Så jobbar vi

Hos oss är det förvaltarna som gör hållbarhetsanalysen. Detta skapar djup förståelse och insikt i bolagen vi investerar i. Det gör det också möjligt att uppmuntra bolagen i rätt riktning samtidigt som vi arbetar för högsta möjliga riskjusterade avkastning. Vårt arbetssätt gäller alla våra fonder, inte bara en viss del av vårt fondutbud.

2 x förvaltare berättar

Hur fungerar Lannebos arbetssätt i praktiken? Vi frågade förvaltarna Per Trygg och Karin Haraldsson om fördelar, utmaningar och hur de hittar »rätt« bolag att investera i.

PerTrygg-sittande
Per Trygg

Gör: Fondförvaltare. Per förvaltar Lannebo Småbolag och Småbolag Select.

"Det är inte bara av välvilja vi integrerar hållbarhet i bolagsanalysen."

På Lannebo är vi aktiva förvaltare som enbart investerar i företag vi bedömer ha goda förutsättningar att ge oss andelsägare god riskjusterad avkastning utan hänsyn till börsindex eller andra tekniska aspekter. Avgörande för vår framgång blir då att vara duktiga på att utvärdera och bedöma olika investeringsalternativ. För oss är det viktigt att bolagen vi investerar i drivs på ett långsiktigt hållbart sätt, varför vi har ett tydligt hållbarhetsfokus i alla våra investeringar. Vi tror helt enkelt att bolag som inte förstår hur viktigt detta är kommer att få det svårt framöver. Det är alltså inte bara av välvilja vi integrerar hållbarhet i analysen.

När vi börjar analysera ett bolag är vårt fokus alltid att förstå affärsmodellen på djupet. För det är kunskap och erfarenhet avgörande och jag brukar säga att vårt viktigaste arbetsverktyg är att träffa och läsa på om olika företag och branscher, eftersom kunskap kommer utifrån. Genom möten med bolaget, företagsbesök och diskussioner med bolagets kunder, konkurrenter och branschfolk kan vi skapa oss en god förståelse för bolagets marknadsposition och vad som driver värdeskapandet, men också dess risker. Först när vi känner oss nöjda med detta tittar vi på aktien och dess värdering.

Som långsiktig ägare är det centralt att vara riskmedveten i analysen av bolaget för att inte ta onödiga risker. Vår bolagsanalys kännetecknas av en hög grad av självständighet, vilket vi ser som värdefullt för att inte riskera att dras med i den överdrivna optimism med vilken börsens aktörer ibland ser på bolag med affärsmodeller som senare visar sig vara bristfälliga.

Karin Haraldsson, Lannebo
Karin Haraldsson

Gör: Fondförvaltare. Karin förvaltar Lannebo High Yield, Lannebo Räntefond Kort och Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Personligt motto "Gör inte saker så komplicerade, är nyfiken och litar på min intuition."

"Som ansvarsfull investerare kan vi verkligen påverka och göra skillnad"

När jag tänker på vad som skiljer vårt sätt att arbeta gentemot många andras så är det framför allt det stora ansvaret och engagemanget som vi förvaltare har. Det är vi som gör både bolags- och hållbarhetsanalysen och fattar sedan också beslutet om den faktiska investeringen. Det finns många fördelar med det. Vi lär oss många saker om bolagen ur olika aspekter, ett engagemang som är en stor trygghet för spararna. I det arbetet tittar vi självklart på alla ekonomiska delar, som skuldsättning, kassaflöde och lönsamhet, men också om bolagen lever upp till den hållbarhetsstandard som vi efterfrågar.

Detta är extra betydelsefullt när det kommer till mindre privatägda bolag, där informationsgivningen inte är lika transparent som i större noterade bolag. Där kan vi som ansvarsfull investerare verkligen vara med och påverka och göra skillnad.En annan viktigt aspekt: Ju mer kunskap vi har om en verksamhet, desto djupare insikter får vi också om produkterna i sig, om de har en framtid och hur konkurrenssituationen ser ut.

Biotech är exempel på en bransch som många tycker är intressanta, men det kan vara svårt att sia om utvecklingen, och då tycker jag det är bättre att avstå. För mig som arbetar med företagsobligationer, där vi lånar ut pengar över lång tid, ligger fokus på att bolagen har tillräckliga kassaflöden för att betala sina räntor och att de kan återbetala obligationen vid löptidens slut.
Detta är viktigare än företagets tillväxttakt.

Lannebomodellen - Steg för steg

Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för människor och samhälle, som förstår sin omvärld, dess risker och dess möjligheter, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed också större potential att generera en god avkastning åt våra kunder till en lägre risk. Därför följer vi en egen och framgångsrik metod när vi letar investeringar till våra fonder.

Lannebomodellen 2021 ändrad 1600x900
Hitta rätt bolag

1. Hitta rätt bolag

Marknaden består av tusentals bolag och vi lägger allt vårt fokus på att hitta ansvarsfulla bolag som vi anser kommer att kunna ge våra andelsägare bästa möjliga avkastning. Vår bolagsanalys är central för att identifiera bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller och som är positionerade för framtiden. Inom vissa branscher bedöms hållbarhetsriskerna vara så omfattande att Lannebo vill minimera fondernas exponering mot dessa, därför tillämpar vi exkluderingskriterier.

2. Första urvalet

I det första urvalet identifierar förvaltaren exempelvis bolag med god lönsamhet i en intressant bransch eller med en lovande produkt, bolag som har lösningen på ett problem eller som är marknadsledande inom sin nisch.

Flytta tjänstepension
Grundlig bolagsanalys

3. Grundlig bolagsanalys

Det är alltid våra förvaltare som gör både bolagsanalysen, hållbarhetsanalysen och fattar beslut om själva investeringen. Ett engagemang som skapar en ovärderlig kunskap och inblick i de bolag vi investerar i. I hållbarhetsanalysen analyserar och bedömer förvaltaren ett femtiotal punkter. Därefter sätter förvaltaren betyg på hur bolagen hanterar styrningsfrågor, miljörelaterade och sociala frågor som mångfald, arbetsrätt och jämställdhet. Bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling, och ha en plats på marknaden i framtiden. För våra förvaltare är det viktigt att de förstår hur verksamheten i grunden är uppbyggd: bolagsstyrning, företagskultur, marknadsposition, strategi. För oss är det själva essensen av äkta, aktiv förvaltning. Våra förvaltare ser möjligheter och risker som en indexförvaltning eller robot aldrig kan göra.

4. Extern hållbarhetskontroll

För att även utanför den interna bolagsanalysen ytterligare säkerställa att investeringarna lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav använder vi oss av världsledande Sustainalytics för att göra en bolagskontroll på det aktuella bolaget. Lannebo investerar exempelvis inte i tobak, cannabis, alkohol, spel, pornografi, vapen, fossila bränslen eller bolag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner. Dessa exkluderingskriterier är någonting som kontrolleras i den externa hållbarhetskontrollen.

Extern hållbarhetskontroll
Investeringssparkonto hos Lannebo

5. Investeringsbeslut

När bolagsanalysen är färdig fattar förvaltarna ett investeringsbeslut. Innan en investering får göras måste dock förvaltarna ansöka om bolaget till riskhanteringsansvarige som också utför kontroller för att säkerställa att bolaget lever upp till Lannebos uppsatta hållbarhetskrav.

6. Löpande bevakning och kontinuerligt ställningstagande

Varje dag utvärderas investeringsbesluten. Vill vi fortfarande vara investerade i det här bolaget? Utvecklas bolaget som vi önskar? Om inte, måste vi för andelsägarnas bästa ibland sälja av innehavet.

Löpande bevakning
Aktier eller fonder

7. Bolagsbesök och dialog

Verklig förändring kommer av att investerare engagerar sig i bolagen och använder sin ägarmakt. Som stor ägare i många företag har Lannebo möjlighet att påverka och bidra till förändring. Den möjligheten använder vi oss av proaktivt såväl som reaktivt genom att ha en kontinuerlig dialog med företag där vi har innehav. Lannebo genomför årligen ett antal strukturerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i utvalda bolag för att diskutera deras hållbarhetsarbete. Dessa möten är prioriterade då vi bedömer att det ger effekt i bolagen samtidigt som de ger oss ett bredare underlag för investeringsanalysen. I de fall vi bedömer det lämpligt kan vi också samarbeta med andra investerare för att skapa största möjliga effekt.

8. Valberedning och bolagsstämma

Lannebo är en stor ägare i många nordiska bolag, vilket medför ett ansvar och en möjlighet att påverka bolagen, inte minst genom valberedningar. Där deltar vi aktivt för att bolagen ska få så kunniga, mångsidiga och jämställda styrelser som möjligt. Vår huvudprincip är att delta i bolagsstämmor där vi är en större aktieägare och vi röstar på bolagsstämmor i drygt 60 procent av vårt förvaltade kapital. För oss är detta ägararbete en integrerad del av den aktiva förvaltningen.

Valberedning och bolagsstämma

3 x framtid

Lannebos viktigaste uppgift som ansvarsfull investerare handlar om vilka bolag vi väljer in till fonderna. Då är det av största vikt att det finns en långsiktig och hållbar affärsmodell som överensstämmer med behoven i samhället. Här är tre exempel på bolag, som visar hur vi aktivt identifierar intressanta aktörer på marknaden.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Energi: Smart omställning

Omställning till mer hållbara energikällor gör att vi också tittar på företag med energieffektiva lösningar. Ett bra exempel är NIBE som tillverkar värmepumpar. Med tanke på att fastigheter är en av de största källorna till koldioxidutsläpp är det en produkt i tiden.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Miljö: Naturlig råvara

Att plast blir ett allt större miljöproblem är en realitet. Då är det en given utveckling att naturliga råvaror gynnas, som exempelvis skogsindustrikoncerner som Holmen. Deras skogsbaserade produkter gör att flera plastprodukter kan ersättas och fasas ut.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Teknik: Livräddare

Alla vill ha säkrare fordon, både ur ett personligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av största vikt. Företag som Autoliv, som ligger i framkant med sina produkter inom bilsäkerhet, är intressanta för oss.