Hur vi investerar

Hos oss är hållbarhet inte någonting vid sidan av förvaltningen – det är integrerat i den grundliga bolagsanalys som är kärnan i vår förvaltning.

Hur vi investerar

Lannebomodellen

Hos oss är det förvaltarna som gör hållbarhetsanalysen. Detta skapar djup förståelse och insikt i bolagen vi investerar i. Det gör det också möjligt att uppmuntra bolagen i rätt riktning samtidigt som vi arbetar för högsta möjliga riskjusterade avkastning.

Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för människor och samhälle, som förstår sin omvärld, dess risker och dess möjligheter, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed också större potential att generera en god avkastning åt våra kunder till en lägre risk. Därför följer vi en egen och framgångsrik metod när vi letar investeringar till våra fonder.

1. Att hitta rätt bolag

Marknaden består av tusentals bolag och vi lägger allt vårt fokus på att hitta ansvarsfulla bolag som vi anser kommer att kunna ge våra andelsägare bästa möjliga avkastning. Vår bolagsanalys är central för att identifiera bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller och som är positionerade för framtiden. Inom vissa branscher bedöms hållbarhetsriskerna vara så omfattande att Lannebo vill minimera fondernas exponering mot dessa, därför tillämpar vi exkluderingskriterier.

2. Första urvalet

I det första urvalet identifierar vi exempelvis bolag med god lönsamhet i en intressant bransch eller med en lovande produkt, bolag som har lösningen på ett problem eller som är marknadsledande inom sin nisch.

3. Grundlig bolagsanalys

Det är alltid våra förvaltare som gör både bolagsanalysen, hållbarhetsanalysen och fattar beslut om själva investeringen. Ett engagemang som skapar en ovärderlig kunskap och inblick i de bolag vi investerar i. I hållbarhetsanalysen analyserar och bedömer förvaltaren ett femtiotal punkter. Därefter sätter förvaltaren betyg på hur bolagen hanterar styrningsfrågor, miljörelaterade och sociala frågor som mångfald, arbetsrätt och jämställdhet. Bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling, och ha en plats på marknaden i framtiden. För våra förvaltare är det viktigt att de förstår hur verksamheten i grunden är uppbyggd: bolagsstyrning, företagskultur, marknadsposition, strategi. För oss är det själva essensen av äkta, aktiv förvaltning. Våra förvaltare ser möjligheter och risker som en indexförvaltning eller robot aldrig kan göra.

4. Extern hållbarhetskontroll

För att även utanför den interna bolagsanalysen ytterligare säkerställa att investeringarna lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav använder vi oss av världsledande Sustainalytics för att göra en bolagskontroll på det aktuella bolaget. Lannebo investerar exempelvis inte i tobak, cannabis, alkohol, spel, pornografi, vapen, fossila bränslen eller bolag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner. Dessa exkluderingskriterier är någonting som kontrolleras i den externa hållbarhetskontrollen.

5. Investeringsbeslut

När bolagsanalysen är färdig fattar förvaltarna ett investeringsbeslut. Innan en investering får göras måste dock förvaltarna ansöka om bolaget till riskhanteringsansvarige som också utför kontroller för att säkerställa att bolaget lever upp till Lannebos uppsatta hållbarhetskrav.

6. Löpande bevakning och kontinuerligt ställningstagande

Varje dag utvärderas investeringsbesluten. Vill vi fortfarande vara investerade i det här bolaget? Utvecklas bolaget som vi önskar? Om inte, måste vi för andelsägarnas bästa ibland sälja av innehavet.

7. Bolagsbesök och dialog

Verklig förändring kommer av att investerare engagerar sig i bolagen och använder sin ägarmakt. Som stor ägare i många företag har Lannebo möjlighet att påverka och bidra till förändring. Den möjligheten använder vi oss av proaktivt såväl som reaktivt genom att ha en kontinuerlig dialog med företag där vi har innehav. Lannebo genomför årligen ett antal strukturerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i utvalda bolag för att diskutera deras hållbarhetsarbete. Dessa möten är prioriterade då vi bedömer att det ger effekt i bolagen samtidigt som de ger oss ett bredare underlag för investeringsanalysen. I de fall vi bedömer det lämpligt kan vi också samarbeta med andra investerare för att skapa största möjliga effekt.

8. Valberedning och bolagsstämma

Lannebo är en stor ägare i många nordiska bolag, vilket medför ett ansvar och en möjlighet att påverka bolagen, inte minst genom valberedningar. Där deltar vi aktivt för att bolagen ska få så kunniga, mångsidiga och jämställda styrelser som möjligt. Vår huvudprincip är att delta i bolagsstämmor där vi är en större aktieägare och vi röstar på bolagsstämmor i drygt 60 procent av vårt förvaltade kapital. För oss är detta ägararbete en integrerad del av den aktiva förvaltningen.

Hur vi investerar

Så jobbar vi

Hur fungerar Lannebos arbetssätt i praktiken? Vi frågade förvaltarna Per Trygg och Karin Haraldsson om fördelar, utmaningar och hur de hittar "rätt" bolag att investera i.

Exkludering

Lannebos hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i aktivt påverkansarbete och ansvarsfullt ägande. Inom vissa branscher bedöms hållbarhetsriskerna dock vara så omfattande att Lannebo vill minimera fondernas exponering mot dessa.