Lannebo Räntefond Kort (fd Likviditetsfond)

En kort räntefond för dig som vill ha lägre risk i ditt sparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,2%
Risk/avkastningsprofil
2
Sedan start
22,50%
Föregående dag
0
I år
0,35%
5 år
2,61%

Översikt

Lannebo Räntefond Kort

Ska du använda pengarna snart och söker ett lågriskalternativ inom fondsparande så är Lannebo Räntefond Kort en fond för dig.

Placeringsinriktning

Lannebo Räntefond Kort är en aktivt förvaltad räntefond vars innehav har en genomsnittlig löptid på 0-2 år. Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper främst utgivna av företag men kan även placera i räntebärande värdepapper utgivna av stat eller kommun samt i penningmarknadsinstrument, alla med hög kreditvärdighet. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Sverige.

Riktar sig till dig som

  • Har en sparhorisont på mer än ett år
  • Vill ha begränsad risk i ditt sparande

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av värdepapper med hög kreditvärdighet från olika sektorer och med olika riskprofil. Vi letar investeringar i stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden till en låg risk ska generera en konkurrenskraftig avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Räntefond Kort bedriver äkta aktiv förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Lannebo Räntefond Kort investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Lannebo Räntefond Kort riktar sig till dig som

  • Har en sparhorisont på mer än ett år
  • Vill ha begränsad risk i ditt sparande

Målgrupp för Lannebo Räntefond Kort

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska bevaras. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska växa. Fonden är tänkt för investerare med en mycket kort (1 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Räntefond Kort

Fonden är en kort räntefond som inriktar sig på placeringar i svenska räntebärande värdepapper. Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens innehav får inte överstiga två år.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Lannebo Räntefond Kort placerar i räntebärande värdepapper som bedöms ha god kreditvärdighet. Primärt sker placeringarna i räntebärande värdepapper utgivna av företag. Placeringarna kan dock även ske i värdepapper utgivna av stat eller kommun. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Fondens investeringar väljs efter egna bedömningar av fondförvaltarna. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av stabila företag med en god balansräkning som förvaltarna är väl förtrogna med. Förvaltarna bygger en väl sammansatt fond av räntebärande värdepapper från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Målet för fonden är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av den svenska staten eller en kommun i Sverige.

Jämförelseindex för Lannebo Räntefond Kort är Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK Rated FRN 1-18M Total Return Index. Innan april 2018 var fondens jämförelseindex OMRX Statsskuldväxelindex. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster årerinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Räntefond Kort

Perioden inleddes med positiva tongångar på kreditmarknaden, med stora inflöden till företagsobligationsfonder och stigande kurser på obligationer som följd. I slutet på februari tog marknaden en tvär vändning, då oron för pandemins effekter och spridning på allvar slog till. Under några veckors tid så flödade det ut pengar ur företagsobligationsfonder och många aktörer var säljare. Detta ledde till kursnedgångar som i många fall var omotiverat stora i förhållande till förändringen i kreditrisk i underliggande bolag. Den globala börsnedgången och nedstängningar av samhällen till följd av pandemin, bemöttes av kraftfulla stimulanser både från centralbanker och regeringar världen över. I april så vände marknaden återigen och resterade del av perioden så var det fokus på återhämtningen. Det är fortfarande för tidigt att fullt ut bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin och nedstängningarna. Vi följer utvecklingen noggrant och har minskat i innehav som vi bedömer kan komma att drabbas framgent.

Under den mest volatila perioden stängdes primärmarknaden i Sverige för nya obligationer helt. Mot slutet av våren öppnade det upp så smått framför allt inom investment grade men även ett par high yield-emissioner genomfördes. Gröna obligationer, där obligationen ska finansiera miljö- eller klimatrelaterade investeringsprojekt, är fortsatt en starkt växande trend. Räntorna har i pandemins spår sjunkit mot bakgrund att den globala tillväxten helt kommit av sig. Tre månaders Stibor sjönk från 0,15 till 0,06 procent. Riksbanken lämnade under perioden reporäntan oförändrad på 0 procent, men införde däremot stödköp av kommun- och bostadsobligationer samt företagscertifikat. Riksbanken beslutade på sitt möte den 30 juni att de kommer att utöka ramen för tillgångsköp från 300 till 500 miljarder kronor och att de från och med september även kommer inkludera företagsobligationer med investment grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Flera andra centralbanker införde stödköpsprogram för företagsobligationer, där Norges centralbank gått längst och upprättat en fond som även köper high yield-obligationer. Den europeiska centralbanken, ECB, utökade storleken på sitt redan befintliga program med 600 miljarder euro och förlängde även tidshorisonten.

Vissa strukturella förändringar gjordes under perioden. Andelen obligationer, merparten FRN-lån med rörlig ränta, låg på 91 procent vid periodens början och ökade till 96 procent vid periodens slut. Räntedurationen, vilken mäter fondens känslighet för en förändring i marknadsräntan, bibehölls på en låg nivå och uppgick till 0,2 år vid periodens slut.

Strategin är att hålla räntedurationen kort som ett skydd mot stigande räntor. Kreditdurationen, vilken mäter fondens känslighet för en förändring i kreditspreadarna, låg på 1,9 år vid periodens slut. Räntebindningen på FRN-lånen är i de allra flesta fall tre månader men obligationer ger normalt högre avkastning än certifikat med samma räntebindningstid. För att skapa högre avkastning till en begränsad risk har fonden placerat i räntebärande instrument emitterade av företag med hög kreditvärdighet. Genomsnittet av de bedömda kreditbetygen för innehaven i fonden låg vid halvårsskiftet på BBB.

Innehav i Lannebo Räntefond Kort

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

Castellum

Castellum är ett av Nordens största fastighetsbolag där värdet av beståndet uppgår till 96 miljarder kronor. Fastighetsportföljen består av kontors-, handels- och lager/logistikfastigheter. Bolaget är geografiskt väldiversifierat och finns i större svenska tillväxtstäder samt i Helsingfors och Köpenhamn. Castellum är noterat på Stockholmsbörsen. Castellum har en investment grade-rating på Baa2.

Balder

Balder är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder, kontor och andra fastigheter i större städer i Norden. Fastighetsvärdet ligger på omkring 150 miljarder kronor vilket gör det till ett av de större fastighetsbolagen i Norden. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen. Balder har en investment grade-rating på BBB.

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är en av världens ledande producenter av nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Bolaget tillverkar bland annat material till vätske- och förpackningskartong och säckpapper men tar också fram hållbara och effektiva förpackningslösningar som kan ersätta till exempel plast. Bolaget har en bra marknadsposition, goda marginaler och en balanserad skuldsättning vilket gör att vi bedömer bolagets kreditvärdighet till motsvarande BBB.

Riskprofil för Lannebo Räntefond Kort

Lannebo Räntefond Kort har en låg risk för spararen, vilket dock inte innebär att fonden är riskfri. Ränterisken begränsas av att fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, ej får överstiga två år. I normalfallet understiger den ett år. Detta innebär att kursrisken är mycket begränsad. Det finns en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Kreditrisken begränsas av att fonden investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av företag med en bedömd hög kreditvärdighet. Fonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner. Fondens kreditduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående löptiden, får ej överstiga två år.

Likviditetsrisk, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan uppstå om likviditeten i marknaden är begränsad. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Lannebo Räntefond Kort får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Räntefond Kort

Lannebo Räntefond Kort investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av stabila företag med en god balansräkning som förvaltarna är väl förtrogna med.

Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Jämförelseindex för Lannebo Räntefond Kort är Solactive SEK IG Credit Index. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser löptid, kreditvärdighet och valuta. Solactive SEK IG Credit Index speglar utvecklingen i företags- och kommunobligationer emitterade i SEK som har getts ett högt, så kallad investment grade, och officiellt kreditbetyg. Obligationerna i indexet har rörlig, fast eller ingen ränta med en återstående löptid om lägst 12 månader.

Aktiv risk (tracking error)

Lannebo Räntefond Kort startade 2001.Fondens jämförelseindex var innan 1 juni 2020 NOMX Credit SEK Rated FRN 1-18M Total Return Index och innan 1 april 2018 OMRX Statsskuldväxelindex. Aktivitetsmåtten avser därför, för åren 2018 – 2019, NOMX Credit SEK Rated FRN 1-18M Total Return Index och för åren 2010 – 2017, OMRX Statsskuldväxelindex.

Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till räntebindningstid eller allmänna förändringar i marknaden. Räntebärande värdepappers avkastning varierar normalt sett inte lika mycket som exempelvis aktier. Därför är aktivitetsmåttet ofta lägre för en aktivt förvaltad räntefond än en aktivt förvaltad aktiefond. Aktivitetsmåttet är normalt också lägre för en räntefond med låg ränte- och kreditrisk, vilket denna fond har, jämfört med en företagsobligationsfond, vilken har högre ränte- och kreditrisk.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 1,5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 1,5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Räntefond Kort

Gäller andelsklass SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 0,2%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Gäller andelsklass SEK C

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 0,10%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Fondfakta

Startdatum2001-11-12
Bankgiro5314-9837
ISINSE0000865768
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,2%