Hållbara fonder – varför ska jag välja det?

Hållbara fonder blir alltmer efterfrågade av våra fondsparare. Hållbarhet är också något som vi på Lannebo jobbar aktivt med i vår förvaltning. Här går vi igenom vad hållbara fonder innebär och varför du kan vilja ha dem i din fondportfölj.

hållbara fonder

Vad är hållbarhet?

För att förstå vad hållbara fonder är måste vi först förstå vad som menas med ”hållbarhet”: Det handlar om att bedriva en verksamhet på ett sådant sätt så att den skulle kunna fortgå för evigt (teoretiskt sett) utan att slå undan benen för sin egen existens. En verksamhet kan till exempel inte drivas oändligt länge om den gör slut på alla resurser som den behöver eller att dess kunder blir sjuka och dör. Den kan inte heller fortgå om den förstör människans livsmiljö eller gör jordens klimat otjänligt för människan.

Det finns ingen absolut definition av vad en fond som kallar sig hållbar ska innehålla för aktier eller hur den ska arbeta. Hos oss på Lannebo definierar vi en hållbar fond som en fond som:

 1. Väljer in bolag baserat på invalskriterier
 2.  Väljer bort bolag baserat på exkluderingskriterier
 3. Bedriver ett aktivt påverkansarbete

Ofta brukar man tala om ESG som står för Environmental, Social och Governance. Att ta hänsyn till ESG i investeringar handlar alltså inte enbart att ta hänsyn till miljöfrågor utan även om samhällspåverkan och ägarstyrning. Just governance ser vi på Lannebo som nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och vi arbetar här efter Lannebomodellen.

Hållbara fonder brukar ibland ses som en undergrupp till etiska fonder.

Varför ska man välja hållbara fonder?

Allt fler fondsparare väljer i dag att placera hela eller delar av sitt kapital i hållbara fonder. Det finns två bra argument för att spara i hållbara fonder:

Bidra till hållbarhet – Ett vanligt skäl till varför människor väljer att placera i hållbara fonder är att man vill investera i bolag som bidrar till en bättre framtid. Man tycker att hållbarhet är viktigt och använder sitt sparande för att påverka världen till ökad hållbarhet. Lannebos hållbara fonder investerar i huvudsak i bolag som bidrar till:

 • Ett friskare liv
 • Ett mer hållbart samhälle
 • En bättre miljö

Hållbara investeringar – Om man tror att hållbarhet är viktigt för mänsklighetens framtid, följer det logiskt att verksamheter som inte är hållbara kommer att fasas ut över tid. Dels i och med att allt fler konsumenter kräver hållbarhet, dels för att sådana verksamheter enligt definitionen helt enkelt inte håller hur länge som helst. Samtidigt kommer bolag som gynnas av en omställning till grön energi, som minskar miljöförstöring eller bidrar till ett mer hållbart samhälle att växa över tid. Därför kan man tänka sig att hållbara bolag kommer att växa mer, och öka sina vinster mer, än andra bolag de kommande decennierna.

Tips: Ibland används andra beteckningar än ”hållbara fonder”. Svanenmärkta fonder, miljövänliga fonder, gröna fonder, klimatfonder eller fonder med bra miljöteknik är andra ord för ungefär samma sak, vilket kan vara bra att känna till.

hållbara fonder

Hållbara fonder hos Lannebo

På Lannebo ser vi hållbara investeringar som ett attraktivt investeringsområde. Då efterfrågan på hållbara lösningar kan tänkas öka under lång tid framöver kan också bolagens vinster utvecklas väl under lång tid. Gemensamt för alla fonder hos Lannebo är att ingen fond investerar i bolag inom sektorer såsom tobak, vapen och pornografi (läs mer om våra exkluderingskriterier). Gemensamt för alla fonder är också att vi bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete och till exempel ofta deltar i att nominera ledamöter till bolagsstyrelsen. Läs gärna om vårt omfattande ägarstyrningsarbete i vår kvartalsvisa hållbarhetsrapport Lannebo Horisont.

På marknaden finns en del fonder som kallas “hållbara” enbart baserat på att de exkluderar vissa sektorer. Det skulle för Lannebo innebära att vi skulle kunna kalla samtliga våra fonder hållbara. Vi har dock lagt ribban högre och kräver tre komponenter för att en fond ska kallas hållbar.

I våra uttalat hållbara fonder, som vår hållbara fond: Lannebo Sverige Hållbar, används utöver exkludering och ägarstyrning även särskilda hållbarhetskriterier för inval av bolag. Det innebär att fonden väljer vilka bolag den investerar i baserat på hållbarhetskriterier. Våra hållbara fonder investerar primärt i bolag som bidrar till:

 • Ett friskare liv (till exempel hälsovård, friluftsliv, läkemedel)
 • Ett mer hållbart samhälle (till exempel gröna byggnader, hållbara städer)
 • En bättre miljö (till exempel återvinning, förnybar energi)

En hållbar fond hos Lannebo är alltså en fond som:

 1. Väljer in bolag baserat på invalskriterier
 2. Väljer bort bolag baserat på exkluderingskriterier
 3. Bedriver ett aktivt påverkansarbete

Ansvarsfulla företag med långsiktigt hållbara affärsmodeller står starkt rustade för att leverera avkastning över tid, vilket sörjer för ett långsiktigt värdeskapande. Genom att spara i hållbara fonder är du med och driver på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, samtidigt som du säkrar din del av kakan när hållbarhet blir allt viktigare.