Aktivt ägande

Ett aktivt och ansvarsfullt ägarutövande är en del av uppdraget från våra andelsägare och har varit en självklarhet för Lannebo sedan starten år 2000. Som aktiva ägare strävar vi efter att tillvarata andelsägarnas intresse i ägarfrågor och att bidra till en långsiktigt sund utveckling av bolagen.

Aktivt ägande

Ett arbete som gör skillnad

På Lannebo är aktivt ägande integrerat i förvaltningen. Våra förvaltare deltar i valberedningar, röstar på bolagsstämmor och har framför allt kontinuerliga dialoger med bolagen vi investerar i. Under 2022 deltog vi i 27 valberedningar, röstade på 147 bolagsstämmor och hade hundratals bolagsmöten.

Genom att samarbeta med bolagen vi investerar i får vi värdefulla insikter om deras strategier, styrningspraxis och hållbarhetsarbete. Denna information beaktas tillsammans med finansiell analys för att bedöma den övergripande kvaliteten och den långsiktiga avkastningspotentialen. Vi tror att företag med god bolagsstyrning, transparent rapportering och hållbarhet integrerat i hela affären är mer benägna att generera god riskjusterad avkastning över tid.

Som enskild sparare är det svårt att utöva inflytande, och vi ser det därför som en av våra viktigaste uppgifter att tillvarata andelsägarnas intressen. Genom vårt ägarstyrningsarbete gör vi just det, samtidigt som vi främjar långsiktigt värdeskapande, förbättrar kvaliteten i våra fonder och bidrar till en hållbar utveckling.

 

Vårt aktiva ägande i siffror (2022)

Tre strategier för aktivt ägande

Lannebos investeringsstrategi är genomsyrad av en stark kultur av aktivt engagemang i de bolag vi investerar i. Som investerare av vår omfattning följer ett ansvar men också en möjlighet att finnas där för bolagen, utmana, uppmuntra och främja ett långsiktigt värdeskapande. Vi agerar primärt via tre strategier: dialog, valberedningar och bolagsstämma för att påverka de bolag vi investerar i.

1. Dialog

Som en betydande investerare i många, särskilt mindre, bolag har vi möjlighet att påverka genom dialog med bolagen. Det kan omfatta ämnen som bolagsstyrning, socialt ansvar, frågor om uppförandekoder, behandlingen av leverantörer eller fastställande av klimatmål. Vi har regelbundna möten med ledande befattningshavare i bolagen och övervakar kontinuerligt relevanta företagshändelser. På så sätt kan vi tidigt identifiera behovet av att inleda dialog med berörda bolag.

2. Valberedning

Styrelsens kvalitet är av yttersta vikt för bolagets framtida framgång och utveckling. Därför deltar vi aktivt i valberedningar och bidrar med förslag på lämpliga styrelseledamöter i de bolag där våra fonder har en betydande ägarandel. Vid sammansättningen av styrelsen värdesätter vi särskilt kompetens, mångsidighet, erfarenhet och en jämn könsfördelning. Valberedningens ansvarsområde innefattar även att lägga förslag på styrelsens ordförande samt val av revisorer i samråd med revisionsutskottet. Valberedningen föreslår också arvode för styrelseledamöter, revisorer och ersättning för arbete i styrelsens utskott.

3. Bolagsstämma

Vi utövar vårt ägarinflytande på stämmor i bolag där fonderna är stora aktieägare. Stämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Vår huvudprincip är att delta i bolagsstämmor där vi är en större aktieägare och det har resulterat i att vi röstar på bolagsstämmor för drygt 60 procent av vårt förvaltade kapital. För oss är detta ägararbete en integrerad del av den aktiva förvaltningen.

Aktivt ägande

Så påverkar vi

Lannebo är en synlig och aktiv ägare i de bolag som vi investerar i, och vi tvekar inte att göra vår röst hörd för att driva fram förändringar, såväl direkt till företagsledningar som i valberedningar och på bolagsstämmor.

Faktorer som gör skillnad

Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra? Vi ringar in nio viktiga faktorer i vår aktiva förvaltning som gör skillnad.

Så röstar vi

Bolagsstämman är bolagets högst beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Här kan du följa hur Lannebo röstar vid bolagsstämmor för våra investeringar.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om vårt ägarstyrningsarbete i vår hållbarhetsrapport.

Mångfald i styrelserna

Lannebo erkänner värdet av mångfald i sammansättningen av företagens styrelser. Vi betonar vikten av att ha styrelseledamöter med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

Ägaransvarig

Har du frågor kring Lannebos ägarstyrningsarbete? Kontakta gärna Per Trygg, ägaransvarig.

No description

Per Trygg

Förvaltare och ägaransvarig

Läs mer