Företagsobligationsfonder

Så fungerar företagsobligationsfonder. Förvaltarna Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson svarar på de vanligaste frågorna om företagsobligationsfonder.

Företagsobligationsfonder

Definition och förklaring

Företagsobligationsfonder är fonder som investerar i företagsobligationer, alltså lån till företag. Att ge ut obligationer är ett sätt för företag att låna pengar till sin verksamhet utan att behöva ta banklån. I utbyte för lånet får obligationens innehavare avkastning i form av ränta samt ett löfte om att lånet ska återbetalas vid löptidens slut. I likhet med traditionella lån baseras räntan på bolagets kreditvärdighet – ju sämre kreditbetyg företaget har, desto högre ränta får obligationens innehavare.

Så fungerar företagsobligationsfonder

En företagsobligationsfond investerar i obligationer från företag och fungerar därmed som företagens långivare. Avkastningen i fonden kommer från den ränta som företagen betalar för lånen, och risken i fonden utgörs främst av bolagens betalningsförmåga, obligationens löptid samt marknadsrisk. Inför att en fond ska köpa företagsobligationer görs en kreditbedömning av bolaget och fondens förvaltare kan därefter lämna ett erbjudande där de anger till vilken ränta de är villiga att köpa företagets obligationer. 

Olika typer av företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder kan rikta in sig på obligationer med en viss risknivå eller löptid, alternativt ha specifika krav på vad pengarna ska användas till. Företagsobligationer delas vanligtvis in i två kategorier utifrån företagets kreditbetyg:

  • Investment grade – obligationer från företag som har en god eller mycket god återbetalningsförmåga.
  • High yieldobligationer från företag med lägre återbetalningsförmåga.

Exempel på olika typer av företagsobligationsfonder:

Lannebo Räntefond Kort

En kort räntefond som placerar i obligationer med kort löptid från bolag med hög kreditvärdighet. 

Lannebo High Yield

Lannebo High Yield är en högräntefond som placerar merparten av kapitalet i obligationer utgivna av bolag med högre kreditrisk.

Lannebo Sustainable Corporate Bond

En grön obligationsfond där pengarna endast får användas till att finansiera miljöprojekt eller bolag som bedöms bidra till en mer hållbar framtid.

Företagsobligationsfonder och risk

Risken i en företagsobligationsfond utgörs främst av risken att bolagen inte ska kunna betala återbetala sina lån, något som kallas för kreditrisk. Det gör också att obligationer med lång löptid har högre risk, eftersom en lång låneperiod innebär en större sannolikhet att något negativt inträffar. Till skillnad från obligationer som emitterats av stater följer utvecklingen för företagsobligationsfonder ofta börsutvecklingen eftersom en akties utveckling ger en bild av företagets ekonomiska situation. Dock är företagsobligationer betydligt mindre volatila än aktier, vilket gör företagsobligationsfonder till en mindre riskfylld investering. 

Fast eller rörlig ränta

Företagsobligationer kan antingen ha fast eller rörlig ränta. Rörlig ränta är när räntesatsen förändras utifrån en marknadsränta, vilket innebär att om marknadsräntan går upp kommer även obligationens förräntningstakt att höjas lika mycket. Har en obligation däremot fast ränta är räntesatsen densamma under hela löptiden, oavsett hur marknadsräntan förändras. Det betyder att obligationens värde istället kommer att påverkas för att ge samma avkastning som den aktuella marknadsräntan. Vid en ränteuppgång kommer obligationens värde att minska, och det omvända gäller när räntan sjunker. I Norden har företagsobligationer vanligtvis rörlig ränta, vilket minskar risken att obligationen ska tappa i värde till följd av förändringar i marknadsräntan. Lannebos företagsobligationsfonder investerar samtliga primärt i obligationer med rörlig ränta, vilket innebär att de har låg ränterisk.  

Så fungerar företagsobligationsfonder

Vad är en företagsobligation?

En företagsobligation är ett skuldebrev som ett företag ger ut i utbyte mot att få låna pengar. Obligationen anger när bolaget ska betala tillbaka pengarna (löptiden) och vilken ränta som företaget ska betala till den som köpt obligationen.

Vad är en företagsobligationsfond?

Företagsobligationsfonder fungerar som vilken fond som helst, men istället för aktier innehåller de företagsobligationer. Det innebär att en företagsobligationsfond är en portfölj av olika lån till företag. Företagen behöver inte vara börsnoterade utan i en företagsobligationsfond kan du hitta både små och stora, högrisk eller lågrisk, noterade eller privatägda företag.

Vad är skillnaden mellan räntefonder och företagsobligationsfonder?

Företagsobligationsfonder kallas ibland lite slarvigt för räntefonder så det kan vara svårt att särskilja. Räntefonder investerar oftast i statsobligationer, alltså obligationer som ges ut av ett land som lånar pengar. Räntefonder delas även upp i korta och långa räntefonder beroende på hur lång löptid obligationerna de investerar i har. Långa räntefonder, som ibland också kallas obligationsfonder, har högre risk än korta räntefonder. Företagsobligationsfonder investerar i företagsobligationer, alltså lån till företag.

Vad är skillnaden mellan företagsobligationsfonder och aktiefonder?

Den största skillnaden är att du i en aktiefond köper en andel av företaget (en aktie), medan företagsobligationsfond istället lånar ut pengar till företaget. Det i sin tur innebär att fokus i en företagsobligationsfond inte är att bolagets börskurs går uppåt utan att bolaget har förmågan att betala tillbaka lånet plus ränta när löptiden går ut. En förvaltare av en företagsobligationsfond måste därför tänka längre än de som förvaltar aktiefonder för att säkerställa att man kan äga obligationen tills den förfaller eftersom innehaven inte är lika lätta att sälja som aktier. Därför agerar Lannebos företagsobligationsförvaltare långsiktigt, på engelska använder man uttrycket »buy and hold«.

Vilken risk har företagsobligationsfonder?

Precis som för aktiefonder kan företagsobligationsfonder ha olika riskprofil, men generellt sett är detta ett sparande med en risknivå som ligger någonstans mellan bankkonto och aktiefonder. Du har inte samma kursrisk som aktiefonder och du har lägre volatilitet, men på väldigt lång sikt kommer aktier att ge högre avkastning i normalfallet. Däremot får du ofta högre avkastning än på ett vanligt bankkonto, även om du måste ha en lite längre tidshorisont på ditt sparande. Ett bra exempel kan vara en person som har ett sparkapital som ska användas till att köpa en sommarstuga om tre till fem år. Då vill personen inte placera dem i aktier och riskera att börsen går ned, men man vill samtidigt ha lite högre avkastning än vad man skulle ha fått på ett vanligt bankkonto idag. Lannebos fonder ligger på tre olika risknivåer Lannebo Räntefond Kort som har låg risk,  Lannebo Sustainable Corporate Bond som har mellanrisk och Lannebo High Yield som har högre risk.

Det finns tre typer av risk att ta hänsyn till när man investerar i företagsobligationer.

1. Kreditrisken – risken att företaget som ger ut obligationen inte kan möta sina åtaganden. Ju högre risk, desto högre ränta.

2. Ränterisken – risken att ett värdepapper tappar i värde på grund av förändringar i marknadsräntan. Behålls obligationen löptiden ut blir ränterisken ointressant.

3. Likviditetsrisken – risken att ett värdepapper inte kan omsättas på marknaden, det vill säga att det inte finns köpare.

Läs mer: Så tänker Karin Haraldsson när hon investerar i företagsobligationer

Hur väljer Lannebo vilka företagsobligationer ni ska investera i?

Till att börja med investerar vi i nordiska bolag. Vi gör en helhetsbedömning av företaget och i den bedömningen tittar vi inte bara på dagsläget utan ända till löptidens slut. Vi vill vara så säkra som möjligt på att bolagen dels kan betala ränta och amorteringar, dels att bolagen kan betala tillbaka sitt lån vid löptidens slut. Därför är bolagens kreditbetyg ett väldigt viktigt mått för oss. Vi gör också en hållbarhetsanalys som vi väver in i kreditanalysen eftersom vi menar att hållbara företag ska ha högre kreditrating. Så länge företaget uppfyller alla de här kriterierna är dess utveckling på börsen, om det är noterat, oväsentlig för oss. Vi får inte ut mer pengar om börskursen stiger, men får inte heller mindre om den faller.

Hur mycket avkastar företagsobligationer?

Avkastningen för företagsobligationsfonder hänger ihop med risknivån hos bolagen vi lånar ut till. Ju högre risk desto högre ränta betalar företagen. Det syns tydligt i förräntningstakten (snitträntan på fondens innehav) i fonderna.

Lannebo Räntefond Kort har en förräntningstakt på cirka 2 procent före avgift.

Lannebo Sustainable Corporate Bond har en förräntningstakt på cirka 4 procent före avgift.

Lannebo High Yield har en förräntningstakt på cirka 7,7 procent före avgift.

* Per 2022-06-30

Varför väljer ett företag att ge ut obligationer istället för att ta banklån?

Det handlar ofta om stora belopp, från runt en kvarts miljard upp till kanske tio gånger mer, så det är inte givet att banklån är ett passande alternativ. Men det kan också vara en snabbare process att ge ut obligationer än att inleda nya bankkontakter på sådana nivåer. Obligationsspåret kan vara en mer flexibel finansieringskälla och många bolag väljer att både ge ut obligationer och ta banklån för att diversifiera sin upplåning.

Läs mer: Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson om sin investeringsfilosofi

Vad är viktigt att tänka på innan jag investerar i företagsobligationsfonder?

Som vid all annan investering ska man välja en fond som motsvarar ens riskvilja. Lannebo har tre företagsobligationsfonder: Lannebo Räntefond Kort som har relativt låg risk, Lannebo High Yield som har högre risk men också högre avkastning, samt Lannebo Sustainable Corporate Bond som ligger däremellan. Vilken av de här fonderna man ska välja beror på hur hög risk man är beredd att ta, hur hög avkastning man vill ha och vilken tidshorisont man har på sitt sparande.

Kan jag som privatsparare köpa företagsobligationer direkt?

Ja, men det kostar. När det handlar om en direktinvestering i en företagsobligation är lägsta placeringsbelopp oftast 1 miljon kronor. Som privatperson är det dumt att lägga alla ägg i samma korg. Så om du inte har 50-100 miljoner kronor att placera i företagsobligationer är det oftast bättre att köpa andelar i en fond.

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med företagsobligationsfonder?

Fördelarna är definitivt att de kan ge lite högre avkastning än bankkontot, men till lägre risk än vad aktiefonder erbjuder. Däremot ska man vara medveten om att det finns marknadsrisker även med företagsobligationer. Det här är fonder som handlas varje dag och skulle det hända något allvarligt på marknaden kan det hända att även de här produkterna faller i värde oavsett om de underliggande bolagen går bra eller inte.

Passar företagsobligationer på ett investeringssparkonto?

Skatten på investeringssparkontot hänger samman med statslåneräntan och ändras från år till år. ISK lönar sig om avkastningen på ditt konto är högre än statslåneräntan procentenhet. Mellan 2015-2022 var ISK ett bättre val än aktie- eller fondkonto varje år om ditt sparande avkastat mer än 1,5 procent. Över tid har Lannebo High Yield och delvis Lannebo Sustainable Corporate Bond varit skattemässigt bäst att äga via ISK medan Lannebo Räntefond Kort varit bättre att äga på vanligt konto.

Vad händer med företagsobligationsfonder om räntan stiger?

Många traditionella räntefonder, till exempel statsobligationsfonder, investerar i långa obligationer med fast ränta. Denna typ av räntefonder kan vara en negativ placering om räntorna stiger då stigande räntor gör en fastränteobligation mindre värd. Lannebo fokuserar däremot på företagsobligationer med rörliga räntor i våra investeringar vilket minimerar räntelägets inverkan på fondens avkastning. I och med att vi investerar i företagsobligationer har vi möjlighet att få högre avkastning än om vi investerar i statsobligationer då avkastningen kommer från den kreditrisk fonden tar.

Vad händer med företagsobligationsfonder om räntan sjunker?

Generellt är det negativt för räntefonder med stigande räntor då investeringar i räntebärande papper görs till fast ränta. Men Lannebo investerar i företagsobligationer med rörlig ränta. Den genomsnittliga räntebindningen i fonderna blir då kortare än om vi hade köpt obligationer med fast ränta och påverkas mindre av stigande långräntor. Det är ett effektivt sätt att minska ränterisken. Vi fokuserar istället på kreditrisken när vi investerar i företagsobligationer. Det innebär att vi lägger vår tid på att förstå bolagets affärsmodell och gå igenom balans-/resultaträkning, för att bedöma bolagets kreditvärdighet.

Läs mer: Så påverkas räntefonder av förändringar i marknadsräntan

Vad händer med företagsobligationsfonder när aktiemarknaden går ned?

Företagsobligationer rör sig över tid i samma riktning som aktiemarknaden. När aktier går ned går även företagsobligationer ned. Skillnaden är att företagsobligationer i regel går upp mindre i uppgång och ned mindre i nedgång jämfört med aktier. 

Vad är avgiften i en företagsobligationsfond?

Lannebo Räntefond Kort har en förvaltningsavgift på 0,2 procent medan Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield har en avgift på 0,9 procent. Alla avkastningssiffror som redovisas är alltid efter att avgiften är dragen.

Vilken är den bästa räntefonden?

Ett sätt att avgöra om en räntefond, eller företagsobligationsfond är bra är att titta på analyshuset Morningstars rating. Fonderna får mellan 1 och 5 stjärnor beroende på hur de avkastat i förhållande till risk, där fem stjärnor är det högsta betyget.  Vilken fond som är bäst är sedan upp till vad den som investerar har för preferenser och går därför inte att ge ett generellt svar på.

Var kan jag investera i Lannebos företagsobligationsfonder?

Lannebos företagsobligationsfonder går att köpa här på hemsidan för direktkunder. (Om du inte är direktkund kan du bli det här). Fonderna finns också tillgängliga hos olika nätmäklare och plattformar. Här kan du se Lannebos distributörer.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev Marknad & Strategi för mer information och uppdateringar om vår syn på marknadsutvecklingen.

Lannebos ränteförvaltare