Realränta

Har du någon gång funderat på hur dina investeringar eller lån påverkas av inflation? Realränta, eller real avkastning, är den verkliga räntan du erhåller när inflationen tas med i beräkningen. Här får du lära dig mer om realräntan så att du ska få en ökad förståelse för hur inflationen påverkar din ekonomi.

Realränta

Vad är realränta?

Realränta är den faktiska ränta som uppnås efter att inflation tagits i beaktande.

För att förstå vad realränta är behöver man till att börja med förstå inflation och nominell ränta. Inflation är ett mått på pengars minskande värde när priset på varor och tjänster ökar. En inflationstakt på 2 procent innebär till exempel att värdet av pengar minskar med 2 procent per år.

Nominell ränta är den ränta man erhåller genom att till exempel sätta in pengar på ett sparkonto.

Så räknar du ut realräntan

Formel:

Nominell ränta – inflation = realränta

Exempel:

Anna har satt in 10 000 kr på ett sparkonto med 1 % ränta. Det innebär att hon efter ett år har 10 100 kr. Under samma period har inflationen ökat med 2 %.

I det här fallet blir realräntan:

1 % – 2 % = -1 %

Även fast Anna sparar på ett sparkonto med ränta blir den reala avkastningen negativ på grund av att övriga priser i samhället har stigit.

Realräntan ger alltså en mer rättvis bild av lånets kostnad, eftersom den visar hur mycket pengarna är värda i förhållande till vad du kan få för dem. Detta kallas för köpkraft, och är något som minskar när inflationen går upp.

Hur kan man skydda sig mot inflationen?

Det är svårt att skydda sig helt och hållet mot inflation, men att investera är många gånger betydligt mer effektivt än att spara på ett vanligt sparkonto. Nedan är några investeringsmöjligheter för dig som vill skydda din portfölj mot inflation.

Realtillgångar

Det finns tillgångar som har ett slags statiskt värde, och står emot inflation i stället för att påverkas negativt av den. Dessa kallas för realtillgångar, några exempel på sådana är ädelmetaller, fastigheter, råvaror, mark och numera även kryptovalutor som Bitcoin.

Investera i aktiemarknaden

Historiskt sett har aktiemarknaden och aktiefonder gett högre avkastning än vad inflationen har varit, vilket innebär att du i slutändan ändå får högre avkastning än om du inte hade investerat alls. Genom att dessutom återinvestera avkastningen från eventuella utdelningar skapas en slags snöbollseffekt som gör din portfölj mer motståndskraftig mot inflationen.

Realränteobligationer

Ett annat alternativ är att investera i fonder såsom realräntefonder som placerar i obligationer som ger en fast ränta utöver inflationen. Syftet är helt enkelt att investeraren ska kompenseras för den inflation som skett under samma tidsperiod. Det finns dock en sak att se upp för när det kommer till realräntefonder: negativ ränta. Skulle det vara så att statsräntan är negativ vid investeringstillfället kommer du att få negativ avkastning, om så är fallet är det bättre att placera i en kort räntefond eller liknande.

Vanliga frågor om realränta

Vad är formeln för att räkna ut den reala räntan?

Nominell ränta – inflation = realränta

Vad betyder real avkastning?

Real avkastning, eller realränta, är den avkastning du får efter att du har räknat bort inflationen.

Hur är inflationen i Sverige?

Riksbankens mål är att inflationen ska ligga på cirka 2 % varje år, du hittar den aktuella siffran på deras hemsida.

Vad är en realtillgång?

En realtillgång är en typ av tillgång vars värde följer inflationen, några exempel på realtillgångar är naturresurser, infrastruktur, fastigheter och ädelstenar.