Fit for 55

EU har som målsättning att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 – något som ska ske med hjälp av lagpaketet Fit for 55. I den här artikeln berättar vi mer om Fit for 55-paketet och hur vi på Lannebo förhåller oss till det.

Fit for 55

Vad är Fit for 55?

Fit for 55, eller 55 %-paketet, är ett gemensamt klimatpolitiskt ramverk som syftar till att uppdatera EU:s lagstiftning så att vi ska uppnå de hållbarhetsmål som EU:s institutioner har kommit överens om. Namnet kommer från målsättningen att minska EU:s utsläpp med minst 55 procent fram till år 2030.

I Fit for 55 ingår bland annat lagförslag om:

 • gränsjusteringsmekanismen för koldioxid
 • förordningen om ansvarsfördelning
 • utsläppsnormer för person- och skåpbilar
 • EU:s utsläppshandelssystem
 • förordningen om ansvarsfördelning
 • markanvändning och skogsbruk
 • energibeskattning
 • infrastruktur för alternativa bränslen
 • social klimatfond
 • förnybar energi
 • energieffektivitet.

En förutsättning för att vi ska uppnå målsättningarna är en snabb omställning, vilket kommer ställa stora krav på såväl privatpersoner som företag.

Huvudpunkter i Fit for 55

Lagförslagen i Fit for 55-paketet har tagits fram för att lösa några av de viktigaste klimatutmaningarna i Europa:

 • Elproduktionen från förnybara energikällor, som sol-, vind- och vattenkraft ska öka, och beroendet av fossila energikällor minska.
 • Produktion och konsumtion av koldioxidintensiva varor ska minska genom en årlig skatteökning.
 • Nyproducerade fordon ska antingen vara eldrivna eller generera mycket låga nivåer av koldioxid.

CBAM – Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

En förordning som redan har trätt i kraft är CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), som syftar till att motverka risken för koldioxidläckage vid import av koldioxidintensiva produkter. I praktiken innebär det att sådana varor ska prissättas på samma sätt som varor som producerats inom EU så att företag inte ska lockas att undvika hårdare klimatstandarder. Mellan den 1 oktober 2023 och 31 december 2025 är en så kallad övergångsperiod, som innebär att importörer av CBAM-varor måste rapportera in varornas inbäddade utsläpp av koldioxid. Från den 1 januari 2026 måste importörerna ange och köpa certifikat för utsläppen som är förknippade med varorna.

Vad innebär Fit for 55 för bolag och fonder?

Fit for 55 kan ha både positiva och negativa effekter på bolag, beroende på deras verksamhetstyp och deras förmåga att anpassa sig till de nya lagarna. Bolag med en stark hållbarhetsprofil eller som enkelt kan ställa om till de nya klimatkraven förväntas se en ökning i aktievärde. Däremot kan företag med höga koldioxidutsläpp, beroende av fossila bränslen eller som har svårt att anpassa sin produktion, drabbas negativt. Detta skapar goda förutsättningar för hållbara fonder att prestera väl framöver, eftersom investeringar i miljövänliga och anpassningsbara företag blir mer attraktiva.

Lannebos roll i en grön omställning

Som aktiva ägare i bolagen vi investerar i ser vi det som en av våra främsta uppgifter att hjälpa dem att utvecklas åt rätt håll och anpassa sig efter de nya regelverken. Vid nya investeringar gör vi en grundlig bolagsanalys för att bedöma hur deras möjligheter ser ut att uppfylla kraven i Fit for 55, och även om de kan bidra till FN:s eller EU:s sociala eller miljömässiga målsättningar. När vi väl har gjort en investering lämnar vi inte bolaget vind för våg, utan fortsätter att ha en kontinuerlig dialog med styrelsen där vi försöker bidra med vår expertis.

Källa: Regeringen

Vanliga frågor om Fit for 55

Hur kan Fit for 55 påverka mina investeringar?

Initiativet kan öka potentialen i gröna investeringar och utmana företag inom energiintensiva sektorer, vilket kan kräva att du utvärderar din investeringsstrategi.

Vilka möjligheter finns för investerare i samband med Fit for 55?

Klimatpaketet medför möjligheter för investeringar i förnybar energi, energieffektivisering och teknologier som stödjer övergången till en lågkoldioxid-ekonomi. Det skapar även potential för tillväxt i hållbara bolag.

Vilka risker bör investerare vara medvetna om med Fit for 55?

Fit for 55 innebär förändringar som kan påverka vissa tillgångar negativt, särskilt de som är beroende av fossila bränslen. Det är viktigt att hantera dessa risken genom noggrann portföljanpassning.

Hur kan jag anpassa min investeringsportfölj till Fit for 55?

För att anpassa din portfölj kan du överväga att öka investeringar i hållbara och gröna fonder, samt i företag som är väl positionerade att dra nytta av de nya klimatreglerna.