Aktivt ägande

Lannebo är en synlig och aktiv ägare i de bolag som vi investerar i, och vi tvekar inte att göra vår röst hörd för att driva fram förändringar, såväl direkt till företagsledningar som i valberedningar och på bolagsstämmor.

Aktivt ägande

Lannebo som ägare

Att vara aktiva ägare i de bolag vi investerar i har varit en självklarhet för Lannebo sedan år 2000 när fondbolaget startade. Vad som har blivit tydligt genom åren när vi har granskat bolagen via dialog med bolagsledningarna är att fina och nu alltmer detaljrika hållbarhetsrapporter, policys och koder ofta säger ganska lite om hur det fungerar i verkligheten ute i bolagen. Hos den enskilde medarbetaren handlar det inte så mycket om de där rapporterna utan om den styrning och det ledarskap som finns på plats. Att ledarskap och styrning är värdeskapande är inget nytt i sig men i den allt snabbare föränderliga omvärld vi lever i ställer det höga krav på bolagsstyrning.

Lannebos starka kultur av engagemang i bolagen vi investerar i gör att vi ser en aktieinvestering för vad den är – en ägarandel i ett bolag. Med ägandet kommer ett ansvar men också en möjlighet att finnas där för bolagen, pusha, uppmuntra och främja ett långsiktigt värdeskapande. I praktiken kan aktivt ägande kokas ner till tre grundelement: Att delta i valberedningen, utöva sin rösträtt på bolagsstämman och föra dialog med bolagen.

Valberedningen

Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där våra fonder är bland de största ägarna. Några av valberedningens viktigaste uppgifter är att lämna förslag till val av ordförande vid stämman, styrelse och styrelseordförande, val av revisorer i samråd med revisionsutskottet, förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till ersättning för utskottsarbete samt förslag till revisionsarvode. Vid tillsättandet av en styrelse värdesätter vi särskilt kompetens, mångsidighet, erfarenhet samt en jämn könsfördelning.

Bolagsstämman

Förutom valberedningsarbetet utövar vi vårt ägarinflytande på stämmor i bolag där fonderna är stora aktieägare. Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Vi röstar på bolagsstämmor i över fyrtio procent av våra innehav.

Dialog

Som stor ägare i många framför allt mindre bolag har vi möjlighet att påverka via dialog med bolagen. Vi träffar många av de ledande befattningshavarna i våra investeringar regelbundet och har en nära relation med dem. Vi bevakar också kontinuerligt relevanta företagshändelser genom bevakning av publik information samt genom besök hos bolagen. På så sätt kan vi på ett tidigt stadium identifiera behov av dialog med berörda bolag.

Aktivt ägande

Så påverkar vi

Lannebo är en synlig och aktiv ägare i de bolag som vi investerar i, och vi tvekar inte att göra vår röst hörd för att driva fram förändringar, såväl direkt till företagsledningar som i valberedningar och på bolagsstämmor.

Faktorer som gör skillnad

Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra? Vi ringar in nio viktiga faktorer i vår aktiva förvaltning som gör skillnad.

Så röstar vi

Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Här kan du följa hur Lannebo röstar vid bolagsstämmor för våra investeringar.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om vårt ägarstyrningsarbete i vår hållbarhetsrapport.

Ägaransvarig

Har du frågor kring Lannebos ägarstyrningsarbete? Kontakta gärna Per Trygg, ägaransvarig.

No description

Per Trygg

Förvaltare och ägaransvarig

Läs mer