Hur viktig är en låg fondavgift? – och allt annat du behöver veta om fondavgifter

Fonder är gratis att köpa och sälja men kostar att äga. Kostnaden för att äga en fond kallas fondavgift, eller förvaltningsavgift, och den ska vi titta närmare på här. Vi berättar även om prissättningen av fonder och svarar på frågor som: Hur viktig är en låg fondavgift? Vad räknas som en låg fondavgift? och vilka faktorer påverkar priset?

Hur viktig är en låg fondavgift? – och allt annat du behöver veta om fondavgifter

Först: Vad är en fondavgift?

En fondavgift är den kostnad som investerare betalar för att äga andelar i en fond. Avgiften täcker en rad olika tjänster och kostnader som är associerade med att förvalta och driva fonden, inklusive förvaltningsarvoden till fondförvaltaren, administrationskostnader, kostnader för juridiskt och professionellt stöd, samt marknadsförings- och distributionskostnader. Fondavgifter kan också inkludera avgifter för köp och försäljning av fondandelar, även kända som in- och utträdesavgifter, men dessa är mindre vanliga idag.

Bör jag välja fonder utifrån fondavgiftens storlek?

Att enbart utgå ifrån avgiften när man väljer fonder är sällan en bra strategi. Precis som när du investerar i en ny bostad eller en ny bil spelar fler faktorer än priset in. En fond med högre avgift kan ofta ha kvaliteter som väger upp det högre priset. Det kan till exempel handla om att fonden har ett bra hållbarhetsarbete, har en bättre kursutveckling än snittet eller att ditt sparande sköts av en förvaltare som du har förtroende för.

När är en låg fondavgift viktig?

Att ha låg avgift är viktigt om fonden inte har ambitionen att ge bättre avkastning än index, vilket är fallet om fonden är passivt förvaltad. För passivt förvaltade indexfonder är det rationellt att investera i en fond med låg avgift, eftersom fondens avkastning kommer att vara lika med indexets utveckling minus avgiften. Här är det dock viktigt att ha koll på vilket index den passivt förvaltade fonden följer och inte bara välja fonden med lägst avgift.

För de allra flesta som investerar i aktivt förvaltade fonder är inte avgiften det viktigaste, utan fondens avkastning efter avgifter. En fond som ger spararen högre avkastning föredras i regel framför en fond som ger lägre avkastning. En låg förvaltningsavgift gör att förvaltaren har en lägre kostnad att ‘ta igen’ med hjälp av avkastningen, och den kan därför vara bra i det avseendet. Å andra sidan kan en hög avgift ge förvaltaren bättre möjligheter och verktyg att skapa en högre avkastning.

<h3>Tips: Avgiften är redan avdragen när fondens avkastning anges</h3>
När du ska jämföra olika fonders historiska avkastning är det bra att känna till att fondavgiften redan är dragen. Det innebär att två fonder med samma avkastning i slutändan ger dig samma summa i plånboken, oavsett hur hög avgiften är.

Vad är en låg fondavgift?

Vad som är en låg fondavgift beror till stor del på vilken typ av fond det handlar om. Den genomsnittliga årliga avgiften för olika fondtyper var 2022 enligt AMF följande:

 • Aktiefonder generellt: 1,53 procent.
 • Blandfonder: 1,27 procent.
 • Svenska aktiefonder: 1,03 procent
 • Svenska räntefonder (High yield): 0,72 procent.
 • Svenska aktieindexfonder: 0,32 procent.
 • Indexfonder och aktivt förvaltade fonder prissätts olika.

En fondavgift som är lägre än detta kan anses vara förhållandevis låg – men det viktigaste är fortfarande att fonden genererar avkastning som är högre än avgiften. En fond med låg avgift men dålig avkastning ger sämre resultat än en dyr fond vars avkastning överträffar avgiften.

Källa: AMF:s fondavgiftsrapport för 2022

Hur hög är en hög fondavgift?

Här följer några fakta om fondavgifter som kan hjälpa dig att få perspektiv på avgiften när du bedömer en fond:

 • Den genomsnittliga årliga avgiften för en aktivt förvaltad svensk aktiefond under 2022 var 1,19 %, enligt en rapport från AMF.
 • Aktivt förvaltade aktiefonder i Europa har avgifter mellan 1 % och 3 %, enligt ESMA.
 • Avgifter över 3 procent är mycket ovanliga.
 • Den genomsnittliga avgiften för en svensk aktieindexfond 2022 var 0,32 %.
 • Den genomsnittliga årliga avgiften för Sverigeregistrerade räntefonder 2022 låg mellan 0,17 % och 0,72 %.
 • Den årliga avgiften för Sverigeregistrerade blandfonder och fond-i-fonder 2022 låg mellan 1,16 % och 1,33 %.

Källa: AMF:s fondavgiftsrapport för 2022 ((https://www.amf.se/om-amf/finansiell-information/rapporter-och-fakta/fondavgiftsrapporten/)

Enklaste sättet att avgöra om en förvaltningsavgift är för hög är att titta på fondens historiska utveckling. I och med att den historiska utvecklingen visas efter att avgifterna är dragna kan du enkelt jämföra fondernas avkastning. Du ser då direkt om förvaltningen kompenserar för avgiften.

Fondavgifternas storlek skiljer sig internationellt

För svenska aktieindexfonder är avgiften i snitt 0,32 procent (2022). Internationellt är indexfonder ofta billigare än så. I USA kostar de mest populära indexfonderna ned mot 0,02 procent.

För aktivt förvaltade fonder är det tvärtom då de generellt sett är billigare i Sverige än i omvärlden. Oftast ligger avgiften mellan 1-2 procent. Avgifter över 2 procent är relativt ovanliga och kan anses dyra.

Varför har vissa fonder högre fondavgift?

En viktig faktor som avgör hur hög avgift fondbolaget tar ut är om fonden är aktivt förvaltad eller inte. En aktivt förvaltad fond innebär att förvaltarna och fondbolaget aktivt väljer hur fonden ska investera samt arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för långsiktigt hållbart värdeskapande i bolagen man investerar i.

Aktivt förvaltade fonder har oftast en högre avgift. Det finns flera anledningar till detta: Dels är aktiv förvaltning mer resurskrävande än passiv förvaltning. Dels tar distributionsplattformarna mer betalt för att tillhandahålla fonder med högre avgift (så kallad distributionsersättning).

En passivt förvaltad fond (indexfond) sköts av en algoritm som köper och säljer aktier efter ett förutbestämt mönster. Detta gör att indexfonder i regel har lägre avgifter än aktivt förvaltade fonder. I Sverige är dock skillnaden mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder mindre då fondavgifterna för aktivt förvaltade fonder generellt sett är lägre i Sverige jämfört med övriga Europa.

Fondavgift för aktivt förvaltade fonder – vad får du för pengarna?

Om en fond har en årlig avgift på till exempel 1,6 procent så går runt hälften av summan, 0,8 procent, till fondbolaget och hälften till plattformen där du köper fonden (till exempel en nätmäklare eller ett försäkringsbolag).

Den halva av fondavgiften som går till fondbolaget används till kostnader så som administration, löner till personal och analyskostnader. Om fonden inte är aktivt förvaltad är kostnaderna för analys och förvaltning av naturliga skäl lägre.

Vem får fondavgiften?

Avgiften som du betalar för att äga en fond går till flera olika aktörer, som distributören, aktiemäklaren och fondbolaget.

Exempel:
En fond har en årlig avgift på 1,64 %.

Av detta går 0,80 procentenheter till distributören (banken, nätmäklaren, försäkringsbolaget). Alltså ungefär hälften av avgiften.

Lika mycket, alltså 0,80 procentenheter, går till fondbolaget.

Resten, det vill säga 0,04 procentenheter, går till förvaringsinstitut och administration.

Utöver detta kommer som sagt kostnader för courtage och liknande till aktiemäklare och/eller banker.

Läs också: Lannebos investeringsprocess och Lannebo som förvaltare

Hur beräknas förvaltningsavgiften i en fond?

Det vanligaste är att förvaltningsavgiften beräknas som en procentsats av fondsparandets värde. Säg att du har 10 000 kronor i en fond med en förvaltningsavgift på 1,5 procent. Du kommer då att betala 150 kronor per år i förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften tas i praktiken ut dagligen, vilket innebär att det varje dag dras 1/365-del av avgiften från sparandet. När du tittar på kursutvecklingen i din fond presenteras den alltid efter att fondavgiften är dragen.

Kom ihåg: När du jämför fonders utveckling är alltså förvaltningsavgiften redan avdragen, vilket innebär att fonden som har bäst utveckling i en jämförelse helt enkelt är den fond som utvecklats bäst – avgifterna inräknade.

Total kostnad för en fond – Total Expense Ratio (TER)

Fondavgifter anges vanligtvis som en årlig procentandel av fondens tillgångar, känd som förvaltningsavgift eller årlig avgiftsprocent (TER, Total Expense Ratio). Denna avgift dras automatiskt från fondens tillgångar och påverkar därmed fondens nettoavkastning och investerarens potentiella avkastning.

Vad betyder ‘årlig avgift’ i en fond?

Årlig avgift är ett standardiserat mått som har tagits fram för att kunna jämföra kostnaderna för fonder på ett enhetligt sätt i hela Europa. I den årliga avgiften ingår bland annat förvaltningsavgift, men även övriga kostnader som distributionskostnader, eventuella transaktionsskatter, analyskostnader, registreringsavgifter, ersättning till förvaringsinstitut och skattekostnader. Årlig avgift används bland annat i fondernas faktablad.

Årlig avgift innehåller samtliga kostnader förutom:

 • Fondens transaktionskostnader.
 • Eventuella resultatbaserade avgifter.
 • Eventuella köpavgifter.

Vad betyder transaktionskostnad i en fond?

En fond innehåller olika värdepapper som köps och säljs som en del i fondens aktivitet. Dessa transaktioner belastas som regel med en viss avgift. En aktiefond som köper och säljer aktier får till exempel courtagekostnader för sin aktiehandel. En fond som investerar i likvida aktier i stora bolag har som regel lägre transaktionskostnader än en fond som investerar i små, illikvida aktier. En nystartad fond har också som regel högre transaktionskostnader än en fond som har funnits en tid, i och med att den nystartade fonden måste köpa upp en helt ny portfölj av aktier.

Transaktionskostnaden innehåller också en teoretisk kostnad som brukar kallas spread-kostnad.

Låt oss ta ett exempel: En aktie på börsen har en säljkurs på 101 och en köpkurs på 100. En fond vill köpa aktier i bolaget och köper därför en aktie för 101 kronor. Då anses fonden ha betalat en kostnad på 1 krona då spreaden (skillnaden mellan köp och säljkurs) var 1 krona. Eftersom det saknas dataunderlag för alla transaktioner som genomförs uppskattar fondbolaget hur stor denna ”kostnad” är på förhand. Här kan det skilja en hel del mellan hur fondbolagen väljer att uppskatta kostnaden. I slutändan är den verkliga kostnaden dock ganska lika för liknande fonder.

Vad innebär rörlig fondavgift?

Vissa fonder tillämpar rörlig avgift. Det innebär att fondavgiften varierar beroende på hur fonden utvecklas. Ofta handlar det om att en extra avgift tas ut om fonden uppfyller ett på förhand uppsatt mål. Det kan till exempel vara att fonden ska överträffa utvecklingen i ett visst aktieindex.

Ett exempel på fond med rörlig avgift är Lannebo Sverige Plus. Fonden har en fast förvaltningsavgift på 1 procent som tas ut oavsett hur fonden utvecklas. Sedan, om fonden utvecklas bättre än indexet SIXPRX, tas en ytterligare avgift ut som motsvarar 20 procent av tillväxten som överstiger index.

Rörlig avgift är vanligt i hedgefonder. Den rörliga delen av avgiften tas ofta ut under förutsättning att fonden har avkastat mer än en förutbestämd procentuell tröskel, till exempel riskfria räntan + 6 procentenheter.

Vad betyder High Water Mark?

Många fonder som tar ut en rörlig avgift tillämpar en princip som kallas High Water Mark. Den innebär att en fond måste ha uppnått en högre avkastning än den tidigare högsta punkten för att den rörliga avgiften ska kunna tas ut.

Exempel:

År 1: Fonden utvecklas 10 procentenheter bättre än index och tar ut en rörlig avgift.
År 2: Fonden utvecklas 30 procentenheter sämre än index och tar inte ut någon rörlig avgift.
År 3: Fonden utvecklas 10 procentenheter bättre än index men den totala avkastningen i fonden är lägre än år 1. Fonden tar inte ut någon rörlig avgift.

Vad är Fulcrum Fee?

En ganska ovanlig typ av fondavgift i Sverige är så kallad Fulcrum Fee. Det är en rörlig avgift som förändras både uppåt och nedåt beroende på fondens utveckling.

Exempel: En fond har en basavgift på 0,5 %. Om fonden överträffar sitt jämförelseindex ökar avgiften till 1,0 %. Om den däremot utvecklas sämre än index blir avgiften 0 %.

Är fonder dyrare än aktier?

Det är en relevant fråga som inte är helt lätt att svara på. Först måste man slå fast att den stora potentiella kostnaden är alternativkostnaden i form av förlorad avkastning, och tidsåtgången, vilka inte går att uppskatta på något enkelt vis.

Generellt kan man i alla fall konstatera att den rena kostnaden för att äga aktier är lägre än för att äga fonder så länge du har ett relativt stort sparkapital och genomför relativt få köp- och säljtransaktioner. Om du däremot viktar om aktieportföljen ofta blir kostnaden för courtage högre, eftersom du som enskild sparare betalar högre courtage än en fond.

En utmaning som också spelar in är att vi människor sällan är helt rationella. Vi har väldigt svårt att följa våra egna planer och föresatser. Istället tenderar vi att påverkas av börsens svängningar och agera känslomässigt. Nätmäklaren Avanza publicerar varje år statistik över hur kundernas sparande har utvecklats under året. De senaste 14 åren har den genomsnittliga kunden hos Avanza lyckats uppnå en högre avkastning än index (SIXRX) endast vid ett tillfälle. Under 13 av 14 år har kunderna alltså haft en sämre avkastning än index, både när börsen har gått upp och när den har gått ner. Det visar att de flesta aktiva sparare har svårt att uppnå en avkastning i nivå med en genomsnittlig Sverigefond.

Vanliga frågor om fondavgifter

Är det bättre att välja en indexfond med hög avgift?

Nej, vad gäller indexfonder bör du välja en fond med så låg avgift som möjligt eftersom den ändå aldrig kommer att slå index. Se dock till att fonderna du jämför följer samma index. Det finns till exempel flera olika index för svenska aktier och vilket index en fond följer har stor betydelse för avkastningen.

Varför har vissa fonder högre avgifter än andra?

Generellt beror det på att vissa fonder bedriver ett mer omfattande arbete vad gäller analys, ägarstyrning och hållbarhet. Dessutom tar många fondplattformar en avgift för att ha fonden tillgänglig för sparare.

Bör man titta på fondavgiften när man ska välja en aktivt förvaltad fond?

Ja, fondavgiften är en viktig faktor särskilt om du placerar i indexfonder. När det gäller aktivt förvaltade fonder är det viktigare att titta på fondens utveckling och fondens Sharpekvot, två nyckeltal som båda också tar hänsyn till avgiften.