Vad betyder alfavärde?

Vad betyder alfavärde?

Alfavärde används främst av investerare eller fondförvaltare för att bedöma hur väl de har lyckats med sina placeringar. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver känna till om alfa och hur nyckeltalet används korrekt.

Vad är alfavärde?

Alfavärde är ett mått som visar hur en fond har under- eller överträffat den avkastning som den borde ha genererat om man tar hänsyn till marknadsrisken i fonden. I beräkningen av alfa används riskmåttet beta, som visar hur känslig en fond är för svängningar på den marknad den placerar i.

Vad visar alfavärde?

Ifall en fond har ett positivt alfa innebär det att fondens utveckling har varit bättre än angivet betavärde, och ett negativt alfa betyder det motsatta. Alfa är inte ett absolut mått, utan ett relativt eftersom det utgår från andra mått såsom marknadsindex och betavärde. Syftet med detta är att se hur väl fonden har presterat jämfört med andra placeringar på den marknad som kan sägas ha samma förutsättningar.

Hur ska alfavärdet användas?

Eftersom alfavärdet är just ett relativt mått som visar hur en fond har presterat utifrån dess marknadsindex genomsnittliga utveckling kan det hjälpa dig att avgöra hur väl en fondförvaltare har presterat. Det är dock viktigt att komma ihåg att det med alfa inte går att jämföra fonder med olika inriktningar, eller olika tillgångsslag.

Alfa är ett viktigt mått på en fonds, eller en aktieportföljs, riskjusterade avkastning. Riskjusterad avkastning är inte detsamma som absolut avkastning. En fond som gett hög avkastning men tagit extremt hög risk kan ha lägre alfa än en fond som haft en ok avkastning men till väsentligt lägre risk.

Här hittar du våra bästa tips kring hur du ska tänka när du sparar i fonder.

Vanliga frågor om alfavärde

Vad är formeln för att beräkna alfavärde?

Alfa = (investeringens avkastning exklusive riskfri avkastning) – beta x (marknadsavkastning exklusive riskfri avkastning).

Vad är skillnaden mellan alfa- och betavärde?

Beta beskriver hur en fonds värde har rört sig i förhållande till dess jämförelseindex. Alfa visar om fonden över- eller underpresterat i förhållande till risktagandet.

När är det bra att känna till en fonds alfavärde?

Att titta på en fonds alfavärde är ett bra sätt att utvärdera två liknande fonder mot varandra. Fonden med högre alfa har varit skickligare på att skapa riskjusterad avkastning.