Lannebomodellen

Vi förvaltar andra människors pengar och det ska vi alltid göra på ett ansvarsfullt sätt.

Lannebo Komplett, Fond-i-Fond

Våra kunder ska känna sig trygga med att investera i våra fonder. I en tid när världen står inför stora utmaningar är vi övertygade om att aktiv förvaltning är en förutsättning för att på ett reellt sätt integrera hållbarhet i investeringsprocessen. Det ger oss möjlighet att investera i de företag vi anser har störst möjlighet till ett långsiktigt, hållbart värdeskapande. Det ger oss även möjlighet att påverka och föra en dialog med företagen vi investerar i, något som varit kärnan i Lannebos investeringsfilosofi sedan vi grundades år 2000.


11 frågor om hållbarhet

Katarina Hammar – ansvarig för hållbarhet och ägarstyrning på Lannebo – om samhällsansvar, branschens utmaningar och hur Lannebo arbetar i vardagen för att påverka bolagen i rätt riktning.

_DSC3650 bred
Katarina Hammar

Gör: Ansvarig för hållbarhet och ägarstyrning, Lannebo.

Förebild: Hans Rosling, för den förmåga han hade att göra stora världsfrågor begripliga.

1. Hur kan fondbranschen bidra till en mer hållbar värld?
»Genom att investera i hållbara bolag och vara en ansvarsfull ägare påskyndar vi utvecklingen. Kapital brukar ha den effekten.«

2. Vilken är den största utmaningen?
»Att hållbarhet inte är svart eller vitt. Det finns inte ett svar på vad som är ett ›hållbart‹ bolag.«

3. Vad är ett hållbart företag för Lannebo?
»Det är många bitar som ska falla på plats. Bland annat bedömer vi om det kommer finnas en efterfrågan på bolagets produkter i framtiden? Sedan bedömer vi om det är just det här bolaget som kommer leverera produkterna i framtiden? Alltså, produceras produkterna på ett långsiktigt hållbart och konkurrensmässigt sätt? Vi vill se att bolagen är riskmedvetna och arbetar för ständig förbättring, till exempel med materialval i produkterna, att de minskar sin klimatpåverkan och tar sitt samhällsansvar. Allt för att utreda om bolaget har en långsiktigt hållbar affärsmodell och är positionerat för framtiden.«

4. Lannebo har ett eget och väldigt integrerat sätt att arbeta kring hållbarhet, berätta!
»Hos oss är hållbarhet inte någonting vid sidan av förvaltningen utan det är integrerat i den grundliga bolagsanalys som är kärnan i vår aktiva förvaltning. På Lannebo är det därmed förvaltarna som gör hållbarhetsanalysen på bolagen. Det är en stor fördel, för det gör att förvaltarna måste kunna bolagen utan och innan. Hållbarhetsanalysen är relativt omfattande och görs för samtliga innehav i fonderna. När vi sedan är investerade har förvaltarna och jag hållbarhetsmöten med bolagen. Vi är en stor ägare i många bolag och den möjligheten använder vi oss av för att säkerställa fortsatt utveckling av bolagens hantering av hållbarhetsrisker och möjligheter.«

»Med våra portföljbolag har förvaltarna och jag en kontinuerlig dialog kring förbättringsåtgärder.«

5. Och då fokuserar ni inte bara på miljön och klimatet?
»Nej. Vi fokuserar mycket på bolagsstyrning. Utan bra styrning kommer inte de andra bitarna falla på plats. Men utöver styrning, miljö och klimat fokuserar vi även på social och inte minst ekonomisk hållbarhet.«

6. Men det är inte bara av välvilja Lannebo satsar på hållbarhet?
»Nej, vi är övertygade om att hållbart är lika med lönsamt och att ansvarsfulla bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller är de bolag som är bäst rustade att leverera avkastning över tid. Att integrera hållbarhet i investeringsbesluten hjälper oss också att minska risken i våra investeringar då bristande hållbarhetsarbete, till exempel kring miljöfrågor, kan leda till ökande kostnader men också bli en varumärkesbelastning i de enskilda bolagen.«

7. Hur driver Lannebo påverkan gentemot bolagen?
»Lannebo har alltid varit en aktiv ägare. Jag och förvaltarna träffar regelbundet bolagen som vi investerar i och diskuterar hållbarhetsfrågor med bolagsledningarna. Vi deltar också aktivt i ett trettiotal valberedningar för att bolagen ska få så erfarna och kompetenta styrelser som möjligt. Anledningen är att vi är övertygade om att en väl sammansatt styrelse är viktigt för ett långsiktigt hållbart värdeskapande i bolagen. En annan sak jag tror gör stor skillnad i det långa loppet är de kontinuerliga hållbarhetsfrågor våra förvaltare lyfter i de löpande mötena med bolagen. Ju oftare bolagen får frågor om hållbarhet och förstår hur viktigt det är för oss som investerare och ägare, desto bättre.«

8. Vad kan ett sådant möte handla om?
»Hållbarhet är ett väldigt brett område så det kan handla om nästan vad som helst. När vi träffade ett telekombolag senast diskuterade vi till exempel personlig integritet och it-säkerhet. Två stora samtidsfrågor. Helt nyligen hade vi ett möte med ett verkstadsbolag, då var det miljöaspekter och hantering av leverantörer som var i fokus.
Vi träffar ofta mindre bolag där vi är en stor ägare. De har vanligtvis inte kommit lika långt som de större bolagen. Vi vill vara ett bollplank åt bolagen så vi försöker inte komma med så många pekpinnar utan i stället uppmuntra och hjälpa bolagen i rätt riktning.«

10. Hur är Lannebo som ägare i bolagen?
»Lannebo är en aktiv, ›synlig‹ och engagerad ägare. Vi träffar våra innehav regelbundet, ställer många frågor och lämnar inget åt slumpen. Vi sätter oss in i bolagen grundligt och ser långsiktigt på deras utveckling. Det är alltid bättre att det finns aktiva ägare som ställer krav på bolagen. Läs gärna vad bolagen själva säger om oss som ägare under ›Röster om oss‹ på hemsidan.«

11. Händer det ofta att ni måste ingripa mot bolag?
»Nej, de allra flesta dialoger vi har med bolag är förebyggande för att uppmuntra bolagen att bli ännu bättre men det händer att vi måste inleda en dialog på grund av att någonting har hänt. Inget bolag går helt säkert från hållbarhetsincidenter. Det är då viktigt att utreda vad som faktiskt har hänt, om det är systematiska brister som lett till incidenten samt hur bolaget agerar och hanterar incidenten. Att vi inte behöver ingripa så ofta ser vi som ett kvitto på att vår investeringsprocess fungerar.«

350+

»Under 2022 gjorde våra förvaltare över 350 hållbarhetsanalyser. Det innebär att vi går igenom ett femtiotal viktiga punkter för varje bolag. Vi undersöker så klart miljörelaterade frågor, men tittar också på styrning och sociala frågor som exempelvis hur bolagen arbetar med arbetsmiljö och jämställdhet.«

 

Katarina Hammar, ansvarig för hållbarhet och ägarstyrning

50 viktiga frågor

Hur identifierar Lannebo ansvarsfulla bolag som också är långsiktigt bra investeringar? En bärande del i vårt arbete är den hållbarhetsanalys som våra förvaltare gör på portföljbolagen. I analysen ingår ett femtiotal frågor som vi vill ha svar på, och som sedan analyseras noggrant.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

1. Har bolaget ett tydligt förhållningssätt (ambition om att vara bäst i sin bransch) och kvantifierbara mål till de mest kritiska hållbarhetsfrågorna?

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

2. Är en investering i bolaget i linje med Parisavtalets mål om en maximal temperaturökning på två grader Celsius?

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

3. Är bolaget öppet och transparent i sin kommunikation, och ger den en rättvisande bild av risker, ställningstagande och bolagets aktiva arbete?

FN:s 17 globala mål – och hur Lannebo bidrar

Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 globala mål. Det är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Till år 2030 är målet att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Hur kan Lannebo som ett enskilt fondbolag bidra i det arbetet?

Hållbarhet, FN, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

»Med FN:s globala mål har vi fått ett viktigt verktyg att använda i dialogen med de bolag som vi investerar i«, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo. Målen hjälper oss också att ytterligare identifiera bolag som bidrar positivt till samhället. Som investerare bidrar vi genom vår påverkansdialog med bolagen. Här berättar Maria Nordqvist om bakgrunden till fyra av målen som prioriteras lite extra – och vad Lannebo hoppas kunna uppnå via bolagspåverkan.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Mål 5 – Jämställdhet

»Lannebo för en kontinuerlig dialog med bolagsledningar för att öka jämställdheten i bolagen. Vi efterfrågar bland annat redovisning av könsfördelning samt eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor på olika nivåer i bolaget. Dessutom har vi deltagit i valberedningar i cirka 15 år och arbetar aktivt för att jämna ut den skeva könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna. Vår målsättning följer Kollegiet för svensk bolagsstyrning att fördelningen ska uppgå till minst 40 procent av det underrepresenterade könet.«

Mål 9 – Hållbar industri

»Vi bokar dedikerade hållbarhetsmöten med bolagsledningar som syftar till att uppmuntra och påverka bolagen att bli mer hållbara. Det innefattar bland annat resurseffektivitet eller innovativa lösningar för att främja en hållbar utveckling.«

Hållbarhet, Lannebo Fonder
Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 12 – Hållbar produktion

»Alla bolag måste göra vad de kan för att verksamheten ska vara så hållbar som möjligt. Vi uppmuntrar bolagen att identifiera, bedöma och hantera sin samhällspåverkan. Vi vill gärna se att bolagen gör livscykelanalyser eller på annat sätt hjälper sin egen verksamhet och sina kunder att göra medvetna val. Vi efterfrågar mätning och uppföljningsbara mål. Vad som inte mäts är svårt att förbättra. Vi köper in hållbarhetsanalyser från en leverantör, vilket också bidrar till påtryckning på bolagen att rapportera vad de faktiskt gör. Om bolagen inte är transparenta med vad de gör får de lägre betyg av hållbarhetsanalysleverantören.«

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

»Förstör vi vårt klimat spelar det ingen roll hur bra arbetsvillkor vi har eller hur jämställda vi har lyckats bli. Alla bolag har en klimatpåverkan i olika utsträckning. Det viktiga är att bolagen har identifierat sin påverkan och arbetar för att minska den. Därför uppmuntrar vi mätning, målsättning och uppföljning av klimatpåverkan i bolagen vi investerar i.«

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder
Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

»För att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle krävs det att näringslivet följer vissa grundläggande regler: Genomgående ser vi att bolag uttrycker nolltolerans mot korruption av alla dess former. I vår dialog med bolagen försöker vi förstå risker inom affärsetik, försäljningsstrukturer och representationspolicyer. Vi vill se att bolagen har identifierat var i organisationen risk för korruption finns och att de arbetar förebyggande. Ett bra sätt är kontinuerliga utbildningar och påminnelser om hur bolaget vill att samtliga anställda ska agera i olika situationer.«

18%

En rad forskningsrapporter visar med eftertryck att hållbart är lönsamt. Exempelvis har oberoende CDP undersökt börsen i USA och de 500 största bolagen (S&P 500), och då funnit att företag som har en tydlig hållbarhetsstrategi och som aktivt verkar för att säkerställa en klimatomställning i genomsnitt har ett rörelseresultat som är 18 procent högre än företag som inte har en strategi.


9 faktorer som gör skillnad

Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra? Daniel Sundqvist, försäljningschef, ringar in nio viktiga faktorer i Lannebos aktiva förvaltning som gör skillnad.

Daniel-Sundqvist-2-1
Daniel Sundqvist
Månadsspara hos Lannebo Fonder

1. Ansvar & analys

»Vi investerar andra människors pengar och med det kommer ett stort ansvar. Till grund för alla våra beslut – oavsett om vi bestämmer oss för att göra en investering, behålla eller avstå en investering – ligger en fundamental bolagsanalys. I den analyserar vi bolagets risker men också möjligheter inom hållbarhet. Det är förvaltarna som gör hållbarhetsanalyserna och de inkluderar cirka 50 hållbarhetsfrågor som vi har bedömt som centrala att analysera i investeringsprocessen. Det ger oss en tydlig bild av hur bolagen arbetar med väsentliga hållbarhetsområden.«

2. Kvalitet framför kvantitet

»Vi investerar aldrig i fler bolag än våra förvaltare mäktar med att följa. Hellre färre innehav än för många. En investering måste alltid kvalificera sig på egna meriter samt tillföra något till portföljsammansättningen för att få ingå i våra fonder.«

Så arbetar vi, Lannebo fonder
Så arbetar vi, Lannebo fonder

3. Hållbart över tiden

»Vi är långsiktiga i vår förvaltning och för att vi ska investera i ett bolag kräver vi att det delar vår syn på värdeskapande och hållbarhet. Det är bolagets förmåga att skapa värde över tid som är intressant för oss, inte att utnyttja marknadens svängningar från kvartal till kvartal.«

4. Vi är oberoende

»Lannebo är ett fristående fondbolag som inte ägs av någon bank eller något försäkringsbolag. Det innebär en rad fördelar: Vi kan följa vår egen tro och övertygelse i alla lägen. Beslutsprocesserna blir kortare och spetsigare. Vi behöver bara förvalta och starta fonder som vi verkligen tror på, och inte för att ha ›hyll- och beställningsprodukter‹.«

Så arbetar vi, Lannebo fonder
Så arbetar vi, Lannebo fonder

5. Aktiva på fältet

»På Lannebo hedrar vi verkligen begreppet ›aktiv förvaltning‹. Våra förvaltare och analytiker nöjer sig inte med att sitta framför dataskärmar och läsa rapporter. Det handlar om att förstå verkligheten och därför är vi ofta ute på fältet och träffar bolagen vi investerar i. Vi besöker bland annat bolagens fabriker för att förstå operativa processer – allt som kan hjälpa oss att analysera bolagets verksamhet.«

6. Synliga ägare

»Fondbolag kallas ibland för det ansiktslösa kapitalet. Det stämmer inte in på Lannebo. Vi är synliga och aktiva ägare i de bolag som vi investerar i. Vi engagerar oss i valberedningar, röstar på bolagsstämmor och träffar bolagsledningar för att uppmuntra bolagen att bli mer hållbara. Där vi kan, delar vi med oss av erfarenheter som bolaget kan gynnas av. Vi är en ägare som kontinuerligt ställer frågor och vi ger oss inte utan svar.«

Så arbetar vi, Lannebo fonder
Så arbetar vi, Lannebo fonder

7. Människor – inte robotar

»På fondmarknaden finns det ett stort utbud av fonder som låter en robot eller algoritm välja vilka aktier eller räntor som ska köpas eller säljas. Så jobbar inte vi. Alla våra investeringar baseras på ett aktivt val av våra förvaltare. Beslutet att köpa eller sälja baseras på vår grundliga analys av bolagets framtidsmöjligheter och inte beroende på bolagets andel av något index – vi går alltid vår egen väg.«

8. Höga kundkrav

»Eftersom vi är ett fristående fondbolag får vi inga nya kunder per automatik. Alla våra kunder har aktivt valt att investera i någon av våra fonder. Det ställer höga krav på en ansvarsfull förvaltning som kunderna känner sig trygga med och vi arbetar varje dag för att kunna leverera vad kunderna förväntar sig.«

Så arbetar vi, Lannebo fonder
Så arbetar vi, Lannebo fonder

9. Att göra skillnad

»Det största värdet adderar vi när vi träffar bolagen och stöttar dem i deras utveckling, men vi vill också vara med och driva på en hållbar utveckling för fondbranschen i stort. Därför har vi skrivit på PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, är medlemmar i Swesif (Sweden’s Sustainable Investment Forum) och deltar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för hållbarhet och ägarfrågor. Vi arbetar också med våra leverantörer av bolagsanalys för att få dem att inkludera hållbarhet i de finansiella analyserna. Vi vill göra skillnad på alla sätt vi kan.«