Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

En småbolagsfond för dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
1844,29%
Föregående dag
1,07%
I år
12,17%
5 år
129,35%
Översikt

Lannebo Småbolag – Småbolagsfond i Norden

Alla bolag är små i början. Flera svenska och nordiska bolag har potential till stark tillväxt över tiden och historiskt har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion.

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vid årsskiftet 2020 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 88 miljarder kronor.

Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver.

Lannebo Småbolag investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Lannebo Småbolag investerar normalt i cirka 50 bolag.

 

Förvaltare

No description
Johan Ståhl

Johan Ståhl arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

Förvaltarstil

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Förvaltaren Johan Ståhl utvecklar:

”För oss förvaltare gäller det att hitta bolag som kan växa organiskt eller via förvärv. Assa Abloy hade 1995 ett börsvärde på 1 miljard kronor och i början av 2021 är bolaget värt omkring 233 miljarder kronor. Ett annat exempel är NIBE Industrier som när det börsintroducerades 1997 omsatte 700 miljoner kronor att jämföra med 154 miljarder kronor i början av 2021. Därför är en småbolagsfond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.”

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Småbolag

Lannebo Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Citywire Fund Managers Rating
2020

Johan Ståhl, förvaltare, ranking AA, januari 2020.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Lannebo Småbolag – Småbolagsfond riktar sig till dig som

 • Tror på små och medelstora bolag på den svenska och nordiska aktiemarknaden.
 • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Målgrupp för Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Småbolag – småbolagsfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vid utgången av 2019 innebar det ett börsvärde om cirka 77 miljarder kronor. Med den svenska aktiemarknadens totala börsvärde avses börsvärdet (market cap) för NASDAQ OMX – reglerad marknad avseende handel med aktier och därmed jämställda instrument.

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Småbolagsfonden Lannebo Småbolag har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

Från årsberättelsen 2020


De innehav som bidrog mest positivt
till fondens utveckling var BHG Group, Tikkurila och Nolato. Med en uppgång på 200 procent under 2020 var BHG Group-aktien fondens bästa innehav och det fanns två huvudsakliga anledningar till uppgången. När reserestriktioner och hemarbete slog igenom på bred front spenderade konsumenterna mer pengar på det egna hemmet samtidigt som e-handeln favoriserades framför fysiska butiker. Detta gynnade BHG Group som är ett ledande e-handelsbolag i Norden för produkter och tjänster till hemmet. Produktutbudet innehåller det som en traditionell bygghandel tillhandahåller men även möbler, trädgårdsutrustning, vitvaror och belysning finns i sortimentet. Under 2020 års första nio månader steg omsättningen och rörelseresultatet med 45 respektive 134 procent. BHG Group har även förvärvat Sleepo (möbler och inredning) med en omsättning på 100 miljoner kronor samt det betydligt större Nordic Nest (heminredning) som omsätter omkring 1 miljard kronor.

Aktien i den finska färgtillverkaren Tikkurila – som äger varumärkena Alcro och Beckers – har under flera år handlats i spannet 13–15 euro. Det har spekulerats i att Tikkurila skulle vara en del i konsolideringen av den globala färgindustrin och i december bekände amerikanska PPG färg med ett bud på 25 euro per aktie, vilket motsvarade en budpremie på 65 procent.

Nolato visade en imponerande motståndskraft under 2020 års första nio månader och ökade rörelseresultatet med 21 procent drivet av affärsområdena Medical och Integrated. Med en stark balansräkning i ryggen tog bolaget ett stort kliv i Nordamerika genom förvärvet av GW Plastics, som adderar 1,8 miljarder kronor till omsättningen. Aktien steg under perioden med 51 procent.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Bonava och Fagerhult. Hotellfastighetsbolaget Pandox hade motvind under 2020. Beläggningen hos hyresgästerna, hotellkedjorna, föll markant i och med att resandet i stort sett upphörde från och med våren 2020. Pandox har två huvudsakliga intäktskällor, minimihyror och hyror baserade på hotellens omsättning. Tack vare minimihyrorna har Pandox under 2020 års första nio månader kunnat redovisa ett marginellt positivt resultat. Den framtida intjäningen är givetvis beroende av i vilken takt samhällen återgår till det normala och vaccinering kommer att spela en avgörande roll. Pandox-aktien föll med 31 procent under 2020.

Aktierna i bostadsutvecklaren Bonava och belysningsbolaget Fagerhult föll med 21 respektive 24 procent. Bonavas omsättnings- och resultatutveckling har varit en besvikelse då bolaget i en stark bostadsmarknad har haft för få bostäder ute till försäljning. Bolaget meddelade under 2020 att både en ny vd och en ny finanschef utsetts.

Fagerhult påverkades under våren markant av nedstängningarna då två större produktionsanläggningar i Italien och Storbritannien tidvis var stängda. Vidare stod många byggprojekt stilla på grund av pandemin. Även Securitas-aktien, ett av fondens större innehav, utvecklades svagt under 2020 och sjönk med 15 procent. Pandemin påverkade Securitas verksamhet inom flygplatssäkerhet och event, som mässor och idrottsevenemang, negativt.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Swedish Orphan Biovitrum är ett läkemedelsbolag inriktat på sällsynta sjukdomar. Cirka 60 procent av omsättningen kommer från läkemedel mot blödarsjuka. Immunologi står för cirka 30 procent av omsättningen och nischade läkemedel står för resterande 10 procent.

+ Finska Basware är ett globalt bolag som tillhandahåller molnbaserade mjukvarulösningar för att effektivisera inköp och hantera fakturor företag emellan. Affärsmodellen är skalbar med en hög bruttomarginal, vilket medför att nya kunder ger ett bra vinstbidrag.

+ BillerudKorsnäs är en innovativ tillverkare av pappersbaserat förpackningsmaterial. Vätskekartong, som bland annat säljs till TetraPak, samt högkvalitativ kartong som förpackar parfym, choklad och champagne är bra exempel på produkter som tillverkas av långfibrig massa. Vi anser att BillerudKorsnäs har goda möjligheter att vinna nya affärer i och med att pappersbaserade förpackningar tar marknadsandel på bekostnad av plastbaserade.

– De största försäljningarna har gjorts av aktier i NIBE Industrier och Vitrolife. Båda bolagen är synnerligen välskötta med starka marknadspositioner men aktiernas respektive värdering är enligt vår mening alltför hög. Även innehavet i Intrum är avyttrat då bolagets resultatutveckling inte har levt upp till våra förväntningar.

Aktieinnehav i Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Securitas

Securitas är ett av världens ledande bevakningsföretag och erbjuder stationär bevakning med vakter, brand- och inbrottslarm samt flygplatstjänster. Bolaget är indelat i tre geografiska regioner, North America, Europe och Ibero-America. Securitas har cirka 370 000 anställda och 150 000 kunder i nära 60 länder. Ambitionen är att öka det tekniska innehållet i tjänsteutbudet, vilket vi bedömer skulle leda till högre lönsamhet.

Nolato

Nolato – grundat som Nordiska Latexfabriken i Torekov – är en leverantör av kundunika produkter i polymera material (gummi och plast) till kunder inom hälsovård, industri och konsumentsektorn. Historiskt har Nolato haft en god organiskt tillväxt samtidigt som förvärv varit centralt, vilket vi även bedömer kommer att vara vägen framåt då balansräkningen är stark. I augusti 2020 förvärvades GW Plastics i USA med en omsättning om 1,8 miljarder kronor, vilket ökar närvaron i Nordamerika markant. Efter förvärvet kommer Nolato ha cirka 20 procent av omsättningen i Nordamerika.

Trelleborg

Trelleborg är en nischtillverkare av polymera produkter som säljs till industriella kunder. Merparten av produkterna skyddar, dämpar och tätar och har en låg påverkan på slutproduktens totalkostnad. Undantaget är affärsområdet Wheel Systems som säljer däck till lantbruks- samt anläggningsmaskiner.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Småbolagsfonden Lannebo Småbolag kan genom att koncentrera tillgångarna till små och medelstora företag ha en högre risk än fonder som placerar i större företag. Det finns dock en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Lannebo Småbolag placerar utöver svenska överlåtbara värdepapper i viss omfattning i nordiska finansiella instrument. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte. Fonden har vidare en andelsklass som handlas i euro vilket innebär att andelsklassen har en stark koppling till valutakursförändringar mellan euro och svenska kronor.

Då aktier i småbolag generellt har lägre likviditet ställer likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig mix av innehav för att även på detta sätt kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

Gäller andelsklass SEK och EUR

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Andelsklass SEK C

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 0,8%
Ersättning till förvaringinstitut: upp till 0,02%

Andelsklass EUR C, NOK och DKK har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Vanliga frågor om småbolagsfonden Lannebo Småbolag

Vad är en småbolagsfond?

En aktiefond som investerar i mindre bolag kallas för en småbolagsfond. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde.

Var kan man köpa Lannebo Småbolag? 

Lannebo Småbolag finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Småbolag.

Går det att månadsspara i Lannebo Småbolag?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Småbolag?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Småbolag. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Småbolag, kontakta oss direkt så guidar vi dig.

Passar Lannebo Småbolag på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Småbolag är en aktiefond som investerar i svenska mindre bolag. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Småbolag?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4620
ISINSE0000740698
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.