Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

En småbolagsfond för dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
1527,93%
Föregående dag
0,77%
I år
11,01%
5 år
91,88%

Översikt

Lannebo Småbolag - Småbolagsfond

Alla bolag är små i början. Flera svenska och nordiska bolag har potential till stark tillväxt över tiden och historiskt har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion.

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vid halvårsskiftet 2020 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 73 miljarder kronor.

Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver.

Lannebo Småbolag investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Lannebo Småbolag investerar normalt i cirka 50 bolag.

 

Förvaltare

No description
Johan Ståhl

Johan Ståhl arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

Förvaltarstil

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Förvaltaren Johan Ståhl utvecklar:

”För oss förvaltare gäller det att hitta bolag som kan växa organiskt eller via förvärv. Assa Abloy hade 1995 ett börsvärde på 1 miljard kronor och 2019 är bolaget värt omkring 245 miljarder kronor. Ett annat exempel är NIBE Industrier som när det börsintroducerades 1997 omsatte 700 miljoner kronor att jämföra med 46 miljarder kronor 2018. Därför är en småbolagsfond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Småbolag

Lannebo Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Småbolag investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

Citywire Fund Managers Rating
2020

Johan Ståhl, förvaltare, ranking AA, januari 2020.

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Vanliga frågor om Lannebo Småbolag

Vad är en småbolagsfond?

En aktiefond som investerar i mindre bolag kallas för en småbolagsfond. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde. Fonden Lannebo Småbolag får till exempel bara investera i bolag med ett börsvärde som är lägre än 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde, vilket vid halvårsskiftet 2020 innebar bolag med ett börsvärde under 73 miljarder kronor.

Var kan man köpa Lannebo Småbolag? 

Lannebo Småbolag finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Småbolag.

Går det att månadsspara i Lannebo Småbolag?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Småbolag?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Småbolag. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Småbolag, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Passar Lannebo Småbolag på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Småbolag är en aktiefond som investerar i svenska mindre bolag. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Insvesteringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Småbolag?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Målgrupp för Lannebo Småbolag - Småbolagsfond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Småbolag - Småbolagsfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vid utgången av 2019 innebar det ett börsvärde om cirka 77 miljarder kronor. Med den svenska aktiemarknadens totala börsvärde avses börsvärdet (market cap) för NASDAQ OMX – reglerad marknad avseende handel med aktier och därmed jämställda instrument.

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltaren kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltaren vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Småbolagsfonden Lannebo Småbolag har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Småbolag - Småbolagsfond

De innehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var Addtech, BHG Group och Nolato. Industrihandelskoncernen Addtech drabbades under slutet av 2019 av en allvarlig cyberattack som påverkade 80 av de 130 helägda bolagen. Utvecklingen i bolaget påverkades emellertid endast i begränsad omfattning, vilket visar på styrkan i Addtechs decentraliserade affärsmodell. När helåret (april-mars) summerades hade omsättning och rörelseresultat ökat med 16 respektive 26 procent och aktien steg med 24 procent under det första halvåret. Addtech fortsatte även sin förvärvsresa och under räkenskapsåret 2019/20 genomfördes tolv förvärv med totalt 1,2 miljarder kronor i omsättning, vilket kan jämföras med bolagets totala omsättning om 11,7 miljarder kronor för 2019/20.

BHG Group (Bygghemma) är det ledande e-handelsbolaget i Norden för produkter och tjänster till hemmet. Produktutbudet innehåller det som en traditionell bygghandel tillhandahåller men även möbler, trädgårdsutrustning, vitvaror och belysning finns i sortimentet. Efterfrågan påverkades positivt när pandemin bröt ut och allt fler renoverade eller uppgraderade sina hem. BHG-aktien steg med 40 procent under det första halvåret.

Nolatos två affärsområden Medical och Integrated påverkas relativt lite av konjunktursvängningar och efterfrågan påverkades marginellt av pandemin. Rapporten för det första kvartalet 2020 var stark och rörelseresultatet ökade med 38 procent jämfört med kvartal ett 2019. Vidare har Nolato en stark balansräkning med en nettokassa om 600 miljoner kronor som kan användas till förvärv eller utdelning vid senare tillfälle. Aktien steg under det första halvåret med 14 procent.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Securitas och Trelleborg. Hotellfastighetsbolaget Pandox är ett av de bolag på Stockholmsbörsen som påverkats mest negativt av pandemin. Beläggningen hos bolagets kunder – hotellkedjorna – försvann över en natt och då merparten av Pandox hyresintäkter är baserade på kundernas omsättning blev intäktstappet markant. Aktien tappade 49 procent under perioden.

Aktierna i både Securitas och Trelleborg föll med cirka 20 procent. Securitas tappade omsättning inom flygplatsövervakning då flygandet minskade och inom bevakning av mässor, konserter och idrottsevenemang. Dock har efterfrågan på bevakning ökat inom andra segment som sjukhus, kontor och livsmedelsaffärer som en effekt av nedstängningarna i samhället. I det första kvartalet ökade Securitas omsättningen organiskt men rörelsemarginalen försvagades. Kassaflödet var emellertid glädjande nog starkt.

Trelleborg påverkades, liksom flera andra tillverkande bolag, negativt av de massiva nedstängningarna under slutet av mars samt under april och maj. Rapporten för det första kvartalet överraskade dock positivt med en mindre omsättningsnedgång än befarat.

Aktieinnehav i Lannebo Småbolag - Småbolagsfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

Securitas

Med 370 000 anställda och 150 000 kunder i nära 60 länder är Securitas är ett av världens ledande bevakningsföretag. Bolaget erbjuder stationär bevakning, larmtjänster – som brand- och inbrottslarm – samt receptionsbemanning. Vi bedömer att Securitas är ledande inom elektronisk säkerhet och målet är att dubbla omsättningen inom detta område fram till 2023.

Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern med tyngdpunkten av verksamheten i Norden. Förvärv av mindre bolag är en central del i strategin och i koncernen ingår 130 självständiga bolag. Kunder inom energi svarar för 16 procent av omsättningen följt av transport och mekanisk industri med 15 respektive 14 procent.

Huhtamäki

Huhtamäki är en global tillverkare av förpackningar för livsmedel och dryck. Bolaget är en konverterare som köper in råvara och därefter tillverkar produkter som säljs till kunder som Nestlé, Starbucks, Unilever och McDonald’s. Huhtamäki tillverkar även äggkartonger och fruktförpackningar av returfiber. Efterfrågan drivs av urbanisering och en ökad levnadsstandard. Bolaget har en balanserad geografisk exponering med en tredjedel av försäljningen vardera i Nordamerika, Europa och Asien.

Riskprofil för Lannebo Småbolag - Småbolagsfond

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Småbolagsfonden Lannebo Småbolag kan genom att koncentrera tillgångarna till små och medelstora företag ha en högre risk än fonder som placerar i större företag. Det finns dock en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Lannebo Småbolag placerar utöver svenska överlåtbara värdepapper i viss omfattning i nordiska finansiella instrument. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte. Fonden har vidare en andelsklass som handlas i euro vilket innebär att andelsklassen har en stark koppling till valutakursförändringar mellan euro och svenska kronor.

Då aktier i småbolag generellt har lägre likviditet ställer likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig mix av innehav för att även på detta sätt kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Lannebo Småbolag får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Småbolag - Småbolagsfond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver.

Småbolagsfonden Lannebo Småbolag investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden investerar normalt i cirka 50 bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och marknad. Carnegie Small Cap Return Index Sweden är ett etablerat återinvesterande utdelande index som innehåller små och medelstora bolag på Nasdaq Stockholm, indexet tar även hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Aktiv risk (tracking error)

Lannebo Småbolag – Småbolagsfond (andelsklass SEK) startade 2000. Givet att det krävs historik från två år för att kunna räkna ut ett aktivitetsmått saknas siffror för de första två åren för andelsklass EUR och SEK C. Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till innehavet av ett enskilt värdepapper eller allmänna förändringar i marknaden. Aktiers avkastning varierar normalt sett mer än exempelvis räntebärande värdepapper. Därför är aktivitetsmåtten ofta högre för en aktivt förvaltad aktiefond än för en aktivt förvaltad räntefond.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Småbolag - Småbolagsfond

Gäller andelsklass SEK och EUR

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Andelsklass SEK C

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 0,8%
Ersättning till förvaringinstitut: upp till 0,02%

Andelsklass EUR C, NOK och DKK har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4620
ISINSE0000740698
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.