Korta eller långa räntefonder?

Idag finns det flera tusen svenska räntefonder som investerar i räntebärande värdepapper, och för att göra det enklare att särskilja dem delas de in i olika kategorier. Här får du lära dig mer om korta och långa räntefonder, och vad som skiljer dem åt.

Korta eller långa räntefonder?

Vad är skillnaden mellan korta och långa räntefonder?

En räntefonds inriktning hänger samman med flera faktorer, såsom löptid, typ av innehav, risk och förväntad avkastning. För att kunna välja ett alternativ som passar dig och ditt sparande behöver du förstå hur de olika aspekterna hänger ihop och samverkar.

Lång eller kort?

Om en räntefond beskrivs som “lång” eller “kort” beror på hur lång löptiden är på de obligationer som fonden äger. En lång löptid innebär att det är lång tid (mer än ett år) tills lånen ska återbetalas. Korta räntefonder innehåller värdepapper som ska återbetalas inom ett år. Hur lång löptiden är påverkar dessutom fondens avkastning och risk. Generellt ger korta räntefonder lägre avkastning till lägre risk och långa räntefonder ger högre avkastning till högre risk.

Typ av räntebärande värdepapper

Korta och långa räntefonder kan investera i olika typer av värdepapper, vilket i sin tur påverkar fondens risk. Korta räntefonder kan investera i till exempel statsskuldväxlar och företagscertifikat. Långa räntefonder kan investera i kommun-, stats-, bostads- och företagsobligationer. Vilka obligationer fonden innehåller har samband med dess risk, till exempel anses statsobligationer vara mindre riskfyllda än företagsobligationer.

Obligationerna kan vidare ha fast eller rörlig ränta. För långa räntefonder med obligationer i fast ränta så ökar fonden i värde om marknadsräntan sjunker och minskar om marknadsräntorna stiger.

Risk, ränta & avkastning

Den ränta som staten, företaget, kommunen eller bostadsinstitutet betalar för att ge ut en obligation bestäms utifrån hur stor risk lånet innebär för långivaren. Oftast sker detta via auktioner där olika fonder lämnar bud på hur mycket de vill ha i ränta för att låna ut till en viss låntagare. När lånet har högre risk blir räntan högre, men så även den förväntade avkastningen.

Räntan är lägre för en fond som bara investerar i statsobligationer eller företagsobligationer från stora stabila bolag, jämfört med räntan för en fond som placerar i obligationer från mindre kreditvärdiga bolag eller stater.

När är en kort respektive lång räntefond det bästa alternativet?

Om du står och väger mellan olika alternativ bör du fundera på vad du vill använda dina pengar till i framtiden. Du som till exempel ska köpa lägenhet om ett år och redan har sparat ihop kontantinsatsen kan placera den i en kort räntefond för att vara säker på att kapitalet inte ska påverkas av inflationen. Eftersom räntan för korta räntefonder är låg, kan du inte räkna med särskilt stor avkastning, men du behöver inte heller vara nervös för att förlora en större del av pengarna.

När det kommer till långa räntefonder passar de generellt för ett sparande på medellång sikt (1-3 år). Lannebos långa räntefonder (Lannebo Corporate Bond, Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield) innehåller alla främst obligationer med rörlig ränta. Det innebär att de inte påverkas i någon stor utsträckning av hur marknadsräntorna utvecklas. I vanliga fall kommer de att utvecklas som börsen i stort fast med mindre svängning såväl i uppgång som nedgång.