Lannebo NanoCap

Investera i börsens minsta bolag.
Förvaltningsavgift1,0% + rörlig avgift (20% på ev överavkastning)
Översikt

Lannebo NanoCap

Lannebo NanoCap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,05 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Övrigt

Fonden riktar sig till professionella investerare. Fonden är öppen för insättningar tills den når en fondförmögenhet på 2 miljarder kronor.

Förutom en fast avgift har Lannebo NanoCap en rörlig avgift som beräknas individuellt och utgår endast om fondens värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel. Avkastningströskeln är 30 dagar STIBOR plus 5 procentenheter.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Förvaltare

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

Förvaltarstil

Vårt mål är att skapa högsta möjliga avkastning till ett rimligt risktagande. Värdet för oss som aktieägare skapas över tid i de företag vi investerar i. Vi gör vår egen analys och fokuserar på företagsanalysen. Vi gör en bedömning av bolagens möjlighet att växa, generera kassaflöde och skapa avkastning på kapitalet samt de risker som finns. Vi investerar i bolag som har starka finanser och företagsledningar som vågar. Vi ställer aktiens värdering i relation till framtida potential och risk. Vi föredrar rimligt värderade aktier i bolag med hållbara affärsmodeller där vi kan skaffa oss en uppfattning om den framtida utvecklingen. Vi vill ha en koncentrerad portfölj där varje innehav har stor betydelse för fondens utveckling och där vår egen analys blir viktig. Vi är engagerade ägare eftersom vi är övertygade om att detta kan skapa värde. Vi har normalt en placeringshorisont på fem år för en investering.

Hållbarhet

Lannebo NanoCap bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Så påverkar Lannebo

Lannebo röstar på bolagsstämmor
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år.

Lannebo deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna.

Lannebo påverkar genom dialog
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.

Hållbarhetsresurser

Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner. Lannebo har ett internt hållbarhetsråd för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett forum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Förvaltningsberättelse Lannebo NanoCap

Från årsberättelsen 2020


De innehav som bidrog mest positivt
till fondens avkastning var Harvia, Hartmann och Swedencare. Den finska bastutillverkaren Harvia hade en mycket stark utveckling under årets första nio månader. Omsättningen växte med 38 procent, varav den organiska tillväxten var 24 procent. Tillväxten var särskilt god i Nordamerika och Tyskland. Efterfrågan har påverkats positivt av pandemin från och med årets andra kvartal. Den justerade rörelsemarginalen steg från 18 procent till 21 procent. Harvia slutförde förvärvet av EOS i Tyskland, med fokus på premiumprodukter för den professionella marknaden, under slutet av april. Aktiens totalavkastning under 2020 var 133 procent.

Danska Hartmann, världsledande tillverkare av returfiberbaserade äggförpackningar, överträffade förväntningarna vid varje rapporttillfälle under 2020 och har successivt höjt prognosen för helåret. Under de första nio månaderna 2020 steg omsättningen med 11 procent trots negativa valutaeffekter om 8 procent, främst på grund av fallet i den argentinska peson. Från och med mitten av mars har efterfrågan på äggförpackningar varit högre än normalt beroende på positiva effekter av pandemin. Den starka volymutvecklingen för förpackningar ledde till högt kapacitetsutnyttjande i alla koncernens anläggningar. Bättre produktmix, högre teknologiförsäljning och en mer gynnsam situation vad gäller råmaterialkostnader bidrog också till att Hartmann nådde en rörelsemarginal på 18 procent (10). Kassaflödet var starkt, vilket tillsammans med en försiktig skuldsättning gör att bolaget kan genomföra en tidigare annonserad ambitiös investeringsplan i ny kapacitet samtidigt som det finns utrymme för ytterligare förvärv, utöver de under året genomförda i Indien och Ryssland. Aktien steg med 59 procent under 2020.

Djurhälsobolaget Swedencare har vuxit snabbt genom förvärv, bara under 2020 har fyra större förvärv genomförts. Dessa har delvis finansierats med riktade nyemissioner, där vi deltog vid två tillfällen. Vår första investering i Swedencare skedde under juni, i samband med att bolaget annonserade förvärvet av amerikanska Stratford. Sedan dess har aktien stigit med 269 procent. Genom förvärven har Swedencare breddat produktportföljen och stärkt sin position på marknaderna i Storbritannien och USA, samt inom e-handel. Betydande synergier förväntas de kommande åren när bolagen integreras.

De innehav som bidrog mest negativt till fondens avkastning var Stille, Absolent och Christian Berner Tech Trade. Stilles omsättning föll med 16 procent under årets tre första kvartal. Efterfrågan på operationsbord har påverkats negativt av omprioriteringar inom sjukvården där planerade operationer skjuts på framtiden. Efterfrågan ökade under slutet av året.

Absolent drabbades hårt av minskad efterfrågan under det andra och tredje kvartalet. En återhämtning i orderingången har skett sedan september, främst från fordonsindustrin. Bolaget initierade i juni ett åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna.

För Christian Berner Tech Trade började 2020 svagt men en viss återhämtning har skett under det andra halvåret. De första nio månaderna steg omsättningen med 2 procent medan rörelseresultatet föll med 22 procent till en marginal på 7 procent. Två förvärv av bolag med kunder inom livsmedelsindustrin genomfördes under 2020.

Största nettoköp & nettoförsäljningar

+ Vi har successivt ökat vårt innehav i Bergman & Beving. Under börsoron i våras framstod aktiemarknadens förväntningar som väl lågt ställda. Efterfrågan har återhämtat sig under året och Bergman & Beving har redovisat organisk tillväxt de senaste tre kvartalen.

+ I samband med att Hartmann höjde sin helårsprognos under våren uppstod möjligheten att öka på innehavet, som nu är fondens näst största.

+ Malmbergs är en elgrossist med egna butiker. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Sverige med installatörer som en viktig kundgrupp. Verksamheten är stabilt lönsam och den finansiella ställningen är mycket god.

– De största nettoförsäljningarna gjordes i det danska köksbolaget TCM Group och i det norska bolaget Data Respons, där hela innehaven har sålts, i det senare fallet i samband med ett bud på bolaget. Fonden har också minskat innehavet i HANZA något.

Aktieinnehav i Lannebo NanoCap

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. 

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Harvia

Harvia är en ledande aktör på bastu- och spamarknaden. En stor del av efterfrågan är ersättningsinvesteringar vilket innebär att marknaden har varit stabil historiskt. De finansiella målen är bland andra en omsättningstillväxt på minst 5 procent per år och en justerad rörelsemarginal på 20 procent. Hög lönsamhet och starka kassaflöden ger Harvia fortsatt goda möjligheter att växa genom förvärv på en fragmenterad marknad. Marknadsandelen är uppskattningsvis 2 procent av bastu- och spamarknaden globalt. Harvia är marknadsledare i Finland och har en stark ställning i Sverige, Tyskland och Ryssland. Genom förvärvet av Almost Heaven har positionen i Nordamerika stärkts.

Hartman

Hartmann är världens största tillverkare av returfiberbaserade äggförpackningar. Omsättningen fördelas med 60 procent i Europa och 40 procent i Nord- och Sydamerika, där bolaget också är ledande inom fruktförpackningar. Viktiga trender som på lång sikt driver efterfrågan på Hartmanns produkter är en ökande befolkning, urbanisering och ökad miljömedvetenhet.

Bergman & Beving

Bergman & Beving tillhandahåller starka varumärken för industri- och byggsektorn. Efter en renodling av koncernen är bolaget nu mer fokuserat på ett antal varumärkesbolag. Andelen egna varumärken uppgår till 66 procent och förväntas öka, vilket bör påverka marginalen positivt. Bolagets viktigaste geografiska marknad är Sverige, med drygt 40 procent av omsättningen. Tillväxt genom förvärv är en del av strategin och med en stabilare och mer lönsam verksamhet som bas kan aktiviteten öka.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Fondfakta

Startdatum2016-05-31
ISINSE0008347363
Förvaltningsavgift1,0% + rörlig avgift (20% på ev överavkastning)

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.