Sverige Plus

Sverige Plus SEK C

För dig som vill ha en Sverigefond med större möjligheter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,83%

Sedan start

104,17%

I år

8,15%

5 år

86,24%

Fondfakta

Startdatum2018-01-04
Bankgiro346-3585
ISINSE0010662932
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1% + 20% rörlig på eventuell överavkastning
Löpande kostnader *0,9%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot svenska börsbolag med globala marknadspositioner. Fonden förvaltas av ett erfaret förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex.

Investeringsfilosofin grundar sig på att priset på en tillgång är viktigt för den framtida avkastningen. God avkastning ska nås genom att investera i felaktigt prissatta aktier där åsikten avviker från den allmänna i aktiemarknaden.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Vill ha en Sverigefond med ökade möjligheter.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Övrigt

Denna andelsklass, SEK C, handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.

Förutom en fast avgift har Lannebo Sverige Plus en rörlig avgift som utgår endast om fondens värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel som är SIX Portfolio Return Index.

Hållbarhet

Lannebo Sverige Plus bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.