Ta ut tjänstepension – regler och goda råd

Vid vilken ålder kan man ta ut tjänstepensionen? Kan man ta ut tjänstepensionen under 10 år? Kan man ta ut tjänstepension som en klumpsumma? Frågan om när och hur man ska ta ut pensionen är ett klurigt område. Läs vidare så ska vi försöka bena ut frågan om hur man bäst lägger upp sitt uttag av tjänstepensionen.

Ta ut tjänstepension – regler och goda råd

När ska man ta ut allmän pension?

När ska du börja plocka ut pensionen? Hur länge tänker du dig att du behöver pension? När man pratar om pensionen hamnar man ofrånkomligen i krassa frågor om livets slutskede, men uttaget av pensionen är även klurigt rent matematiskt – och därför så intressant! Innan vi går in på tjänstepensionen ska vi lägga fast vad som gäller för den allmänna pensionen. De hänger nämligen ihop.

Vad gäller för uttag av den allmänna pensionen?

Den mest grundläggande insikten när man planerar sitt allmänna pensionsuttag är detta: Ju längre man väntar, desto mer får man ut, per månad.

Om du tittar på en pensionsprognos, till exempel på MinPension.se, ser du att för varje ytterligare år som du skjuter upp uttaget av pensionen ökar storleken på månadsutbetalningarna märkbart. Det beror på att två faktorer samverkar och förstärker varandra: Dels jobbar du längre och tillför mer kapital till pensionen. Dels förkortar du din tid som pensionär och minskar antalet utbetalningar som den insparade pensionen ska räcka till. Du kan i dag tidigast ta ut din allmänna pension från 62 års ålder, eller 63 år om du är född efter 1960. Från 2026 införs en riktålder som visar vid vilken ålder du kan ta ut allmän pension.

Källa: Pensionsmyndigheten

Vad gäller för uttag av tjänstepensionen?

Till skillnaden från den allmänna pensionen kan du själv bestämma om du vill ta ut dina tjänstepensioner livsvarigt eller under en begränsad tid. När valet en gång är gjort kan det inte ändras. Livsvarigt uttag innebär att du får ett visst belopp varje månad så länge du lever. Med en bestämd uttagstid (ofta 10 eller 20 år) betalas hela din tjänstepension ut under uttagstiden. Observera att det är vanligt att en person har flera olika tjänstepensioner från olika arbetsgivare vilket innebär att du kan ta ut en viss tjänstepension tidsbestämt och en annan tjänstepension livsvarigt.

Det vanligaste är att du kan börja ta ut tjänstepension tidigast vid 55 år, men du bör undersöka vad som gäller för just dina insamlade tjänstepensioner då det kan variera. Läs även vår artikel om att ta ut tjänstepension i förtid.

Att ta ut hela tjänstepensionen under en begränsad tid har en nackdel jämfört med livsvarigt uttag, i så måtto att pensionen på det senare sättet aldrig tar slut. Men begränsad uttagstid har också en fördel, nämligen att du på så vis hinner få ut hela beloppet och hinner använda pengarna innan det är för sent. Kalkylen för livsvarigt uttag leder ofta till att det finns en slant kvar när du är borta. Det ingår i kalkylen. Dock kan du se till att din innestående tjänstepension går i arv till dina anhöriga, så att kvarstående belopp inte går ”förlorat”.

Inom ramen för vissa tjänstepensionsavtal kan du nyttja flexpension – en fördel som ger dig större möjlighet att välja hur och när du går i pension.

Vad skattar man?

En av de faktorer som har stor betydelse vid uttag av tjänstepensionen är inkomstskatt och då särskilt den statliga skatten. Statlig skatt innebär att du betalar 20 procent extra skatt på inkomster över den aktuella brytpunkten. Om du tar ut mer pension än den aktuella brytpunkten betalar du alltså cirka 50 procent i skatt på dessa inkomster istället för cirka 30 procent som du betalar på inkomster under brytpunkten.

  • För personer under 65 år är brytpunkten 540 700 kr/år motsvarande 45 000 kr/mån (år 2022).
  • För personer som fyller 66 år innevarande år eller äldre är brytpunkten 618 700 kr/år motsvarande 51 500 kr/mån (2022)

Källa: Skatteverket

Om målsättningen är att få ut maximalt i pension är det med andra ord lämpligt att planera ditt pensionsuttag så att det varje år hamnar under brytpunkten. Eftersom du i regel kan styra under hur lång tid du vill ta ut dina olika tjänstepensioner är det lämpligt att styra detta så att du alltid ligger under gränsen för statlig skatt. Det är också viktigt att notera att brytpunkten för statlig skatt räknar in alla dina inkomster, så om du till exempel arbetar deltid och samtidigt tar ut tjänstepension bör du se till att dina totala inkomster inte överstiger brytpunkten för statlig skatt.

Det finns även andra skatteeffekter som kan vara bra att känna till så som att jobbskatteavdrag och grundavdrag skiljer sig beroende på om du är över eller under 65 år. I regel gör avdragen att skatten blir högre när du tar ut pension före det år du fyller 66 år. Mer information om skatter och avdrag finns hos Pensionsmyndigheten.

Läs också: Avkastningsskatt för tjänstepension – så fungerar det

Ta ut delar av tjänstepensionen i olika takt

I korta drag är tjänstepensionen alltså en extra inkomst som du kan välja att åtnjuta under en viss tid, till exempel tio år, och när den perioden är slut går du ned på enbart allmän pension. Det kan bli ett ganska abrupt inkomstbortfall när tjänstepensionen tar slut och du faller tillbaka på den allmänna pensionen. Som en generell tumregel brukar den allmänna pensionen utgöra ungefär hälften av din slutlön (den lön du hade innan du gick i pension).

I praktiken har man dock ofta ett antal olika pensionsförsäkringar i sin tjänstepension, från olika anställningar, och man kan i så fall göra olika uttagsval för de olika försäkringarna, så att de gemensamt och tillsammans med den allmänna pensionen ger en mjuk och balanserad ”utbetalningsprofil” över de kommande årtiondena.

Källa: Pensionsmyndigheten

Räkna med andra inkomster

Till inkomsten under pensionsåren kommer även eventuella besparingar. Det är viktigt att ta med det i beräkningarna av pensionsuttaget. Besparingarna kan bidra till din inkomst dels genom räntor och avkastning, dels även genom rena uttag. Det finns ingen oskriven lag som säger att man måste dö rik, utan du har alla möjligheter att ”slösa bort” ditt livs sparade kapital under pensionsåren.

De här besparingarna kan förstås till en del bestå av oförbrukad tjänstepension. Det är en aspekt som man inte heller ska tappa bort, att överskjutande pensionsutbetalningar kan sparas och investeras och på så sätt ge avkastning under kommande år när tjänstepensionen är slut. Det gäller att skilja på uttagen pension och använd pension.

När kan man ta ut tjänstepensionen?

Vad som gäller för uttag av tjänstepensionen styrs av pensionsavtalet som reglerar den försäkring (eller de försäkringar) där du eller dina arbetsgivare har betalat in pensionsavsättningar. Inom vissa ramar brukar reglerna tillåta att man själv bestämmer när man ska börja plocka ut sin tjänstepension och under hur lång löptid den ska betalas ut. En vanlig regel är att man kan börja ta ut tjänstepensionen efter att man fyllt 55 år och att man måste börja ta ut tjänstepensionen senast när man fyller 70 år. 

Källa: Pensionsmyndigheten och Statens Tjänstepensionsverk

Partiellt uttag av tjänstepensionen

Förutom att du ofta kan välja vid vilken ålder du ska börja ta ut tjänstepensionen är det vanligt att du under en tid också kan kombinera tjänstepensionen med deltidsarbete. Du tar då bara ut en del av tjänstepensionen, så kallat partiellt uttag. Läs mer om att jobba som pensionär.

Vilken pension ska man ta ut först?

Det finns många sätt att kombinera olika pensionsuttag. När det gäller den allmänna pensionen kan du välja om du vill ta ut hela månadsbeloppet eller bara en del av det, och du kan ändra storleken på dina månatliga uttag när du vill. Du kan välja att bara ta ut premiepensionen, och du kan pausa hela pensionsuttaget under en period. Du kan även börja plocka ut en del av den allmänna pensionen medan du fortsätter jobba deltid. Ovanpå det kommer dina olika tjänstepensioner, som du kan välja att plocka ut oberoende av varandra under kortare eller längre perioder, som vi har beskrivit tidigare.

Allt som allt finns alltså många kranar att vrida på för att få en pensionsutbetalning som är anpassad till dina behov och övriga inkomster. Vilken pension du ska ta ut först blir då beroende av hela bilden men i regel går det att ta ut tjänstepension vid 55 år medan allmän pension går att ta ut först vid 62-63 år.

Kan man ta ut tjänstepensionen på 10 år?

Ja, det är vanligt att avtalet för en tjänstepension tillåter att man tar ut hela beloppet under till exempel en tioårsperiod. Det har också blivit vanligare att man gör just det. En möjlighet som lockar många är att ta ut pensionen under kort tid och investera den, för att på så sätt skapa ett kapital som man själv råder över under åren framöver.

En fara med att plocka ut hela tjänstepensionen under kort tid är att om dina inkomster överstiger aktuell brytpunkt kan du behöva betala statlig skatt på pensionen.

Kan man ta ut tjänstepension som engångsbelopp?

Nej. Att plocka ut hela tjänstepensionen i en klumpsumma kallas ”återköp” och är inte tillåtet enligt lag. Tjänstepensionen kan inte heller överlåtas, pantsättas eller belånas.

Planera uttag av pensionen - ett exempel

Nu när vi gått igenom grunderna för uttag av pensionen kan vi passa på att fördjupa oss med ett exempel kring hur man kan tänka.

Exempel: Anna är 58 år gammal, arbetar heltid och har en månadslön på 54 000 kr/mån. Hon har tre olika tjänstepensioner från olika arbetsgivare. Hon planerar att gå ned till halvtidsarbete när hon fyller 60 år och gå i pension vid 66 år.

När Anna går ned till halvtid minskar hennes tjänsteinkomst till 27 000 kr/mån. Eftersom hon bara arbetar halvtid och är över 55 år kan göra ett partiellt uttag från tjänstepension. Anna väljer då att göra ett partiellt uttag från två av sina tjänstepensioner under 10 år vilket ger en pensionsinkomst på 10 000 kr/mån. Det ger henne 37 000 kr/mån, vilket med god marginal är under gränsen för statlig skatt (45 000 kr/mån).

När Anna är 66 år slutar hon att arbeta helt och börjar då ta ut sin allmänna pension. Hennes allmänna pension uppgår till 27 000 kr/mån, motsvarande halva hennes slutlön. Då hon valt att ta ut sina två första tjänstepensioner på 10 år kan hon nu göra fullt uttag från dessa vilket ger 20 000 kr/mån tills hon fyllt 70 år. Hon får då en samlad inkomst på 47 000 kr/mån vilket är under den högre brytpunkten för statlig skatt som gäller för personer över 65 år (51 500 kr/mån).

Vid 70 år är Annas två första tjänstepensioner fullt utbetalade och hon börjar då ta ut sin sista tjänstepension med en uttagstid 20 år. Denna ger 5000 kr/månaden i 20 år. Det innebär att hennes samlade pensionsinkomst blir 32 000 kr/mån tills hon fyller 90 år. Vid 90 år är alla tjänstepensioner förbrukade och Anna får livet ut en allmän pension om 27 000 kr/mån.

I exemplet väljer Anna alltså att gå ned i arbetstid redan vid 60 år och ta ut sina första två tjänstepensioner under 10 år. Det positiva är att hon kan gå ned i arbetstid tidigt i livet, det negativa blir att hennes pensionsinkomst efter 70 år blir betydligt lägre än hennes slutlön. Om Anna istället skulle välja att arbeta heltid till 66 år skulle hon kunna planera sin pension så att hon får högre pension under längre tid.

Som du ser finns det en hel del faktorer som går att justera för att hitta en utbetalning som passar din livssituation. För någon är tid viktigare än pengar medan någon annan trivs så bra med att jobba att hon vill fortsätta så länge det går. Det positiva med flexibilteten i tjänstepensionen är att du har stor frihet att skapa den pensionstillvaro som passar just dig.