Mångfald i styrelserna

Lannebo erkänner värdet av mångfald i sammansättningen av företagens styrelser. Vi betonar vikten av att ha styrelseledamöter med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

Mångfald i styrelserna

År 2002 var 1 av 20 styrelseledamöter i svenska börsbolag kvinnor. En siffra som i dag ter sig uppseendeväckande låg. Faktum var att majoriteten av de stora svenska börsbolagen för tjugo år sedan inte hade en enda kvinna i styrelsen. Börsbolagens styrelser var vid millennieskiftet i mångt och mycket en gubbklubb med ledamöter som inte bara hade det gemensamt att de var män utan de hade ofta liknande yrkes- och utbildningsbakgrund, samma nationalitet och var i ungefär samma ålder.

För att aktivt främja inkludering och lika möjligheter fastställde Lannebo år 2013 ett mål om att uppnå jämställda styrelser. Genom att prioritera inkludering och mångfald ville vi skapa företagsmiljöer som drar nytta av de många perspektiv och den expertis som olika styrelseledamöter bidrar med. Vi anser att en styrelse med mångfald förbättrar beslutsfattandet, främjar innovation och bidrar till hållbara affärsmetoder. Att främja jämställdhet ligger dessutom i linje med vårt åtagande att främja lika möjligheter och ta itu med obalanser i samhället.

År 2013 när vi fastställde jämställdhetsmålet var den genomsnittliga andelen kvinnliga styrelseledamöter 24,3 procent i de bolag där vi deltog i valberedningen. År 2022 hade den siffran ökat till 40,1 procent. Detta ska jämföras med aktiemarknaden som helhet där andelen kvinnliga styrelseledamöter uppgick till 36,1% år 2022.

Vi ser det som både ett privilegium likväl som en skyldighet att delta i bolagens valberedningsarbete och det har vi gjort det sedan 2004, då vi först blev tillfrågade. Det är en skyldighet för att värna den svenska bolagsstyrningsmodellen och ett privilegium eftersom det är en möjlighet för oss att påverka.

Läs mer

Aktivt ägande

Hållbarhet börjar alltid med ägarstyrning. Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra?

Vår investeringsprocess

Hur integrerar vi hållbarhet i förvaltningen? För oss är det en självklarhet att arbeta med att påverka bolagen i rätt riktning.

Hållbarhet är integrerat i förvaltningen

Ett samtal med Peter Lagerlöf – fondförvaltare och investeringsansvarig på Lannebo – om socialt ansvar, branschens utmaningar och hur Lannebo arbetar för att påverka företag i rätt riktning.

Samarbeten och initiativ

Vi är övertygade om att investerarnas styrka är en viktig pusselbit för att lyckas nå klimatmålen. Tillsammans med andra investerare får vi en möjlighet att göra vår röst hörd.

Vad är en hållbar investering?

För att en investering ska klassas som hållbar enligt SFDR måste tre villkor uppfyllas men kriterierna under varje villkor är upp till fondbolagen själva att definiera. Här beskriver vi hur vi definierar en hållbar investering utifrån villkoren i SFDR.

Rapporter & policys

Här kan du ta del av vår hållbarhetsrapport, policy för ansvarsfulla investeringar, principer för aktieägarengagemang, hållbarhetsprofiler och den årliga ägarstyrningsrapporten.