Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

En blandfond för dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
129,45%
Föregående dag
-0,76%
I år
5,98%
5 år
48,90%

Översikt

Lannebo Mixfond Offensiv - Balansfond

Det är svårt att veta när man ska gå in eller ut ur aktiemarknaden. Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond riktar sig till dig som inte själv vill fatta de besluten. Förvaltarna beslutar hur stor aktiedelen i fonden ska vara vid olika tidpunkter beroende på deras syn på aktiemarknaden. Fonden förvaltas utifrån samma strategi som vår uppskattade blandfond Lannebo Mixfond, men med en högre aktieandel.

Övrigt

Denna fond hette fram till 1 juni 2018 Lannebo Sverige Flexibel. I samband med namnbytet stöptes fonden om från specialfond till värdepappersfond. Andelsägarna informerades via brev den 27 april 2018.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Norden Hållbar och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond förvaltas utifrån Lannebos investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår aktie-marknadssyn, därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. Ett exempel på karaktärsdrag som vi föredrar hos bolag är möjligheten att öka försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även balansräkningen står i fokus vid fondens investeringar. Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat och görs främst med rörlig ränta.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond riktar sig till dig som:

  • tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Målgrupp för Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. Investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Målgruppen för balansfonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras.

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont.

Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Placeringsinriktning Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond är en aktivt förvaltad blandfond som placerar huvudsakligen i aktier i börsnoterade bolag och räntebärande värdepapper. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare investerar fonden inte i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från utvinning av fossila bränslen (kol, olja och gas).

Fondens aktieandel uppgår till mellan 50 och 100 procent av fondens värde. Ränteandelen uppgår till högst 50 procent av fondens värde. Fonden placerar främst i Sverige men har även en möjlighet att placera globalt. Minst 50 procent av fondens värde kommer över tid att placeras med inriktning mot Sverige. Resterande medel får placeras globalt.

Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv. Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat. Fonden får investera både i räntebärande värdepapper med lågt eller inget kreditbetyg och i sådana med högt kreditbetyg (investment grade). Fondförvaltarna bedömer kreditvärdigheten på placeringarna löpande. Den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven ska som lägst motsvara investment grade. Den genomsnittliga löp- respektive räntebindningstiden för fondens räntebärande innehav överstiger i normalfallet inte fem år. Tror fondförvaltarna på sjunkande marknadsräntor väljer man en lång räntebindningstid och om man tror på stigande marknadsräntor, en kort räntebindningstid.

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Storleken på aktie- respektive räntedelen beslutas av förvaltarna baserat på deras marknadssyn. Enskilda aktier och ränteplaceringar väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot jämförelseindex kan vara både större och mindre över tid. Målet, så som det uttrycks i fondbestämmelserna, är att, genom placeringar fördelade mellan aktier och räntebärande tillgångar, och givet en risknivå som över tid inte överstiger risknivån för aktiemarknaden som helhet men ändå överstiger risknivån på räntemarknaden som helhet, uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt på lång sikt.

Fonden försöker minimera effekterna av valutakursförändringar genom att investeringar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta kurssäkras till svenska kronor med hjälp av derivat. Fonden kan även använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden.

De tillgångsslag som fondmedlen får placeras i är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.  Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Syftet är i normalfallet att hantera fondens  valutarisk vid placeringar i räntebärande värdepapper i utländsk valuta genom valutasäkring.

Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om värdepappersfonder, vilket medför att mer än 35
procent fondens medel får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat eller kommun i Norden.

Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och instrument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden.

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index bestående av 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent Solactive SEK IG Credit Index. Innan 1 juni 2020 var fondens jämförelseindex ett sammansatt index bestående av 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent NOMX Credit SEK Total Return Index. Innan juni 2018 var fondens jämförelseindex SIX Return Index.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Förvaltningsberättelse Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond H1 2020

De innehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var BioGaia, Fjordkraft och SCA. BioGaia är ett världsledande bolag som tar fram kosttillskott som innehåller probiotika, vilket studier har visat är bra för tarmfloran. Under slutet av 2019 utvecklades BioGaias aktiekurs svagt, då försäljningen påverkades negativt av att en underleverantör hade produktionsproblem.
I början av 2020 fick underleverantören upp produktionskapaciteten igen, försäljningen tog fart och aktiekursen återhämtade sig. BioGaias omsättning har även gynnats av att konsumenter fokuserat än mer på sin hälsa under coronautbrottet.

Den norska elleverantören Fjordkraft fortsatte att växa vinsten i hög takt. Grundaffären, som är att sälja el till privatkunder, visade under det första halvåret en stabil förbättring och produkterbjudandet har breddats. I tillägg till detta har lanseringen av mobiltelefonitjänster till den befintliga kundbasen varit lyckosam och affärsområdet har uppvisat hög omsättningstillväxt. Aktien gynnades även av det ökade intresset för hållbara investeringar då all el som säljs kommer från vattenkraft.

SCA gynnades av fortsatta uppskrivningar av värdet på bolagets skogstillgångar, samt att det visade sig att den samlade skogsvolymen var väsentligt större än tidigare beräknat. Bolaget genomför även ett spännande investeringsprojekt i bruket i Obbola för att öka produktionskapaciteten inom kraftliner. Därtill har SCA annonserat prishöjningar på pappersmassa vilket är positivt för vinstutvecklingen.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Bonava och SSAB. Pandox är främst ägare av hotellfastigheter men driver även några hotell i egen regi. Minskat resande, både inom och mellan länder, ledde till att beläggningsgraden på hotell minskade kraftigt. Detta påverkar Pandox negativt då bolagets intäkter till viss del baseras på hotellens, det vill säga hyresgästernas, omsättning. Detta medförde att aktiekursen utvecklades svagt.

Oro för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska minska gjorde att aktiekursen i bostadsutvecklaren Bonava utvecklades svagt. Bolaget har även haft en svag operationell utveckling.

Stålbolaget SSAB drabbades påtagligt negativt av coronapandemin med minskad efterfrågan och fallande priser på stålprodukter som följd, vilket innebar att vinsten sjönk markant. Genom att stänga en masugn minskades produktionskapaciteten. Vidare tidigarelade bolaget ett underhållsstopp och minskade de övriga kostnaderna.

Innehav i Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav

Novo Nordisk

Danska Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsbolag med en världsledande position och det bredaste produktutbudet inom diabetesbehandling. Bolaget har på kort tid lanserat två nya produkter mot typ 2-diabetes som snabbt har vunnit marknadsandelar och sannolikt kommer att bidra till en god tillväxt kommande år. Novo Nordisk har även nått framgångar i forskningsstudier
i läkemedel mot fetma.

Vestas Wind Systems

Danska Vestas Wind Systems är en av de globala marknadsledarna inom tillverkning och installation av vindkraftsturbiner. I dag har bolaget installationer i 80 länder och har fler än 25 000 anställda. I takt med att investeringar i hållbar energi ökar så blir även Vestas installerade bas större. När installationerna blir fler ökar även antalet servicekontrakt vilket kommer att göra intjäningen stabilare över tid.

Harvia

Harvia grundades i Finland 1950 och är en av de större globala aktörerna inom bastu- och spabranschen. Merparten av bolagets försäljning sker i Finland men genom avtal med 600 distributörer går produkterna att finna i 85 länder. Bolaget växer sin omsättning såväl organiskt som via förvärv. Under våren förvärvades majoriteten av en tysk bastutillverkare.

Riskprofil för Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond som aktivt allokerar fondförmögenheten mellan aktier och räntor. Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. I Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond kan marknadsrisken reduceras ytterligare som ett resultat av att fonden då det bedöms lämpligt har en viss del av förmögenheten investerad i räntebärande överlåtbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument (strategisk allokering). Balansfonden förväntas således ha en lägre marknadsrisk än exempelvis en traditionell aktiefond.

Fondbolagets investeringsfilosofi bygger på en indexoberoende förvaltning där fonden investerar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig risknivå. Av detta följer att relativrisker som exempelvis fondens tracking error relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som fondbolaget avser att begränsa. Det är fondbolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i investeringsanalysen. Det finns en ambition från fondbolaget att inte utsätta fonden för marknadsrisker som väsentligen överstiger marknadsrisken hos ett representativt urval av jämförbara konkurrerande fonder.

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond har möjlighet att investera i räntebärande värdepapper vilket innebär att fonden kan vara exponerad för ränterisk. Detta innebär att värdet av fondens
tillgångar kan minska om underliggande marknadsräntor ökar. Fondens ränteduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående räntebindningstiden, överstiger i normalfallet ej 5 år.  Ränterisken kan alltså vara betydligt högre än i en kort räntefond.

Balansfonden har möjlighet att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med låga kreditbetyg eller som saknar kreditbetyg av  kreditvärderingsinstitut. Detta innebär att fondens tillgångar kan vara exponerade för kreditrisk som är högre jämfört med finansiella instrument utgivna av företag med hög kreditvärdighet. Fondens kreditduration, d.v.s. den vägda genomsnittliga återstående löptiden ska i normalfallet ej överstiga 5 år. Kreditrisken innebär ökade möjligheter till avkastning men också att värdet på
fondens tillgångar kan minska om marknadens uppfattning om kreditvärdigheten hos utgivaren av instrumentet försämras. Det är också en högre risk att utgivaren av instrumentet inte kan möta sina betalningsåtaganden för instrumentet vilket kan innebära att delar eller hela värdet av instrumentet går förlorat. Kreditrisken begränsas av att den genomsnittliga bedömda kreditvärdigheten för innehaven som lägst ska motsvara kreditbetyget investment grade. Fonden minskar kreditrisken vidare genom en god spridning mellan olika emittenter och emissioner.

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond har möjlighet att investera i utländska finansiella instrument. Detta innebär att fonden kan komma att utsättas för en valutarisk. Säkring av valutor är enligt fondbestämmelser möjligt men förekommer i normalfallet endast för räntebärande värdepapper. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre än i fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med bedömd hög kreditvärdighet.

Företagsobligationsmarknaden kännetecknas av lägre transparens och likviditet än vad som gäller
för t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud vilket medför en risk att innehav i företagsobligationer kan vara svårare att värdera eller sälja som en följd av svag efterfrågan. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Balansfonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Utlåningen får, för att begränsa motpartsrisken, endast göras till motparter med bedömd hög kreditvärdighet och mot säkerheter med låg marknads-, likviditets- och kreditrisk, vilket innebär att fondens riskprofil inte förväntas påverkas. Samtliga mottagna säkerheter ska åtminstone motsvara de utlånade aktiernas marknadsvärde. Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond kan även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, vilket i förekommande fall sker i begränsad omfattning.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk, samt motpartsrisk i form av det
positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Syftet är framförallt att hantera valutarisken i fondens räntebärande innehav, men derivat får även användas för att effektivisera förvaltningen och minska kostnader och risker i förvaltningen. Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond kan använda derivat för att anpassa fondens exponering mot aktie- respektive räntemarknaden vilket innebär att fondens marknadsrisk kan komma att öka. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad
och förväntas ha liten inverkan på fondens riskprofil.

Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande  tillgångarna.

Aktivitetsgrad för Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond är en aktivt förvaltad blandfond som placerar huvudsakligen i aktier i börsnoterande bolag och räntebärande värdepapper. Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller fondens kriterier, exempelvis avseende placeringsinriktning och hållbarhetskriterier. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Fonden investerar i bolag där fondförvaltarna kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är tillräckligt attraktiv.

Denna balansfond har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Lannebo Mixfond Offensiv Balansfonds jämförelseindex är 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent Solactive SEK IG Credit Index.

SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt i att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag får
överstiga 10 procent, samt att bolag som väger 5 procent eller mer, ej får väga mer än 40 procent tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS), indexet tar även hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Solactive SEK IG Credit Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla utvecklingen i företags- och kommunobligationer som är emitterade i SEK och har högt kreditbetyg, så kallad investment grade.

Det sammansatta jämförelseindexet är relevant för Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond
eftersom det är ett index som återspeglar balansfondens placeringsinriktning, exempelvis vad avser bolagens storlek, tillgångsslag och kreditvärdighet. Det sammansatta jämförelseindexet är motiverat av att det är ett jämförelseobjekt som relevant reflekterar den tillgångsallokering som fonden har över tid.

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren
Fonden startade 2013. Givet att det krävs historik från två år för att kunna räkna ut ett aktivitetsmått saknas siffror för de första två åren.

Fondens jämförelseindex var innan 1 juni 2020 ett sammansatt index bestående av 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent NOMX Credit SEK Total Return Index. Innan 1 juni 2018 var fondens jämförelseindex SIX Return Index. Aktivitetsmåtten avser därför, för åren 2018 – 2019, 75 procent SIX Portfolio Return Index och 25 procent NOMX Credit SEK Total Return Index. Aktivitetsmåtten för åren 2013–2017 avser SIX Return Index.

Det uppnådda aktivitetsmåttet förklaras av att fonden är aktivt förvaltad och att fonden avvikit från jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmåttet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex, exempelvis i förhållande till innehavet av ett enskilt värdepapper räntebindningstid eller allmänna förändringar i marknaden. Aktiers avkastning varierar normalt sett mer än exempelvis räntebärande värdepapper. Eftersom fonden är en blandfond, med innehav i både aktier och räntebärande värdepapper, är aktivitetsmåtten för fonden generellt lägre än för en aktivt förvaltad aktiefond men generellt högre än för en aktivt förvaltad räntefond.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens
och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Måttet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. I teorin kan man därför förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 5 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 5 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Avgifter för Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond

Gäller för andelsklass SEK

Försäljningsavgift: 0%
Inlösenavgift: 0%
Förvaltningsavgift inkl. tillsyn
och revisorer: 1,6%
Ersättning till förvaringsinstitutet: upp till 0,02%

Fondfakta

Startdatum2013-05-16
Bankgiro5124-9134
ISINSE0005034949
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.