Samarbeten och initiativ

Vi är en betydande investerare i många svenska börsbolag men internationellt är vi en liten aktör. Därför behöver vi slå oss samman med andra investerare för att effektivt kunna påverka bolagen i riktning mot att uppnå målen i Parisavtalet och liknande ambitiösa initiativ. Vi är övertygade om att investerarnas styrka är en viktig pusselbit för att lyckas nå klimatmålen. Tillsammans med andra investerare får vi en möjlighet att göra vår röst hörd.

Samarbeten och initiativ

Vi är aktiva ägare och att samarbeta med andra investerare är en viktig del av vår modell för att göra konkreta, verkliga avtryck genom våra investeringar.

Under våren 2023 anslöt Lannebo till det nystartade Net Zero Engagement Initiative, ett initiativ från klimatorganisationen IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). Målet är att tillsammans med andra ledande investerare främja den gröna omställningen genom att uppmana finansiella företag att fastställa ambitiösa nettonollmål för 2050 eller tidigare, inklusive delmål och omfattande omställningsplaner får att nå dessa mål. IIGCC är en global medlemsorganisation för kapitalägare och kapitalförvaltare med höga ambitioner inom klimatområdet. Organisationens långsiktiga mål är att driva näringslivet mot att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid, främst genom dialog med bolag, lagstiftare och andra investerare.

Hösten 2023 var Lannebo en av 190 investerare som anslöt till Nature Action 100,  ett globalt investerarlett initiativ som verkar för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur. Nature Action 100, som lanserades vid COP15, omfattar 190 institutionella investerare som har inlett direkt samarbete med 100 företag i nyckelsektorer runt om i världen. Dessa sektorer är systemviktiga för att vända förlusten av natur och biologisk mångfald till 2030 och undvika mer katastrofala klimatförändringar. Det är det första stora initiativet inom biologisk mångfald bland investerare.

Lannebo deltar även i dialoger med beslutsfattare, framför allt genom tredje parts engagemang, arbetsgrupper eller samarbetsinitiativ, såsom PRI, IIIGCC, Swesif, Investor alliance for human rights och Institutionella ägares förening (IÄF).

Våra samarbeten och initiativ

Principles for Responsible Investment

UN PRI är en internationell organisation som arbetar för att främja integreringen av miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer i investeringsbeslut. Lannebo arbetar kontinuerligt med att integrera principerna i hela investeringsprocessen. (Sedan september 2013)

Fondbolagens förening

Lannebo är aktiv medlem i fondbolagens förening, en branschorganisation som verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Föreningen är en stark och samlad röst för hela fondbranschen, och för fondspararna.

Transition Pathway Initiative

Vi har skrivit under Transition Pathway Initiative (TPI), ett investerarlett initiativ, som analyserar och värderar om företag med fossila tillgångar är inriktade på ett koldioxidneutralt samhälle eller inte. (Sedan mars 2023)

Investor alliance for human rights

Investor Alliance for Human Rights är ett medlemsbaserat ideellt initiativ för ansvarsfulla investeringar, med fokus på respekt för mänskliga rättigheter. Initiativet tillhandahåller kunskap och stöd för investerare genom att erbjuda praktiska verktyg och samordna påverkansaktiviteter inom området. (Sedan december 2022)

SWESIF

Sweden’s Sustainable Investment Forum, Swesif, är ett oberoende och icke-vinstdrivande intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. (Sedan mars 2016)

Institutionella ägares förening

Institutionella Ägares Förening, IÄF, är en ideell förening bestående av svenska institutionella ägare. Syftet med föreningen är att utveckla bästa praxis inom ägarstyrningen och främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden.

IIGCC

IIGCC är en global medlemsorganisation för kapitalägare och kapitalförvaltare med högt ställda ambitioner inom klimatområdet. Den långsiktiga målsättningen är att driva näringslivet mot en nollvision vad gäller koldioxidutsläpp främst genom påverkansdialoger med bolag, lagstiftare och andra investerare. (Sedan februari 2023)

Tobacco free portfolios

Tobaksindustrin motverkar samtliga Globala målen för hållbar utveckling. Tobacco Free Portfolios är ett initiativ som arbetar tillsammans med finansiella institutioner för att främja att fler investerare ska bedriva tobaksfri förvaltning. (Sedan maj 2020)

Nature Action 100

Förlust av natur och biologisk mångfald är ett omfattande och brådskande problem. Vi måste arbeta tillsammans för att vända den systemrisk som naturförluster utgör. Hösten 2023 gick Lannebo med i Nature Action 100, ett globalt investerarlett initiativ som verkar för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur. (Sedan september 2023)