Vad är en hållbar investering?

Att definiera kriterier för att utvärdera om en investering är hållbar eller inte var en stor utmaning i finansbranschen under 2022, i alla fall inom hållbarhetsområdet. Vi har fått ett regelverk som sätter ramarna men vad de ska fyllas med är upp till varje fondbolag. Nedan reder vi ut vad hållbara investeringar är för oss.

Vad är en hållbar investering?

SFDR – Om regelverket

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR reglerar exempelvis hur fondbolag ska informera sina investerare om hållbarhetsfaktorer samt vad som får klassas som en hållbar investering.

För att en investering ska klassas som hållbar enligt SFDR måste tre villkor uppfyllas men kriterierna under varje villkor är upp till fondbolagen själva att definiera. Här beskriver vi hur vi definierar en hållbar investering utifrån villkoren i SFDR.

Vad är en hållbar investering?

1. Måste väsentligt bidra till ett miljömässigt eller socialt mål

För att en investering ska anses bidra till ett miljömässigt eller socialt mål enligt Lannebo måste den antingen bidra till FN:s globala mål för en hållbar utveckling (SDG) eller vara förenlig med EU-taxonomin. Bedömning av detta görs i förvaltarnas hållbarhetsanalyser genom att analysera bolagens ekonomiska aktiviteter och huruvida de har en tydlig koppling till någon av SDG-målen eller EU-taxonomin. Det kan antingen vara bolagets omsättning som bidrar eller så kan bidraget komma från den operationella verksamheten. Bedömningen bygger på egen kvalitativ analys men även på data från etablerade hållbarhetsleverantörer.

På räntesidan är det vanligt med hållbara obligationer för finansiering av hållbara projekt. I de fall vi inte klassificerar hela bolaget som hållbart kan fortfarande den utgivna obligationen vara det om den är grön, social, hållbar eller i vissa fall hållbarhetslänkad. Vi ser detta som ett tydligt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål, då emissionslikvidens användning är öronmärkt kapital till hållbara projekt.

2. Får inte orsaka betydande skada för några andra miljömässiga eller sociala mål

Lannebo säkerställer att investeringarna inte orsakar betydande skada genom vår egenutvecklade hållbarhetsanalys och genom att exkludera företag som bedöms ha en betydande negativ påverkan på miljön och samhället. Betydande skada identifieras med hjälp av de så kallade Principal Adverse Impact-indikatorer (”PAI indikatorer”) som är framtagna av EU. Bolag vars PAI-indikatorer utmärker sig negativt analyseras vidare och kan leda till åtgärder, som exempelvis dialog med bolagsledningen. Det kan också leda till att investeringen inte klassas som hållbar av oss eller att en investering i bolaget inte alls sker.

3. Måste följa praxis för god styrning (Good Governance)

Lannebo har antagit en policy för att utvärdera praxis för god styrning i investeringarna. Policyn innehåller en skyldighet att granska att investeringen har en sund ledningsstruktur och medarbetarrelationer. Dessutom granskar Lannebo bolagens ersättningsstrukturer för relevant personal, jämställdhet och efterlevnad av skatteregler.

Hållbara investeringar i räntefonder

Vi är fast beslutna att främja investeringar i företagsobligationer som anses vara hållbara. För att klassas som hållbara måste de tre villkoren för en hållbar investering enligt SFDR, det vill säga bidra till ett mål, inte orsaka skada och följa praxis för god styrning. Det väsentliga bidraget kan antingen komma av bolagets verksamhet på samma sätt som för aktieinvesteringar men det kan också komma av användningen av obligationslikviden. Nedan förklarar vi närmare.

Hållbara emittenter

En emittent är det företag som utfärdar en obligation. Precis som i aktiefonderna bedömer vi om företaget uppfyller Lannebos hållbarhetskriterier för att klassificeras som en hållbar investering enligt de tre villkoren. Bedömning av företaget sker i den kombinerade kredit- och hållbarhetsanalys en som förvaltaren gör.

Hållbara obligationer

Det finns tre huvudsakliga kategorier av hållbara obligationer: gröna, sociala och hållbara. Dessa obligationer syftar till att allokerar kapital till olika hållbara ändamål och projekt. Därtill finns även hållbarhetslänkade obligationer, även kända som Sustainability-Linked Bonds (SLBs) som kan vara hållbara men inte nödvändigtvis utan ytterligare analys krävs för att bedöma det.

Gröna obligationer används specifikt för att finansiera klimatinvesteringar och projekt som främjar miljön. Exempel på sådana projekt inkluderar investeringar i energieffektivitet, förnybar energi, vattenrening och miljövänlig infrastruktur.

Sociala obligationer används för att finansiera projekt som syftar till att förbättra samhället och människors välbefinnande. Det kan inkludera projekt inom områden som utbildning för att öka tillgängligheten och kvaliteten på utbildning.

Hållbara obligationer är en kombination av både gröna och sociala obligationer och används för projekt som har både miljömässiga och sociala fördelar.

Hållbarhetslänkade obligationer (SLB) skiljer sig från de andra genom att de inte nödvändigtvis finansierar specifika hållbarhetsprojekt. I stället kopplas räntan eller villkoren på obligationen till företagets prestationer på förutbestämda hållbarhetsmål. Om dessa mål utformas på ett sätt som främjar hållbarhet, kan dessa obligationer betraktas som en hållbar investering.

Läs mer

Hållbarhet på Lannebo

Vi har en skyldighet gentemot våra andelsägare, samhället och planeten att bidra till målen i Parisavtalet. Det är något vi tar på största allvar. Att integrera rätt hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen är dessutom helt avgörande för att vi ska kunna hitta framtidens vinnare och således generera en god riskjusterad avkastning.

Vår investeringsprocess

Hur integrerar vi hållbarhet i förvaltningen? För oss är det en självklarhet att arbeta med att påverka bolagen i rätt riktning.

Exkludering

Lannebos hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i den bolagsanalys som utgör grunden för investeringsbeslutet och vårt aktiva ägande. Inom vissa branscher bedöms dock hållbarhetsriskerna vara så omfattande att vi vill minimera fondernas exponering mot dessa.

Aktivt ägande

Hållbarhet börjar alltid med ägarstyrning. Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra?

Hållbarhet är integrerat i förvaltningen

Ett samtal med Peter Lagerlöf – fondförvaltare och investeringsansvarig på Lannebo – om socialt ansvar, branschens utmaningar och hur Lannebo arbetar för att påverka företag i rätt riktning.