Utan fondbild

MicroCap B SEK

MicroCap B SEK

Investera i börsens minsta bolag.

Om fonden

Lannebo MicroCap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Lannebo MicroCap finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning varje år. Andelsklass B ska ge en årlig utdelning som lägst uppgår till 5 procent av andelsklassens andel av fondförmögenheten vid utgången av föregående år. Utdelning tillfaller den fondandelsägare som är andelsägare i andelsklassen vid utgången av januari månad påföljande år.

Hållbarhet

Lannebo MicroCap bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. 

Lannebo

MicroCap B SEK

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,41%

Sedan start

5,94%

I år

-1,68%

Fondfakta

Startdatum2022-10-31
ISINSE0018741951
Löpande kostnader 2,1%
Risk4/7