Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara och etiska fonder

En hållbarhetsfond för dig som vill investera i en hållbar framtid utan avkall på god avkastning.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
239,01%
Föregående dag
-0,31%
I år
1,84%
5 år
108,79%
Översikt

Lannebo Sverige Hållbar är en aktiefond för dig som vill bidra till en mer hållbar värld och, liksom vi, ser sambandet mellan hållbara affärsmodeller och långsiktigt hög riskjusterad avkastning.

Samtliga Lannebos fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten, men för Lannebo Sverige Hållbar har hållbarhet en avgörande roll. Lannebo Sverige Hållbar är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden och kan ha upp till 10 procent i övriga Norden. Fonden är en så kallad all cap-fond som kan investera i alla storlekar av börsnoterade bolag.

Utdelning

Lannebo Sverige Hållbar finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen utbetalas om inte återinvestering i nya andelar har begärts. En utdelande andelsklass tillhandahålls för att tillgodose behovet av utdelningar främst bland institutionella placerare. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Observera att utdelning endast tillfaller den fondandelsägare som var andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt fondandelsinnehav under januari månad påföljande år. Villkoren för andelsklassen innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor.

Övrigt

Den 20 december 2018 gjordes Lannebo Utdelningsfond om till Lannebo Sverige Hållbar. I samband med förändringen omvandlades fonden också från specialfond till värdepappersfond.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Norden Hållbar och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Portföljen är koncentrerad och består av cirka 30 innehav. Vi väljer bolag utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Målsättningen är att hitta företag som bidrar till en mer hållbar värld och över tid ger en hög riskjusterad avkastning.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Sverige Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

 • Fonden investerar utifrån tre huvudteman:
  1.Bättre miljö (återvinning, förnybar energi, energieffektivitet etc.)
  2. Friskare liv (hälsovård, friluftsliv, hälsosam mat/hållbar matindustri, läkemedel etc.)
  3. Hållbart samhälle (gröna byggnader, hållbara städer etc.)
 • Högt hållbarhetsbetyg
  Fonden investerar även i bolag med högt hållbarhetsbetyg i Lannebos interna hållbarhetsanalys som även inkluderar hållbarhetanalys från Sustainalytics.
 • Exkludering
  Lannebo Sverige Hållbar investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Målgrupp för Lannebo Sverige Hållbar

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med mer än grundläggande kunskaper om fonder kan ta ett informerat investeringsbeslut baserat på dokumentation om fonden och sin kunskap om och erfarenhet av de specifika risker som tas upp i dessa dokument.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Andelsklass B SEK är även för investerare som vill att det satsade kapitalet ska ge avkastning i form av utdelning.

Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar dig som vill att din investering förvaltas utifrån hållbarhetsrelaterade kriterier på så sätt att hållbarhetsaspekter är avgörande för fondförvaltarens val av bolag att investera i.

Placeringsinriktning Lannebo Sverige Hållbar

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad hållbar aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Upp till 10 procent av tillgångarna får placeras på aktiemarknader utanför Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Lannebo Sverige Hållbar är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltarna vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Villkoren för andelsklass B SEK innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden i den andelsklassen under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar. Jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index. Fondens jämförelseindex var innan den 20 december 2018 SIX Return Index.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning för andelsklass A SEK. Fonden ger en årlig utdelning för andelsklass B SEK på minst 5 procent av fondförmögenheten vid årets slut. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Utdelning tillfaller endast den fondandelsägare som var andelsägare i den utdelande andelsklassen vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt innehav under januari månad påföljande år.

Förvaltningsberättelse Lannebo Sverige Hållbar

De innehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var BioGaia, AstraZeneca och SCA. BioGaia är ett världsledande bolag som tar fram kosttillskott som innehåller probiotika, vilket studier har visat är bra för tarmfloran. Under slutet av 2019 utvecklades BioGaias aktiekurs svagt, då försäljningen påverkades negativt av att en underleverantör hade produktionsproblem. I början av 2020 fick underleverantören upp produktionskapaciteten igen, försäljningen tog fart och aktiekursen återhämtade sig. BioGaias omsättning har även gynnats av att konsumenter fokuserat än mer på sin hälsa under coronautbrottet.

Läkemedelsbolaget AstraZenecas omsättning drabbades inte negativt av pandemin då folk på grund av oro för brist istället valde att hamstra läkemedel i början av virusutbrottet. Därtill har bolaget under året framgångsrikt lanserat nya läkemedel samt redovisat en framgångsrik studie för behandling av encellig lungcancer.

SCA gynnades av fortsatta uppskrivningar av värdet på bolagets skogstillgångar, samtidigt som det visade sig att den samlade skogsvolymen var väsentligt större än tidigare beräknat. Bolaget genomför även ett spännande investeringsprojekt i bruket i Obbola för att öka produktionskapaciteten inom kraftliner. Därtill har SCA annonserat prishöjningar på pappersmassa.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Electrolux, Pandox och Bonava. Electrolux var ett av de bolag som redan i slutet av februari flaggade för konsekvenser av virusutbrottet då bolaget led av leveransförseningar från stängda kinesiska fabriker. Bolaget har även påverkats negativt av produktionsnedstängningar i Italien.

Pandox är främst ägare av hotellfastigheter men driver även några hotell i egen regi. Minskat resande, både inom och mellan länder, ledde till att beläggningsgraden på hotell minskade kraftigt. Detta påverkar Pandox negativt då bolagets intäkter till viss del baseras på hotellens, det vill säga hyresgästernas, omsättning. Detta medförde att aktiekursen utvecklades svagt. Oro för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska minska gjorde att aktiekursen i bostadsutvecklaren Bonava utvecklades svagt. Bolaget har även haft en svag operationell utveckling.

Aktieinnehav i Lannebo Sverige Hållbar

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. 

Fondens tre största innehav

AstraZeneca

AstraZeneca har ett högt hållbarhetsbetyg och utvecklar läkemedel som bidrar till ett friskare liv. Bolaget har under senare år framgångsrikt lanserat flera nya läkemedel för behandlingar främst av olika cancerformer. AstraZeneca är forskningsintensivt och investerar årligen omkring 40 miljarder kronor i forskning och utveckling. Forskningen sker främst i Sverige, Storbritannien och USA. Bolaget har 60 000 anställda varav 11 000 inom forskning och utveckling. Under 2020 har AstraZeneca uppmärksammats som ett av de bolag som ligger längst fram i arbetet att ta fram ett vaccin mot coronaviruset.

AFRY

AFRY är resultatet av en sammanslagning 2019 mellan konsultföretagen ÅF och Pöyry. AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design och rådgivning inom tre huvudsakliga sektorer – infrastruktur, industri och energi. AFRY har ett högt hållbarhetsbetyg, men strävar mot att bli ett än mer hållbart företag. Basen för företagets hållbarhetsarbete är tre fokusområden – hållbara lösningar, ansvarsfulla affärer och attraktiv arbetsgivare. Bolaget anlitas även för att skapa en hållbar stadsutveckling och mer klimatsmarta byggnader. AFRY har cirka 17 000 medarbetare och har kontor i mer än 50 länder världen över.

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. Företagets mål är att ersätta fossilbaserade material genom att utveckla nya produkter och tjänster baserade på trä och andra förnybara material. Förutom en stor produktion i Norden producerar Stora Enso på tillväxtmarknader i Latinamerika samt i Kina. Fokus är på fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa samt konkurrenskraftiga papperskvaliteter.

Riskprofil för Lannebo Sverige Hållbar

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till huvudsakligen ett land ha en högre risknivå än fonder som placerar i flera länder. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Lannebo Sverige Hållbar investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen. Fonden avstår vidare från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion/distribution av fossila bränslen, tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Sverige Hållbar låg som ett resultat av fondens storlek i relation till den marknad fonden investerar på. Fondens medel kommer huvudsakligen att vara investerade i tillgångar som handlas i svenska kronor varför valutarisken är begränsad.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Sverige Hållbar

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Denna hållbara och etiska fond investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden investerar normalt i omkring 30 bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och marknad. SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt i att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag får överstiga 10 procent, samt att bolag som väger 5 procent eller mer, ej får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS), indexet tar även hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Aktiv risk (tracking error)

Lannebo Sverige Hållbar (andelsklass SEK B) startade 2010. Givet att det krävs historik från två år för att kunna räkna ut ett aktivitetsmått saknas siffror för de första två åren. Innan 20 december 2018 var fondens jämförelseindex SIX Return Index. Avkastningsmåtten för åren 2010–2017 avser därför SIX Return Index.

Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till innehavet av ett enskilt värdepapper eller allmänna förändringar i marknaden. Aktiers avkastning varierar normalt sett mer än exempelvis räntebärande värdepapper. Därför är aktivitetsmåtten ofta högre för en aktivt förvaltad aktiefond än för en aktivt förvaltad räntefond.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Sverige Hållbar

Gäller för andelsklass A SEK och B SEK

Försäljningsavgift: 0,0%
Inlösenavgift A SEK : 0,0%
Inlösenavgift B SEK: < 30 dagar: 2 % (tillfaller fonden)
Förvaltningsavgift inkl. tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Observera att andelsklass B SEK i tillägg till det ovanstående har särskilda villkor som gör det oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad.

Andelsklass A EUR, B EUR, A SEK C, B SEK C, A EUR C och B EUR C

Andelsklass A EUR, B EUR, A SEK C, B SEK C, A EUR C och B EUR C har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Fondfakta

Startdatum2018-12-20
Bankgiro5314-3772
ISINSE0011973684
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.