Allt om ESG

När vi bedömer hur hållbar en investering är utgår vi från en internationell branschstandard som kallas för ESG. Här berättar vi vad du behöver känna till om ESG och hur vi har implementerat den i vår förvaltningsstrategi.

Allt om ESG

Vad är ESG?

ESG står för Environmental, Social & Governance och är ett slags mått som används för att bedöma hur hållbar en investering är vad gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Dess syfte är att underlätta identifiering och hantering av risker och möjligheter inom dessa områden, och på så sätt skapa värde på lång sikt. Begreppet ESG lanserades år 2006 i FN:s rapport ”Principer för ansvarsfulla investeringar”, och etablerades i samband med att FN:s medlemsländer enades om Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Hur fungerar ESG?

ESG utgår från tre huvudkriterier som används för att bedöma ett bolags påverkan på samhället och planeten:

Miljömässig hållbarhet

Miljökriteriet avser verksamhetens direkta eller indirekta påverkan på klimatet och naturen. Det kan till exempel handla om dess produkt eller tjänst bidrar till en grön omställning, biologisk mångfald, bevarandet av naturresurser eller minskning av utsläpp. Det används även för att bedöma direkta miljörisker som verksamheten kan medföra, såsom höga utsläpp, dålig hantering av avfall och kontaminering av land och hav.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om bolagets inverkan på de människor som på ett eller annat sätt är kopplade till bolaget, såsom anställda, kunder, samarbetspartners och underleverantörer. Målsättningen är att främja jämlikhet, inkludering, en god arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.

Hållbar bolagsstyrning

Kriteriet för bolagsstyrning granskar hur bolaget eller organisationen sköts. Det omfattar styrelsesammansättning, ledningsstruktur, hållbarhetsredovisning, affärsetik, strategier, regelefterlevnad och antikorruptionsarbete. En transparent företagskultur bidrar till långsiktig framgång.

ESG fungerar som ett ramverk snarare än fasta regler, vilket gör det anpassningsbart för olika typer av bolag. Detta kan dock göra mätning av ESG-komponenter utmanande, eftersom mycket kan inkluderas i begreppet. För att underlätta identifieringen av miljömässigt hållbara verksamheter antog EU 2020 taxonomiförordningen, ett klassificeringssystem som tydligare definierar sådana ekonomiska aktiviteter.

Lannebos ESG-strategi

På Lannebo investerar vi endast i bolag och projekt som vi bedömer är hållbara, och därför utgår vi från ESG när vi fattar våra investeringsbeslut. Vi har skapat vår egen 3-stegs-modell där vi utgår från följande frågor:

1. Bidrar investeringen till ett miljömässigt eller socialt mål?
Enligt oss på Lannebo måste investeringen antingen bidra till målen i Agenda 2030 eller vara förenlig med EU-taxonomin för klassificeras som hållbar. Detta bedömer vi genom att analysera om bolagets ekonomiska aktiviteter går att koppla till någon av målsättningarna. För att säkerställa att beslutet baseras på rätt grunder använder vi oss av data från etablerade hållbarhetsleverantörer.

2. Har investeringen en negativ inverkan på miljö eller samhälle?
Vi väljer aktivt bort bolag som kan ha en negativ inverkan på miljö eller samhälle. När vi ska identifiera vilka aktiviteter som kan medföra skada använder vi oss av EU:s Principal Adverse Impact-indikatorer. Om ett investeringsobjekts PAI-indikatorer utmärker sig negativt gör vi ytterligare en analys för att ta reda på om det är möjligt att vidta åtgärder för förbättring. Om så inte är fallet kommer bolaget att exkluderas från fonden.

3. Styrs bolaget på ett sunt och hållbart sätt?
Eftersom god styrning lägger grunden för långsiktig hållbarhet har vi antagit en policy som innebär att vi granskar bolagens styrelsesammansättning och företagskultur. Vi undersöker även investeringsobjektets principer för ersättningar till personal och andra relevanta grupper. Några områden vi lägger särskild vikt vid är jämställdhet, inkludering och en sund arbetsmiljö.

Samband mellan ESG och avkastning

Det finns många studier som visar ett positivt samband mellan ESG och god avkastning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ESG-kriterierna både är breda och ospecificerade, vilket försvårar arbetet med att identifiera vilka åtgärder som faktiskt har lett till förbättrad lönsamhet. På ett övergripande plan kan man ändå konstatera att samhället arbetar för att skapa en mer hållbar framtid, och vi menar att företag som tidigt är med på den resan har ett försprång. För den oinvigde kan det dock vara svårt att avgöra hur hållbar en verksamhet faktiskt är, och därför fortsätter vi att fördjupa vår specialkunskap om vilka gröna investeringar som leder till lönsamhet.

Vanliga frågor om ESG

Vad står ESG för?

ESG står för Environmental (miljömässig), Social (social), och Governance (styrning), vilket är kriterier för att bedöma ett investeringsobjekts hållbarhet och etiska påverkan.

Hur integrerar Lannebo Fonder ESG i sina investeringsstrategier?

Lannebo Fonder använder ESG-kriterier för att identifiera företag som inte bara är lönsamma, utan också agerar ansvarsfullt mot miljö och samhälle.

Kan ESG-investeringar ge lika god avkastning som traditionella investeringar?

Ja, studier visar att ESG-investeringar kan leverera konkurrenskraftig avkastning jämfört med icke-ESG-investeringar, samtidigt som de bidrar till en hållbar framtid.

Vilka är de vanligaste utmaningarna med ESG-investeringar?

Några av utmaningarna är tillgång till tillförlitlig och jämförbar ESG-data samt att navigera i det komplexa regelverket kring hållbarhetsrapportering.