Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Europa Småbolag – Europafond

En småbolagsfond med ett rutinerat förvaltarteam som tar Lannebos äkta, aktiva förvaltning vidare ut i Europa.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
47,30%
Föregående dag
-0,27%
I år
13,66%
Översikt

Lannebo Europa Småbolag – Europafond med fokus på småbolag

Lannebo har alltid trott på småbolag. Hösten 2016 välkomnade vi två nya förvaltare till vårt team; Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard som har lång erfarenhet av förvaltning med inriktning på småbolag i Europa.

 • Lannebo bedriver äkta, aktiv förvaltning. Istället för att stanna vid skärmen, följa index och börsmarknaden, fördjupar vi oss i bolag vi tror på. Vi letar efter, och träffar, bolag med starka affärsidéer, stabila balansräkningar och stor potential, där vi kan investera tidigt. Under årens lopp har vi utvecklat ett skarpt öga för kvalitetsbolag som tjänar pengar och kan göra det för dig lång tid framöver, oavsett yttre förhållanden. Vi tycker om när bolag är vassa på det de gör, helst världsledande och vill gärna se starka ägare/ledningar som tar verksamheten framåt.
 • Småbolagsmarknaden är mindre effektiv än storbolagsmarknaden, där finns större möjligheter till extra avkastning i varje placering, jämfört med marknaden. För trots att majoriteten av de europeiska bolagen är småbolag, är aktörerna som bevakar och analyserar dem färre. Den möjligheten vill vi fånga genom vårt beprövade tillvägagångssätt, där vi kan värdera varje bolag utifrån en egen kritisk analys.
 • Av Europas 9 000 börsbolag är 8 000 småbolag (börsvärde < 5 miljarder EUR). Med ett så stort underlag blir det extra viktigt att vi navigerar rätt bland möjligheterna och att vi samtidigt är riskmedvetna. Dina investeringar är viktiga för oss och vi är ytterst noga i vår riskbedömning och analys. Innan vi gör aktiva aktieval funderar vi faktiskt allra mest över nedsidan i en investering: risken att förlora pengar!

Placeringsinriktning

Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst 5 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Upp till 10% av tillgångarna får placeras i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterade i Europa och/eller utan begränsning till storleken av bolagens börsvärde.

Förvaltare

No description
Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt, till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med MSCI Europe Small Cap Net TR EUR*. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Hållbarhet

Lannebo Europa Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Europafonden riktar sig till dig som

• Tror på små och medelstora bolag på den europeiska marknaden.
• Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Målgrupp för Europafonden

Lannebo Europa Småbolag är en aktiefond med fokus på småbolag i Europa. Fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för Europafonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Europafonden

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot småbolag i Europa. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Europafonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Europafondens medel får som ett led i denna inriktning, bland annat placeras i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument som är utgivna av eller medför exponering mot bolag som vid investeringstillfället är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad inom Europa som avses i § 6 i fondbestämmelserna för fonden eller uppfyller kravet på att avses bli upptagna till handel på en sådan marknad inom ett år från emissionen.

Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde som vid investeringstillfället inte får överstiga 5 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Placeringar kan dock till högst 10 procent av fondens värde ske i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterad i Europa och/eller utan begränsning av bolagens börsvärde. Avsikten är att över tid placera lägst 90 procent av fondens värde i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument.

Placeringar inriktas inte mot någon speciell bransch. Oavsett vad som angivits ovan får fonden obegränsat inneha sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, till exempel till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser.

Europafonden Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på europeiska småbolag. Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fondförvaltarna försöker undvika allt som påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket leder till att fonden investerar i bolag som förvaltarna bedömer vara kvalitetsbolag där man kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Användningen av derivatinstrument sker dock endast i undantagsfall och avser då normalt inte att öka fondens risknivå.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Small Cap Net TR EUR*. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Europafonden

Från årsberättelsen 2020


De innehav som bidrog mest positivt
till fondens utveckling var Tecan Group, Keyword Studios och Medios. Tecan Group är ett schweiziskt bolag som levererar robotar för vätskehantering till läkemedelsindustrin. Tecan höjde i december sin försäljnings- och resultatprognos för 2020. Den underliggande efterfrågan ökar till följd av att fler och fler sjukhus outsourcar provtagning samtidigt som behovet av labb-automation ökar, vilket är trender vi ser kommer att fortsätta driva försäljning under lång tid framöver.

Keyword Studios är ett brittiskt bolag som tillhandahåller utvecklingstjänster till datorspelsindustrin. Datorspelsindustrin har gynnats av pandemin och efterfrågan på digitalt innehåll har ökat kraftigt. Keyword Studios har haft en organisk försäljningstillväxt om 10 procent samtidigt som EBIT-marginalen ökat till cirka 15 procent vilket varit klart bättre än förväntat. Bolaget har hållit en hög produktionstakt under året trots att majoriteten av medarbetarna arbetat hemifrån. Flera attraktiva förvärv gjordes under året och det finns en pipeline av flera möjliga förvärv under 2021.

Medios är en tysk tillverkare och återförsäljare av kontraktstillverkade skräddarsydda läkemedel. Bolaget utvecklades väl under 2020 trots att det var ett år då det inte saknades utmaningar. För att säkerställa tillgången på läkemedel infördes ett ransoneringssystem för kritiska läkemedel av tyska myndigheter under året. Detta begränsade utbudet och kommer att påverka inköpspriser negativt för Medios även under 2021. På den positiva sidan kan nämnas att Medios slog sig in på marknaden för hemofili-produkter och har ingått partnerskap med över 100 apotek under året. Vidare förvärvade Medios den tyska läkemedelsgrossisten Cranach vilket stärker marknadspositionen väsentligt och möjliggör att bolagets finansiella mål kan uppnås snabbare än planerat.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Grenke, Corestate Capital och Beazley. Det tyska bolaget Grenke, som hyr ut kontorsutrustning, var fondens mest negativa bidragsgivare. Anledningarna till det var en kombination av hög skuldsättning, minskade intäkter i spåren av pandemin och en attack från en hedgefond. Hedgefonden framförde anklagelser om transaktioner med närstående och brist på likvida medel. Majoriteten av anklagelserna har visat sig sakna grund men aktiekursen påverkades negativt.

Corestate Capital är ett tyskt finansbolag som investerar i fastigheter. Bolaget utvecklades svagt på grund av en hög skuldsättning, vilket marknaden inte uppskattade när oron tilltog under våren. Corestate lämnade även en vinstvarning då marknaden för kommersiella fastigheter i princip frös och bolaget tvingades genomföra en nyemission.

Beazley är ett brittiskt försäkringsbolag som fokuserar på företagsförsäkringar i främst USA. Bolaget utvecklades svagare än marknaden som helhet under 2020. Försäkringsutbetalningarna för försäkringar av event-verksamhet ökade då många event drabbades av nedstängningar. Beazleys it-säkerhetsförsäkringar påverkades även negativt av ett ökat antal ransomware-attacker. Det är dock värt att påpeka att försäkringsbolag kortsiktigt drabbas av negativa omvärldshändelser men att de på längre sikt brukar stå som vinnare.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Fashionette är ett tyskt e-handelsbolag som säljer accessoarer så som handväskor och solglasögon. Bolaget är lönsamt och drar nytta av lojala kunder.

+ SATS är nordens ledande gymkedja med mer än 250 gym och 650 000 medlemmar. En ökad hälsomedvetenhet i befolkningen gynnar SATS.

+ John Menzies är ett brittiskt bolag som tillhandahåller frakt och passagerarhantering på flygplatser.

– Schweiziska Tecan Group är ett kvalitetsbolag som har varit en nettovinnare på pandemin då de tillhandahåller robotar för vätskehantering i medicinska laboratorier. Vi har minskat vårt innehav i bolaget till följd av att värderingen ökat kraftigt.

– Interpump är en italiensk tillverkare av hydraulik och pumpar. Bolagets aktie har utvecklats starkt under 2020 och vi har minskat innehavet då det vuxit sig väl stort i fonden.

– IMA, ett företag som tillverkar förpackningsmaskiner, blev under året uppköpt av ägarfamiljen tillsammans med ett riskkapitalbolag och vi sålde därmed fondens innehav i bolaget.

Aktieinnehav i Europafonden

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Volution Group

Volution Group är ett brittiskt ventilationsföretag inriktade på bostäder och mindre kommersiella fastigheter. Volution har en ledande position i Storbritannien, Norden, Nya Zeeland och Tyskland. Ur ett investerarperspektiv ger bolaget en spännande exponering mot hållbarhetstrenden då ventilation är en nyckelfaktor för att minska energiåtgången och höja luftkvaliteten i fastigheter.

Medios

Medios är en tysk tillverkare och återförsäljare av kontraktstillverkade skräddarsydda läkemedel mot ovanliga och kroniska sjukdomstillstånd. Bolaget har framgångsrikt ökat sitt partnernätverk, har etablerat sig på marknaden för hemofili-produkter och lyckats genomföra ett strategiskt förvärv under 2020 trots utmaningar orsakade av förändrad lagstiftning till följd av pandemin.

TKH Group

TKH Group är ett nederländskt bolag som består av tre divisioner: (1) Industrial Solutions som tillhandahåller teknik för produktion av personbils- och lastbilsdäck (2) Buildning Solutions som tillhandahåller säkerhetshårdvara för byggnader samt (3) Telecommunications Solutions som tillhandahåller hårdvara, så som fibernät, för telekommunikation.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskprofil för Europafonden

Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika investeringsanalysen.

Det finns en ambition från fondbolaget att inte utsätta Europafonden Lannebo Europa Småbolag för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder. Detta uppnås genom den diversifiering som följer av fondbestämmelser och lagstiftning samt den bolagsspecifika riskanalysen. Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Lannebo Europa Småbolag har vanligtvis en stor del av sina tillgångar placerade i utländska aktier. Detta innebär att fonden utsätts för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet inte. Fonden har vidare en andelsklass som handlas i svenska kronor vilket innebär att andelsklassen har en stark koppling till valutakursförändringar mellan euro och svenska kronor.

Då aktier i småbolag generellt har lägre likviditet ställer likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig mix av innehav för att även på detta sätt kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Lannebo Europa Småbolag – Europafond möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Fonden kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del i sin placeringsinriktning. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Fonden kommer dock i normalfallet inte att använda sig av derivatinstrument och möjligheten att använda sådana instrument förväntas inte påverka fondens riskprofil. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Avgifter för Europafonden

Gäller för andelsklass A SEK och A EUR

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för tillsyn och revision. Vidare anges den avgift som betalas till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar.

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl tillsyn och revisorer: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Andelsklass B SEK, B EUR, A SEK C, B SEK C, A EUR C och B EUR C har ännu inte startat, varför uppgift om gällande avgift inte lämnas.

Vanliga frågor om Europafonden Europa Småbolag

Vad är en Europafond?

En Europafond är, precis som det låter, en aktiefond som investerar i aktier på den europeiska marknaden. En Europafond kan även ha andra kriterier, till exempel att fonden investerar i småbolag i Europa. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Europafonder?

Då investeringshorisonten för Europafonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i Europafonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Var kan man investera i Europafonden Lannebo Europa Småbolag?

Lannebo Europa Småbolag finns till exempel hos Avanza och Nordnet. Den finns även hos Länsförsäkringar vilket gör den tillgänglig för till exempel sparande i tjänstepension. Här finns en lista över alla distributörer av Europafonden.

Finns Europafonden i PPM?
Hur ser den geografiska fördelningen ut i Europafonden?

Andelen aktier från respektive europeisk marknad varierar över tiden. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn. I månadsrapporterna kan du se den aktuella fördelningen vid senaste månadsskiftet.

Vilka är de största innehaven i Europafonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information. Se den senaste månadsrapporten för fonden.

* Uträkningar bygger på information tillhandahållen av MSCI. Källa: MSCI. Information som härrör från MSCI får endast användas för läsarens interna bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av den information som härrör från MSCI är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. Information som härrör från MSCI tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon information hos MSCI (tillsammans ”MSCIparterna”) friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följdskador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com)

Fondfakta

Startdatum2016-10-17
Bankgiro5140-8037
ISINSE0008092290
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.