Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Räntefond Kort

En kort räntefond för dig som vill ha lägre risk i ditt sparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,2%
Risk/avkastningsprofil
2
Sedan start
25,13%
Föregående dag
-0,01%
I år
0,66%
5 år
3,09%
Översikt

Lannebo Räntefond Kort

Ska du använda pengarna snart och söker ett lågriskalternativ inom fondsparande så är Lannebo Räntefond Kort en fond för dig.

Lannebo Räntefond Kort är en aktivt förvaltad räntefond vars innehav har en genomsnittlig löptid på 0-2 år. Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper främst utgivna av företag men kan även placera i räntebärande värdepapper utgivna av stat eller kommun samt i penningmarknadsinstrument, alla med hög kreditvärdighet. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Sverige.

Övrigt

Den 17 november 2020 bytte Lannebo Likviditetsfond namn till Lannebo Räntefond Kort.

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av värdepapper med hög kreditvärdighet från olika sektorer och med olika riskprofil. Vi letar investeringar i stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden till en låg risk ska generera en konkurrenskraftig avkastning över tid.

 

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Räntefond Kort bedriver äkta aktiv förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

Lannebo Räntefond Kort riktar sig till dig som:

 • Har en sparhorisont på mer än ett år
 • Vill ha begränsad risk i ditt sparande

Målgrupp för Lannebo Räntefond Kort – Likviditetsfond

Lannebo Räntefond Kort är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för likviditetsfonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska bevaras. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska växa. Fonden är tänkt för investerare med en mycket kort (1 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Räntefond Kort

Fonden är en kort räntefond som inriktar sig på placeringar i svenska räntebärande värdepapper. Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens innehav får inte överstiga två år.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Lannebo Räntefond Kort placerar i räntebärande värdepapper som bedöms ha god kreditvärdighet. Primärt sker placeringarna i räntebärande värdepapper utgivna av företag. Placeringarna kan dock även ske i värdepapper utgivna av stat eller kommun. Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Fondens investeringar väljs efter egna bedömningar av fondförvaltarna. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av stabila företag med en god balansräkning som förvaltarna är väl förtrogna med. Förvaltarna bygger en väl sammansatt fond av räntebärande värdepapper från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Målet för fonden är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå. Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av den svenska staten eller en kommun i Sverige.

Jämförelseindex för Lannebo Räntefond Kort är Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex NOMX Credit SEK Rated FRN 1-18M Total Return Index. Innan april 2018 var fondens jämförelseindex OMRX Statsskuldväxelindex. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster årerinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Räntefond Kort

Från årsberättelsen 2020


Perioden inleddes med positiva
tongångar på kreditmarknaden, med inflöden till företagsobligationsfonder och stigande kurser på obligationer som följd. I slutet av februari tog marknaden en tvär vändning, då oron för pandemins effekter på allvar slog till. Under några veckors tid flödade det ut pengar ur företagsobligationsfonder vilket ledde till kraftiga kursnedgångar, i många fall omotiverat stora i förhållande till förändringen i kreditrisk i underliggande bolag. Den globala börsnedgången och nedstängningar av samhällen till följd av pandemin, bemöttes av kraftfulla stimulanser både från centralbanker och regeringar världen över. I april vände marknaden uppåt och resterade del av perioden var det fokus på återhämtning. Under hösten drev nyheterna om att det kommer flera vaccin på återhämtningen ytterligare. Det är fortfarande för tidigt att fullt ut bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin och nedstängningarna.

Under den mest volatila perioden stängdes primärmarknaden för nya obligationer helt. Mot slutet av våren öppnade den upp så smått och under hösten var marknaden återigen aktiv. Gröna obligationer, där obligationen ska finansiera miljö- eller klimatrelaterade investeringsprojekt, är fortsatt en starkt växande trend. Räntorna sjönk i pandemins spår då den globala tillväxten kom av sig. Tre månaders Stibor sjönk under perioden från 0,15 till -0,05 procent medan den 5-åriga svenska statsräntan sjönk från 0,39 procent till 0,13 procent. Riksbankens stimulansåtgärder summerar till totalt 1800 miljarder kronor, om alla erbjudna faciliteter utnyttjas. Summan inkluderar stödköp av värdepapper för upp till 700 miljarder kronor.

Mest relevant för vår marknad är att Riksbanken den 14 september började köpa företagsobligationer med investment grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer att uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Även om det är positivt att Riksbanken har fått sitt mandat på plats så har volymerna hittills varit relativt små. Vi antar att Riksbanken utökar köpen om det skulle bli oroligt på marknaden igen.
Flera andra centralbanker införde stödköpsprogram för företagsobligationer, där Norges centralbank gick längst och upprättade en fond som även köper high yield-obligationer. Den europeiska centralbanken, ECB, utökade storleken på sitt redan befintliga program och förlängde även tidshorisonten.

Inga större strukturella förändringar gjordes under perioden. Andelen obligationer, merparten FRN-lån med rörlig ränta, låg på 91 procent vid periodens början och ökade till 93 procent vid periodens slut. Räntedurationen, vilken mäter fondens känslighet för en förändring i marknadsräntan, bibehölls på en låg nivå och uppgick till 0,2 år vid periodens slut. Strategin är att hålla räntedurationen kort som ett skydd mot stigande räntor. Kreditdurationen, vilken mäter fondens känslighet för en förändring i kreditspreadarna, låg på 1,8 år vid periodens slut. Räntebindningen på FRN-lånen är i de allra flesta fall tre månader men obligationer ger normalt högre avkastning än certifikat med samma räntebindningstid. För att skapa högre avkastning till en begränsad risk har fonden placerat i räntebärande instrument emitterade av företag med hög kreditvärdighet. Genomsnittet av de bedömda kreditbetygen för innehaven i fonden låg vid årsskiftet på BBB.

Nya innehav & större förändringar

+ Fastighetsbolaget Stenvalvet är ett helt nytt bolag på kreditmarknaden. I Stenvalvets fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Bolaget ägs av Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

+ En annan ny emittent i fonden var kullagertillverkaren SKF som för första gången på länge emitterade på den svenska marknaden.

+Vi investerade även i en obligation från det svenska verkstadsbolaget Epiroc som också de är en lågfrekvent emittent. Båda SKF och Epiroc bidrar till ökad diversifiering i fonden.

+ Vi investerade även i obligationer utgivna av investmentbolaget Kinnevik, strålknivstillverkaren Elekta och investmentbolaget Latour, samtliga innehav i fonden sedan tidigare. Latour fick i slutet av perioden sitt första officiella kreditbetyg från Fitch, A.

Innehav i Lannebo Räntefond Kort

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Castellum

Castellum är ett av Nordens största fastighetsbolag där värdet av beståndet uppgår till 98 miljarder kronor. Fastighetsfonden består av kontors-, handels- och lager/logistikfastigheter. Bolaget är geografiskt väldiversifierat och finns i större svenska tillväxtstäder samt i Helsingfors och Köpenhamn. Castellum är noterat på Stockholmsbörsen. Castellum har en investment grade-rating på Baa2.

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är en av världens ledande producenter av nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Bolaget tillverkar bland annat material till vätske- och förpackningskartong och säckpapper men tar också fram hållbara och effektiva förpackningslösningar som kan ersätta till exempel plast. Bolaget har en stark marknadsposition, goda marginaler och en balanserad skuldsättning vilket gör att vi bedömer bolagets kreditvärdighet till motsvarande BBB.

Hexagon

Hexagon är ett av världens ledande bolag inom mätsystem, sensorer och mjukvara för tillverknings-industrin. Bolagets ledande marknadsposition och goda lönsamhet gör att vi bedömer bolagets kreditvärdighet till motsvarande BBB+.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Räntefond Kort – Likviditetsfond

Lannebo Räntefond Kort har en låg risk för spararen, vilket dock inte innebär att fonden är riskfri. Ränterisken begränsas av att fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, ej får överstiga två år. I normalfallet understiger den ett år. Detta innebär att kursrisken är mycket begränsad. Det finns en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Kreditrisken begränsas av att fonden investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av företag med en bedömd hög kreditvärdighet. Likvidtetsfonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner. Fondens kreditduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående löptiden, får ej överstiga två år.

Likviditetsrisk, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan uppstå om likviditeten i marknaden är begränsad. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Lannebo Räntefond Kort får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas inte påverka likviditetsfondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Räntefond Kort

Gäller andelsklass SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 0,2%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Gäller andelsklass SEK C

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revision: 0,10%
Ersättning till förvaringsinstitut: upp till 0,02%

Vanliga frågor om Lannebo Räntefond Kort

Vanliga frågor om Lannebo Räntefond Kort

En kort räntefond är en fond som placerar i räntebärande tillgångar med kort löptid, dvs med kort tid tills låntagaren ska betala tillbaka. Det innebär att en kort räntefond generellt sett har lägre risk än en lång räntefond.

Varför ska man investera i en kort räntefond?

En kort räntefond passar dig som har en kort horisont på ditt sparande och vet att du ska använda pengarna om 1-3 år. En kort räntefond har lägre risk än aktiefonder men också lägre förväntad avkastning.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo Räntefond Kort?

Pengar som du ska använda inom de närmsta åren kan vara lämpliga att spara i en kort räntefond såsom Lannebo Räntefond Kort. För sparande med längre horisont passar det sannolikt bättre med till exempel en aktiefond eller en småbolagsfond.

Varför ska jag spara i Lannebo Räntefond Kort?

Lannebo Räntefond Kort passa dig som vill ha låg risk i ditt sparande. Fonden placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Det innebär att du som sparare generellt har en bättre avkastning än vid ett sparande på ett vanligt bankkonto men med lägre risk än i exempelvis en Sverigefond.

Var kan jag köpa Lannebo Räntefond Kort?

Här ser du var det går att köpa Lannebo Räntefond Kort.

Finns Lannebo Räntefond Kort i PPM?

Fondfakta

Startdatum2001-11-12
Bankgiro5314-9837
ISINSE0000865768
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,2%