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Nordenfonden

Gäller andelsklass SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inklusive förvaring, tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: Upp till 0,1%

Vanliga frågor om Nordenfonden

Var kan man investera i Nordenfonden Lannebo Norden Hållbar?

Lannebo Norden Hållbar finns till exempel hos Avanza och Nordnet. Den finns även hos Länsförsäkringar vilket gör den tillgänglig för till exempel sparande i tjänstepension. Här finns en lista över alla distributörer av Nordenfonden.

Finns Nordenfonden i PPM?

Nej, PPM har som krav att en fond måste ha minst tre års historik för att kunna finnas med på plattformen i dagsläget. Lannebo Norden Hållbar startade i juni 2018. Här kan du se vilka av Lannebos fonder som finns tillgängliga via PPM.

Varför har fonden inget betyg från Morningstar?

För att Morningstar ska ge betyg krävs tre års historik. När fonden funnits i tre år kommer den automatiskt att få betyg i form av stjärnor från Morningstar.

Hur stor andel svenska aktier har Nordenfonden?

Andelen aktier från respektive nordisk marknad varierar över tiden. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn. I månadsrapporterna kan du se den aktuella fördelningen vid senaste månadsskiftet.

Vilka är de största innehaven i Nordenfonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information. Se den senaste månadsrapporten för fonden.

Fondfakta

Startdatum2018-06-14
Bankgiro5280-1693
ISINSE0011311281
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.