Ansvarsfull kapitalförvaltning

Att förvalta ert kapital är ett förtroende som vi tar på största allvar. Vår ambition är alltid att göra det på ett ansvarsfullt sätt. Genom att integrera hållbarhetsfaktorer i våra investeringsbeslut kan vi bättre förstå och hantera risker och möjligheter och på så sätt skapa långsiktigt hållbart värde.

Integrering

Vi är övertygade om att bolag som integrerar och prioriterar hållbarhet i sin verksamhet har större möjlighet att vara framgångsrika på lång sikt, vilket i sin tur skapar möjlighet till högre avkastning. Våra förvaltare gör en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att förstå deras utmaningar, risker och möjligheter. Det är alldeles avgörande för att kunna utvärdera om det är ett bolag vi tror på långsiktigt och inte minst för att kunna analysera vad bolaget är värt. Det tycker vi är ansvarsfullt mot våra kunder och vi tror att det är det som skapar mest värde i slutändan.

Aktivt ägande

I vårt uppdrag att förvalta våra kunders pengar på ett ansvarsfullt sätt har vi också ett ägaransvar. Som aktiva ägare använder vi vårt inflytande för att förbättra hanteringen av hållbarhetsrisker, främja positiv förändring, bidra till ökad lönsamhet och skydda våra andelsägares långsiktiga intressen.

Exkludering

I vissa branscher bedömer vi att hållbarhetsriskerna är så pass omfattande att vi vill minimera fondernas exponering mot dem. Lannebo tillämpar exkluderingskriterier för att reducera risken i våra fonder, säkerställa att vi investerar i enlighet med internationella normer och konventioner, undviker branscher som inte är hållbara och i slutändan för att generera god riskjusterad avkastning.

Vad gör Lannebo inom kapitalförvaltning?

  • Aktivt förvaltade fonder med mål att överträffa jämförelseindex över tid.
  • Specialfonder anpassade för institutionella kunder.
  • Hög grad av tillgänglighet till förvaltare och kundansvariga.
  • Kundanpassade diskretionära förvaltningsuppdrag utformade efter placeringspolicy.
  • Avstämningsmöten med förvaltarna.
  • Årlig hållbarhetsrapport med löpande uppföljning på hållbarhetsmål.
  • Månadsrapporter och kvartalsvis performance – attribution rapporter.

Kontakta oss

Vår ambition är att tydligt informera om Lannebos hållbarhetsarbete och hur vi kan hjälpa er genom de fonder vi erbjuder till hållbara, ansvarsfulla och värdeskapande investeringar. Vi bokar gärna in dedikerade möten för att berätta om våra fonder, hur vi arbetar och vår syn på marknaden och vi finns alltid tillgängliga för att svara på frågor. Kontakta gärna någon av oss!

Dan Krüger

Tredjepartsdistribution
Läs mer
No description

Emelie Wallin

Ansvarig för tredjepartsdistribution

Läs mer
No description

Gustav Larsson

Chief Commercial Officer (CCO)
Läs mer
No description

Karin Jilkén

Direktkundsansvarig

Läs mer
No description

Niklas Pantzar

Ansvarig för institutionell försäljning
Läs mer