Vad är omsättningshastighet?

Det finns olika sätt att ta reda på om en fondförvaltare håller vad de lovar när det kommer till deras för förvaltningsstrategi. Ett av dem är att titta på nyckeltal såsom omsättningshastighet, aktiv andel och aktiv risk. I den här artikeln djupdyker vi i måttet omsättningshastighet.

Vad är omsättningshastighet?

Vad innebär nyckeltalet omsättningshastighet?

Omsättningshastighet är ett mått på den andel av fonden som omsätts under en period, det vill säga hur många affärer som förvaltaren har gjort. För att beräkna omsättningsvärdet behöver man först summera alla försäljningar och köp. Den lägsta av dessa två summor ska användas i beräkningen och divideras med den genomsnittliga fondförmögenheten under perioden.

Formel: Omsättningshastighet = Summa köp eller summa försäljning/Genomsnittlig fondförmögenhet

Till exempel: Fonden Aktiefond A har en total fondförmögenhet på 10 miljarder kronor. Under året har fonden köpt aktier för 3 miljarder och sålt aktier för 4 miljarder. Det innebär en omsättningshastighet på 3/10 =0,3.

Vad berättar måttet omsättningshastighet om en fond?

I och med att omsättningshastigheten visar hur ofta fondförvaltaren byter ut innehaven kan nyckeltalet ge en bild av förvaltarens strategi. Vid mer långsiktiga strategier blir omsättningshastigheten i allmänhet lägre eftersom de flesta av fondens innehav ligger kvar under längre tid, medan kortsiktiga strategier ofta leder till det omvända.

Omsättningshastigheten säger ingenting om risken i portföljen, utan endast storleken på de affärer som gjorts. För att göra en bedömning av strategin är det viktigt att jämföra flera perioder eftersom tillfälliga händelser kan ge en stor effekt på nyckeltalet enskilda månader. Av det skälet anges ofta den genomsnittliga omsättningshastigheten för ett år.

Hög eller låg omsättningshastighet – vad är bäst?

Generellt sett är en låg omsättningshastighet bättre än en hög eftersom det ofta innebär att förvaltarna har lyckats med sin långsiktiga strategi. Det leder också till att fonden inte behöver betala lika mycket courtage som en fond som gör fler kortsiktiga affärer. Vid en utvärdering av en fond bör nyckeltalet användas tillsammans med andra mått för att få en allsidig bild av dess strategi och prestation.

Skillnaden mellan omsättningshastighet, aktiv andel och aktiv risk

Omsättningshastighet, aktiv andel (active share) och aktiv risk (tracking error) är alla olika nyckeltal som kan ge indikationer om hur förvaltarna arbetar. Aktiv andel visar hur stor del av fondens innehav som avviker från sitt jämförelseindex, medan aktiv risk beskriver hur mycket avkastningen varierar jämfört med index.

Vanliga frågor om omsättningshastighet

Vad betyder omsättningshastighet?

Omsättningshastighet är ett mått som visar hur stor omsättningen har varit under en viss period i relation till den totala portföljen.

Varför ska man undersöka fondens omsättningshastighet?

Tillsammans med andra nyckeltal kan omsättningshastigheten ge en bild av fondens strategi. Låg omsättningshastighet brukar generellt vara positivt.

Var hittar jag information om omsättningshastigheten i Lannebos fonder?

Du hittar uppgifter om omsättningshastigheten i månadsrapporten för respektive fond.