Lannebo Europa Småbolag – Europafond

En småbolagsfond med ett rutinerat förvaltarteam som tar Lannebos äkta, aktiva förvaltning vidare ut i Europa.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
26,50%
Föregående dag
0,64%
I år
-2,84%

Översikt

Lannebo Europa Småbolag - Europafond som investerar i småbolag

Lannebo har alltid trott på småbolag. Hösten 2016 välkomnade vi två nya förvaltare till vårt team; Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard som har lång erfarenhet av förvaltning med inriktning på europeiska småbolag.

  • Lannebo bedriver äkta, aktiv förvaltning. Istället för att stanna vid skärmen, följa index och börsmarknaden, fördjupar vi oss i bolag vi tror på. Vi letar efter, och träffar, bolag med starka affärsidéer, stabila balansräkningar och stor potential, där vi kan investera tidigt. Under årens lopp har vi utvecklat ett skarpt öga för kvalitetsbolag som tjänar pengar och kan göra det för dig lång tid framöver, oavsett yttre förhållanden. Vi tycker om när bolag är vassa på det de gör, helst världsledande och vill gärna se starka ägare/ledningar som tar verksamheten framåt.
  • Småbolagsmarknaden är mindre effektiv än storbolagsmarknaden, där finns större möjligheter till extra avkastning i varje placering, jämfört med marknaden. För trots att majoriteten av de europeiska bolagen är småbolag, är aktörerna som bevakar och analyserar dem färre. Den möjligheten vill vi fånga genom vårt beprövade tillvägagångssätt, där vi kan värdera varje bolag utifrån en egen kritisk analys.
  • Av Europas 9 000 börsbolag är 8 000 småbolag (börsvärde < 5 miljarder EUR). Med ett så stort underlag blir det extra viktigt att vi navigerar rätt bland möjligheterna och att vi samtidigt är riskmedvetna. Dina investeringar är viktiga för oss och vi är ytterst noga i vår riskbedömning och analys. Innan vi gör aktiva aktieval funderar vi faktiskt allra mest över nedsidan i en investering: risken att förlora pengar!

Placeringsinriktning

Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst 5 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Upp till 10% av tillgångarna får placeras i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterade i Europa och/eller utan begränsning till storleken av bolagens börsvärde.

Förvaltare

No description
Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt, till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med MSCI Europe Small Cap Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Europa Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Europa Småbolag investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Målgrupp för Lannebo Europa Småbolag - Europafond

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för Lannebo Europa Småbolag – Europafond är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Europa Småbolag - Europafond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små och medelstora bolag i Europa. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Lannebo Europa Småbolag – Europafond investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Europafondens medel får som ett led i denna inriktning, bland annat placeras i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument som är utgivna av eller medför exponering mot bolag som vid investeringstillfället är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad inom Europa som avses i § 6 i fondbestämmelserna för fonden eller uppfyller kravet på att avses bli upptagna till handel på en sådan marknad inom ett år från emissionen.

Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde som vid investeringstillfället inte får överstiga 5 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Placeringar kan dock till högst 10 procent av fondens värde ske i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterad i Europa och/eller utan begränsning av bolagens börsvärde. Avsikten är att över tid placera lägst 90 procent av fondens värde i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument.

Placeringar inriktas inte mot någon speciell bransch. Oavsett vad som angivits ovan får fonden obegränsat inneha sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, till exempel till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser.

Europafonden Lannebo Europa Småbolag är aktivt förvaltad. Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fondförvaltarna försöker undvika allt som påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket leder till att fonden investerar i bolag som förvaltarna bedömer vara kvalitetsbolag där man kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Användningen av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Small Net TR EUR. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Europa Småbolag - Europafond

De innehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var Medios, Tecan Group och Solutions 30. Medios är en tysk tillverkare och återförsäljare av kontraktstillverkade, skräddarsydda läkemedel. Bolagets aktie utvecklades väl under perioden. Vår bedömning är att Medios i stort sett inte påverkats av covid-19. Vi anser att bolagets starka tillväxt kan fortsätta under kommande kvartal baserat på såväl organisk tillväxt som förvärv inom nischade produktområden. Medios genomförde under perioden en nyemission för att finansiera möjliga förvärv.

Tecan är en schweizisk leverantör av automationsutrustning till medicinska laboratorier. Bolaget har ett marknadsledande produkterbjudande för hälsovårds- och diagnostikindustrin. Vi ser Tecan som en vinnare när testkapaciteten för covid-19 utökas. Dock bör noteras att laboratorier och testtillverkare för tillfället fokuserar helt på covid-19 vilket gör att efterfrågan inom andra områden kortsiktigt minskat. Vi räknar med att Tecan sammantaget kan leverera en tillväxt på nära 10 procent under 2020.

Solutions 30 är ett franskt serviceföretag som erbjuder installation i hemmet av till exempel smarta elmätare, laddstationer för elfordon och bredband. Bolagets verksamhet påverkades kraftigt av restriktioner till följd av covid-19. Indikationer på en normalisering och återhämtning har dock varit tydliga under slutet av perioden. Vi ser dessutom att coronakrisen skapat nya möjligheter för bolaget att växa till exempel vad gäller ökat hemarbete och bredbandsutbyggnad samt en fortsatt utbyggnad av laddstationer för elbilar i Europa.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling under perioden var Arrow Global Group, Corestate Capital och Volution Group. Arrow Global, ett brittiskt bolag som köper och hanterar förfallna krediter, drabbades hårt av coronakrisen. Dels på grund av ökade kreditförluster, dels på grund av att indrivningsprocesser avstannade. Bolaget är på väg att omvandla verksamheten till fondförvaltning av tillgångar från tredje part vilket vore en positiv utveckling. På kort sikt tyngs dock bolagets aktie av oro för ytterligare kreditförluster och utmaningar för inkassoverksamheten.

Corestate, som är en tysk förvaltare av fastigheter, hamnade under hård press i perioden då den tyska ekonomin och fastighetssektorn drabbades av nedstängningar. Bolagets ledning har meddelat att de räknar med fortsatt negativ påverkan av covid-19 under det andra kvartalet. En uppdaterad resultatprognos för 2020 kommer sannolikt att lämnas under det tredje kvartalet. Vår bedömning är att den tyska fastighetsmarknaden kommer att förbättras gradvis under året då det råder en strukturell brist på fastigheter i Tyskland.

Volution är en brittisk tillverkare av ventilationsutrustning. Bolagets försäljning påverkades negativt av nedstängningarna i Europa och Australien. Då bolaget har en stor del fasta kostnader tvingades Volution att sänka resultatprognosen för 2020 med 40 procent. Bolagets ledning har vidtagit en rad åtgärder för att effektivisera verksamheten, vilket talar för att Volution kan komma ur krisen starkare.

Aktieinnehav i Lannebo Europa Småbolag - Europafond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

Interpump Group

Interpump Group är ett italienskt företag som tillverkar högtryckspumpar och hydraulik. Bolaget är marknadsledande i ett flertal nischer och har vuxit genom framgångsrika förvärv. Trots covid-19 räknar ledningen med fortsatt tillväxt.

Medios

Medios är en tysk tillverkare och återförsäljare av kontraktstillverkade, skräddarsydda läkemedel. Skräddarsydda läkemedel växer kraftigt och Medios har utvecklat en plattform för att leverera säkra kvalitetsprodukter på denna hårt reglerade marknad.

Volution Group

Volution Group är en brittisk tillverkare av ventilationsutrustning för fastigheter. Bolaget har verksamhet i Europa, Australien och Nya Zeeland. Hårdare krav på energieffektivisering och luftkvalitet är starka strukturella trender som gynnar bolaget.

Riskprofil för Lannebo Europa Småbolag - Europafond

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Det finns en ambition från fondbolaget att inte utsätta europafonden Lannebo Europa Småbolag för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Lannebo Europa Småbolag har vanligtvis en stor del av sina tillgångar placerade i utländska aktier. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte. Fonden har vidare en andelsklass som handlas i svenska kronor vilket innebär att andelsklassen har en stark koppling till valutakursförändringar mellan euro och svenska kronor.

Då aktier i småbolag generellt har lägre likviditet ställer likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig mix av innehav för att även på detta sätt kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Lannebo Europa Småbolag – Europafond möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Europa Småbolag - Europafond

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små och medelstora bolag i Europa. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fonden investerar normalt i omkring 40-50 bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex.

Europafonden Lannebo Europa Småbolags jämförelseindex är MSCI Europe Small Cap Net TR EUR. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och marknad. MSCI Europe Small Cap Net TR EUR innehåller småbolag i femton utvecklade länder i Europa.

Aktiv risk (tracking error)

Fonden startade 2016. Givet att det krävs historik från två år för att kunna räkna ut ett aktivitetsmått saknas siffror för de första två åren.

Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till innehavet av ett enskilt värdepapper eller allmänna förändringar i marknaden. Aktiers avkastning varierar normalt sett mer än exempelvis räntebärande värdepapper. Därför är aktivitetsmåtten ofta högre för en aktivt förvaltad aktiefond än för en aktivt förvaltad räntefond.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Europa Småbolag - Europafond

Gäller för andelsklass A SEK och A EUR

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Andelsklass B SEK, B EUR, A SEK C, B SEK C, A EUR C och B EUR C har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Fondfakta

Startdatum2016-10-17
Bankgiro5140-8037
ISINSE0008092290
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.