CSRD

CSRD-direktivet utgör en av grundpelarna i EU:s agenda för hållbar finansiering och skärper kraven på företagens hållbarhetsrapportering. Här går vi igenom allt du behöver känna till om CSRD.

CSRD

Vad är CSRD?

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är ett nytt EU-direktiv som syftar till att förbättra och standardisera hållbarhetsrapporteringen för företag. I praktiken innebär direktivet att företag ska rapportera enligt European sustainability reporting standards (ESRS), vilket kommer att underlätta bedömning och jämförelser av företagens påverkan på människor och miljö. Med CSRD utökas antalet företag som måste lämna information om sitt hållbarhetsarbete och detaljnivån i rapporteringen. Därutöver introduceras strängare granskning av de uppgifter som rapporteras in.

Vad är syftet med CSRD?

Om EU ska uppnå målsättningen att bli världens första klimatneutrala region måste vi ställa om till en mer hållbar ekonomi, och för att lyckas med det behöver vi få bättre koll på hur stora företag påverkar sin omvärld. Genom att öka kraven på företagens hållbarhetsrapportering vad gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning synliggörs såväl risker som möjligheter, och ger investerare bättre förutsättningar att styra kapital mot hållbara alternativ. Det långsiktiga målet med CSRD är att hållbarhetsredovisningen ska ha samma kvalitet som den finansiella rapporteringen.

Vilka företag omfattas av CSRD?

CSRD omfattar:

 • organisationer med över 500 anställda
 • börsnoterade bolag
 • kreditinstitut
 • captive försäkringsbolag
 • bolag med över 250 anställda som omsätter mer än 40 MEUR eller har mer än 20 MEUR i balansomsättning
 • bolag med huvudkontor utanför EU med en nettoomsättning i EU på mer än 150 miljoner euro.

Detta innebär att över 50 000 bolag inom EU kommer att omfattas av direktivet, varav cirka 4 100 är svenska. CSRD ersätter NFRD (Non-Financial Reporting Directive) som omfattade cirka 11 700 företag inom EU.

Läs också: Så arbetar Lannebo med Hållbarhet och Hållbara investeringar.

När implementeras CSRD?

Rapporteringsplikten enligt CSRD kommer att implementeras i olika etapper.

2025: Företag som redan omfattas av NFRD ska rapportera om räkenskapsåret 2024.
2026: Stora företag som tidigare inte har omfattats av NFRD ska rapportera om räkenskapsåret 2025.
2027: Börsnoterade bolag, samt kreditinstitut och captive försäkringsbolag ska rapportera om räkenskapsåret 2026.
2029: Bolag med huvudkontor utanför EU ska rapportera om räkenskapsåret 2028.

Vad ska hållbarhetsrapporten innehålla?

Hållbarhetsrapporten ska innehålla den information som krävs för att ge insikter om företagets inverkan på sin omvärld, inklusive påverkan på företagets resultat och utveckling. Den ska dessutom redogöra för vilka hållbarhetsrisker som verksamheten medför på hela värdekedjan, och vilka åtgärder som vidtas för att minimera dem. Rapporteringsstandarden ESRS är indelat i kategorierna miljö, social påverkan och bolagsstyrning, där varje område ska rapporteras utifrån:

 • strategi
 • påverkan
 • risker & möjligheter
 • bolagsstyrning
 • specifika nyckeltal
 • målsättningar.

Utmaningar och möjligheter med CSRD

De ökade rapporteringskraven medför såväl utmaningar som möjligheter. Utformning av en ny rapportering och datainsamlingen kopplad till denna kan bli resurskrävande, både vad gäller utbildning av medarbetare och systemutveckling. Samtidigt kan den hållbarhetsdata som rapporten kräver ge viktiga insikter om inneboende risker i verksamheten, men även om potentiella affärsmöjligheter. Rätt utnyttjad kan processen visa vägen mot värdeskapande utveckling.

Vanliga frågor om CSRD

Vilka företag påverkas av CSRD?

Alla stora företag och alla företag som är börsnoterade inom EU måste följa CSRD, vilket innefattar över 50 000 företag inom unionen.

Vad är huvudsyftet med CSRD?

Huvudsyftet är att öka transparensen kring hållbarhetsfrågor och att ge investerare och intressenter tillförlitlig och jämförbar information om företagens hållbarhetsarbete.

Hur skiljer sig CSRD från tidigare direktiv?

CSRD utökar antalet företag som måste rapportera och detaljnivån i rapporteringen, samt introducerar strängare granskning av rapporterade uppgifter.

När börjar CSRD att gälla?

Direktivet planeras träda i kraft stegvis från och med 2024, beroende på företagets storlek och om de tidigare har varit underlagda liknande rapporteringskrav.