GHG-protokollet – Scope 1, 2 & 3

Det ställs allt högre krav på att företag ska minska sina koldioxidutsläpp, och GHG-protokollet spelar en viktig roll när det kommer till att mäta och rapportera utsläpp av växthusgaser. I den här guiden berättar vi vad du behöver känna till om GHG-protokollet, och vad skillnaden är mellan Scope 1, 2 och 3.

GHG-protokollet – Scope 1, 2 & 3

Vad är GHG-protokollet?

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är en global standard för mätning, rapportering och hantering av utsläpp av växthusgaser. Det används av företag, regeringar och andra organisationer för att standardisera sina utsläppsberäkningar, och därigenom definiera vilka utsläpp som går att minska. Protokollet innehåller verktyg, redovisningsstandarder och riktlinjer som underlättar inventering och redovisning av organisationers klimatavtryck. Enligt GHG-protokollet delas utsläppen in i kategorierna Scope 1, 2 och 3 beroende på hur de har uppstått.

Läs mer: Hållbarhetsramverk

Vad är skillnaden mellan Scope 1, 2 och 3?

Scope 1 omfattar utsläpp från källor som kontrolleras av organisationen, såsom bränsleförbränning i egna fordon och anläggningar. Detta är den mest direkta formen av utsläpp och är relativt enkel att kvantifiera.

Scope 2 täcker indirekta utsläpp från inköpt eller anskaffad energi, exempelvis elektricitet, ånga eller fjärrvärme. Även om utsläppen inte kommer direkt från företagets anläggningar är de en följd av företagets verksamhet. Ofta står utsläppen i Scope 2 för ungefär en tredjedel av ett företags utsläpp, och utgör en av de största källorna till globala växthusgasutsläpp.

Scope 3 innehåller övriga indirekta utsläpp som uppstår i företagets värdekedja. Detta kan inkludera utsläpp från leverantörer, transport, konsumtion och användning av företagets produkter och andra aktiviteter som ligger utanför företagets direkta kontroll, men som är ett resultat av det rapporterande företagets verksamhet. Till skillnad från Scope 1 och 2 är Scope 3 frivilligt att rapportera in, vilket till viss del är problematiskt eftersom det inte är ovanligt att Scope 3 utgör majoriteten av en organisations utsläpp.

GHG-protokollets betydelse för företag

Att mäta utsläpp inom Scope 1, 2 och 3 ger en helhetsbild av företagets totala koldioxidavtryck. Detta hjälper företag att identifiera de mest betydande utsläppskällorna och utveckla mer effektiva strategier för att minska sin klimatpåverkan, vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar i takt med att kraven kring hållbarhet ökar. Utöver att företag på sikt kan spara resurser genom att implementera energieffektiva lösningar, blir organisationerna dessutom mer attraktiva för potentiella investerare och samarbetspartners.

Läs mer: Hållbar investering

Utmaningar med GHG-protokollet

Den främsta utmaningen med att rapportera enligt GHG-protokollet är att det kräver en hög detaljkunskap om verksamheten och dess direkta och indirekta utsläppskällor, särskilt vad gäller utsläpp från exempelvis leverantörer och andra samarbetspartners. Det ställer också krav på effektivt system för att samla in och analysera data för att den administrativa bördan inte ska bli för stor.

Vanliga frågor om GHG-protokollet och Scope 1, 2 & 3

Vad omfattar Scope 1 inom GHG-protokollet?

Scope 1 avser direkta utsläpp från källor som kontrolleras av ett företag, såsom utsläpp från företagets egna fordon eller fabriker. Dessa utsläpp är ofta enkla att kvantifiera eftersom de är direkt kopplade till företagets verksamhet.

Vad omfattar Scope 2 inom GHG-protokollet?

Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp från produktion av energi som företaget använder, till exempel elektricitet eller fjärrvärme. Även om dessa utsläpp inte skapas direkt av företaget, bidrar de till företagets totala koldioxidavtryck.

Vad omfattar Scope 3 inom GHG-protokollet?

Scope 3 är de indirekta utsläppen som uppstår i företagets värdekedja, vilket inkluderar transport, leverantörer, användning av produkter och avfallshantering. Denna kategori är den bredaste och täcker de flesta utsläpp utanför företagets direkta kontroll.

Varför är GHG-protokollet viktigt för företag?

GHG-protokollet hjälper företag att mäta och rapportera sina utsläpp på ett standardiserat sätt, vilket är viktigt för att identifiera utsläppskällor och minska klimatpåverkan. Det bidrar dessutom till transparens och jämförbarhet mellan företag och branscher.

Vilka utmaningar finns med att rapportera enligt GHG-protokollet?

Utmaningar inkluderar insamling av tillförlitlig data, särskilt för scope 3, där utsläppen ofta kommer från olika delar av värdekedjan. Det kan också finnas svårigheter med att spåra utsläpp på ett korrekt sätt och säkerställa rapporteringens noggrannhet.