Vad betyder diskontering?

Om en investerare står och väger mellan två olika investeringsmöjligheter kan diskontering användas som stöd för att räkna ut bolagsvärdet. I den här artikeln går vi igenom vad diskontering är och visar räkneexempel på hur det fungerar.

Karin Haraldsson, Lannebo

Vad är diskontering?

Diskontering är när man beräknar vad en framtida inkomst eller utgift har för värde idag utifrån ett avkastningskrav. Ofta används diskonterat kassaflöde (DCF, Discounted Cash Flow) som metod för att beräkna nuvärdet på ett företag, och därmed på en aktie i bolaget.

Metoden används för att kunna jämföra flera scenarier där kassaflöden sker vid olika tillfällen. En kassaflödesanalys visar förväntat framtida kassaflöde och genom diskontering beräknas nuvärdet på kassaflödet. Detta är nödvändigt eftersom 100 kronor i dag är det värt mer än 100 kronor om fem år.

Räkneexempel diskontering

En investerare med en miljon kronor att placera står inför två alternativ:

  • Alternativ 1: 100 000 kronor i årlig avkastning i tre år.
  • Alternativ 2: Engångsavkastning på 350 000 kronor efter fem år.

Som diskonteringsränta väljer investeraren 4 procent, vilket motsvarar hennes minimikrav på avkastning.

Diskontering av alternativ 1:

Diskontering

*Nuvärde = kassaflöde/diskonteringsfaktor

Diskontering av alternativ 2:

Diskontering

Ovanstående beräkning visar att alternativ 2 är något mer lönsamt än alternativ 1.

När använder fondförvaltare diskontering?

För en fondförvaltare är diskontering aktuellt i alla sammanhang där man ska värdera och jämföra pengaflöden som sker vid olika tillfällen. Detta kan gälla allt från företagsvärderingar till jämförelser av aktier med olika direktavkastning. Det innebär att diskontering och nuvärdesberäkningar har en central roll i förvaltarens arbete med att hitta de bästa bolagen att investera i.

Vanliga frågor om diskontering

Vilken funktion fyller diskontering?

Syftet med att diskontera en framtida inkomst kan till exempel vara att jämföra olika investeringar så att man kan välja det alternativ som är mest lönsamt.

Vad är nuvärde?

Nuvärde är ett begrepp som beskriver det aktuella värdet av en betalningsström som sker i framtiden.

Använder fondförvaltare diskontering?

Ja, diskonterat kassaflöde är en av de metoder som används när förvaltare ska värdera en aktie.

Hur väljs diskonteringsräntan?

Diskonteringsräntan (även kallat kalkylränta) bestäms utifrån en kombination av olika faktorer såsom företagets kapitalkostnad, avkastning på alternativa investeringar och risker med investeringen.