Lannebo Sverige Hållbar B SEK

För dig som vill investera i en hållbarhetsfond utan avkall på god avkastning.
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,64%
Översikt

Lannebo Sverige Hållbar B SEK - Hållbarhetsfond

Lannebo Sverige Hållbar är en aktiefond för dig som vill bidra till en mer hållbar värld och, liksom vi, ser sambandet mellan hållbara affärsmodeller och långsiktigt hög riskjusterad avkastning.

Samtliga Lannebos fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten, men för Lannebo Sverige Hållbar har hållbarhet en avgörande roll. Lannebo Sverige Hållbar är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden och kan ha upp till 10 procent i övriga Norden. Fonden är en så kallad all cap-fond som kan investera i alla storlekar av börsnoterade bolag.

Utdelning

Lannebo Sverige Hållbar finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen utbetalas kontant om inte återinvestering i nya andelar har begärts. Andelsklass B ska ge en årlig utdelning som lägst uppgår till fem procent av andelsklassens andel av fondförmögenheten vid utgången av föregående år. Utdelning tillfaller endast den fondandelsägare som är andelsägare i en utdelande andelsklass vid utgången av januari månad påföljande år.

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 kronor.

Den 20 december 2018 gjordes Lannebo Utdelningsfond om till Lannebo Sverige Hållbar. I samband med förändringen omvandlades fonden också från specialfond till värdepappersfond.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Utdelning i Lannebo Sverige Hållbar B

Andelsklassen Lannebo Sverige Hållbar B lämnar en utdelning varje år. Utdelningen uppgår till minst 5 procent av fondförmögenheten vid årets slut.

Den utdelande andelsklassen tillhandahålls för att tillgodose behovet av utdelningar främst bland institutionella placerare. Utdelning sker inom fem bankdagar från utgången av januari. Observera att utdelning endast tillfaller den fondandelsägare som var andelsägare i den utdelande andelsklassen vid utgången av föregående år och som behåller hela sitt fondandelsinnehav under januari månad påföljande år. Villkoren för andelsklassen innebär att det är oförmånligt att göra insättningar i eller uttag ur fonden under januari månad. Under resten av året gäller inte dessa villkor.

Förvaltarstil

Portföljen är koncentrerad och består av cirka 30 innehav. Vi väljer bolag utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Målsättningen är att hitta företag som bidrar till en mer hållbar värld och över tid ger en hög riskjusterad avkastning.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Sverige Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

 • Fonden investerar utifrån tre huvudteman:
  1.Bättre miljö (återvinning, förnybar energi, energieffektivitet etc.)
  2. Friskare liv (hälsovård, friluftsliv, hälsosam mat/hållbar matindustri, läkemedel etc.)
  3. Hållbart samhälle (gröna byggnader, hållbara städer etc.)
 • Högt hållbarhetsbetyg
  Fonden investerar även i bolag med högt hållbarhetsbetyg i Lannebos interna hållbarhetsanalys som även inkluderar hållbarhetanalys från Sustainalytics.
 • Exkludering
  Lannebo Sverige Hållbar investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondfakta

Startdatum2010-10-01
Bankgiro653-9894
ISINSE0003462126
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,64%