Röster om oss

Vad tycker våra portföljbolag om Lannebos sätt att arbeta? Hur ställer de sig till vårt påverkansarbete, våra hållbarhetsanalyser och vår vilja att hela tiden hitta och diskutera nya lösningar?

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Rasmus Nerman

»Min bild av Lannebo som ägare och investerare är att de är genuina, seriösa och kunniga. De är väl pålästa, återkopplar till tidigare möten och prioriterar alltid de viktigaste frågeställningarna. Trots en tydlig kravställning och förväntan är det alltid trevligt och stimulerande att träffa Lannebo. En utmärkande egenskap är deras tydliga engagemang.Vår affärsmodell baseras till fullo på social hållbarhet och det märks att det tilltalar Lannebo. Utöver ett självklart fokus på finansiell rapportering visas lika stort intresse för vårt arbete med kvalitetsutveckling, hållbarhet, inklusion och jämställdhet. Vi träffar Lannebo regelbundet och de har alltid bra koll på våra framsteg inom dessa områden, vilket känns oerhört bra. Det är uppenbart i mina många diskussioner med Lannebo att de uppskattar och premierar det som är långsiktigt rätt. Att ha investerare som Lannebo skapar en trygghet och ger mig som vd möjlighet att stå stolt och rakryggad inför våra kunder/klienter, anställda och uppdragsgivare och berätta om vilka som har investerat i Humana.«

Rasmus Nerman, om oss Lannebo fonder

Lars Stugemo

»Lannebo är en intresserad, initierad och engagerad ägare. Jag uppfattar att de är kunniga, inte bara om HiQ:s verksamhet utan även om våra kunders och konkurrenters situation. Det är en styrka för oss i dialogen med våra ägare. Lannebo är långsiktiga och noggranna, men är också duktiga på att utmana oss och även ställa relevanta och rimliga krav, givet vår typ av verksamhet som är 100 procent beroende av våra medarbetare.«

Lars Stugemo HiQ, om oss Lannebo Fonder

Helena Wennerström

»Vi ser Lannebo som en ansvarsfull och långsiktig ägare med en sund och respektfull syn på sitt ägarskap och sitt förhållande till oss som bolag. Vi uppskattar mycket den regelbundna dialog som sker mellan oss, samt att man tar en aktiv del i valberedningsarbetet och på årsstämman. Lannebo är på detta vis med och påverkar bolaget och dess utveckling på ett positivt sätt.Bulten har en lång historik av att utveckla verksamheten på ett ansvarsfullt sätt med målsättningen att vara en attraktiv och långsiktig arbetsgivare och en god samarbetspartner för kunder och partners. Vårt bolag grundades år 1873 och har sedan dess utvecklats till att bli en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin med goda möjligheter till en fortsatt lönsam tillväxt. Att Lannebo, som gör grundliga bolagsanalyser, där bland annat en hållbar affärsmodell är ett av de viktigaste kriterierna för ett investeringsbeslut, har valt att göra en långsiktig investering i Bulten ser vi som ett kvitto på att vår modell motsvarar de höga krav som Lannebo ställer avseende ansvarstagande och hållbarhet.«

Helena Wennerström, om oss Lannebo Fonder

Jan Svensson

»Som ägare är Lannebo alltid väl insatta, pålästa och går att lita på. Det märks också hur viktigt det är för Lannebo med en hållbar affärsmodell, de frågorna är alltid högt på agendan.«

Jan Svensson Latour, om oss Lannebo Fonder

Mattias Johansson

»Lannebo är en aktiv och noggrann ägare som lägger stor vikt vid att förstå affärsmodellen, marknaden, hur företaget sköts och hur management följer upp verksamheten. Kontinuerliga uppföljningsmöten hålls kvartalsvis där möjligheter och risker diskuteras och man ifrågasätter och ställer krav. Jag upplever Lannebo som en stabil och långsiktig part som också är villig att stödja en utveckling över lång tid.Dessutom ställer Lannebo krav på hållbarhet och följer också upp detta som en naturlig del i de samtal som sker oss emellan. De är inte enbart intresserade av vårt interna hållbarhetsarbete utan vill gärna förstå hur vi i vår verksamhet kan hjälpa våra kunder med sin hållbarhet.«

Mattias Johansson

Henrik Ekelund

»Lannebo är en långsiktig ägare som via djupa analyser skaffar sig bra koll på läget. Plus att de är trevliga att ha att göra med både i tider av med- och motgång. Deras hållbarhetsengagemang visar sig i frågorna som de hela tiden ställer och i deras långsiktiga fokus.«

Henrik Ekelund, om oss Lannebo Fonder

Kristina Willgård

»Lannebo är en ägare som vi har haft en bra och utvecklande relation med i många år. Vi som bolag uppskattar professionaliteten, långsiktigheten och intresset för vår verksamhet. Lannebo har varit ett bra stöd i vår utveckling och vi uppskattar den enkla och raka dialogen.AddLifes egna decentraliserade affärsmodell handlar om att driva långsiktigt hållbar och lönsam utveckling inom life science. Våra ägare, inklusive Lannebo, har givit oss förtroende och mandat att driva vår verksamhet enligt vår modell. Dialogen vi har med ägarna präglas av en respekt för att förändringar och utveckling görs med fokus på att bygga en långsiktigt lönsam verksamhet i stället för kortsiktig resultatfokusering.«

Kristina Willgård Addlife, om oss Lannebo Fonder

Anders Birgersson

»Lannebo är en ägare som har god kunskap om bolagen de investerar i, tack vare ett stort och uthålligt intresse för både bransch och affärsmodell. Det märks inte minst i deras långsiktiga syn på styrelsesammansättning. Kontakterna mellan VBG Group och Lannebo har alltid präglats av en helhetssyn, de ser inte bara till kortsiktiga finansiella framgångar utan också till värdet av hållbara affärer som en viktig framgångsfaktor för både bolaget och deras intressen som ägare.«

Anders Birgersson, om oss Lannebo Fonder