Information om klagomål

Reklamation
Med reklamation avses t ex. att en kund är missnöjd med den information som lämnats eller hur en fondaffär handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första kontakten med företaget. Ring vår kundservice på telefon 08-5622 5222 så kan vi förhoppningsvis reda ut det genast.

Klagomål
Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål skall alltid ske skriftligen. Det skickas till, Lannebo Fonder AB, Klagomålsansvarig, Box 7854, 103 99 STOCKHOLM. Alternativt mejlas till kundklagomal@lannebo.se.

Klagomål kan givetvis lämnas till Lannebo utan kostnad.

Handläggningstider
En reklamation bör kunna åtgärdas omedelbart. Om detta inte är möjligt gäller samma tider och rutiner som för klagomål. Ett klagomål bör åtgärdas inom fem arbetsdagar, om ärendet kräver längre utredning/handläggning underrättar vi dig inom fem arbetsdagar och lämnar besked om när åtgärd/svar kan erhållas.

Om du som kund inte är nöjd med Lannebos hantering av ditt klagomål så vänder du dig först och främst till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning, tel 0200-225800 alternativt www.konsumenternas.se eller till Kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att begära att få ditt ärende prövat.

Andelsägare kan kostnadsfritt få del av Lannebos interna regler för reklamation och klagomålshantering. Kontakta i så fall kundservice på telefonnumret ovan.

Klagomålsansvarig