Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara och etiska fonder

En hållbarhetsfond för dig som vill investera i en hållbar framtid utan avkall på god avkastning.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
254,13%
Föregående dag
-0,85%
I år
6,38%
5 år
106,20%
Översikt

Fonden som investerar i hållbara vinnare

Lannebo Sverige Hållbar är en aktiefond för dig som vill bidra till en mer hållbar värld och, liksom vi, ser sambandet mellan hållbara affärsmodeller och långsiktigt hög riskjusterad avkastning.

Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden och kan ha upp till 10 procent i övriga Norden. Fonden är en så kallad all cap-fond som kan investera i alla storlekar av börsnoterade bolag. Samtliga Lannebos fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten, men för Lannebo Sverige Hållbar har hållbarhet en avgörande roll. Lannebo Sverige Hållbar är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på.

Utdelning

Lannebo Sverige Hållbar finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen utbetalas om inte återinvestering i nya andelar har begärts. En utdelande andelsklass tillhandahålls för att tillgodose behovet av utdelningar främst bland institutionella placerare. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Observera att utdelning endast tillfaller den fondandelsägare som var andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt fondandelsinnehav under januari månad påföljande år. Villkoren för andelsklassen innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor.

Övrigt

Den 20 december 2018 gjordes Lannebo Utdelningsfond om till Lannebo Sverige Hållbar. I samband med förändringen omvandlades fonden också från specialfond till värdepappersfond.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Portföljen är koncentrerad och består av cirka 30 innehav. Vi väljer bolag utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Målsättningen är att hitta företag som bidrar till en mer hållbar värld och över tid ger en hög riskjusterad avkastning.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Sverige Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar utifrån tre huvudteman:

 1. Bättre miljö (återvinning, förnybar energi, energieffektivitet etc.)
 2. Friskare liv (hälsovård, friluftsliv, hälsosam mat/hållbar matindustri, läkemedel etc.)
 3. Hållbart samhälle (gröna byggnader, hållbara städer etc.)

Högt hållbarhetsbetyg
Fonden investerar även i bolag med högt hållbarhetsbetyg i Lannebos interna hållbarhetsanalys som även inkluderar hållbarhetanalys från Sustainalytics.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Lannebo Sverige Hållbar – etiska fonder investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Resultat

Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder riktar sig till dig som

 • Vill investera i de bolag som är bäst på hållbarhet och som med sina produkter och tjänster bidrar till en mer hållbar värld.
 • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
 • Kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år.

Målgrupp för Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder

Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder.
En investerare med mer än grundläggande kunskaper om fonder kan ta ett informerat investeringsbeslut baserat på dokumentation om fonden och sin kunskap om och erfarenhet av de specifika risker som tas upp i dessa dokument.

Investeringsmål

Målgruppen för Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Andelsklass B SEK är även för investerare som vill att det satsade kapitalet ska ge avkastning i form av utdelning. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel eller ska bevaras. Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar dig som vill att din investering förvaltas utifrån hållbarhetsrelaterade kriterier på så sätt att hållbarhetsaspekter är avgörande för fondförvaltarens val av bolag att investera i.

Placeringsinriktning Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad hållbar aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Upp till 10 procent av tillgångarna får placeras på aktiemarknader utanför Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Lannebo Sverige Hållbar är aktivt förvaltad och följer inte något index. Aktier väljs utifrån egna bedömningar av fondförvaltarna vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys av företag kombinerat med rörlighet i portföljen. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument sker dock i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Villkoren för andelsklass B SEK innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden i den andelsklassen under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar. Jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index. Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder jämförelseindex var innan den 20 december 2018 SIX Return Index.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning för andelsklass A SEK. Fonden ger en årlig utdelning för andelsklass B SEK på minst 5 procent av fondförmögenheten vid årets slut. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Utdelning tillfaller endast den fondandelsägare som var andelsägare i den utdelande andelsklassen vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt innehav under januari månad påföljande år.

Förvaltningsberättelse Lannebo Sverige Hållbar

Från årsberättelsen 2020


De aktier som bidrog mest positivt
till fondens utveckling var Kinnevik, SCA och Eolus Vind. Kinnevik är ett investmentbolag som de senaste åren har förändrats till att främst investera i bolag inom digitalisering och teknisk innovation för vardagliga tjänster. Med sitt fokus på bolag inom e-handel och digitala hälsovårdstjänster har redan starka försäljnings- och vinsttrender fått extra fart under coronapandemin. Det gäller inte minst det största innehavet Zalando som är en marknadsledande e-handlare inom mode i Europa. Kinneviks aktiekurs steg med 85 procent under 2020.

SCA gynnades av fortsatta uppskrivningar av värdet på bolagets skogstillgångar, samt att de visade sig att den samlade skogsvolymen var väsentligt större än tidigare beräknat. Bolaget genomför även ett spännande investeringsprojekt i bruket i Obbola för att öka produktionskapaciteten inom kraftliner. Därtill har SCA annonserat prishöjningar på pappersmassa. SCA:s aktiekurs steg med 51 procent under 2020.

Eolus Vind är ett bolag som projekterar vindkraftsparker. Bolaget har verksamhet i Norden och i USA. Intresset för att investera i förnybar energi har ökat markant under de senaste åren. Anledningen till detta är att fler länder har förbundit sig till att sluta använda energi som kommer från såväl kärn– som kolkraft. Aktiekursen steg med 116 procent under 2020.

De aktier som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Bonava och AstraZeneca. Pandox är främst ägare av hotellfastigheter men driver även några hotell i egen regi. Minskat resande både inom och mellan länder ledde till att beläggningsgraden på hotell minskade kraftigt. Detta påverkar Pandox negativt då bolagets intäkter till viss del baseras på hotellens, det vill säga hyresgästernas, omsättning vilket också medförde att aktiekursen utvecklades svagt. Aktiekursen föll med 31 procent under året

Oro för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska minska gjorde att aktiekursen i bostadsutvecklaren Bonava utvecklades svagt. Bolaget har även haft en svag operationell utveckling. Aktiekursen föll med 21 procent under året.

AstraZenecas aktiekurs sjönk med 1 procent under 2020. Bolaget har under året lanserat nya läkemedel samt redovisat en framgångsrik studie för behandling av encellig lungcancer samtidigt som resultatutvecklingen i bolaget var god. Därför kan det verka märkligt att aktien utvecklades svagt framför allt under andra halvan av året. Den förklaring som vi ser är att investerare sökt sig till andra aktier som föll kraftigt under början av pandemin.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Större nettoköp gjordes i Essity. Hälsa och personlig hygien har fått ett stort fokus under pandemin och vi bedömer att detta kommer att fortgå även framgent. Detta kommer att på sikt gynna Essity som producerar exempelvis pappershanddukar och handsprit.

+ Aktiekursen i den marknadsledande gymkedjan SATS föll kraftigt i mars då bolaget stängde sina gym när pandemin bröt ut. Då köptes aktier till fonden då vår bedömning är att konsumenter kommer att fortsätta att träna efter att pandemin är över och kanske i högre grad än tidigare.

+ Electrolux har ett övertygande hållbarhetsarbete där fokus ligger på energieffektivitet. Bolaget gynnas av dessa trender då konsumenter i högre utsträckning än tidigare väljer energieffektiva produkter.

+ Balco producerar inbyggda balkonger som ger betydande energibesparing över en bostadsfastighets livstid. Bolagets produkter gynnas av ett ökat hållbarhetsfokus och har en framtidspotential som inte speglas i värderingen.

– Efter stark kursutveckling minskades innehavet i Vestas men är fortsatt ett större innehav i fonden.

– Europris står inför en stor förändring då bolaget ska byta logistikcenter. Risk för förseningar och problem med varuförsörjning gjorde att innehavet såldes.

– Aktierna i Data Respons såldes i samband med att budet från franska AKKA gick igenom.

Aktieinnehav i Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. 

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

AstraZeneca

AstraZeneca har ett högt hållbarhetsbetyg och utvecklar läkemedel som bidrar till ett friskare liv. Bolaget har under senare år framgångsrikt lanserat flera nya läkemedel för behandlingar främst av olika cancerformer. AstraZeneca är forskningsintensivt och investerar årligen omkring 40 miljarder kronor i forskning och utveckling. Forskningen sker i huvudsak i Sverige, Storbritannien och USA. Bolaget har 60 000 anställda varav 11 000 inom forskning och utveckling. Under 2020 har AstraZeneca uppmärksammats som ett av de bolag som ligger längst fram i arbetet att ta fram ett vaccin mot coronaviruset.

Kinnevik

Kinnevik är ett investmentbolag som har noterade tillgångar i form av bland annat den svenska telekomoperatören Tele2 och det tyska e-handelsbolaget Zalando. Bland de onoterade tillgångarna återfinns exempelvis MatHem (e-handel), Budbee (hemleveranser) och Monese (mobil konsumentbank i Storbritannien). Den röda tråden i alla investeringar är att bolagen ska tillgodose konsumenters behov och detta ska ske genom ny teknik och digitalisering. Kinnevik har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete där fokus framför allt ligger på den påverkan de kan göra i sina portföljbolag.

AFRY

AFRY är resultatet av en sammanslagning 2019 mellan konsultföretagen ÅF och Pöyry. AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design och rådgivning inom tre huvudsakliga sektorer: infrastruktur, industri och energi. AFRY har ett högt hållbarhetsbetyg, men strävar vidare för att bli ett än mer hållbart företag. Basen för företagets hållbarhetsarbete är tre fokusområden; hållbara lösningar, ansvarsfulla affärer och attraktiv arbetsgivare. Bolaget anlitas även för att skapa en hållbar stadsutveckling och mer klimatsmarta byggnader. AFRY har cirka 17 000 medarbetare och har kontor i mer än 50 länder världen över.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fonden kan genom att koncentrera tillgångarna till huvudsakligen ett land ha en högre risknivå än fonder som placerar i flera länder. Det finns dock en ambition att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen. Fonden avstår vidare från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion/distribution av fossila bränslen, tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, är för Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder låg som ett resultat av fondens storlek i relation till den marknad fonden investerar på. Fondens medel kommer huvudsakligen att vara investerade i tillgångar som handlas i svenska kronor varför valutarisken är begränsad.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas därför inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara fonder

Gäller för andelsklass A SEK och B SEK

Försäljningsavgift: 0,0%
Inlösenavgift A SEK : 0,0%
Inlösenavgift B SEK: < 30 dagar: 2 % (tillfaller fonden)
Förvaltningsavgift inkl. tillsyn och revision: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Observera att andelsklass B SEK i tillägg till det ovanstående har särskilda villkor som gör det oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad.

Andelsklass A EUR, B EUR, A SEK C, B SEK C, A EUR C och B EUR C har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Vanliga frågor om Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder

Vad är en hållbar fond?

En hållbar fond är en fond som placerar utifrån särskilda hållbarhetskriterier eller som bedriver ett hållbarhetsarbete. Hos Lannebo har alla fonder som benämns hållbara tre komponenter (1) De investerar inte i ifrågasatta branscher (2) De investerar i bolag som bidrar till en bättre framtid (3) De arbetar aktivt som ägare för att förmå bolagen att bli ännu bättre i sitt hållbarhetsarbete.

Varför ska man investera i en hållbar och etisk fond?

Världen behöver genomgå en omställning mot en mer hållbar ekonomi. Det innebär möjligheter till god avkastning samtidigt som det är viktigt för vår gemensamma framtid. Att investera i en hållbar fond innebär såväl en chans till god avkastning som en möjlighet att låta sparandet göra nytta.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo Sverige Hållbar?

Lannebo Sverige Hållbar är en aktiefond och har en rekommenderad placeringshorisont på minst 5 år. Det innebär att du endast bör placera pengar som du inte behöver använda de närmsta 5 åren i en fond som Lannebo Sverige Hållbar. Pengar som du ska använda inom kortare tid än så kan du exempelvis placera i en grön obligationsfond.

Varför ska jag spara i Lannebo Sverige Hållbar?

Lannebo Sverige Hållbar passar dig som vill spara på längre sikt. Fonden leds av ett erfaret förvaltarteam som placerar i lönsamma, växande svenska bolag som arbetar för en mer hållbar framtid. Fonden har sedan starten utvecklats mycket väl och visat att du inte behöver göra avkall på avkastning för att investera hållbart.

Var kan jag köpa Lannebo Sverige Hållbar?

Här kan du se var du kan köpa Lannebo Sverige Hållbar.

Finns Lannebo Sverige Hållbar i PPM?

Fondfakta

Startdatum2018-12-20
Bankgiro5314-3772
ISINSE0011973684
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.