SFDR – Disclosureförordningen

Undrar du hur du kan jämföra hållbarhetsarbetet i olika finansiella produkter? Här berättar vi vad du behöver känna till om disclosureförordningen SFDR och hur du använder den för att bedöma hur hållbart ett sparalternativ är.

SFDR – Disclosureförordningen

Vad är SFDR?

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), eller Disclosureförordningen, är en EU-förordning som reglerar hur finansiella aktörer ska informera om hållbarhetsarbetet i sina finansiella produkter. Syftet med förordningen är att öka transparensen kring hållbarhet för att underlätta sparares investeringsbeslut. På så sätt försvåras även så kallad ”greenwashing”, vilket är när företag utger sig för att vara mer hållbara än de faktiskt är. I förordningen definieras en hållbar investering som en investering som bidrar till miljörelaterade eller sociala mål. Därutöver ställs kraven att investeringen inte heller får motverka dessa mål, samt att den följer god förvaltningssed.

Så förhåller sig Lannebo till SFDR

Här beskriver vi hur vi definierar en hållbar investering utifrån villkoren i SFDR.

1. Måste bidra till ett miljömässigt eller socialt mål
För att vi ska klassificera en investering som hållbar måste den antingen bidra till FN:s globala mål för en hållbar utveckling (SDG) eller vara förenlig med EU-taxonomin. Vi bedömer detta genom att analysera om bolagets verksamhet eller omsättning har en tydlig koppling till någon av målen. För att säkerställa att vi klassificerar på rätt sätt använder vi oss av data från etablerade hållbarhetsleverantörer.

Angående räntefonder definieras hållbara obligationer som obligationer som syftar till att finansiera hållbara projekt. Detta betyder alltså inte nödvändigtvis att hela bolaget räknas som hållbart, men att finansieringsformen förflyttar bolaget i den riktningen.

2. Får inte orsaka betydande skada för några andra miljömässiga eller sociala mål
Genom vår hållbarhetsanalys säkerställer vi att våra investeringar inte orsakar betydande skada och exkluderar företag som bedöms ha en betydande negativ påverkan på miljö och samhälle. För att identifiera negativa faktorer använder vi oss av EU:s Principal Adverse Impact-indikatorer (”PAI indikatorer”). Om bolaget har någon PAI-indikator som utmärker sig negativt utreder vi om det är möjligt att stötta till förbättring eller om bolaget bör exkluderas från fonden.

3. Måste följa praxis för god styrning
Vi har antagit en policy om att kontrollera att våra investeringar har en sund ledningsstruktur och inkluderande företagskultur. I policyn ingår även att granska bolagens rutiner för ersättningar och förmåner, där vi lägger särskilt fokus på jämställdhet.

Så vet du hur hållbar en fond är

SFDR delar in fonder i mörkgröna, ljusgröna och övriga:

  • Mörkgröna fonder: Har hållbara investeringar som mål och investerar i bolag som bidrar till att lösa miljö- och klimatutmaningar.
  • Ljusgröna fonder: Främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar och undviker branscher som motverkar dessa mål, utan att ha hållbara investeringar som ett uttryckligt mål.

Alla Lannebos fonder är ljus- eller mörkgröna.

Källa: Finansinspektionen

Vanliga frågor om SFDR

Vad reglerar SFDR?

SFDR reglerar hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina kunder om hållbarhet.

Vad är syftet med SFDR?

SFDR syftar till att göra det enklare för sparare att jämföra hållbarheten i olika finansiella produkter och minska greenwashing.

Vem omfattas av SFDR?

Förordningen omfattar finansiella institut, såsom banker, försäkringsbolag, fond- och kapitalförvaltare som är verksamma inom EU.

Vad står SFDR för?

SFDR är en förkortning av Sustainable Finance Disclosure Regulation, vilket betyder förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar.