Lannebo MicroCap B SEK

Investera i börsens minsta bolag.
Årlig avgift2,06%
Översikt

Lannebo MicroCap B SEK

Lannebo MicroCap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Lannebo MicroCap finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning varje år. Andelsklass B ska ge en årlig utdelning som lägst uppgår till 5 procent av andelsklassens andel av fondförmögenheten vid utgången av föregående år. Utdelning tillfaller den fondandelsägare som är andelsägare i andelsklassen vid utgången av januari månad påföljande år.

Förvaltare

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

Förvaltarstil

Vårt mål är att skapa högsta möjliga avkastning till ett rimligt risktagande. Värdet för oss som aktieägare skapas över tid i de företag vi investerar i. Vi gör vår egen analys och fokuserar på företagsanalysen. Vi gör en bedömning av bolagens möjlighet att växa, generera kassaflöde och skapa avkastning på kapitalet samt de risker som finns. Vi investerar i bolag som har starka finanser och företagsledningar som vågar. Vi ställer aktiens värdering i relation till framtida potential och risk. Vi föredrar rimligt värderade aktier i bolag med hållbara affärsmodeller där vi kan skaffa oss en uppfattning om den framtida utvecklingen. Vi vill ha en koncentrerad portfölj där varje innehav har stor betydelse för fondens utveckling och där vår egen analys blir viktig. Vi är engagerade ägare eftersom vi är övertygade om att detta kan skapa värde. Vi har normalt en placeringshorisont på fem år för en investering.

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Microcap

Lannebo MicroCap bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

Resultat

10 största innehav Lannebo MicroCap

Branschfördelning Lannebo MicroCap

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2022-10-31
ISINSE0018741951
Årlig avgift2,06%