Vår investeringsprocess

Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för människor och samhälle, som förstår sin omvärld, dess risker och dess möjligheter, har större chans till långsiktig lönsamhet. Vi följer en egen och framgångsrik metod när vi letar investeringar till våra fonder.

Vår investeringsprocess

Vår investeringsprocess - steg för steg

Screening

I vår strävan att erbjuda våra andelsägare den bästa möjliga avkastningen fokuserar vi på noggrant utvalda företag inom en marknad som rymmer tusentals bolag. Vår grundläggande princip är att välja företag som agerar ansvarsfullt och har potential att hållbart öka värdet för våra andelsägare över tiden. Därför utgör vår bolagsanalys en central del av vårt arbete, där vi identifierar företag med långsiktigt hållbara affärsmodeller och som är strategiskt positionerade för framtiden.

Inom vissa branscher bedömer vi att hållbarhetsriskerna är särskilt påtagliga och betydande. Vi strävar efter att minimera fondernas exponering mot dessa risker genom att tillämpa en exkluderingsstrategi.

I den inledande screeningen säkerställs att investeringen är i linje med Lannebos exkluderingskriterier. Våra förvaltare försöker här även identifiera företag med god lönsamhet inom intressanta branscher, företag som erbjuder lovande produkter eller tjänster, samt företag som innehar lösningar på utmaningar eller har en marknadsledande position inom sina specifika nischer.

Bolagsanalys

Lannebos förvaltare integrerar miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade faktorer i sina investeringsbeslut genom en grundlig hållbarhetsanalys. Denna analys utgör en väsentlig del av den omfattande bolagsanalys som bildar grunden för våra investeringsbeslut. Hållbarhetsanalysen tjänar tre huvudsakliga syften:

1. Att utvärdera i vilken utsträckning företag överensstämmer med fondens miljömässiga och sociala egenskaper, såsom att följa praxis för god bolagsstyrning.

2. Att identifiera företag med långsiktigt hållbara affärsmodeller genom att bedöma deras exponering mot hållbarhetsrelaterade risker och effektiviteten i deras riskhantering.

3. Att bedöma företagens påverkan på miljömässiga, sociala och arbetsrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor om antikorruption och mutor, så kallade principal adverse impacts (PAI).

Hållbarhetsanalysen omfattar miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer, såsom företagets utsläpp av växthusgaser, huruvida det har fastställt vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning, säkerställande av goda arbetsförhållanden, efterlevnad av mänskliga rättigheter, ersättning till ledande befattningshavare och korruptionsrisker. Resultaten från hållbarhetsanalysen ger fondförvaltarna värdefull inblick i hållbarhetsrelaterade överväganden. Denna analys genomförs av förvaltarna för alla investeringar, inklusive aktier och räntebärande värdepapper.

Hållbarhetsanalysen resulterar i en bedömning av företaget, som måste uppfylla specifika kriterier för att inkluderas i fonden. Fondens innehav genomgår kontinuerlig utvärdering, och avyttring kan ske om ett företag inte uppfyller vissa kriterier.

Aktivt ägande

Verklig förändring kommer av att investerare engagerar sig i bolagen och använder sin ägarmakt. Lannebo, som är en betydande investerare i många företag, har möjlighet att påverka företagen i en mer hållbar riktning och vi utnyttjar denna möjlighet genom tre strategier:

1. Dialoger med bolagen, som kan vara proaktiva, reaktiva eller tematiska och genomförs individuellt eller i samarbete med andra

2. Deltagande i valberedningar

3. Röstning på bolagsstämmor

Dessa strategier har en påverkan på och ger vägledning åt vårt beslutsfattande när det gäller investeringar. Genom att föra dialog med ledande befattningshavare i bolagen kan vi förmedla de krav och förväntningar vi som investerare ställer, vilket hjälper dem att navigera och utveckla sin hantering av hållbarhetsrisker och -möjligheter. Det är enligt oss det mest effektiva sättet att göra verklig skillnad som investerare.

Eftersom Lannebo är en stor ägare i många bolag, har vi möjligheten att påverka styrelsesammansättningen via deltagande i bolagens valberedningar. Där deltar vi aktivt för att bolagen ska få så kompetenta, mångsidiga och jämställda styrelser som möjligt. Vi utnyttjar också aktivt vår rätt att göra vår röst hörd på bolagsstämmorna. Vår huvudprincip är att delta i bolagsstämmor där vi är en större aktieägare och detta ägararbete är en integrerad del i vår aktiva förvaltning.

Läs mer

Aktivt ägande

Hållbarhet börjar alltid med ägarstyrning. Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra?

Hållbarhet är integrerat i förvaltningen

Ett samtal med Peter Lagerlöf – fondförvaltare och investeringsansvarig på Lannebo – om socialt ansvar, branschens utmaningar och hur Lannebo arbetar för att påverka företag i rätt riktning.

Så jobbar vi

Hur fungerar Lannebos arbetssätt i praktiken? Vi frågade förvaltarna Per Trygg och Karin Haraldsson om fördelar, utmaningar och hur de hittar "rätt" bolag att investera i.

Exkludering

Lannebos hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i aktivt påverkansarbete och ansvarsfullt ägande. Inom vissa branscher bedöms hållbarhetsriskerna dock vara så omfattande att Lannebo vill minimera fondernas exponering mot dessa.