Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

En blandfond för dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
169,67%
Föregående dag
-0,40%
I år
14,23%
5 år
92,36%
Översikt

Lannebo Mixfond Offensiv – Aktivt förvaltad balansfond

Det är svårt att veta när man ska gå in eller ut ur aktiemarknaden. Lannebo Mixfond Offensiv riktar sig till dig som inte själv vill fatta de besluten. Förvaltarna beslutar hur stor aktiedelen i fonden ska vara vid olika tidpunkter beroende på deras syn på aktiemarknaden. Fonden förvaltas utifrån samma strategi som vår uppskattade blandfond Lannebo Mixfond, men med en högre aktieandel.

Övrigt

Denna fond hette fram till 1 juni 2018 Lannebo Sverige Flexibel. I samband med namnbytet stöptes fonden om från specialfond till värdepappersfond.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond förvaltas utifrån Lannebos investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår aktiemarknadssyn, därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. Ett exempel på karaktärsdrag som vi föredrar hos bolag är möjligheten att öka försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även balansräkningen står i fokus vid fondens investeringar. Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat och görs främst med rörlig ränta.

Hållbarhet

Lannebo Mixfond Offensiv bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond riktar sig till dig som

 • tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
 • inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Målgrupp för Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

Lannebo Mixfond Offensiv är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. Investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för balansfonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Lannebo Mixfond Offensiv är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond är en aktivt förvaltad blandfond som placerar huvudsakligen i aktier i börsnoterade bolag och räntebärande värdepapper. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fondens aktieandel uppgår till mellan 50 och 100 procent av fondens värde. Ränteandelen uppgår till högst 50 procent av fondens värde. Fonden placerar främst i Sverige men har även en möjlighet att placera globalt. Minst 50 procent av fondens värde kommer över tid att placeras med inriktning mot Sverige. Resterande medel får placeras globalt.

Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat. Fonden får investera både i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg och i sådana med högt kreditbetyg (investment grade). Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens räntebärande innehav överstiger i normalfallet inte fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljer man en lång räntebindningstid och om man tror på stigande marknadsräntor, en kort räntebindningstid.

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Storleken på aktie- respektive räntedelen beslutas av förvaltarna baserat på deras marknadssyn. Enskilda aktier och ränteplaceringar väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot jämförelseindex kan vara både större och mindre över tid. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, genom placeringar fördelade mellan aktier och räntebärande tillgångar, och givet en risknivå som över tid inte överstiger risknivån för aktiemarknaden som helhet men ändå överstiger risknivån på räntemarknaden som helhet, uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt på lång sikt.

Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat. Fonden kan även använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.  Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Syftet är i normalfallet att hantera fondens  valutarisk vid placeringar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta genom valutasäkring.

Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, vilket medför att mer än 35 procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat eller kommun i Norden.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index bestående av 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex ett sammansatt index bestående av 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent NOMX Credit SEK Total Return Index. Innan juni 2018 var fondens jämförelseindex SIX Return Index.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

Från årsberättelse 2020


Vid ingången av 2020
uppgick fondens aktieandel till 85 procent. Börsen inledde året starkt och steg med nära 10 procent fram till mitten av februari. Då minskades aktieandelen i fonden till 72 procent. Det fanns två anledningar till minskningen av aktieandelen. Den ena var att värderingen av aktier var hög och den andra var den osäkerhet som rådde kring de effekter som coronaviruset skulle få på världsekonomin. Vid denna tidpunkt hade nedstängningen av Wuhan-provinsen i Kina inletts. Under mars månad minskades aktieandelen med ytterligare 5 procentenheter. I takt med att nyheterna kring att ett vaccin var på väg samt att länder lättade på restriktioner efter de hårda nedstängningarna under andra kvartalet har vi under loppet av hösten ökat aktieandelen och vid slutet av året uppgick den till 87 procent.

De innehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var Kinnevik, JM och GN Store Nord. Kinnevik är ett investmentbolag som de senaste åren har förändrats till att främst investera i bolag inom digitalisering och teknisk innovation för vardagliga tjänster. Med sitt fokus på bolag inom e-handel och digitala hälsovårdstjänster har redan starka försäljnings- och vinsttrender fått extra fart under coronapandemin. Det gäller inte minst det största innehavet Zalando som är marknadsledande e-handlare inom mode i Europa. Kinneviks aktiekursen steg med 85 procent.

Investeringen i JM gjordes i mars när oron för hur pandemin skulle påverka bostadspriserna var som störst. I takt med att vi såg bostadspriser snarare stiga än sjunka återhämtade sig JM:s aktiekurs. Sedan investeringen gjordes har aktien gått upp med 65 procent.

GN Store Nord är ett danskt bolag som har två affärsområden. Inom det ena tillverkas och säljs hörapparater och inom det andra utvecklas produkter för digital kommunikation som till exempel högtalare, headset och hörlurar. Bland bolagets mer kända varumärken hittar vi ReSound och Jabra. I takt med att resandet minskade och arbete hemma ökade, exploderade efterfrågan på produkter för digital kommunikation vilket gynnade GN Store Nord. Aktien steg med 60 procent under 2020.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Bonava och AstraZeneca.  Pandox är främst ägare av hotellfastigheter men driver även några hotell i egen regi. Minskat resande både inom och mellan länder ledde till att beläggningsgraden på hotell gick ned kraftigt. Detta påverkar Pandox negativt då bolagets intäkter till viss del baseras på hyresgästernas, det vill säga hotellens, omsättning vilket också medförde att aktiekursen föll 31 procent.

Oro för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska minska gjorde att aktiekursen i bostadsutvecklaren Bonava backade 21 procent under året. Bolaget har även haft en svag operationell utveckling.

AstraZenecas aktiekurs sjönk med 1 procent under 2020. Bolaget har under året lanserat nya läkemedel samt redovisat en framgångsrik studie för behandling av encellig lungcancer samtidigt som resultatutvecklingen i bolaget var god. Därför kan det verka märkligt att aktien utvecklades svagt framför allt under andra halvan av året. Den förklaring som vi ser är att investerare sökt sig till andra aktier som föll kraftigt under början av pandemin.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Fondens största nettoköp gjordes i Essity. Hälsa och personlig hygien har fått ett stort fokus under pandemin och vi bedömer att detta kommer att fortgå även framgent. Det kommer att på sikt gynna Essity som producerar exempelvis pappershanddukar och handsprit.

+ Det finska investmentbolaget Sampo, som i allt högre grad investerar i försäkringsbolag, värderas betydligt lägre än andra bolag i sektorn. En anledning till det torde vara att de har kvar ett betydande ägande i banken Nordea. Under hösten genomfördes en försäljning av aktier i Nordea och sannolikt är planen att på sikt sälja hela innehavet. Det skulle möjliggöra ytterligare investeringar i försäkringsbolag och troligen ge en uppvärdering av aktien.

+ Autoliv är en underleverantör av säkerhetsprodukter till bilindustrin. Marknaden för personbilar började försvagas ett par år innan pandemin slog till. Under sommaren 2020 syntes en ökning av efterfrågan och således ökade även produktionen av personbilar vilket kommer att gynna Autoliv som är en av marknadsledarna inom sin nisch.

– Innehaven i Sandvik och Volvo såldes under hösten då aktiekurserna återhämtat sig kraftigt efter vårens börsras.

– Även innehavet i hotellfastighetsoperatören Pandox avyttrades. Vår bedömning är att efterdyningarna av pandemin kommer att bli långdragna för hotellsektorn då det troligen kommer att ta tid innan världen kommer tillbaka till tidigare resemönster. Framför allt räknar vi med att affärsresandet kommer att minska betydligt.

Innehav i Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

AstraZeneca

AstraZenecas fokus är på läkemedel för kardiovaskulära sjukdomar, cancer och andningsvägar. AstraZeneca är forskningsintensivt och investerar årligen omkring 40 miljarder kronor i forskning och utveckling som sker i huvudsak i Sverige, Storbritannien och USA. Under 2020 har AstraZeneca uppmärksammats som ett av de bolag som ligger längst fram i arbetet med att ta fram vaccin mot coronaviruset.

Bravida

Bravida är ett av de ledande service- och installationsföretagen i Norden och många av uppdragen går mot att göra byggnader mer energieffektiva. Bolaget har över 55 000 kunder och 11 700 medarbetare. Marknaden som Bravida verkar på är starkt fragmenterad och trots att bolaget är marknadsledare har de en marknadsandel om endast sju procent. Det gör att de kan växa såväl genom förvärv som organiskt under många år framöver.

JM

JM är en av de ledande bostadsutvecklarna i Norden. Bolaget fokuserar på nyproduktion och bygger främst i expansiva storstadsområden i och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Bolaget har 2600 anställda och omsätter runt 16 miljarder kronor. JM har ett starkt hållbarhetsfokus och sedan 2018 miljömärks samtliga projektstarter med Svanen.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskprofil för Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond som aktivt allokerar fondförmögenheten mellan aktier och räntor. Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond kan marknadsrisken reduceras ytterligare som ett resultat av att fonden då det bedöms lämpligt har en viss del av förmögenheten investerad i räntebärande överlåtbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument (strategisk allokering). Balansfonden förväntas således ha en lägre marknadsrisk än exempelvis en traditionell aktiefond.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker som exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i investeringsanalysen. Det finns en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond har möjlighet att investera i räntebärande värdepapper vilket innebär att fonden kan vara exponerad för ränterisk. Detta innebär att värdet av fondens
tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, överstiger i normalfallet ej 5 år.  Ränterisken kan alltså vara betydligt högre än i en kort räntefond.

Balansfonden har möjlighet att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med låga kreditbetyg eller som saknar kreditbetyg av  kreditvärderingsinstitut. Detta innebär att fondens tillgångar kan vara exponerade för kreditrisk som är högre jämfört med finansiella instrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet. Fondens kreditduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående löptiden ska i normalfallet ej överstiga 5 år. Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på
fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat. Kreditrisken begränsas av att den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven som lägst ska motsvara kreditbetyget investment grade. Fonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner.

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond har möjlighet att investera i utländska finansiella instrument. Detta innebär att fonden kan komma att utsättas för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet endast för räntebärande värdepapper. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre än i fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med bedömd hög kreditvärdighet.

Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller
för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Balansfonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det
positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Syftet är framförallt att hantera valutarisken i fondens räntebärande innehav, men derivat får även användas för att effektivisera förvaltningen och minska kostnader och risker i förvaltningen. Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond kan använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden vilket innebär att fondens marknadsrisk kan komma att öka. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad
och förväntas ha liten inverkan på fondens riskprofil.

Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande  tillgångarna.

Avgifter för Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

Gäller för andelsklass SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl. tillsyn
och revisorer: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om balansfonden Lannebo Mixfond Offensiv

Vad är en balansfond?

En balansfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntepapper skiljer sig mellan olika balansfonder och styrs ofta av marknadsläget. Andra vanliga benämningar för fonder som investerar både i aktier och räntebärande värdepapper är blandfond och mixfond.

Varför investera i en balansfond?

Att investera i en balansfond passar bra för de som inte själv vill bestämma hur besparingarna ska fördelas mellan aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltarna för en aktiv förvaltad balansfond bestämmer allokering mellan aktier och räntor utifrån marknadsläget.

Var kan man köpa Lannebo Mixfond Offensiv?

Lannebo Mixfond Offensiv finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Mixfond Offensiv.

Går det att månadsspara i Lannebo Mixfond Offensiv?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Finns Lannebo Mixfond Offensiv i PPM?

Ja, Lannebo Mixfond Offensiv finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Mixfond Offensiv på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Mixfond Offensiv är en balansfond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder och balansfonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Mixfond Offensiv?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2013-05-16
Bankgiro5124-9134
ISINSE0005034949
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.