Allt du behöver veta om substansvärde

Om du ska investera i bolag med stora materiella tillgångar kan substansvärdet hjälpa dig att bedöma om aktien är högt eller lågt värderad – med andra ord om den är värd att satsa på. I den här artikeln får du lära dig allt du behöver veta om nyckeltalet substansvärde.

Allt du behöver veta om substansvärde

Vad är substansvärde?

Substansvärde är det verkliga värdet på ett bolags eget kapital, det vill säga summan av dess tillgångar minus skulder. Med tillgångar avses de resurser som kan ge ekonomiska flöden i framtiden, såsom likvida medel, fordringar, fastigheter och annat som går att tjäna pengar på. För att få fram en akties substansvärde måste man utgå från tillgångarnas marknadsvärde och sedan dela summan på antalet aktier som finns i företaget. Genom att jämföra en akties substansvärde med dess aktuella värde på börsen går det i vissa situationer att få ett hum om huruvida aktien är under- eller övervärderad. Notera att substansvärdet är ett nyckeltal som inte tar hänsyn till affärsidéer, kundbas, hållbarhetsarbete, kostnadseffektivitet eller potentiell framtida avkastning – som alla är faktorer som kan påverka en akties börsvärde.

Formel för att beräkna substansvärde

Företagets eget kapital (tillgångarnas marknadsvärde – skulder)/antal aktier i företaget = substansvärde.

Vilken roll spelar substansvärdet vid investeringar?

Hur viktigt det är att titta på substansvärdet beror helt på vilken typ av verksamhet det gäller. Vid investeringar i bolag som har tillgångar i form av fastigheter, naturtillgångar, skog och mark kan substansvärdet hjälpa en att bedöma hur aktien är värderad. I andra fall kan en akties substansvärde vara i det närmaste irrelevant, eftersom bolag kan ha så kallade osynliga tillgångar som inte återspeglas i dess balansräkning. Ett exempel är verksamheter där lönsamheten skapas genom de anställdas kompetens, då kompetens inte är en typ av tillgång som ingår i företagets balansräkning. I dessa fall behöver man använda andra metoder för att bedöma vad bolaget är värt.

Så kan substansvärdet variera mellan bolag

Nedan har vi tagit fram några exempel för att illustrera substansvärdets olika roller i värderingen av bolag.

Exempel 1 – läkemedelsbolag

Ett läkemedelsbolag forskar för att ta fram nya mediciner som förhoppningsvis kommer att rädda livet på många människor. Bolagets eget kapital per aktie är 2 kronor, men aktiekursen ligger på 130 kronor. Om vi endast skulle utgå från substansvärdet är aktien övervärderad, men anledningen till att det har gått bra för aktien på börsen är inte något som går att förklara med företagets balansräkning. I det här fallet kan det exempelvis vara forskarnas spetskompetens som förväntas ge den avkastning som speglas i aktiepriset. Eftersom substansvärdet utgör en så liten del av bolagets vinstgenerering finns det ingen anledning att ta hänsyn till det när man ska investera.

Exempel 2 – fastighetsbolag

Om vi i stället tittar på ett fastighetsbolag som hyr ut bostäder och kontor står deras aktiekurs i 150 kronor medan bolagets eget kapital per aktie är 70 kronor. Vid första anblicken ser aktien alltså ut att vara övervärderad. I den här situationen är det viktigt att komma ihåg att den summa som anges vara bolagets eget kapital är baserat på fastigheternas bokförda värde, som inte behöver motsvara deras värde på marknaden. För att hitta information som möjliggör en bättre värdering av bolaget kan vi till exempel granska bolagets hemsida eller årsredovisning. Till skillnad mot föregående exempel utgör substansvärdet en väsentlig andel av börsvärdet, men vi behöver ändå mer information för att kunna göra en korrekt värdering.

Är substansvärdemetoden den bästa metoden för att värdera ett bolag?

Utgå från det bolag som du överväger att investera i och fundera på om substansvärdet är något som kommer att hjälpa dig att fatta ett bra beslut eller inte. Om bolaget äger fastigheter eller har andra materiella tillgångar kan substansvärdet vara ett viktigt nyckeltal att luta sig mot, men det finns även andra sätt att bedöma lönsamheten. Två andra vanliga metoder är kassaflödesvärdering och avkastningsvärdemetoden. Kassaflödesvärdering innebär att man tittar på bolagets kassaflöde och dess förmåga att finansiera verksamheten. Används i stället avkastningsvärdemetoden värderas bolaget utifrån nuvärdet av den framtida vinst som bolaget beräknas ge.

Hur tar man reda på ett bolags substansvärde?

Om substansvärdet ger en god inblick i ett bolags ekonomi brukar bolaget göra det enkelt för potentiella investerare och publicera alla relevanta uppgifter på sin hemsida. Om så inte är fallet hittar du uppgifterna i bolagets årsredovisning.

Tar Lannebo hänsyn till substansvärdet vid investeringar?

När Lannebo överväger att investera i ett bolag behöver det först genomgå en gedigen investeringsprocess där förvaltarna tittar på en rad olika faktorer för att få en så bra förståelse för bolaget som möjligt. I processen ställs bland annat krav som handlar om hållbarhet, styrning, lönsamhet, kostnadseffektivitet och förmåga att återinvestera vinster. Substansvärde är en del i en den övergripande analysen och kan på så sätt ha påverkan på investeringsbesluten.

Vanliga frågor om substansvärde

Vad betyder substansvärde?

Substansvärdet beskriver det verkliga värdet på ett bolags eget kapital, det vill säga hur mycket dess tillgångar är värda när man har räknat bort skulder.

Är det viktigt att kolla en akties substansvärde när man ska investera?

Det beror på vilken typ av bolag du ska investera i då substansvärdet inte behöver visa hur lönsamt ett företag är.

Vad är formeln för att räkna ut substansvärdet?

Bolagets eget kapital (tillgångarnas marknadsvärde – skulder)/antal aktier i bolaget = substansvärde.

Är substansvärde alltid ett pålitligt nyckeltal?

Nej, det tar till exempel inte hänsyn till bolagets affärsidé, kundbaser eller potentiell framtida avkastning.

När ska man titta på ett bolags substansvärde?

Om du ska investera i ett bolag som har stora materiella tillgångar, såsom fastigheter, mark eller naturtillgångar kan dess substansvärde till viss del hjälpa dig i beslutsprocessen.