Hållbarhetsramverk

Vad finns det för regler kring hållbarhet som indirekt berör fonder? Här berättar vi vad hållbarhetsramverk är och presenterar de viktigaste ramverken så att du ska få en bättre förståelse för vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsramverk

Vad är hållbarhetsramverk?

Ett hållbarhetsramverk är en strukturerad uppsättning regler, principer och riktlinjer som hjälper organisationer att rapportera om sina insatser för hållbarhet. Utöver att ramverket underlättar såväl skapandet av hållbarhetsmål som arbetet för att uppnå dem, blir det enklare för utomstående aktörer att bedöma kvaliteten på olika organisationers hållbarhetsarbete.

Läs också: Så jobbar Lannebo med Hållbarhet, Hållbara investeringar och Etiska investeringar.

Vad finns det för hållbarhetsramverk?

Fit for 55

Fit for 55 är EU:s klimatpolitiska ramverk som innehåller ny eller uppdaterad lagstiftning på klimat-, energi- och transportområdena så att medlemsländerna ska kunna uppnå de hållbarhetsmål som EU:s institutioner har kommit överens om. Namnet Fit for 55 syftar på målsättningen att minska EU:s utsläpp med minst 55 procent fram till år 2030.

EU-taxonomin

Handlingsplanen EU-taxonomin består av diverse kriterier som är till för att underlätta identifieringen av miljömässigt hållbara aktiviteter som i ett led att uppnå hållbar tillväxt. I taxonomin ingår de regler som ska hjälpa EU att bli klimatneutralt till år 2050.
FN:s globala miljömål – Agenda 30
FN:s Agenda 30 är en handlingsplan för hållbar utveckling och består av 17 globala mål. Handlingsplanen antogs av FN:s medlemsländer 2015 och formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut 2030.

OECD guidelines for multinational enterprises

OECD guidelines for multinational enterprises är gemensamma rekommendationer från regeringar till multinationella företag om hur de ska bedriva ansvarsfullt företagande. Tillsammans med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter utgör de en global standard för hur företag ska arbeta med leverantörsansvar.

Greenhouse Gas Protocol – Scope 1, 2 och 3

Greenhouse Gas Protocol är en internationellt erkänd standard för hur företag ska mäta och rapportera sina utsläpp av växthusgaser. Enligt protokollet kategoriseras utsläppen enligt klassificeringsstandarderna Scope 1, 2 eller 3, vilket ger information om var utsläppet kommer ifrån.

ESG

ESG-rapportering är ett sätt för företag att rapportera sina hållbarhetsinsatser inom områdena miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (Environmental, Social & Governance). Syftet med måttet är att underlätta identifiering och hantering av risker och möjligheter, och därigenom skapa långsiktigt värde.

SFDR

EU-förordningen SFDR reglerar hur finansiella aktörer ska informera om hållbarhetsarbetet i sina finansiella produkter för att öka jämförbarheten och på så sätt underlätta sparares investeringsbeslut. Enligt SFDR klassificeras fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper som ljusgröna, medan mörkgröna fonder endast har hållbara investeringar som mål.

COP 15

COP 15, eller United Nations Biodiversity Conference, är en global konferens som syftar till att adressera förlusten av biologisk mångfald, samt ta fram åtgärder för att skydda och återställa världens ekosystem. Ramverket innehåller en målsättning om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till år 2030.

CSRD

EU:s direktiv CSRD reglerar hur stora eller börsnoterade företag ska rapportera om hållbarhet i sin årsredovisning. Rapporten ska innehålla information som underlättar en utomstående bedömning av företagets hållbarhetsarbete så att det ska bli enklare att styra kapital mot hållbara investeringar.

Sustainable finance

Handlingsplanen Sustainable finance utgör en viktig del av EU:s arbete i att uppnå sina miljö- och klimatmål. I handlingsplanen ingår de olika förordningar och direktiv som skapats för att förverkliga den gröna omställningen.

Vanliga frågor om hållbarhetsramverk

Varför är hållbarhetsramverk viktiga?

De är viktiga eftersom de standardiserar rapporteringen av hållbarhetsdata, vilket gör det lättare för investerare och intressenter att bedöma och jämföra olika företags påverkan på miljö och människa.

Vad innebär EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter?

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som definierar vilka ekonomiska aktiviteter som kan anses vara miljömässigt hållbara, vilket hjälper investerare att rikta kapital mot mer hållbara alternativ.